MEVZUATYönetmelik

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SORUŞTURMA VE YARGILAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SORUŞTURMA VE YARGILAMA YÖNETMELİĞİ

(29.06.1996 tarihinde toplanan 44. Büyük Kongre’de kabul edilmiştir)

BÖLÜM 1
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ
Madde:1-Bu yönetmelik, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatları’nın Tarz-ı İcrasına Dair Yasa, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Tababet Uzmanlık Tüzüğü gereği hekimlik mesleklerinden sayılanlar ile bu yönetmelik hükümlerine tabi hekimlerden hukuksal düzenlemelerin kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirmeyenler ile uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara veya meslek vakar ve onuruna yahut meslek düzen ve geleneklerine uymayan davranışlarda bulunanlar hakkında verilecek -disiplin cezalarını göstermek ve uygulanacak yöntemleri belirlemek amacıyla, 6023 sayılı yasanın 59. Maddesinin c, e ve g fıkraları uyarınca hazırlanmış olup, yasanın deontoloji ve disiplin kuralları ile ilgili maddelerini düzenler.

KAPSAM
Madde:2-T.C. sınırları içinde hekimlik mesleğine olanlarla birinci maddede değinilen hekimlik mesleğinden sayılanlar, odalara kayıtlı olsun veya olmasın disiplin suçları ile bu suçlara verilecek disiplin cezaları, disiplin soruşturması, koğuşturması, itiraz ve uygulama biçimleri bu yönetmelikte gösterilmiştir.
Bu yönetmelik kapsamındaki kişilerden bağlı bulunduğu kamu kurumunca disiplin soruşturması açılmaması veya disiplin cezası verilmemesi bu yönetmeliğe göre işlem yapılmasını engellemez.
İlgililer hakkında cezai soruşturma yapılması veya hüküm verilmesi disiplin soruşturması ve disiplin cezası uygulamasına yürürlükteki mevzuat çerçevesinde engel değildir.

BÖLÜM 2
DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI

DİSİPLİN CEZALARI
Madde:3-Disiplin cezaları şunlardır:
a)Uyarma(Yazılı İhtar):Hekime ve bu yönetmelik kapsamındaki kişilere mesleğini uygularken ve/veya meslektaşları ile olan ilişkilerinde daha düzenli tutum ve davranışlar için olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
b)(29.06.1997 tarihli TTB 45. Büyük Kongre kararıyla değişik)Para Cezası:6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 39. Maddesinin (b) bendinde belirtilen sınırlar dahilinde verilecek para cezasıdır.
c)Geçici Olarak Meslekten Alıkoyma:Oda bölgesinde 15 günden altı aya kadar meslek uygulamasından alıkonulmasıdır.
Meslekten geçici olarak alıkonma cezası alanlar, bu süre dolmadan Türkiye’nin hiçbir yerinde muayenehane açamaz herhangi bir yolla mesleğini uygulayamaz, resmi kurum ve kuruluşlarda da mesleğini yürütemez.
d)Oda Bölgesinde Çalışmanın Yasaklanması:Oda bölgesinde üç defa meslek uygulamasından alıkonma cezası alanların, oda bölgesi içinde meslek uygulamasından sürekli olarak alıkonulmasıdır.

DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARININ VERİLECEĞİ DURUMLAR

UYARMA CEZASI
Madde:4-Uyarma cezasını gerektiren eylem ve durumlar şunlardır:
a)Aşağıda belirtilen diğer disiplin suçları ve cezaları kapsamlarının dışında, birinci maddede adı geçen yasaların ve tüzüklerin verdiği görevleri yerine getirmemek,
b)Türk Tabipleri Birliği ve organlarının çalışmalarını aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunmak,
c)Tabip Odası veya Birlik organlarına seçilmiş üyelerin yasa ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmamaları,

