GenelgeMEVZUAT

PERSONEL ATAMA IŞLEMLERİ GENELGESİ – KASIM 2005

Personel Atama Işlemleri Genelgesi – Kasım 2005

Resmi Gazete: 12.11.2005 – 25991

Genelge

2005/28

Konu: Personel Atama Işlemleri.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca açıktan ve naklen yapılacak personel atama işlemlerinde, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür.

1.Tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59’uncu maddesine göre yapılacak açıktan atama işlemleri için Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır.

2.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların her türlü açıktan atama işlemleri için Devlet Personel Başkanlığı ve Başbakanlıktan izin alınacaktır.

3.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atama işlemlerinde (mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen görevler hariç), personelin çalıştığı kurum veya kuruluş tarafından Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından izin alınmasını müteakip muvafakat işleminin tamamlanması için Başbakanlıktan izin alınacaktır.

4.a)Kamu kurum ve kuruluşları izin taleplerinde, kurumun ihtiyacı, ataması gerçekleştirilecek personelin öğrenim durumu, geçmiş hizmetleri ve nitelikleri ile kurumsal verimliliğe katkısını göz önünde bulunduracaktır.

b)Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca, kendilerine intikal eden izin talepleri, kamu personeline ilişkin genel düzenlemelerle birlikte, ilgilinin atanacağı kurumun teşkilat yapısı ile görev alanı, naklen atanacak personelin halen çalıştığı kurumda yürüttüğü görevler ve öğrenim durumu dikkate alınarak, kamu personel sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi açısından titiz bir şekilde değerlendirilecektir.

5.2005/8 ve 2005/25 sayılı Genelgeler gereğince Başbakanlığa gönderilen ancak henüz sonuçlanmamış izin taleplerine cevap verilmeyecek, atama işlemleri için aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilecektir.

a)2005/8 ve 2005/25 sayılı Genelgelere göre Başbakanlığa intikal eden izin taleplerinden, bu Genelgede hüküm bulunmayanlar hakkında talep eden kurumlar tarafından genel hükümler çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

b)1 ve 2’nci maddelerde düzenlenen açıktan atamalara ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca 4’üncü maddenin (a) bendinde belirtilen hususlar çerçevesinde atama ihtiyacının devam ettiğine karar verilmesi halinde Başbakanlıktan bu Genelge gereğince yeniden izin talebinde bulunulacaktır.

c)3’üncü maddede düzenlenen naklen atama işlemlerinde ise, personelin çalıştığı kurum tarafından, atama ihtiyacının devam edip etmediği ilgili denetleyici ve düzenleyici kuruma sorularak ihtiyacın devam ettiğinin bildirilmesi halinde Başbakanlıktan yeniden izin talep edilecektir.

Bu işlemler için mezkûr Genelgelere göre Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından alınmış izinler geçerli olacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan