GenelgeMEVZUAT

PRATISYEN HEKIMLERIN HASTA YATIRMALARI VE UZMAN HEKIM OLMAYAN HASTANELERDE YEMEK ÇIKARILMASI

PRATISYEN HEKIMLERIN HASTA YATIRMALARI VE UZMAN HEKIM OLMAYAN HASTANELERDE YEMEK ÇIKARILMASI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI : B100THG0100002/3120 04.03.2005 – 4196

KONU: Pratisyen Hekimlerin Hasta Yatırmaları Ve Uzman

Hekim Olmayan Hastanelerde Yemek Çıkarılması

…………………….VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2005/36

Bakanlığımıza bağlı uzman hekim bulunmayan bazı hastanelerde, pratisyen hekimlerin hasta yatırarak tedavi yapıp yapamayacakları ile bu şekilde yatırılan hastalara ve personele yemek verilip verilemeyeceği konusunda görüş talep edilmektedir.Bilindiği üzere hastaneler, her türlü acil vak’a ile, yaş ve cins farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği ayaktan ve yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı yataklı tedavi kurumlarıdır. Hastanelerde, yatan hastaların tedavi usullerinin sorumlu doktor tarafından tespit edilmesini müteakip bir an önce tedaviye başlanılması esastır.

Yemek hizmeti de tedavinin bir parçası olup, günlük rasyonun yapılmasından ertesi günün rasyonu yapılıncaya kadar geçen sürede yatan hasta ve refakatçi sayısı bir tutanakla tespit edilip mutfağa bildirilir ve belirlenen şartlar dahilinde yemek verilir. Yemek verilmesi için uzman hekim bulunması şartı aranmaz.Ayrıca, uzman hekim bulunmayan hastanelerimizde hasta ve yaralı olarak acil servise müracaat eden vatandaşlarımızın mağdur edilmemeleri için; hastanenin acil servisine müracaat eden hasta ve yaralıların, acil serviste görevli pratisyen hekimler tarafından, hastanın durumu uygun hale gelinceye kadar acilde yatırılarak, en yakın hastaneye sevkinin yapılması gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM

GEREĞI:

A- PLANI