PARA CEZASI
Madde:5-Para cezasını gerektiren eylem ve durumlar şunlardır:
a)Her türlü basın ve yayın organlarında reklam amacına yönelik, haksız rekabete neden olan, bilimsel içeriği olmayan yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamada bulunmak, yahut ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile bu anlamda reklam yapılmasını sağlamak,
b)Gazete ve diğer yayın organlarındaki duyurularında ve reçete kağıtlarında ad, soyadı, adres, uzmanlık ve akademik ünvanı ile muayene gün ve saatleri dışında reklama yönelik beşinci maddenin (a) bendinde belirtilen amaçlarla yazılar yazmak,
c)Türk Tabipleri Birliğince veya Odalarca saptanmış, Tabela Yönetmeliği’ne uymamak,
d)Türk Tabipleri Birliği ve bağlı odalarca belirlenmiş en az muayene, tedavi, girişim ve incelemeler ile sözleşme ücretleri tarifesi altında ücret almak, Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 5. Maddesine uygun izinleri almadan çalışmak,
e)Hekimlerin yasada öngörülen sürede odaya kayıt yaptırmadan serbest meslek faaliyetlerini yürütmek,
f)El ilanları, tabelalar basın ve benzeri yollarla meslektaşlar arası haksız, tıp dışı rekabete yol açacak duyurular yapmak,
g)Uzmanı olmadığı konularda uzmanmış gibi herhangi bir şekilde tanıtım yaparak hekimlik yapmak,
h)Aidatını ve Oda tarafından belirlenen ödentileri yasanın belirlediği süre sonuna kadar haklı gerekçe olmaksızın ödememek,
ı)6023 sayılı yasanın 10. Maddesinde belirtilen görevin Oda yöneticileri tarafından ilgili yıl sonuna değin yerine getirilmemesi,
i)Oda veya Birlik organlarına seçilmiş üyelerin görev yapmasını engellemek,
j)Meslek uygulaması sırasında herhangi bir şekilde haksız kazanç teminine yönelik davranışlarda bulunmak,
k)Meslektaşlara maddi çıkar karşılığı muayene ve tedavi için hasta göndermek,
l)Kendisine hasta sağlaması için aracı kullanmak veya herhangi bir kişiye bu nedenle para ödemek veya maddi çıkar sağlamak,
m)Resmi hasta sevklerinde usulsüz uygulamalar yapmak, sevk evraklarına el koymak, sevk edilen hastaları zorunlu durumlar dışında kendisine, yakınına veya ortağına ait muayenehanelere yönlendirici tavır ve davranışlarda bulunmak.

GEÇİCİ OLARAK MESLEKTEN ALIKOYMA CEZASI
Madde:6-Geçici meslekten alıkoyma cezasını gerektiren eylem ve durumlar şunlardır:
a)Mesleğin uygulanması sırasında öğrenilen hastalara ait sırları yasal zorunluluk dışında açıklamak,
b)Muayene ve tedavi sırasında hastaların cinsiyet, ırk, milliyet, etnik köken, din ve mezhep, ahlaki ve siyasi düşünce, kişilik ve sosyal durumuna göre ayrıcalıklı uygulamalar yapmak,
c)Maddi veya başkaca çıkar için gerçeklere uymayan rapor veya belge vermek,
d)Aynı ilde veya farklı illerde birden fazla muayenehane açmak veya çalıştırmak,
e)Kendisine başvuran veya çalıştığı kuruma gelen acil hastaların gerekli tıbbi tedavi veya girişimlerini başlatmamak, yapmamak ya da ilgili kuruluşlara sevkini geciktirmek veya yapmamak,
f)Mesleksel bilgi ve becerilerini insan onuruna ters düşecek amaçlarla kullanmak veya işkence yapmak, resmi görevi gereği bile olsa, işkenceye katılmak veya işkence olarak nitelendirilebilecek işlem ve davranışlarda bulunmak, işkence ile ilgili bilgileri saklamak,
g)Bilimselliği henüz kanıtlanmamış ya da bilim dışı yöntemlerle tanı ve tedavi uygulaması yapmak, insanlar üzerinde bilimsel kurallara uymayan araştırmalar yapmak, bu uygulamaları yapan kişilere sözlü veya yazılı destek vermek,
h)Meslekte bilgi ve beceri yetersizliğinden ötürü eksik ya da yanlış tanı ve tedavide bulunarak hastaya zarar vermek,
ı)Belirlenmiş etik değerler, TTB ve/veya TBMM tarafından benimsenen uluslararası belgeler ve kurallar dışında davranışta bulunmak.

