GenelgeMEVZUAT

SAĞLIK UYGULAMA TEBLIĞI (EYLÜL 2008)

SAĞLIK UYGULAMA TEBLIĞI (Eylül 2008)

Resmî Gazete

Sayı : 27353

TEBLIĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

2008 YILI SOSYAL GÜVENLIK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ

MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin (SUT) “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı” başlıklı (6.1) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL

Ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL,

Özel sağlık kurumlarında 15 TL,

Ancak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda, birinci basamak sağlık kuruluşları ile aile hekimliği muayenelerinde katılım payı alınmaz, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumları ile özel sağlık kurumlarındaki muayenelerde ise 3 TL indirim yapılır. Katılım payının tahsiline ilişkin düzenlemeler (6.6.1) numaralı maddede açıklanmıştır.

MADDE 2- Aynı Tebliğin “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı” başlıklı (6.6.1) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerine ilişkin 2 TL tutarındaki katılım payı, kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.Ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 8 TL öngörülen katılım payının;

a)Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 5 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.

b)Diğer kişiler için ise 8 TL katılım payı tutarı eczanelerden tahsil edilir. Kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda katılım payı tutarının hesaplanmasında (6.1) numaralı maddenin ikinci fıkrasında sayılan indirim uygulanır. Bu durumda muayeneye ilişkin 5 TL tutarındaki katılım payı, kişinin reçete ile ilk eczaneye müracaatında tahsil edilecektir.

Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 15 TL öngörülen katılım payının;

a)Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 12 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından, 3TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.

b)Diğer kişiler için ise 12 TL katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu tarafından, 3TL lik tutar ise kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden tahsil edilir.Istisnai durumlar nedeniyle Kurum bilgi işlem sisteminden hasta takip numarası/ provizyon alınamamasına rağmen gerekli sağlık yardımları sağlanan, (3.3) numaralı maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerden muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için muayenenin yapıldığı sağlık kurumlarınca kişilerden tahsil edilir.

MADDE 3-SUT’un (14) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

14.1.Uygulanacak indirim oranları” başlıklı maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar olarak eklenmiştir.

“20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan eşdeğer grubu olanların perakende satış fiyatı 10.00 TL’nin üzerinde olan ilaçlar referans fiyat alana kadar %24 (baz iskonto %11+%13 birlikte) iskonto uygulanacaktır.”

“Sağlık Bakanlığınca belirlenen jeneriği olmayan orijinal ilaçlar için iskonto %24 (baz iskonto %11+%13 birlikte) olarak uygulanacaktır.”

” Mahsuplaşma nedeniyle mevcut iskontosu %11’in altında olan ilaçlarda ilave %13 iskonto için mahsuplaşma yapılmaz. Mevcut iskontosu %24’ün üzerinde olan ilaçlar için ilave %13 iskonto uygulanmayacaktır”.

MADDE 4- SUT eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” nde (EK-5/A) birim fiyat değişikliği yapılan kodlar ve belirlenen fiyatlar, bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 5- SUT eki “Yurt Dışı Ilaç Fiyat Listesi”nde (EK-2/G) fiyat değişikliği yapılan ilaçlar, bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 6- SUT eki “Yurt Dışı Ilaç Fiyat Listesi”ne (EK-2/G) eklenen ilaçlar, bu Tebliğ eki (3) numaralı listede belirtilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğin;

a)(1), ve (2) numaralı maddeleri 01/10/2009 tarihinde,

b)(3) numaralı maddesi bu tebliğin yayımı tarihinden 45 gün sonra,

c)(4), (5) ve (6) numaralı maddeleri 14/09/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Liste 1

Liste 2

Liste 3

3 Nisan 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27189

TEBLIĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

2008 YILI SOSYAL GÜVENLIK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ

MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (12) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a)SUT’un (12.7.9) numaralı maddesinin (c) bendinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“Ilgili koşulların söz konusu olduğu hemodiyaliz tedavisi altındaki hastalarda nefroloji veya diyaliz sertifikalı iç hastalıkları/çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden birinin düzenlediği sağlık raporuna istinaden 3 aylık dozda bu hekimlerce veya diyaliz sertifikalı tüm hekimler tarafından reçete edilebilir”

b)SUT’un (12.7.13) numaralı maddesinin (A) bendinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Stabil HIV ve naiv HCV ko-enfeksiyonlarında” ifadesi çıkarılarak yerine, “Kronik Hepatit C tedavisinde” ifadesi eklenmiştir.

