MEVZUATYönetmelik

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AÇIKTAN KURA ILE ATANACAK BAZI SAĞLIK PERSONELININ ATAMA ESAS VE USULLERINE ILIŞKIN YÖNETMELIK

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AÇIKTAN KURA ILE ATANACAK BAZI SAĞLIK PERSONELININ ATAMA ESAS VE USULLERINE ILIŞKIN YÖNETMELIK

Resmi Gazete: 15.2.2004 – 25374

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarının bu Yönetmelik kapsamındaki kadro unvanlarına ilk defa veya yeniden açıktan kura ile yapılacak atamalarda takip edilecek esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik; uzman (T.U.T.G.), uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden açıktan atanmak üzere müracaat edecek adaylar ve bunlara uygulanacak kura ile bu adayların atanacakları kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

(Değişik fıkra: 8.5.2004 – 25456) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğretim elemanı unvanları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek madde 1 ine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a)Bakan: Sağlık Bakanını,

b)Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c)Kamu Kurum ve Kuruluşları: 2 nci maddede belirtilen kadro unvanlarında personel çalıştıran 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarını,

d)Kanun: 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu,

e)Kura: Uzman (T.U.T.G.), uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamalar için ilgililerin katılımına açık olarak yapılan yer tespit yöntemini,

f)Ilk Defa Atama: Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ilk defa atamayı,

g)Yeniden Atama: Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre yeniden atamayı,

h)(Değişik bent: 8.5.2004 – 25456) Uzman (T.U.T.G): Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre atanacak uzmanları,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Kura Komisyonunun Teşkili ve Görevleri

Kura Komisyonunun Teşkili

Madde 5-(Değişik madde: 8.5.2004-25456)Bakanlıkta her yıl kuraya ilişkin işlemleri yürütmek üzere, Bakanın onayı ile; bir müsteşar yardımcısının başkanlığında ana hizmet birimlerinden iki kişi, personel biriminden ve hukuk müşavirliğinden birer kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşan bir Bakanlık Kura Komisyonu kurulur. Kura Komisyonuna katılacaklar en az Daire Başkanı ve Hukuk Müşaviri düzeyinde olmalıdır.Diğer kurumlarla birlikte kura yapılması halinde Kura Komisyonunda; Adalet Bakanlığı, Içişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oy hakkı bulunan birer üye ile temsil edilir. Söz konusu kurumlar bu Komisyona gönderecekleri temsilcileri ve yedek temsilcilerini her yıl Ocak ayı içerisinde Bakanlığa bildirirler. Bu Komisyonda kuraya katılan diğer kamu kurum ve kuruluşları da gözlemci bulundurabilir.Kura Komisyonunun kararları oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.Kura Komisyonunun sekreterya işlemleri Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Kura Komisyonunun Görevleri

Madde 6 – Kura Komisyonunun görevleri şunlardır:

a)Yıllık kura takvimini belirlemek,

b)Her kura döneminden önce toplanarak kura ile ilgili konuları görüşüp karara bağlamak,

c)(Değişik bent: 8.5.2004 – 25456) Kura ile atama yapılacak kadro unvanlarını, kadro unvanlarının sayılarını ve hizmet birimlerini personelin ülke düzeyinde dengeli dağılımını gözeterek ilan etmek.

d)(yürürlükten kaldırıldı : 8.9.2005/25930)

e)Kuraların yaptırılması, kura sonuçlarının ilanı ve kuraya yapılacak itirazların değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

f)Kuraya ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kura ve Atamaya Ilişkin Esas ve Usuller

Kuraya Ilişkin Esas ve Usuller

Madde 7 – (Değişik madde: 8.9.2005/25930) Kuraya ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a)Bu Yönetmeliğe tabi adayların ilk defa veya yeniden açıktan atanmaları, belirtilen usul ve esaslara göre Bakanlığın koordinatörlüğünde yapılan kura sonuçları doğrultusunda gerçekleştirilir.

b)Bu Yönetmeliğe tabi personel için bir yılda en fazla 6 defa kura düzenlenebilir.

c)Kura için ilan edilecek kadrolar, kurum ve kuruluşların o kura dönemdeki ihtiyaç durumuna ve hizmet gereklerine göre tespit edilir.

d)Bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, münhal kadro, unvan ve görev yerlerini açıklayan listeleri, her kura döneminde kura takviminde belirtilen süre içinde Bakanlığa gönderirler.

e)Kura ile ilan edilen kadro sayısı, kuraya başvuru biçimi ve kuranın zamanı ve yapılış şekli ile gerekli görülen diğer hususlar kura tarihinden en az 15 gün önce, Resmî Gazete-de, ülke genelinde günlük olarak yayımlanan en az 1 gazetede ve Bakanlığın http://personel.saglik.gov.tr adresli internet sitesinde ilan vermek suretiyle duyurulur.

f)Kuraya, bu Yönetmeliğe tabi olup, o kura döneminde ilan edilen kadrolara ilk defa veya yeniden atanmak isteyen adaylar müracaat edebilir.

g)Adaylar, en çok beş yer tercih edebilir. Kura çekim esnasında tercih sıralaması dikkate alınır. Tercih edilen boş yerlere birden fazla istekli olması halinde bu kişiler arasında kura çekilir.Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylar, istekleri halinde tercih edilmeyen veya münhal kalan yerlere genel kura ile yerleştirilirler.

h)Uzman (T.U.T.G.) veya uzman tabip kadroları için kura işlemi her branş için, diğerlerinde ise her unvan için ayrı ayrı yapılır.

