MEVZUATYönetmelik

AVIAN INFLUENZA HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELIĞI

Resmî Gazete

Sayı : 26843

YÖNETMELIK

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

AVIAN INFLUENZA HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELIĞI

BIRINCI KISIM

Genel Hükümler

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avian influenza veya tavuk vebası ya da kuş gribi olarak adlandırılan hastalığa karşı hazırlıklı olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a)Avian influenza hastalık riskine karşı hazırlıklı olunması, hastalığa karşı koruyucu önlemlerin alınması, hastalığın erken tespit edilerek izlenmesi ve yetkililerin ve yetiştirici birliklerinin bilgilendirilmesi için alınması gereken koruyucu önlemleri,

b)Kümes hayvanlarında ve kapalı beslenen kuşlarda Avian influenza salgını olduğunda ve Avian influenza virüslerinin memelilere olası bulaşmasının erken tespiti durumunda uygulanacak minimum kontrol önlemlerini,

c)Kanatlı orijinli influenza virüslerinin diğer türlere bulaşmasını engellemek için diğer ek önlemleri,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a)8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak,

b)”Avian influenzanın kontrol altına alınması için topluluk önlemlerine” ilişkin 92/40/EEC sayılı direktifin iptaline dair 20/12/2005 tarihli ve 2005/94/EC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Acil durum planı: Avian influenza ile ilgili oluşacak acil durumlarda devreye sokulacak ve ihtiyaç duyulması hâlinde güncellenecek planı,

b)Avian influenza veya tavuk vebası ya da kuş gribi: Ek-1’de belirtilen influenza enfeksiyonlarından herhangi birisini,

c)Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

ç)Birincil mihrak: Ülkede ilk defa görülen veya epidemiyolojik bağlantısı olmadan aynı veya farklı bir bölgede ortaya çıkan ilk Avian influenza mihrakını,

d)Diğer kapalı beslenen kuşlar: Bu maddenin birinci fıkrasının (r) bendinde belirtilen kümes hayvanları dışındaki, gösteri, sergi, yarış, müsabakalar, yetiştirme ve satma için kapalı alanda tutulan kuşları,

e)Düşük patojeniteli Avian influenza (LPAI): Ek-1’in ikinci ve üçüncü fıkrasının (b) bentlerinde belirtilen Avian influenza enfeksiyonlarından herhangi birisini,

f)Enfekte olduğundan şüphelenilen kümes hayvanı veya diğer kapalı beslenen kuşlar: Avian influenza hastalığının varlığını gösterecek şekilde klinik belirti veya post-mortem lezyonları gösteren veya laboratuvar testlerine reaksiyon veren kümes hayvanı veya diğer kapalı beslenen kuşları,

g)Enfekte hayvanların aşılı hayvanlardan ayırt edilmesi yöntemi (DIVA yöntemi): Saha virüsüne karşı oluşan antikorları tespit etmek amacıyla diagnostik test uygulanarak aşılı/enfekte ve aşılı/enfekte olmayan hayvanların ayrımını sağlayan ve aşılanmamış gözcü kuşların kullanıldığı yöntemi,

ğ)Günlük civciv: Yetmişiki saatten küçük ve henüz beslemeye alınmamış olan bütün kümes hayvanlarını ve beslemeye alınsın veya alınmasın yetmişiki saatten küçük carina moschata olarak isimlendirilen moskova ördeklerini veya moskova ördeklerinin melez ırklarını,

h)Il müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüğünü,

ı)Ilçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilçe müdürlüğünü,

i)Imha: Insan tüketimine sunulmayacak olan itlaf edilen kanatlı hayvanların veya hayvansal ürünlerinin toplanması, nakil edilmesi, depolanması ve bu Yönetmelikte belirtilen şekilde çukura gömme yöntemi veya yakma ünitelerinde yakılarak yok edilmesini,

j)Imha edilecek karkas: Insan tüketimi için uygun olmayan, ölen veya öldürülen kümes hayvanları veya diğer kapalı beslenen kuşlar veya bunların parçalarını,

