MEVZUATYönetmelik

KANSER KAYIT MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KANSER KAYIT MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete
Tarih: 14.12.2000; Sayı: 24260
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığınca il sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulmuş ve kurulacak olan kanser kayıt merkezlerinin örgütlenmesi, çalışmaları ve çalışanlarının görev tanımlarının yapılması, hizmet kalitesi ve verimliliğinin artırılması ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; kanser kayıt merkezleri personelinin ve bu personelin çalışmalarına katkıda bulunmak üzere bu Yönetmelik hükümleri gereğince her il merkezinde oluşturulacak olan danışma kurulunun görev ve çalışmalarını kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Başkanlık: Kanserle savaş dairesi başkanlığını,
c) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
d) Eğitim: Kanser kayıt temel eğitim programını,
e) Merkez: Nüfus tabanlı kanser kayıt merkezlerini,
f) Hastane Kanser Kayıt Birimi: Merkezin hastanelerde kurulan
alt birimini,
g) Merkez Sorumlusu: Merkezin sorumlu olan hekimini,
h) Merkez Kanser Kayıt Elemanı: Merkezde çalışan elemanı,
ı) Hastane Kanser Kayıt Elemanı: Hastane kayıt biriminde çalışan elemanı,
i) Danışma Kurulu: Kanser kayıt merkezleri danışma kurulunu, tanımlar.
İKİNCİ BÖLÜM
İdari Yapı, Yerleşim, Çalışanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları
İdari Yapı
Madde 5- Müdürlüklerde bilgi işlem istatistik şubesi bünyesinde kurulan kanser teşhis ve tedavi merkezlerinden yapılan kanser bildirimlerinin düzenli şekilde akışını sağlayacak olan nüfus tabanlı kanser kayıt merkezleri, müdürlükçe görevlendirilen, eğitimden geçmiş, merkez sorumlusu olan en az bir hekim ve üç sağlık personelinden oluşur.
Hastane kanser kayıt birimleri, merkezin alt birimi olup başhekimlerce görevlendirilen eğitimden geçmiş biri hekim olmak üzere en az iki sağlık personelinden oluşur. Bu elemanlar başhekimlere ve merkeze karşı sorumludurlar.
Yerleşim
Madde 6- Merkez; kayıt girme, kayıt değerlendirme ve arşiv işlemlerinin yapılabileceği en az iki odadan oluşur.
Merkez Sorumlusu
Madde 7- Merkezin idari ve teknik sorumluluğunu yürüten, eğitimden geçmiş; kanser bildirimlerinin toplanması, istatistiksel bilgiye dönüştürülmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu olan hekimdir.
Merkez sorumlusunun görevleri;
a) Merkezin çalışmalarını planlamak, organize etmek, izlemek, çalışmaları bir bütün olarak değerlendirmek, denetlemek,
b) İlgili kuruluşlarla işbirliği yaparak verilerin her türlü kaynaktan toplanmasını sağlamak,
c) Kayıt birimlerinin sağlıklı ve doğru veri toplamalarını sağlamak ve denetlemek,
d) Gelen verileri derlemek, güvenilirliğini kontrol etmek, gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak, verilerin iç tutarlılığını ve kalite kontrolünü yapmak, yanlış ve geçersiz verilerin belirlenerek birimlere geri gönderilmesini sağlamak,
e) Değerlendirilen verileri Başkanlığa üçer aylık dönemler halinde göndermek,
f) İldeki kanser türlerine ilişkin epidemiyolojik çalışmalar yapmak,
g) Beklenenden farklı çıkan insidans hızlarını değerlendirerek, il içi bölgelere özgü kanser nedenleri hakkında araştırma yapmak ve/veya katkıda bulunmak,
h) Merkezin çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla danışma kurulunu oluşturmak, gerektiğinde toplanmasını ve toplantılarda alınan tavsiye niteliğindeki kararların uygulanmasını sağlamak,
ı) Merkezin yazışmalarını yürütmek, arşivlerini oluşturup, sürekliliğini sağlamak, arşiv ve bilgisayar verilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirleri almak,
i) Belli aralıklarla hizmet içi eğitimi planlamak ve düzenlemek,
j) Başta hekimler olmak üzere tüm veri toplanan kuruluşların çalışanlarına Merkez ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, toplanan verilerin standardizasyonunu sağlamak ve kalitesini yükseltmek,
k) Merkez ve çalışmalarını tanıtmak için konuyla ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantıları Başkanlığa bildirerek katılımcı ve/veya konuşmacı olarak katılabilmek,
l) Merkezin çalışma raporlarını hazırlayarak üçer aylık dönemler halinde Başkanlığa göndermektir.
Merkez Kanser Kayıt Elemanları
Madde 8- Merkezde çalışan, müdürlükçe görevlendirilen, eğitimden geçen tıbbi teknolog, hemşire, sağlık memuru, ebe, tıbbi sekreter niteliğinde olan sağlık personelidir.
Merkez kanser kayıt elemanlarının görevleri;
a) Hastane kanser kayıt birimleri ve diğer kaynaklardan gelen verileri
eksiksiz ve doğru olarak bilgisayar ortamına aktarmak,
b) Bilgisayara girilen verilerin bir kopyasını alarak arşivlemek ve
bilgisayar ortamında güvenle saklanmasını sağlamak,
c) Merkezce düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılmak,
d) Derlediği ve derlemekte olduğu verileri Başkanlık onayı alınmadan hiç
kimse ve/veya kuruma vermemek,
e) Konuyla ilgili verilen diğer görevleri yapmaktır.
Hastane Kanser Kayıt Birimi
Madde 9- Kanser kayıt merkezi bulunan illerdeki hastanelerde Başkanlıkça düzenlenen eğitimden geçen hastane personelinin veri akışını sağlayabilmesi için başhekimlikçe kurulan birimdir. En az bir hastane kayıt birimi sorumlu hekimi ve bir hastane kanser kayıt elemanından oluşur. Hastane Kanser Kayıt Birimi hastane başhekimliklerince Yönetmelik yayımından itibaren 15 gün içinde kurulacak ve merkeze bildirilecektir.
Hastane Kanser Kayıt Elemanı
Madde 10- Hastane kanser kayıt birimlerinde çalışan, tıbbi teknolog, hemşire, sağlık memuru, ebe, tıbbi sekreter niteliğinde olan sağlık personelidir.
Hastane kanser kayıt elemanlarının görevleri;
a) Çalıştığı hastanedeki birimlerden aldığı bilgileri, bilgi formuna eksiksiz ve doğru olarak işlemek ve bunları her hafta başında merkeze göndermek, ayrıca bunları kayıt defterine işlemek,
b) Merkezde eksiklik ve yanlışları belirleyip geri gönderilen formları tamamlayarak merkeze ulaşmasını sağlamak,
c) Gerekli hallerde hastanın takibini yapan hekimin kontrol ve denetimi altında doğrudan hasta ile görüşme yapmak,
d) Merkezce düzenlenen eğitimlere katılmak,
e) Derlediği ve derlemekte olduğu bilgileri Merkez dışında hiç kimse ve/veya kuruma vermemektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma Kurulu