ODA BÖLGESİNDE ÇALIŞMANIN YASAKLANMASI
Madde:7-Oda bölgesinde üç defa meslek uygulamasından alıkonma cezası almış olmak,
Bu ceza Merkez Konseyi’nce tüm tabip odalarına bildirilir.

SUÇ DUYURUSU VE İLAN
Madde:8-Bu yönetmelikte öngörülen suçlar nedeniyle verilen disiplin cezaları kesinleştiği takdirde, disiplin cezasına temel oluşturan eylem, ayrıca TCY uyarınca suç oluşturuyorsa, Oda Yönetim Kurulu’nca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması zorunludur.
Merkez Konseyi kesinleşen cezayı ve gerekçesini verilen cezanın uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na bildirir. Verilen cezanın yetkililerce uygulanmaması durumunda, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur ve kamuoyuna her türlü olanakla duyurulması sağlanır.
Kesinleşen her türlü disiplin cezası, gerekçeleriyle birlikte Birlik veya Oda bültenlerinde yayınlanır.
Yönetmeliğin 6. ve 7. Maddelerine göre verilen cezaların kesinleşmesiyle, mesleğin yürütülemeyeceği ve hükolunan cezanın nedeni Bakanlıkça ilgiliye tebliğ ve bilinen yollarla duyurulur.
Madde:9-Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren eylem ve durumlara nitelik ve ağırlık itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir. Disiplin cezalarının verilmesinde Onur Kurulları geniş takdir hakkını kullanmakta serbesttir. Ancak, aynı suçun tekrarında bir üst ceza verilir.

BÖLÜM 3
DİSİPLİN SORUŞTURMASI

SORUŞTURMADA YETKİ
Madde:10-Oda Onur Kurulları’nın yetki alanı, bölgeleriyle sınırlıdır. Bölgeleri dışında oluşan olaylardan bilgi edinen Odalar, soruşturma açılmasına ilişkin görüşlerini Merkez Konseyi’ne ve ilgili Oda’ya iletmekle görevlidirler.
Merkez Konseyi kendiliğinden veya kendisine ulaşan bildirim veya yakınmaları değerlendirerek ilgili bölgedeki Oda Yönetim Kurulu’na bildirir. İlgili oda organları Merkez Konseyi’nin soruşturma açılmasına ilişkin isteğini geciktirmeden gündemine alır.

SORUŞTURMA ZAMAN AŞIMI
Madde:11-Altıncı maddenin b, c, f, g, h paragraflarında ve 7. Maddede belirtilen suçların işlenmesinde itibaren 5 yıl içinde madde 4 ve 5’de ve ayrıca madde 6’nın diğer paragraflarında belirtilen suçların işlenmesinden itibaren 2 yıl içinde soruşturmaya başlanmamış ise bu suçlar ile ilgili disiplin işlemi yapılamaz. Disiplin cezası gerektiren eylem, aynı zamanda bir suç oluşturuyor ve bu suç için, yasa daha uzun bir zamanaşımı süresi koymuş bulunuyorsa, bu zamanaşımı süresi uygulanır.

GENEL KURAL
Madde:12-

a)Disiplin İşlemleri:Soruşturma ve disiplin koğuşturması olarak iki bölümdür. Disiplin koğuşturmasının açılmasına yer olmadığına veya Onur Kurulu’na sevk edilmesine karar verilebilmesi için Oda Yönetim Kurulu tarafından ilk incelemenin veya soruşturmanın yapılmış olması gerekir.
b)Disiplin soruşturma ve koğuşturmalarında ilgiliye, üzerine atılı bulunan suçun açık ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için 15 günlük bir süre tanınması şarttır.