k)Işletme: Kümes hayvanı veya kapalı alanda tutulan kuşların beslendiği ve korunduğu üretme çiftliklerini, kuluçkahaneleri, sirkleri, hayvanat bahçeleri, evcil hayvan dükkanları, kuş pazarları ve kuşhane gibi hayvancılık birimlerini,

l)Işletme sahibi: Ticari veya ticari olmayan amaçlarla, kümes hayvanı veya diğer kapalı beslenen kuşların gerçek veya tüzel sahibi olan veya bunların bakımı ile yükümlü olan kişi veya kişileri,

m)Karantina: Veteriner servisi tarafından belirlenen hayvanların belirlenen bir süre boyunca zorunlu olarak diğer hayvanlardan doğrudan veya dolaylı şekilde izole edilerek gözlem ve kontrol altında tutulmasını,

n)Karkas: Tekniğine uygun olarak kesilmiş, kanı akıtılmış, tüyleri yolunmuş, içi boşaltılmış, baş ve ayakları kesilmiş, yıkama ve soğutma işlemi görmüş, suyu sızdırılmış bir bütün hâlindeki kasaplık kanatlı hayvan gövdesini,

o)Kesim: Memeli, kümes hayvanı veya diğer kapalı beslenen kuşların insan tüketimine sunulması için kanı akıtılarak öldürülmesi işlemini,

ö)Kontak işletme: Avian influenza hastalığından şüpheli veya enfekte işletmelerle konumu nedeniyle, insan, hayvan, araç ve diğer yollarla herhangi bir şekilde teması bulunduğu tespit edilen işletmeleri,

p)Kümes: Kümes hayvanları veya kapalı alanda tutulan kuşların bir arada tutulduğu tek bir üretim ünitesini,

r)Kümes hayvanı: Yumurta ve et üretimi veya herhangi bir yetiştirme amacıyla beslenen veya kapalı alanda tutulan tüm kanatlıları,

s)Kümes hayvanı bölümü veya kapalı alanda tutulan diğer kuşlar bölümü: Uygun gözetim, kontrol ve biyogüvenlik önlemleri olan belirgin bir sağlık durumuna sahip kümes hayvanı veya kapalı alanda beslenen kanatlı alt popülasyonu barındıran ortak biyogüvenlik yönetim sistemi olan kümes hayvanı işletmelerini,

ş)Memeli: Insan hariç memeliler sınıfından bir hayvanı,

t)Mihrak: Yetkili Otorite tarafından Avian influenza hastalığı varlığının doğrulandığı hastalığın seyri, yerleşim yerinin topoğrafik yapısı, kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulup tutulmadığı dikkate alınarak belirlenen işletme veya yerleşim yeri veya bölgeyi,

u)Öldürme: Kesim işlemi dışında memelilerin, kümes hayvanlarının veya diğer kapalı beslenen kuşların ölümüne neden olan herhangi bir işlemi,

ü)Resmî veteriner hekim: Bakanlık tarafından atanan ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen veteriner hekimi,

v)Resmî gözetim: Avian influenza nedeniyle ilgili olarak bir işletmede bulunan kümes hayvanı veya diğer kapalı beslenen kuşların veya memelilerin sağlık durumunun yetkili otorite tarafından dikkatli bir şekilde izleme çalışmalarını,

y)Resmî denetim: Kanun, bu Yönetmelik ve Yetkili Otorite tarafından verilen talimatlar çerçevesinde bu Yönetmeliğin hükümlerinin uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin denetimini,

z)Resmî kayıtlı nadir görülen kümes hayvanı veya kapalı alanda tutulan nadir kuşlar: Acil Durum Planında yetkili otoriteler tarafından nadir ırk olarak belirtilen herhangi bir kümes hayvanı veya kapalı alanda tutulan kuşları,

aa)Şüpheli mihrak: Resmî veteriner hekimin Avian influenza hastalığının varlığından şüphelendiği, hastalığın seyri, yerleşim yerinin topoğrafik yapısı, kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulup tutulmadığı dikkate alınarak belirlenen işletme veya yerleşim yeri veya bölgeyi,

bb)Teşhis Kılavuzu: Bu Yönetmeliğin 52 nci maddesinde açıklandığı şekilde oluşturulan hastalığa ait teşhis rehberini,

cc)Ticari kümes hayvanı işletmesi: Kümes hayvanlarının ticari amaçla barındırıldığı işletmeleri,