c)SUT’un (12.7.14) numaralı maddesinin (c) bendinin (3) numaralı maddesinin (d) alt bendinin son fıkrasına “Lapatinib + kapesitabin kullanılıyor iken progresyon gelişen hastalarda tedavinin sonraki basamaklarında Lapatinib ödenmez” ifadesinden sonra gelmek üzere “Tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunduğu tüm hastanelerde bu hekimin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçete edilir. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunmadığı 3.basamak sağlık kurumlarında ise genel cerrahi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile ve yine 3. basamak sağlık tesislerinde genel cerrahi uzman hekimince reçete edilir.” ibaresi eklenmiştir.

d)SUT’un (12.7.17) numaralı maddesinin (1) numaralı maddesinin (B) bendi başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B.Diğer nedenlere bağlı osteopeni/osteoporozda (T-skorunun < -1 olması)" e)SUT'un (12.7.20) numaralı maddesinin birinci fıkrasında "Palivizumab etken maddesini taşıyan preparatın" ifadesinden sonra gelmek üzere "çocuk kardiyoloji," ibaresi eklenmiştir. f) SUT'un (12.7.28) numaralı maddesinin (C) bendinde yer alan "LDL veya trigliserid düzeyi 100 mg/dl'nin altına düştükten sonra reçete edildiğinde bedeli ödenmez" ibaresi "LDL düzeyi 100 mg/dl'nin altına veya trigliserid düzeyi 200 mg/dl'nin altına düştükten sonra reçete edildiğinde bedeli ödenmez" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 - SUT'un (20.2.1) numaralı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. "b)Özel sağlık kurumlarında; 1.Sözleşmeli özel sağlık kurumlarınca temin edilen SUT eki Listelerde yer alan malzemeler, SUT eki listelerde belirlenen birim fiyatlar üzerinden, 2.SUT ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerden; a)Kurum (devredilen T.C. Emekli Sandığı) ile protokollü firmaların protokol dâhili malzemeleri protokol fiyatları üzerinden, b)Protokollü firmaların protokol dâhilinde olmayan tıbbi malzemeler ile Kurumla (devredilen T.C. Emekli Sandığı) protokolü olmayan firmalardan temin edilen malzemeler, Kurum (devredilen T.C. Emekli Sandığı) tıbbi malzeme listelerinde tespit edilen ve Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen en ucuz malzeme bedeli üzerinden, (devredilen T.C. Emekli Sandığı ile protokolü iptal edilen tıbbi malzemelerin protokol fiyatları, ödenecek bedel tespitinde dikkate alınır) c)(a) ve (b) bentlerine göre Kurum (devredilen T.C. Emekli Sandığı) tıbbi malzeme listelerinde fiyatı tespit edilemeyen tıbbi malzemeler, KDV dâhil alış fiyatı üzerinden, Kuruma fatura edilen tutarı aşmamak şartıyla ödenir.Özel sağlık kurumunca yatarak tedavilerde temini zorunlu tıbbi malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda; fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir." MADDE 3 - SUT'un (20.3.7) numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(4)Odyoloji test sonuçlarını gösterir belgenin aslı rapora eklenecektir. Odyoloji testlerinin, Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında/kuruluşlarında veya raporu düzenleyen sağlık kurumunun hizmet alım sözleşmesi yaptığı sağlık kurumlarınca/kuruluşlarınca yapılması ve odyometrist veya işitme testi yapmaya yetkili sertifikalı personel tarafından onaylanmış olması halinde kabul edilecektir." MADDE 4 - SUT'un (20.3.13.1) numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır."20.3.13.1 Koklear implantlar (KI): Koklear implant, bilateral ileri-çok ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan ve işitme cihazından yarar görmeyen kişilerde aşağıdaki kriterlere haiz olması halinde uygulanır; •Pre-lingual işitme kaybı olan çocuklarda (işitme cihazı hiç kullanmamış olanlar da dahil) 6 yaşını tamamlayıncaya kadar KI uygulanır. •7 yaş ve üzeri pre-lingual işitme kaybı olan çocuklarda kronolojik yaşla konuşma yaşı arasındaki fark 4 yıldan az ise KI uygulaması yapılır. •Post-lingual işitme kaybı olanlarda KI uygulanır, ancak hiç işitme cihazı kullanmamış post-lingual işitme kaybı olanlarda 10 yıl geçmesi halinde KI uygulanmaz. •KI kurul raporu aynı resmi sağlık kurumunda çalışan üç kulak burun boğaz uzman hekimi ve iki uzman odyologdan (iki uzman odyolog bulunmayan resmi sağlık kurumlarında ise 1.1.2010 tarihine kadar bir odyolog veya uzman odyolog) oluşan bir ekip tarafından düzenlenir. •Elektrod yerleşimini sağlayacak kadar iç kulak gelişiminin olması ve koklear sinirin varlığı yüksek çözünürlükte CT ve/veya MRI ile gösterilmelidir. •Eğitimsel, psikolojik değerlendirmeler ve uygunluğu ekipte yer alan eğitim odyoloğu (bulunmayan kurumlarda işitme engelliler alanında deneyimli özel eğitimci veya psikolog) ve psikolog tarafından yapılmalı ve KI kurul raporunda belirtilmelidir. •Menenjit sonrası oluşan işitme kaybı ve koklear ossifikasyon varlığında özel şartlar aranmaksızın acil operasyon KI kurul raporu ile belgelendirilmesi halinde yapılır. •Işitsel Nöropati'de ayrıntılı değerlendirmeler sonunda KI uygulamasının yararlı olacağı KI kurul raporu ile belgelendirilmesi halinde yapılır. •KI uygulaması sonrasındaki eğitimin takibi; cerrahi tedavi yapılan sağlık kurumunca; eğitim odyoloğu (bulunmayan kurumlarda işitme engelliler alanında deneyimli özel eğitimci veya psikolog) ve yer belirtilerek en az 5 yıllık süreyi içeren bir taahhütname ile belgelenmelidir. Odyolojik Değerlendirme: Odyometrik değerlendirme, Saf ses hava yolu ve kemik yolu işitme eşikleri; 1000, 2000, 3000 ve 4000 Hz'lerdeki ortalama eşiklerin 90 dB'den daha kötü olması ve işitme cihazı ile konuşmayı ayırdetme skorunun %30'un altında olmalıdır." MADDE 5 - SUT'un "Ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına ödeme" başlıklı (24.1.1.2) numaralı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(9)Hastanın 10 gün içinde ayaktan ilk başvurusundan sonraki aynı dala ayaktan başvurularının aynı sağlık kurumuna olması halinde sadece SUT eki EK-10/C Listesinde yer alan işlem bedelleri ile genetik tetkiklerin bedelleri faturalandırılabilir."
MADDE 6 – SUT’un “Yürürlük” başlıklı (29) numaralı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b)SUT eki EK-8/A Listesi Kurumca duyurulacak tarihte,”