SORUŞTURMA
Madde:13-İlgili hakkında soruşturma,
a)Bildirim veya yakınma,
b)Merkez Konseyi’nin bildirimi,
c)Oda yönetim kurulunca gerek duyulması üzerine kendiliğinden yapılır.

BİLDİRİ VEYA YAKINMA
Madde:15-Sözlü bildirim veya yakınma, herhangi bir kişinin Merkez Konseyi’ne veya Oda’ya başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu hekimi ve bu yönetmeliğin kapsadığı diğer kişileri belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.
Bildirim veya yakınmanın sözlü yapılması durumunda yakınmada bulunan kişinin açık kimliği, adresi, bildirim veya yakınılan kişinin kimliği, yakınma veya bildirim konusu, maddi olaylar ve bildirim gününün belirtilmesi, varsa konuyla ilgili kanıtların belirtilmesi, Merkez Konseyi veya Oda Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile bildirim veya yakınmada bulunan kişi ve sekreter tarafından imzalanarak bir tutanak tutulması zorunludur. Bildirim veya yakınmada bulunan kişinin kimliği zorunluluk olmadıkça saklı tutulur. Disiplin kovuşturmasına yer olmadığı kararı verilen durumlarda, hakkında soruşturma yapılan kişinin isteği üzerine bildirimde veya yakınmada bulunan kişinin kimliği kendisine açıklanır.
Yazılı bildirim veya yakınma, ilgili odaya veya Merkez Konseyi’ne verilecek yazı ile yapılır. Bu yazıda yukarıdaki hususlar bulunmalıdır. Aksi halde bu hususların yazılı bildirim veya yakınma yapan kişiden sağlanması yine Merkez Konseyi veya oda yönetim kuruluna aittir.
Bildirim veya yakınmada bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konulmaz.

KENDİLİĞİNDEN SORUŞTURMA
Madde:15-Merkez Konseyi, bildirim veya yakınma olmasa bile 6023 sayılı yasa, bu yasaya göre çıkarılmış yönetmelikler ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü hükümlerine aykırı hareketlerin varlığı halinde ayrıca mesleğin, meslektaşlarının, Odaların ve Birliğin onur ve itibarını sarsıcı her türlü eylem, beyan ve yayında bulunan, bu yönetmelik kapsamındaki kişiler hakkında ilgili Tabip Odasınca veya başka bir Oda’dan soruşturma açılmasını isteyebilir.

İLK İNCELEME VE SORUŞTURMACI ATANMASI
Madde:16-Oda Yönetim Kurulu, ivedi durumlar dışında bildirim veya yakınmanın yapılmasından sonra gelen ilk toplantısında konuyu inceler. Yönetim Kurulu bildirim veya yakınmayı değersiz görürse, “Soruşturma açılmasına yer olmadığına dair” kararını şikayet eden tarafa bildirir. Bildirim veya yakınma soruşturmayı değer gördüğünde ise Yönetim Kurulu şu iki yoldan birini izler:
a)Yönetim kurulu ilgiliye yakınma veya bildirim konusunu 7 gün içinde yazılı olarak bildirerek tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde açıklamasını ve varsa kanıtlarını bildirmesini ister. Bu sürenin geçmesi veya zamanında gelen yanıt ile birlikte dosyayı inceleyerek Onur Kurulu’na sevk edilip edilmeyeceğine karar verir.
b)Yönetim kurulu, bildirim ve yakınmayı inceleyerek gerekli gördüğü durumlarda oda üyelerinden birini veya birkaçını soruşturmacı olarak atar. Soruşturmacı atanan kişinin atandığına dair Yönetim Kurulu kararı bulunmak zorundadır. Soruşturmacı bu kararın örneğini, hakkında suçlamada bulunulan kişiye bildirmek zorundadır. Soruşturmacı olarak atanan hekim haklı sebeplerle görevi kabul etmeyebilir.
Bu atamanın görüşüleceği toplantıya, eğer yakınmacı yönetim kurulu üyelerinden biri ise, katılamaz.