çç)Ticari olmayan kümes hayvanı işletmesi: Kendi ihtiyaçları veya tüketimleri için kümes hayvanı veya kapalı alanda tutulan diğer kuşları işletmelerinde barındıran veya ev hayvanı olarak bulunduran ticari amaçlı olmayan kümes hayvanı işletmelerini,

dd)Ulusal aşı bankası: Bakanlık tarafından uygun görülen bir yerde Avian influenza aşılarının depolanması için belirlenen kurumu,

ee)Ulusal referans laboratuvarı: Avian influenza veya tavuk vebası ya da kuş gribi olarak adlandırılan hastalık ile ilgili olarak fonksiyon ve görevleri Ek-2’de açıklanan ve Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarı,

ff)Üretim birimi: Yerleşimi ve orada bulunan kümes hayvanı veya kapalı alanda tutulan diğer kuşların günlük idareleri bakımından, aynı işletmedeki diğer birimlerden tamamen bağımsız olduğu resmî veteriner hekim tarafından onaylanan birimi,

gg)Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü: Avian influenza hastalığının teşhisinden, mücadelesinden ve gözetim programlarından sorumlu olan doğrudan Bakanlığa bağlı Enstitü Müdürlüğünü,

ğğ)Yabani kuş: Herhangi bir işletmede tutulmayan serbest yaşayan kuşu,

hh)Yetkili Otorite: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan 3285 sayılı “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu” ve/veya bu Yönetmelik çerçevesinde fiziksel kontrolleri ve idari işleri yerine getirmekle yükümlü olan yetkiliyi veya bu yetkilerin devredildiği otoriteyi,

ıı)Yüksek patojenik Avian influenza (HPAI): Ek-1’in ikinci ve üçüncü fıkrasının (a) bentlerinde belirtilen Avian influenza enfeksiyonlarından herhangi birisini,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Koruyucu Biyogüvenlik, Gözetim, Hastalık Bildirimi ve Epidemiyolojik Araştırmalar

Koruyucu biyogüvenlik önlemleri

MADDE 5 – (1) Yetkili otorite tarafından belirlenerek işletmelere bildirilen koruyucu biyogüvenlik önlemlerine işletmeler tarafından uyulur.

Gözetim programları

MADDE 6 – (1) Bakanlık tarafından;

a)Farklı kümes hayvanı türlerinde kanatlı influenza virüsünün H5 ve H7 alt tipleri ile oluşan enfeksiyon yaygınlığını belirlemek,

b)Herhangi bir Avian influenza virüsüyle ilgili vahşi kuşların oluşturduğu tehlike hakkında düzenli olarak gerçekleştirilen risk değerlendirmelerine dayanarak bilgi edinmek,

amacıyla gözetim programları yürütülür.

(2) Bakanlık tarafından uygulamaya konulan gözetim programları il/ilçe müdürlükleri ile veteriner kontrol ve araştırma enstitüsü müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

Hastalığın bildirimi

MADDE 7 – (1)Avian influenza hastalığından şüpheli veya varlığı tespit edilen vakalar hastalığı bildirmekle yükümlü olan kişiler tarafından yetkili otoritelere, yetkili otoriteler tarafından da hemen Bakanlığa bildirilir.

(2)Ayrıca il/ilçe müdürlüklerince kesimhanelerde/kombinalarda, taşıma araçlarında, sınır kontrol noktalarında, diğer sınır yerlerinde, karantina tesislerinde ve diğer mekânlarda kümes hayvanları veya diğer kapalı beslenen kuşlarda Avian influenza hastalığının teşhis edilmesi durumunda Ek-3’e uygun olarak Bakanlığa hastalık bildirimi yapılır.

