MEVZUATYönetmelik

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞIŞIKLIĞI YÖNETMELIĞI

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞIŞIKLIĞI YÖNETMELIĞI

Resmi Gazete: 9 Eylül 2006 – 26284

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Sağlık Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b)Birim: 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı hizmet birimlerini,

c)Genel Müdürlük: Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünü,

ç)Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

d)Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine veya Yükseköğretim kurumlarından birine Bakanlıkça yaptırılacak yazılı sınavı,

e)Hizmet Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılmasını,

f)Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında geçen süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

g)Sınav Kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,

ğ)Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

h)Yönetmelik: Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Ilişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1)Hizmet gruplarında aşağıdaki unvanlar bulunur.

“a)(Değişik bent:21.2.2007-26441)[1] Yönetim Hizmetleri Grubu;

1)Il Sağlık Müdürü,

2)Il Sağlık Müdür Yardımcısı,

3)Baştabip,

4)Baştabip Yardımcısı,

5)Depo ve Tamirhane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdürü,

6)Hastane Müdür Yardımcısı,

7)Başhemşire,

8)Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi,”

b)Hukuk Hizmetleri Grubu;

1)Hukuk Müşaviri,

2)Raportör,

c)Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu;

1)Uzman, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Strateji Geliştirme Uzmanı,

ç)Bilgi Işlem Hizmetleri Grubu;

1)Çözümleyici,

d)Idari Hizmetler Grubu;

1)Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Sayman,

2)Bilgisayar Işletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol Işletmeni, Daktilograf, Veznedar, Santral Memuru, Ambar Memuru, Memur, Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3)Şoför,

e)Yardımcı Hizmetler Grubu;

1)Gassal, Terzi, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Berber, Bahçıvan, Kaloriferci, Hizmetli, Bekçi, Dağıtıcı,

(2)Unvan değişikliğine tabi kadrolar;

a)(Ek ibare:21.2.2007-26441)”Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Tıbbi Teknolog,”Tercüman, Mütercim, Kütüphaneci, Avukat, Mühendis, Mimar, Matematikçi, Istatistikçi, Kimyager, Fizikçi, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Ressam, Grafiker, Öğretmen, (Değişik ibare:21.2.2007-26441)[2]”Veteriner Hekim”, Programcı, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Savaş Memuru, Sağlık Teknikeri, Hemşire Yardımcısı, Biyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Fizikoterapist, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Çocuk Gelişimcisi, Imam, Imam Hatip, Kaptan, Gemi Adamı, Kameraman.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

“MADDE 6 – (Değişik madde:21.2.2007-26441)[3] (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a)Il Sağlık Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)Tabip veya halk sağlığı uzmanı tercih edilmek kaydıyla uzman tabip olmak,

b)Idari ve mali işlerden sorumlu Il Müdür Yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için;

1)En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

c)Diğer Il Müdür Yardımcılıkları için tabip veya halk sağlığı uzmanı tercih edilmek kaydıyla uzman tabip olmak,

ç)Eğitim ve araştırma hastaneleri Baştabiplik kadrosuna atanabilmek için;

1)Servis veya laboratuvar şefi olmak,

d)Özel dal hastanelerinin Baştabiplik kadrosuna atanabilmek için;

1)Ilgili dal uzmanı olmak,

e)Diğer hastanelerin Baştabiplik kadrosuna atanabilmek için;

1)Uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip ya da iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip olmak,

f)Baştabip Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1)Uzman tabip, tabip, eczacı veya diş tabibi olmak,

g)Başhemşirelik kadrosuna atanabilmek için;

1)Yüksek hemşirelik okulu veya sağlık meslek lisesi mezunu olup, mesleklerinde en az 10 yıl çalışmış olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1)Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve unvanlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a)657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b)Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

c)Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

ç)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak, gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1)Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a)Depo ve Tamirhane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)Mühendislik fakültesinin; makine, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olanlar tercih edilmek kaydıyla, en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b)Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)En az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2)Bilgi işlem dairesinde bulunan Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; en az bir programlama dilini ve iki işletim sistemini iyi derecede bilmek,

3)Il Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürü, Sağlık Ocakları Şube Müdürü, Ana-Çocuk Sağlığı Şube Müdürü, Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü, Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şube Müdürü, Tıp Meslekleri ve Özel Tanı-Tedavi Şube Müdürü ve Ilk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için; Tabip olmak,