ı)Kura sonuçları, kuranın sonuçlanmasından itibaren Bakanlık tarafından, listelerin asılması ve internet sayfasına konulmak suretiyle en geç üç (3) gün içinde duyurulur. Bu duyuru tebligat yerine geçer. Kuralar bilgisayar ortamında gerçekleştirilir. Kuraların bilgisayar ortamında yapılması halinde, kura işlemleri ve sonuçları kurayı yapan birim tarafından onaylanarak bir tutanakla Kura Komisyonuna teslim edilir.

Bilgisayar ortamında kura çekilmesinin mümkün olmaması halinde torba kurası da yapılabilir. Her kura işlemi için iki torba veya benzeri kura malzemesi hazırlanır. Torbalardan birine; atama yapılacak münhal yerlerin ait olduğu kurumun adı ve birimi pusulaya yazılarak konur. Diğer torbaya da atanacakların adları, adresleri, mezun oldukları fakülteler ile mezuniyet tarihleri bir pusulaya yazılarak konur. Torbaların ihtiva ettikleri pusula sayısı tutanakla tespit edilerek kura çekimine başlanır. Önce görev alacakların torbasından kura çekilerek, çıkan pusuladaki isim ve bu isme ait bilgiler yazılır ve sonra görev yerinin bulunduğu torbadan kura çekilerek çıkan görev yeri bu ismin karşısına yazılır. Adaylar, istedikleri takdirde kuralarını bizzat çekebilirler. Adayların kura çekim işlemi tamamlandıktan sonra sonuç listesi ilgili komisyon üyelerine imzalatılır.

Atamaya Ilişkin Esas ve Usuller

Madde 8 – (Değişik madde: 8.9.2005/25930) Atanacak personelin kura tarihinden sonraki ilk iş günü itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmıyor olması gerekmektedir. Çekilen kura sonucunda, görev yerleri belirlenen adayların atama işlemlerine derhal başlanır. Diğer kurum ve kuruluşların kadrolarına yerleştirilenlerin kura sonuçları Bakanlık tarafından sonuçların ilanından itibaren en geç 20 gün içinde ilgili kurum ve kuruluşun sorumlusuna kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde tutanakla teslim edilir. Atamaları söz konusu kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılır.Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşmek isteyen adaylar atamaya esas evraklarını başvuru formu ile birlikte Sağlık Bakanlığına teslim ederler.

Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirilen adayların atama kararları, adayın başvuruda belirttiği ikametgah adresinin bulunduğu il sağlık müdürlüğüne Bakanlık tarafından gönderilir. Ilgili sağlık müdürlüğü adaya atama kararını tebliğ eder. Tebliğ tarihinden itibaren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süreler içersinde işe başlamayanların atamaları aynı Kanunun 63 üncü maddesi gereğince iptal edilir. Bunlar bir yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemez ve kuraya katılamazlar. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde de atamaları iptal edilir.

Atama Şartları

Madde 9 – (Değişik madde: 8.9.2005/25930)Bu Yönetmelik kapsamında olan personelin ilan edilen kadrolara atamalarının yapılabilmesi için, yapılacak olan kuraya başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasındaki genel şartlar aranır. Kura tarihi itibariyle 48 inci maddedeki genel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilir. Bunun yanında Bakanlık ve bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, istihdam edilecek unvan ve hizmet birimlerinin gerektirdiği özel şartları ve nitelikleri ayrıca belirleyebilirler.

Karşılıklı Yer Değiştirme

Madde 10 – Aynı dönemde ve aynı kurum ve kuruluşun aynı unvanlardaki münhal kadrolarına kura çekenler, atamalarının gerçekleştirilmemesi koşuluyla kura sonuçlarının ilgili kuruma bildirilmesinden itibaren 3 iş günü içinde birlikte kura ile yerleştirildikleri kurumlara müracaat ederek karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kura ile Atanan Personelin Görev Yeri Değişikliği

Madde 11 – (Yürürlükten kaldırıldı: 14.09.2004-25583)

Gerçek Dışı Beyan

Madde 12 – Kura sonucu ataması yapılanların belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, atama onayları iptal edilir.

Yürürlük

Madde 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.