Üyelerin Seçimi ve Niteliği
Madde 11- Kurul; kanserden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı, merkez sorumlusu, ildeki tüm resmi kurum ve kuruluş hastanelerinin başhekimleri veya yerine görevlendirdiği kanser konusunda bilgili tercihen uzman bir hekim, ildeki tüm üniversite ve diğer sağlık kuruluşlarından kanser konusunda bilgili tercihen uzman hekimlerden müteşekkildir. Kurulun başkanı, kanserden sorumlu sağlık müdür yardımcısı, bulunmadığı zamanlarda merkez sorumlusudur.
Kurul, sağlık müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile teşkil eder.
Kurul üyeliklerinde boşalma olması halinde, en geç bir ay içerisinde, aynı esas ve usullerle yeni görevlendirmeler yapılır. Ayrıca kurul kendi ihtiyacına binaen uygun göreceği kişi ve kurum temsilcilerini toplantılarına çağırabilir.
Kurulun Görevleri
Madde 12- Kurul, illerdeki merkezlerin kayıt ile ilgili sorunlarına çözüm üretir, önerilerde bulunur ve kayıtlarla ilgili aksaklıkların düzeltilmesi için yeni fikir ve metotlar geliştirir.
Toplanma ve Karar Verme Esas ve Usulleri
Madde 13- Kurul yılda ikiden az olmamak üzere, başkanın veya üyelerden en az ikisinin isteği üzerine üye sayısının yarısından az olmamak şartıyla toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Başkanlık gerekli gördüğü durumlarda kurulun toplantılarına katılır ve kurula başkanlık eder.
Kararların Niteliği
Madde 14- Kurulun aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir.
Sekreterya
Madde 15- Kurulun sekreterya hizmetlerini il sağlık müdürlükleri yürütür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetleme ve Yürürlük

Denetleme
Madde 16- En az yılda bir defa olmak üzere, gerekli olan durumlarda Bakanlık, merkezi ve alt birimlerini işleyiş yönünden denetler.
Yürürlük
Madde 17- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.