SORUŞTURMANIN YAPILIŞ BİÇİMİ
Madde:17-Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişiye suçlamayı açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak tebliğ eder. 6023 sayılı Yasa’nın 30. Maddesi uyarınca tebliğinden itibaren 15 gün içinde yazılı beyanda bulunmasını ister. Bu süre içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur.
Soruşturmacı, kişinin lehinde ve aleyhindeki bütün kanıtları toplamakla yükümlüdür. Bu nedenle olayla ilgili tüm kişilerin ya da kuruluş yöneticilerinin bilgilerine başvurabilir. Resmi makamlardan belgeler isteyebilir. Tanıkların sözlü anlatımlarına da başvurabilir.
Soruşturmacının bu amaçla yaptığı tüm yazışmalar “GİZLİ” kaydı ile yapılır. Soruşturmacı her türlü ifade ve benzeri tutanağı kendisi yazabileceği gibi, Tabip Odası Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek bir yeminli sektere de yazdırabilir.
Soruşturmacı, suçlanan kişinin beyanının alınmasından veya bunun için öngörülen süresinin dolmasından itibaren 20 gün içinde soruşturma dosyasını tamamlayarak Yönetim Kurulu’na sunar.
Zorunlu durumlarda soruşturma süresi, Yönetim Kurulu kararı ile ve bir keze özgü olmak üzere en geç 90 gün uzatılabilir. Bu süre içinde de soruşturma dosyasını tamamlamayan soruşturmacılar hakkında Oda Yönetim Kurulu tarafından soruşturma başlatılır.
Gerekli ifadeleri ve belgeleri toparlayan soruşturmacı, bir “fezleke” düzenler. Fezleke’de suçlama konusu olay veya olaylar ile, lehte ve aleyhteki tüm belge ve ifadeler tartışılır. Soruşturmacı fezlekenin sonuç bölümüne kişinin kusurlu olup olmadığı ve verilmesini uygun gördüğü ceza konusunda kendi kişisel yargısını da ekler. Ancak bu yargı Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu’nu bağlamaz.
Yönetim Kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse, eksikliği uzatmasız en çok 20 gün içinde tamamlatır. Tamamlanmış olan dosya, Yönetim Kurulu’na sunulmasından itibaren 7 gün içinde karara bağlanır.
Soruşturmacının ilk inceleme sırasında yapacağı tüm harcamalar belge ile kanıtlanmak koşuluyla Tabip Odası bütçesinden ödenir, gerektiğinde avans da verilebilir. Soruşturmacıya mesaisi ile orantılı bir ücret Yönetim Kurulu’nca takdir edilir. Daha sonra hakkında soruşturma açılan kişi suçlu bulunduğunda tüm bu ödemeler 6023 sayılı yasanın 51. Maddesi uyarınca kendisine ödettirilir.

DİSİPLİN KOĞUŞTURMASINA YER OLMADIĞI KARARI
Madde:18-Yönetim Kurulu, dosyayı ve raporu inceleyerek, bildirim veya yakınmada bulunan kişi hakkında disiplin koğuşturması açılmasını gerektirecek bir nedenin olmadığını saptadığı takdirde, “Disiplin koğuşturması açılmasına yer olmadığı”na gerekçeli olarak karar verir. Bu kararda bildirim veya yakınmada bulunulanın adı ve adresi, yakınmada bulunan üyenin kimliği, üzerine atılan eylem, inceleme ve kanıtlar belirtilir.
Karar, soruşturma isteğinin Cumhuriyet Savcılığı ya da başka bir yetkili makamdan gelmesi halinde, Cumhuriyet Savcılığı’na veya ilgili makama resmi yazı ile bildirilir. Hakkında soruşturma açılmış bulunan üyeye ve varsa yakınmacıya bildirilir.
Yakınmacıya bildirim Tebliğat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Kararın ilgili üyeye veya yakınmacıya elden verilerek bildirilmesi durumunda bildirim günü, bildirilen yakınmacının veya ilgilinin adı ve soyadı bir tutanakla saptanarak ilgili memur ve bildirimde bulunan tarafından imzalanır. Cumhuriyet Savcılığı’na veya diğer resmi makamlara gönderilecek resmi yazı örneğine, alındığı tarih gösterilerek imza ettirilir. Bildirim parçaları ile tutanak ve savcılık alındısı dosyaya konur.