(3)Il/ilçe müdürlüklerince Avian influenza nedeniyle şüphe sonucunda izlemeye alınan memeli hayvanlarda yapılan gözlem sonuçları hakkında da Bakanlığa bilgi verilir.

Epidemiyolojik araştırmalar

MADDE 8 – (1)Epidemiyolojik araştırmalar, bu Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinde belirtilen Acil Durum Planı içerisinde oluşturulan mihrak araştırma formuna göre yapılır.

(2)Epidemiyolojik araştırmalar yapılırken aşağıdaki bilgilerin tam ve eksiksiz olmasına dikkat edilir.

a)Avian influenza hastalığının işletmede veya nakliyat sırasında görülme süresi,

b)Avian influenza hastalığının muhtemel kaynağı,

c)Işletme ile kontak olan işletmelerin belirlenmesi,

ç)Avian influenza virüsünün yayılmasına neden olabilecek kümes hayvanlarının veya diğer kapalı beslenen kuşların, teknik ve sağlık personelinin, çalışanların, memeli hayvanların, araçların veya herhangi bir materyalin taşınması veya hareketlerinin tespit edilmesi gibi bilgiler.

(3)Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte yer alan önlemlere benzer ek kontrol önlemlerinin uygulanıp uygulanmayacağına ve bu Yönetmelikteki istisnai durumların uygulanmasına karar verilirken yapılan epidemiyolojik araştırmalar dikkate alınır.

(4)Eğer yapılan epidemiyolojik araştırmalar başka illere Avian influenza hastalığının bulaşabileceğini ortaya koyuyorsa, Bakanlık ve diğer ilgili illerdeki il müdürlüklerine bilgi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şüpheli Mihraklar

Şüpheli mihraklarda alınacak önlemler

MADDE 9 – (1)Şüpheli mihraklarda, resmî veteriner hekim tarafından Avian influenza hastalığının varlığını doğrulamak için hemen araştırmaya başlanılır, yapılan araştırma sonucunda Avian influenza hastalığından şüphe edilmesi durumunda usulüne uygun olarak marazi madde alınarak, işletmeye geçici kordon konur ve karantina tedbirleri alınır. Ayrıca ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen önlemlerin uygulanması sağlanır.

(2)Resmî veteriner hekim tarafından şüpheli mihraklarda aşağıdaki önlemler alınır.

a)Kümes hayvanları veya diğer kapalı beslenen kuşlar ve bütün memeliler sayılır ve türlerine göre sayıları belirlenir.

b)Işletmelerde bulunan hasta, ölü veya enfekte olma şüphesi bulunan kümes hayvanları, diğer kapalı alanda beslenen kuşların ve evcil memelilerin sayısını gösteren bir liste hazırlanır. Bu liste, işletmeler tarafından şüpheli hastalık süresi boyunca yumurtlama, kuluçkadan çıkan civcivler, çıkım ve ölümleri içerecek şekilde güncellenir ve resmî veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde istenmesi durumunda resmî veteriner hekime sunulur.

c)Işletmede bulunan kümes hayvanları veya diğer kapalı beslenen kuşlar barındıkları binalara alınır ve kapalı şekilde tutulur. Bu durumun uygulanamadığı durumlarda veya hayvan refahı söz konusu olduğunda bu hayvanlar aynı işletmede bulunan diğer kümes hayvanları veya diğer kapalı beslenen kuşlarla temas etmeyecekleri başka bir kapalı bölümde tutulur. Bu hayvanların yabani kuşlarla temas etmemesi için uygun bütün önlemler alınır.

