MEVZUATYönetmelik

SAKATLARIN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE HANGİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SAKATLARIN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE HANGİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete
Tarih: 27.7.1983; Sayı: 18117

Amaç:
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla kaldırılan ve 2595 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen 53 üncü maddesine göre sakatların, Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacaklarını belirlemektedir.

Kapsam:
Madde 2 – (Değişik: Resmi Gazete Tarihi:09.10.1998 Sayı: 23488 )
Sürekli olarak çalışma gücünden en az % 40 oranında yoksun olduğunu, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirlenen sağlık kuruluşlarınca verilecek resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar.
Tanım:
Madde 3 – (Değişik: Resmi Gazete Tarihi:09.10.1998 Sayı: 23488 )
Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerinden 2 nci maddede belirtilen oranda yoksun olduğunu resmi sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlere sakat denir.

Sakat çalıştırmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar:
Madde 4 – a) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı müesseseler, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve döner sermayeli kuruluşlar,
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi müesseselerle sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalar,
c) Hususi Kanunlarla veya hususi kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve teşekküller,
d) Yukarıdaki bendlerde yazılı idare, teşekkül ve bankalar tarafından sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı nisbette iştiraki ile vücut bulan müesseseler,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda, % 2 oranında sakat çalıştırmak zorundadırlar.

Sakat kadroların tesbiti:
Madde 5 – Sakat kadrolarının tesbitinde ilgili Kurum veya kuruluşun (Taşra Teşkilatı dahil) bütün memur kadrosu sayısı dikkate alınır.
Ancak, bunların istihdamında verimlilik, hizmet ilkesi ve ihtiyaç gözönünde tutularak merkez ve illerdeki birimlere göre dağılımı ilgili Kurum veya Kuruluşca yapılır.
Sakat kadrolarının bildirilmesi:
Madde 6 – (Mülga: 20.9.1986 – 86/11017 K.)
Atama:
Madde 7 – (Değişik: 20.9.1986 – 86/11017 K.)
Sakatlar için ayrılan kadrolara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 41 ve 48 inci maddelerinde belirtilen şartlar dikkate alınarak sınavla atama yapılır.
Sınav:
Madde 8 – (Değişik: Resmi Gazete Tarihi:09.10.1998 Sayı: 23488 )
Kurumlarca, sakatlara tahsis edilen boş kadrolara, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı veya özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan – Mayıs, Temmuz – Ağustos, Ekim – Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında sınav yapılır.
Sınavlar, İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hariç diğer hükümlerine göre yapılır. Ancak, sınav esnasında sakatlığın özelliğine göre, kurum refakatçi bulundurulmasına izin verir. Bu sınavlar, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır.
Sakatlar için dönemler itibariyle yapılacak sınavlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 46 ve 47 nci maddeleri gereğince Devlet Personel Başkanlığınca duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, sınava girmek için belirlenen son başvuru tarihinden en az bir ay önce olmak kaydıyla, Nisan – Mayıs dönemi sınavları için en geç Mart ayı, Temmuz – Ağustos dönemi için en geç Haziran ayı, Ekim – Kasım dönemi için en geç Eylül ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığında olacak şekilde sakat memur alınacak kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını, bu personelde aranacak genel ve özel şartları, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav tarihleri ve başvuru için gerekli belgeler ile diğer bilgileri bildirir. Kurumlar tarafından sınav duyurusuna ilişkin talepte bulunulurken işin özelliği gerektirmediği sürece sakatlık grupları arasında bir ayırım yapılmayacağı gibi sakatlık oranına da bir üst sınır getirilmeyecektir.
Söz konusu sınav duyurularına ilişkin giderler Başbakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.”
Sakatların çalıştırılacakları işler:
Madde 9 – Belirli bir mesleği olan sakatların meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır.
Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan sakatlar, sakatlık durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır.
Sakatlar, sakatlıklarını artırıcı veya ek sakatlık getirici işlerde çalıştırılamazlar.
İşyerlerinin sakatların çalışma şartlarına göre düzenlenmesi
Madde 10 – Sakat memur çalıştırmak zorunda olan Kurum ve Kuruluşlar çalışma yerlerini sakatların çalışmaları kolaylaştıracak şekilde düzenlemek, gerekli tedbirleri almak ve sakatların çalışmaları ile ilgili özel araç ve gereçleri temin etmek zorundadır.
Yönetmeliğin aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı:
Madde 11 – Kurum ve Kuruluşların halen uygulamakta oldukları çeşitli yönetmeliklerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

Ek Madde 1- (Resmi Gazete Tarihi:09.10.1998 Sayı: 23488 )
Kurum ve kuruluşların sakat memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetimi Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde istihdam edilen ve işten ayrılan sakatlara ilişkin bilgiler kurum ve kuruluşlarca her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibariyle, ekli İstihdam Edilen Sakat Memurlara İlişkin Bilgi Formu doldurularak takip eden ayın ilk iki haftası içerisinde Devlet Personel Başkanlığında olacak şekilde gönderilir.
Yürürlük:
Madde 12 – 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesi hükmü uyarınca Sayıştayca incelenmiş bulunan bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.