İTİRAZLAR
Madde:19-Oda Yönetim Kurulu’nun “Disiplin soruşturması veya koğuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin” kararlarına karşı, ilgililer, bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, Oda Onur Kurulu’na itiraz edebilirler. İtiraz dilekçesi Oda Yönetim Kurulu aracılığı ile Oda Onur Kurulu’na gönderilir.Dosyanın gidiş dönüş ücreti gerektiğinde itiraz edenden alınır.
Oda Onur Kurulu tarafından dosya üzerinde yapılacak inceleme sonunda, yakınma, bildirim veya istem konusu incelemeye değer nitelikte görülürse, Oda Yönetim Kurulu’nun kararı kaldırılır. Oda Yönetim Kurulu ve itiraz sahibi Onur Kurulu’nun bu kararına uymak zorundadır. Bu durumda soruşturma tamamlatılarak Onur Kurulu’na sunulur.
Oda Onur Kurulu’nun ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, Oda Yönetim Kurulu veya ilgili kişi Yüksek Onur Kurulu’na itiraz edebilir.
Yüksek Onur Kurulu’nun ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı Oda Yönetim Kurulu veya ilgili kişi İdari Yargıya başvurabilir.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, onur kurullarının kararları hakkında Yüksek Onur Kurulu’na, Yüksek Onur Kurulu kararlarına karşı da idari yargıya başvurma hakkına sahiptir.

BÖLÜM 4
ONUR KURULLARI

ONUR KURULU ÇALIŞMALARININ DÜZENLENMESİ
Madde:20-Kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi Onur Kurulu Başkanı tarafından sağlanır. Onur Kurulu, kendisine sunulan dosyanın içeriğine göre, kurul üyesi bir raportör tarafından kişinin yazılı veya sözlü savunmasını alır. Savunma kişinin kendisi ve/veya vekili tarafından yapılır. Koğuşturulan kişi savunma istemi yazısının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde savunmasını vermediği takdirde bu hakkında vazgeçmiş sayılır. Raportör üye, havale edilen dosyanın incelenmesini toplantı gününden önce tamamlamak zorundadır.

ODA ONUR KURULU’NUN GÖREV VE TOPLANTILARI
Madde:21-Oda Onur Kurulu’nun görevi, Oda Yönetim Kurulu’nun disiplin koğuşturması açılmasına ilişkin kararı üzerine, inceleme yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek, yasayla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.
Oda Onur Kurulu toplantıya, Yönetim Kurulu tarafından asıl üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önceden taahhütlü mektup gönderilmek veya imza karşılığı bildirim yoluyla çağrılır. Geçerli bir özür nedeni ile toplantıya katılamayacak üyelerin, toplantıdan en az üç gün önce durumlarını belirtmeleri üzerine, yerleri yedek üyelerle doldurulur. Onur Kurulu, yaptığı toplantıda bir sonraki toplantı gününü belirlerse, Yönetim Kurulu’nun çağrısı gerekmez.
Onur Kurulu toplantılarını Onur Kurulu Başkanı, bulunmazsa II. Başkanı, o da bulunmazsa kurul sözcüsü yönetir.