4)Il Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Eczacılık Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; Eczacı olmak,

5)Il Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; Diş Tabibi olmak,

6)Il Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; Tabip, Gıda Mühendisi, Çevre Mühendisi, Kimya Mühendisi olmak veya kimya, biyoloji fakültelerinden mezun olmak,

c)Hastane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)Sağlık idaresi yüksek okulu mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

ç)Hastane Müdür Yardımcısı kadrolarına atanmak için;

1)Sağlık idaresi yüksek okulu mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

d)Şef ve Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

1)En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2)Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için ayrıca Bakanlıkta en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda çalışmış olmak,

e)Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1)Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

f)Raportör kadrosuna atanabilmek için;

1)Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

g)Strateji Geliştirme Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman ve Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

1)En az dört yıllık yüksek öğrenim mezun olmak,

ğ)Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1)En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2)En az iki işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

3)En az bir programlama dili bilmek,

h)Ayniyat Saymanı, Sayman ve Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

1)En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

ı)Bilgisayar Işletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol Işletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;

1)En az lise mezunu olmak,

2)Bilgisayar Işletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol Işletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

i)Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1)En az lise mezunu olmak,

2)En az (B) tip sürücü belgesine sahip olmak,

j)Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1)Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

2)10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 9 – (1)Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a)Avukat kadrosuna atanmak için;

1)Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2)Avukatlık stajını yapmış olmak,

3)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b)Öğretmen, mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, kimyager, fizikçi, (Değişik ibare:21.2.2007-26441)[4]”Veteriner Hekim”, biyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, fizikoterapist, odyolog, sağlık fizikçisi, çocuk gelişimcisi, (Ek ibare:21.2.2007-26441)”Tıbbi Teknolog,” kütüphaneci, sağlık teknikeri, tekniker, hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, hemşire yardımcısı, sıtma savaş memuru, teknisyen, teknik ressam, ressam, grafiker, kameraman, kaptan, gemi adamı, imam, imam hatip ve benzeri mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı gerektiren kadrolara atanabilmek için;

1)Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

2)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c)Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1)En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2)En az iki işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

3)En az bir programlama dili bilmek,

4)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç)Tercüman ve mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1)Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

2)Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’den 70 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL)’den 190 veya International English Language Testing System (IELTS)’den 6,5 puan almış olmak,

3)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

“(2)(Ek fıkra:21.2.2007-26441) Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydı ile sınavsız ve kura ile yapılır.”

Atama esasları

MADDE 10 – (1)Sınavda başarılı olanların atamaları başarı sırasına göre 1 ay içerisinde sonuçlandırılır. Başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Bunun eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

(2)Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tarihinden sonra görevden uzaklaştırılanların görevlerine iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

(3)Atamaları yapılanlardan süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile atanma isteminden vazgeçenlerin, atamaları iptal edilir ve aynı kadrolara tekrar atamaları yapılamaz. Bu durumda olanlar aynı unvan için açılan ilk görevde yükselme sınavına başvuramazlar.

(4)Ataması yapılanlardan süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanmaktan feragat edenlerin yerine, başarı sırası dikkate alınmak ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla en az 70 puan alan adaylar arasından atama yapılabilir.

(5)Ataması yapılanlara, tebliğ edilmek üzere gönderilen atama onaylarının, idareye intikal ettiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde ilgililerine tebliğ edilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

Görevde yükselme eğitiminin duyurusu ve başvuru

MADDE 11 – (1)Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur. Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Bakanlıkça duyurulur.

(2)Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin bilgiler, duyurunun yapılmasından önce ilgili birimlerce Genel Müdürlüğe bildirilir.

(3)Eğitim duyurusu, eğitimin başlama tarihinden en az 30 gün önce ilan edilecek şekilde merkez, taşra ve döner sermaye birimlerine aynı zamanda gönderilir.

(4)Eğitime katılma başvuruları, personelin görev yaptığı il müdürlüğü tarafından son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde eğitimi düzenleyen birime intikal ettirilir.

(5)Merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı personeli, görevli bulundukları birimler ile diğer birimlerce düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılabilmek için başvuruda bulunabilirler.

Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin seçimi

MADDE 12 – (1)Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının 3 katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını aşması halinde, Ek 1’deki Değerlendirme Formunda gösterilen puanlamaya uyulmak ve Forma göre değerlendirilmek suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısın 3 katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

(2)Eğitime katılmaya hak kazandığı halde eğitime katılmayanların yerine sırasıyla hak eden diğer adaylar eğitime alınır.

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 13 – (1)Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler.

(2)Görevde yükselme eğitim programı, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bendinde yer alan ders konularında en az 30, (f) bendinde yer alan ders konusunda en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde düzenlenir.

(3)Eğitimler, Görevde Yükselme Sınav Kurulunun koordinatörlüğünde Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır. Görevde yükselme eğitiminin programı ile eğitime alınacaklar ve eğitim görevlilerinin tespitine ilişkin onaylar Müsteşarlıktan alınır. Eğitim programının tamamına katılmak şarttır. Ancak zorunlu hallerde 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a)T.C. Anayasası;

1)Genel esaslar,

2)Temel hak ve ödevler,

3)Devletin temel organları,

b)Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

c)Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d)Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e)Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

f)Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkeleri.

(2)Düzenlenecek eğitim programlarında (f) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Genel esaslar

MADDE 15 – (1)Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacak adayların, duyuruda belirtilen sınava katılma şartlarını ilanda belirtilen müracaat tarihi itibariyle taşımaları gerekir.

(2)Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak sınavın iş ve işlemlerin koordinasyonu Genel Müdürlükçe yürütülür.

(3)Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Unvan değişikliği sınavı esasları

MADDE 16 – (1)Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması, bu kısımda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2)Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3)Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (1)Sınav Kurulu, atamaya yetkili amirin görevlendireceği en az daire başkanı düzeyinde bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürce en az personel daire başkanı düzeyinde olmak üzere belirlenecek diğer üyelerin katılımıyla beş asil üyeden oluşur.Aynı usulle yedek üye de seçilir. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üyeler katılır.

(2)Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar; aksi halde Sınav Kurulu üyelikleri sona erer, yerine Genel Müdür tarafından belirlenecek üye katılır.

(3)Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamaz.

(4)Bakanlık teşkilatı dışından Sınav Kuruluna başkan ve üye görevlendirilemez.

(5)Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadır.

(6)Sınav Kurulu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, başarı listesinin oluşturulması, sınav sonuçlarının ilan edilerek itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerden sorumludur. Kurulun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılma şartları, sınavların hangi usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi, ilgili birimlerden alınan bilgiler üzerine Genel Müdürlükçe Bakanlıktan alınacak onayı müteakip ilan edilir. Atama yapılacak yerler sınav duyurusunda belirtilir.

(2)Yönetmelik kapsamında bulunan personel, farklı birimlere bağlı görevler için açılan sınavlara aynı birimdekiler gibi katılabilir ve sınavın açıldığı birimde çalışma şartı aranmaz.

(3)Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilecek şekilde merkez, taşra ve döner sermaye birimlerine aynı zamanda gönderilir.

(4)Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre 15 günden az olamaz.

(5)Daha önce görevde yükselme eğitimine katılan ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personele aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır.

Başarı notu

MADDE 19 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır. Ancak, ilan edilen boş kadro sayısını aşmamak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak suretiyle atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, bu Yönetmeliğin EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir.

(2)Puanların eşitliği halinde ise, sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılamayanlar bir sonraki sınav tarihine kadar başarı sırasına göre, ilan edilmiş bulunan kadrolarda boşalma olması halinde, boşalan kadrolara atanırlar.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonuçları, ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ve Yüksek Öğretim Kurumları tarafından sonuçların Sınav Kuruluna bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlükçe ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlerine yazılı olarak bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılanlar, sınav sonuçlarına gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. Itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 10 iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere Genel Müdürlüğe yapılır. Sınav Kurulu, itirazın intikalinden itibaren en geç 15 gün içinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 22 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

BEŞINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a)Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer alt görevlere atanmak mümkündür.

b)Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c)Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde,15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun gereğince Bakanlığa nakledilecek personelin nakledildiği görev için bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 1/12/1999 tarihli ve 23893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dahil görevlerde bulunanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksız&#