MADDE 7 – SUT eki “EK-2/A” 197’nci maddede “klinik immunoloji……” ile başlayan parantez içi ifade, aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.”(klinik immunoloji, allerji, göğüs hastalıkları uzmanlık dallarından en az ikisinin bulunduğu 3 uzman hekimin yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden yine bu uzmanlar tarafından reçete edilir)”

MADDE 8 – SUT eki “Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” nde (EK-5/A) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.300.996 kod numaralı “mikro infüzyon pompa seti ve resorvoır” ve 390.020 kod numaralı “progesteronlu spiral (rahim içi araç)” listeden çıkarılmıştır.

MADDE 9 – SUT eki “Sağlık Kurumları Fiyat Listesi” nde (EK-8) 4992 sıra no’da yer alan “MESLEK HASTALIKLARI LABORATUAR TETKIKLERI” bölümünün “AÇIKLAMA” kısmında yer alan “Bu tetkikler, meslek hastalıklarının tespit edilmesi amacıyla sevk edilen hastalara yapılması halinde ödenir.” ibaresi “Bu tetkiklerin bedelleri, meslek hastalıkları hastanelerince yapılması halinde ödenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Tebliğin (1) numaralı maddesinin (b) bendi 5/12/2008, (d) bendi 31/12/2008, (5) ve (6) numaralı maddeleri 1/4/2009 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

2008 YILI SOSYAL GÜVENLIK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ

Resmi Gazete:31.1.2009 – 27127

MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin 8.2 numaralı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 24.1.1.3.1 numaralı maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“SUT eki EK-8 listesinde yer alan tutarlar üzerinden ücretlendirilir.”