YETER ÇOĞUNLUK VE GÖRÜŞME YÖNTEMİ
Madde:22-Oda Onur Kurul, varsa özürlü üyelerin yerinin yedeklerle tamamlanmasıyla en az dört üye ile toplanır. Karar salt çoğunlukla alınır.
Kurulda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra, konunun görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse, soruşturmacı ve ilgilileri de dinler. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında, oylamaya geçilir. Çekimser oy kullanılamaz. Oylamada, başkan oyunu en son kullanır. Eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır. Onur Kurulu, bu yönetmelikte bulunan cezalardan birini sıra izlemeden verebilir.
Karar, ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik maddelerini ve gerekçeyi kapsayacak biçimde kaleme alınıp imzalanır. Karara karşıt olanlar, bunun nedenlerini belirten yazılı bir açıklamayı karara eklemek zorundadırlar.
Kurul, savunmanın yapılması veya öngörülen sürenin geçmesinden itibaren 1 ay ve her ne olursa olsun kovuşturma dosyasının kendisine sunumundan itibaren dosyayı üç ay içerisinde karara bağlamak zorundadır.

ODA ONUR KURULU ÜYELERİNİN KURULA KATILAMAYACAĞI DURUMLAR
Madde:23-Aşağıdaki durumlarda Oda Onur Kurulu üyeleri, ilgili konunun görüşüldüğü toplantıya katılamazlar. Bu durumda yedek üyelere çağrı yapılır.
a)Görüşülen konu ile doğrudan ilgili olması,
b)Görüşülen konuda soruşturmacı, tanık veya yakınmacı olması,
c)Görüşülen konudaki ilgilinin anne, baba ve çocukları olanlar, ana baba bir veya baba bir yahut ana bir kardeşler, amca, dayı, hala ve teyzeler,
d)Evlilik son bulmuş olsa bile karı ile koca ve bunların birinci derecede akrabaları,
e)Görüşülen konudaki ilgilinin yönetsel veya sicil yönünden üstü olması,
f)Görüşülen konuda ilgili ile ekonomik ilişki içinde olmak,
g)Evlatlık ile evlat edinenler.

YÜKSEK ONUR KURULU

YÜKSEK ONUR KURULU’NUN OLUŞUMU
Madde:24-Yüksek Onur Kurulu, Büyük Kongre tarafından seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.
Yüksek Onur Kurulu’na seçilebilmek için 6023 sayılı yasaya göre seçilme yeterliliğinin yanında, Türkiye’de en az onbeş yıl hekimlik yapmış olmak koşuldur. Sağlık Bakanlığı Müsteşar veya Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı veya Yardımcısı ile Birinci Hukuk Danışmanı gözlemci olarak Yüksek Onur Kurulu toplantılarına katılabilir, fakat oy kullanamazlar.
Kurul her toplantıda gizli oyla bir başkan ve bir raportör seçer. Toplantıyı bir önceki toplantının başkanı, o yoksa en yaşlı üye açar.

YÜKSEK ONUR KURULU’NUN ÇALIŞMALARININ DÜZENLENMESİ
Madde:25-Onur Kurulu çalışmalarının düzenli yürütülmesi her oturumda yeni seçilen başkan tarafından sağlanır. Raportör üye, Yüksek Onur Kurulu’na havale edilen dosyaların incelenmesini öngören toplantı tarihinden en az bir ay önce tamamlayarak gelecek toplantının gündemini belirler. Dosyalardaki noksanlıkları Merkez Konseyi genel Sekreteri aracılığı ile tamamlatmaya çalışır. Yüksek Onur Kurulunun sekreterya, arşivleme hizmetleri Merkez Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür.

