GenelgeMEVZUAT

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURUM VE KURULUŞLARDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYEDEN YAPILACAK EK ÖDEME HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYELİ KURUM VE KURULUŞLARDA GÖREVLİ
PERSONELE DÖNER SERMAYEDEN YAPILACAK EK ÖDEME HAKKINDA YÖNERGE

Amaç
Madde l- Bu Yönerge’nin amacı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda görevli personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin esas ve oranlarım tespit etmektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda görevli personeli kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenleştirme ( Rehabilitasyon ) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Kanun’un 4618 Sayılı Kanun ile değişik 5 inci maddesi ile bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan İşletme, İdare ve Muhasebe işlerine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEMEL ESASLAR
Madde 4- Kapsamındaki personele aşağıdaki esaslar dahilinde döner sermayeden ödeme yapılır.
a) Ek ödemeler yardımcı hizmetler, yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına mensup personel için, bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (Makamın Temsil tazminatı hariç) tutarının % 80’ini, diğer tüm personel için % 100’ünü aşmayacak şekilde tespit edilir.

UNVANLARI İTİBARİYLE EK ÖDEME TAVAN YÜZDELERİ AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖSTERİLMİŞTİR:

Unvan ve Sınıfı Ek Ödeme %
Sağlık Müdürleri, Sağlık Müdür Yardımcıları, Baştabipler ile mesleğini serbest olarak icra etmeyen Uzman Tabipler ,Tabipler ve Diş Tabipleri: 100
Mesleğim serbest olarak icra eden Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi: 90
Sağlık Hizmetlerindeki diğer personel, Teknik Hizmetler, Genel idare Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri,Din Hizmetleri Sınıfında Görevli Personel: 100
Yardımcı Hizmetler, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Görevli Personel: 80

Ancak, uygulanacak oranlara;
Vardiyalı çalışma sistemi uygulanan hastanelerde normal günlük çalışma saatleri dışında ikinci vardiyada yürütülen hizmetler kapsamında fiilen çalışılan günler için %30,
Yoğun Bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeline (tabipler hariç, anestezi uzmanı ve asistanları dahil) % 50,
Muayenehane açmayan veya muayenehanesi olmayan hastane başhekimlerine % 200
daha eklenir.
b) Döner sermaye gelirleri tahakkuk eden miktarda ödemeye yeterli olmadığı takdirde, o dönem ödenebilecek miktar tahakkuk eden miktarın % kaçına tekabül ediyorsa her personele o oranda ödeme yapılır.Kurumlar bunun dışında bir oran belirleyemez.(Ek Ödemeye Esas Maaşı x Ek Ödeme Tavan Puanı x Performans Puanı = Tavan Ek ödeme Oranı x O Dönem Gelirlerinden Dağıtılacak Toplam Miktarın-Tavandan Ödenecek Miktarı Karşılama Yüzdesi)
c) Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü personeli, 209 sayılı Kanun gereğince yürürlüğe konulan Döner Sermaye işletme İdare ve Muhasebe işlerine ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre maaşlarının ve masraflarının karşılandığı hastane döner sermayesi ek ödemesinden yararlanır.
d) Ek ödemeler üçer aylık dönemler halinde yapılır.
e) Personele ek ödeme olarak verilecek kısım, Kurum ve Kuruluşun üç aylık dönem içinde elde ettiği döner sermaye gelirinin % 50’sini aşamaz.
f) Ek ödeme, personelin kurum ve kuruluşa katkı sağladığı sürece verilebilir. Fiilen çalışılmayan süreler için ödeme yapılmaz. Ancak, ilmî kongreye, konferansa ve seminere iştirak hâli, personelin kendi isteği olmaksızın re’sen hizmet içi eğitim kurslarına veya tıpta uzmanlık eğitimi kapsamında rotasyona gönderilmesi, personele asıl görevi ile birlikte yürütmek şartıyla ikinci görev verilmesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102 nci maddesi uyarınca yıllık izin kullanılması hâllerinde, döner sermayeden ek ödeme yapılmasına devam edilir.
g) Geçici görevlendirme yapılmak sûretiyle görevlendirilen personel, görevlendirildiği kurumun döner sermayesinden faydalanır. Görevlendirildiği kurumun döner sermayesi yoksa ek ödemeden faydalanamaz. Ancak, personelin isteği olmaksızın re’sen yapılacak geçici görevlendirme hâlinde, görevlendirilen kurumun döner sermayesi yoksa, personele kendi kurumundan ek ödeme yapılmasına devam olunur. Bu suretle yapılacak ödemeler, bir yılda toplam altı ayı geçemez.”
h) Döner Sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmayan personel ile başka kurumdan görevlendirilen ve kadrosu Bakanlığımıza ait olmayan personel ek ödemeden faydalanamaz.
ı) Ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunundaki vergi dilimleri dikkate alınarak gelir ve damga vergisi kesilecektir.
i) Kişinin ek ödemeye hak kazanması için belirli bir performansı göstermesi gerekir.Performans puanı 50 puandan aşağı olan personele ek ödeme yapılmaz.
Personelin performans değerlendirmesinde ekteki form esas alınır.
Birim sorumlusu, Birim Amiri ve Kurum Amiri tarafından takdir edilecek puanların ortalaması ek ödeme performans puanını oluşturur.
Kurum amiri ve yardımcılarının Performans Değerlendirmeleri yapılmaz. Tavan performans puanı esas alınır.
Performans Formundaki her soru 10 puan üzerinden değerlendirilir. Ortalamanın ilk 50 puanı personelin asgari performansını ,bunun üzerindeki puanlar ise, ek ödemeye esas puanı oluşturur.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge:
Madde 5- 12.01.1990 tarihinde yürürlüğe giren Yönerge, bütün ek ve değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 6- Bu Yönerge 23.01.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 7- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanlığı yürütür.

Değişiklik : Yönergenin 4 maddesi (f) ve (g) bendleri 30.10.2001 tarih ve 10310 sayılı onayla yapılan değişik hali ile yazılmıştır.