MADDE 3 – “Diş Işlemleri Sevk Formu” (EK-7/B) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümleri 29/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

2008 YILI SOSYAL GÜVENLIK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ

Resmi Gazete:29.1.2009-27125

MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) “Sağlık hizmeti sunucuları” başlıklı (2) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a)SUT’un (2.1) numaralı maddesine aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c)Serbest Eczaneler

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczaneleri.”

b)SUT’un (2.4) numaralı maddesi aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“a)Optisyenlik müesseseleri,

b)Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri,

c)Kaplıcalar.”

MADDE 2 – SUT’un “Katılım payı” başlıklı (6) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a)SUT’un (6.6.1) numaralı maddesinin (b) bendi aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“b)Diğer kişiler için ise; resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan muayenelerde reçete ile ilaç temini için başvurulan Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından, özel sağlık kurumlarında yapılan muayenelerde bu kurumlar tarafından kişilerden,”

b)SUT’un (6.6.1) numaralı maddesinin (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – SUT’un (12.1.2) numaralı maddesinin dördüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere “Özel sağlık kurumlarında yapılan günübirlik tedavilerde kullanılan ve tanıya dayalı işleme dahil olmayan ilaçların serbest eczanelerden temini esastır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 4 – SUT’un “12.2. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 5 – SUT’un “Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve sağlanma yöntemleri” başlıklı (24) numaralı maddesinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

a)SUT’un (24) numaralı maddesinin üçüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere “Ayrıca Kurum, ilaç teminine ilişkin serbest eczaneler ile yapacağı sözleşmeye esas oluşturmak üzere 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 39 uncu maddesi (j) bendi kapsamında Türk Eczacıları Birliği ile protokol yapar.” cümlesi eklenmiştir.

b)SUT’un (24.1.1.1) numaralı maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“SUT’un (2.1) numaralı maddesi (c) bendinde tanımlanan sağlık kuruluşlarına (serbest eczanelere) bu madde kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümleri 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

2008 YILI SOSYAL GÜVENLIK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ

Resmi Gazete:17.1.2009-27113

MADDE 1 – 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) “Aile hekimliğine geçilen illerde sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri” başlıklı (3.1.1) numaralı maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

“24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçilen iller arasından Kurumca belirlenecek illerde, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ilk müracaatın aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına (ana çocuk sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri, ilgili mevzuatı doğrultusunda muayene ve tedavilerini yapmakla yetkili oldukları kişilerle sınırlı olmak üzere işyeri hekimleri ve kurum hekimlikleri, üniversitelerin medikososyal birimleri) yapılması zorunludur. Sevk zinciri uygulamasına geçilecek iller ile bu illerde sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemlerinin usul ve esasları Kurumca duyurulur.”

MADDE 2 – SUT eki “Sevk Zinciri Uygulanacak Iller Listesi” (EK-4) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümleri 15/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

TEBLIĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

2008 YILI SOSYAL GÜVENLIK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ

Resmi Gazete: 31.12.2008 – 27097 (7. Mükerrer)

29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı birinci mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” (SUT) ve 22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de yapılan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

MADDE 1- SUT’un (3) numaralı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“3.Sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve kimlik tespiti işlemleri

3.1. Sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri

(1) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, SUT’ta belirtilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurum ile sözleşmesi bulunan ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler.

(2) Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin, SUT’un (24) numaralı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere acil haller dışında Kurum ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmeti sunucularından aldıkları sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(3)Hizmet akdi ile bir veya daha fazla işveren tarafından çalıştırılan kişilerin, ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına, işveren tarafından düzenlenen vizite kâğıdı ile müracaat etmeleri zorunludur.

(4)Kurum ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin müracaatlarını ayrım yapmaksızın kabul etmek zorundadır.