YÜKSEK ONUR KURULU’NUN GÖREVLERİ
Madde:26-
a)Oda Onur Kurulu kararlarına yapılan itirazları inceler ve sonuçlandırır.
b)Merkez Konseyi’nin kendisine ileteceği konuları görüşür ve sonuçlandırır.
c)İlgili Oda Onur Kurul’ları tarafından verilen meslekten alıkoyma cezaları, ilgilinin itirazı olmasa bile, uygun görüldüğünde onaylanır. Oda Onur Kurullarının aldığı kararlar, Yüksek Onur Kurulu’nda uygun görülmediği durumlarda, konunun tekrar görüşülmesi için Oda Onur Kurulu’na geri yollanır. Oda Onur Kurulu’nun kararda ısrarı durumunda, Yüksek Onur Kurulu’nun vereceği karara karşı itiraz edilemez. Ancak Danıştay’a başvurma hakkı saklıdır.
d)Yasalarla kendisine verilmiş diğer görevleri yürütür.

Madde:27-Yüksek Onur Kurulu Ankara’da Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nde olağan olarak Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa toplanır. Merkez Konseyi ya da son toplantının başkanının çağrısı üzerine kurul daha sık toplanabilir.

Madde:28-Bu yönetmeliğin 22. ve 23. Maddelerince öngörülen ilkeler, Yüksek Onur Kurulu için de geçerlidir. Ancak, toplantı yeter çoğunluğu 2/3 olup, karar yeter çoğunluğu toplantıya katılanların 2/3’üdür.
Kurul, önceden saptanan gündemdeki, itiraz ve konuları o toplantısında görüşerek sonuçlandırmak zorundadır. Gündemdeki konularda ve disiplin dosyalarında eksiklik görüldüğü takdirde, eksik soruşturmanın tamamlanması için dosyayı ilgili Odaya geri gönderebilir. Bu dosyalar bir sonraki toplantıda öncelikle ele alınır.

BÖLÜM 5
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

KAYITLARIN TUTULMASI
Madde:29-Açılan disiplin soruşturmaları sonunda verilecek kararlar, sayfaları önceden numaralanmış ve noterlikçe onaylanmış olan defterlere yazılır. Kararlar yıllar itibariyle sıra numarası verilerek düzenli bir biçimde yazılır.
Odalar, itiraz süresinin bitiminde Konsey’e gönderilecek disiplin dosyalarının fotokopilerini, bir dizi pusulası da yaparak gönderirler.
Oda Onur Kurulu kararlarının fotokopileri o yılın sonunda Merkez Konseyi’ne gönderilir ve Konsey’ce arşivlenir.

YAZIŞMA ŞEKLİ
Madde:30-Kişi ve kurumlarla yazışmalar, iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde, alınacak imzalı belge, dosyada saklanır. Diğer konularda 7201 sayılı Tebliğat Yasası hükümleri uygulanır.

KARARIN UYGULANMASI
Madde:31-Onur Kurulları tarafından verilen disiplin cezaları aleyhine, kararın kişiye bildiriminden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi, karar aleyhindeki belgelere dayanan savunma ile birlikte ve imza karşılığı, Yüksek Onur Kurulu’na gönderilmek üzere Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na verilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarından yazılı uyarı ve para cezaları kesinleşir ve derhal uygulanır.
Cezaya, aleyhinde itiraz olmasa bile, geçici olarak veya bir bölgede çalışmaktan alıkoyma kararları Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca Yüksek Onur Kurulu’na gönderilir. Süresi ne olursa olsun, meslekten geçici men cezası alan Oda veya Birlik yönetim organlarında görevli üyenin bu üyeliği düşer.

SİCİL DOSYASINA İŞLEME
Madde:33-Üyenin aldığı disiplin cezaları sicil dosyasına işlenir. Aynı konu ile ilgili cezaların tekrarlanmaması koşulu ile, uyarı ve para cezaları 2 yıl sonunda silinirler. Yeni cezaların alınması halinde son alınan cezadan sonraki 2 yıl geçerlidir. Aynı suçun tekrarı halinde, ikinci verilen cezadan sonra 4 yıl geçmedikçe ceza silinmez.

YÜRÜRLÜK
Madde:34-Bu yönetmelik, Büyük Kongre onay tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde:35-Bu yönetmelik kuralları Türk Tabipleri Birliği ile Tabip Odaları tarafından uygulanır.