3.1.1. Aile hekimliğine geçilen illerde sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri

(1)Aile hekimliğine geçilen SUT eki “Sevk Zinciri Uygulanacak Iller Listesi” nde (EK-4) belirtilen illerde ilk müracaatın aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına (ana çocuk sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri, ilgili mevzuatı doğrultusunda muayene ve tedavilerini yapmakla yetkili oldukları kişilerle sınırlı olmak üzere işyeri hekimleri ve kurum hekimlikleri, üniversitelerin medikososyal birimleri) yapılması zorunludur.

(2)SUT eki EK-4 Listesinde yer almamakla birlikte aile hekimliği uygulamasına geçilen ve Kurumca SUT eki EK-4 Listesine dâhil edilecek illerde ilk müracaatın aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına (ana çocuk sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri, ilgili mevzuatı doğrultusunda muayene ve tedavilerini yapmakla yetkili oldukları kişilerle sınırlı olmak üzere işyeri hekimleri ve kurum hekimlikleri, üniversitelerin medikososyal birimleri) yapılması uygulamasına 01 Temmuz 2009 tarihinde başlanacaktır.

(3)Sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan müracaatlara ilişkin sağlık hizmeti bedelleri Kurumca ödenmez.

(4)Ancak;

a)Acil hallerde, (acil hal nedeniyle aile hekimliğinden sevk alınmaksızın ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılan müracaatlara ilişkin giderlerin ödenebilmesi için acil tıbbi müdahale yapılmasını zorunlu kılan durumun müdahaleyi yapan hekim tarafından imzalanmış bir belge ile belgelendirilmesi ve Kurumca kabul edilmesi şarttır.)

b)Ağız ve diş sağlığı hizmetleri için yapılan müracaatlarda,

c)Başka bir yerleşim yerindeki sağlık kurumundan/ kuruluşundan sevk edilmek suretiyle yapılan müracaatlarda,

ç)Tedavi programı sağlık raporu ile belgelenen kişilerin bu tedavileri (kemoterapi, radyoterapi, ESWL, tüp bebek tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi, diyaliz, fizik tedavi ve rehabilitasyon vb.) için sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaatlarında, sevk zorunluluğu aranmayacaktır.

(5)SUT eki EK-4 Listesinde belirtilen illerde de sevkler SUT eki “Hasta Sevk Formu” (EK-4/A) tanzim edilerek yapılacaktır. Sevkler sevkin yapıldığı gün dâhil 3 (üç) iş günü geçerlidir.

(6)Aile hekimliğinden veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşları tarafından sevk edilen kişilerin ayaktan tedavileri için;

a)Sevk edildiği branş hekimince, başka branş tarafından muayenesinin veya başka bir sağlık kurumuna sevkinin gerekli görülmesi halinde bu durumun sevk formunda belirtilmiş olması koşuluyla ayrıca sevk aranmayacaktır. (Sevk formunun aslı gibi onaylı fotokopisi faturaya eklenecektir.)

b)Sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusunda yapılan muayenesi sonrasında kontrol öngörülmüşse, bu durumun sevk formunda belirtilmiş olması koşuluyla kontrol amaçlı muayeneler için ayrıca sevk aranmayacaktır. (Sevk formunun aslı gibi onaylı fotokopisi faturaya eklenecektir.)

c)Sevk edildiği sağlık hizmeti sunucusunda, aynı branşta aynı takip numarası ile yapılacak diğer işlemleri için ayrıca sevk aranmayacaktır.

3.2.Kimlik tespiti

(1)Sağlık kurum ve kuruluşları, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin müracaatı aşamasında (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra) nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise Kurum sağlık kartı belgelerinden biri ile kimlik tespiti yapacaktır. Kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından uğranılan zarar geri alınır.

(2)2828 sayılı Kanunla sağlanan yardımlardan ücretsiz faydalananlardan çocuk, özürlü, kadın ve yaşlıların sağlık kurum ve kuruluşlarına birinci fıkrada belirtilen belgeleri ibraz edememeleri halinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapsamında bulunduklarını gösterir belgeye göre gerekli işlemler yürütülerek sonrasında söz konusu belgelerin ibrazı anılan Kurumdan istenecektir.

(3)Kapsamdaki kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını veya Kurumdan haksız bir menfaat temin etmesini sağlaması yasaktır. Bu fiilleri işleyenlerden Kurumun uğradığı zararın iki katı kanunî fa