ç)Işletmeye, kümes hayvanı veya diğer kapalı beslenen kuşların giriş çıkışına izin verilmez.

d)Işletmede bulunan kümes hayvanları, diğer kapalı beslenen kuşlar, ölü hayvan karkasları, kümes hayvanı eti, kümes hayvanı yemi, aletler, çöp, dışkı, kümes hayvanları veya diğer kapalı beslenen kuşların gübresi, kullanılmış altlık veya hastalık taşıması muhtemel herhangi bir malzeme, Avian influenza hastalığı riskini minimuma indirmek için uygun biyogüvenlik tedbirlerini takip eden resmî veteriner hekimin izni olmadan işletme dışına çıkarılamaz.

e)Yumurtaların işletme dışına çıkarılmasına izin verilmez.

f)Insanlar, evcil memeli hayvanlar, araçlar, alet ve malzemelerin işletmeye giriş ve çıkışları şartlara ve yetkili otoritenin iznine bağlıdır.

g)Işletmede kümes hayvanları veya diğer kapalı beslenen kuşların bulunduğu binaların giriş ve çıkışlarında resmî veteriner hekimin talimatına uygun olarak dezenfeksiyon yapılır.

(3)Resmî veteriner hekim tarafından bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen epidemiyolojik çalışmalar eksiksiz olarak gerçekleştirilir.

(4)Resmî veteriner hekim tarafından birinci fıkra ile çelişmeyecek şekilde, daha sonra aynı işletmede çıkabilecek diğer vakalardan da numune alınıp gönderilebilir. Böyle durumlarda resmî veteriner hekim, ikinci fıkrada alınan önlemler devam ederken tekrar bu önlemlerin alınmasına gerek olmadığını dikkate alarak, hepsini veya bir kısmını göz ardı ederek uygulamalara devam edebilir.

Şüpheli mihraklardaki işletmelerde uygulanacak bazı önlemlerin istisnai durumları

MADDE 10 – (1) Şüpheli mihraklardaki işletmelerde uygulanacak bazı önlemlerin istisnai durumları aşağıda belirtilmektedir.

a)Resmî veteriner hekim, risk değerlendirmelerini temel alarak uygulanan önlemler ile kanatlıların ve ürünlerinin varış yerini göz önüne alarak bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen önlemlerden ayrı olarak bazı istisnaları kabul edebilir.

b)Resmî veteriner hekim, ticari olmayan işletmelerde bulunan diğer kapalı beslenen kuşlar içinde bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen önlemde bazı istisnaları kabul edebilir.

c)Yetkili otorite bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendine istisna olarak işletmeden yumurtaların çıkarılmasına, yumurta ürünleri üreten işletmelere doğrudan gönderilmeleri ve Ek-4’te belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda izin verebilir veya imha edilmesini isteyebilir.

Şüpheli mihraklardaki işletmelerde uygulanacak önlemlerin süresi

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen şüpheli mihraklardaki işletmelerde alınan önlemler, resmî veteriner hekim Avian influenza şüphesinin tamamen ortadan kalktığına ikna olana kadar devam eder.

Epidemiyolojik araştırmalara göre belirlenecek önlemler

MADDE 12 – (1) Şüpheli işletmelerin yüksek yoğunlukta kümes hayvanının bulunduğu bölgede yer alması durumunda, epidemiyolojik araştırmanın ilk bulguları da dikkate alınarak, yetkili otorite veya Bakanlık tarafından aşağıda belirtilen önlemler alınır.

a)Belirlenen bölge veya ülke genelinde kümes hayvanlarının veya diğer kapalı beslenen kuşların veya yumurtaların giriş ve çıkışı, kanatlı sektörü tarafından kullanılan araçların hareketine yetkili otorite veya Bakanlık tarafından geçici kısıtlamalar getirilebilir.

b)Evcil memelilerin hareketlerine de (a) bendinde belirtilen kısıtlamalar getirilebilir, ancak bu durum doğruluğu ispatlanmadığı sürece yetmişiki saati geçemez.

c)Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen mihraklardaki önlemler şüpheli işletmelere de uygulanabilir. Ancak şartların uygun olması durumunda aynı işletmede bulunan üretim bölümlerinden sadece şüpheli üretim bölümüne uygulanması ile kısıtlı olabilir. Teşhis Kılavuzuna uygun olarak şüpheli işletmelerde bir risk görülmesi nedeniyle kümes hayvanları veya diğer kapalı beslenen kuşların öldürülmesi durumunda hastalığın teyit edilmesi veya olmadığının ispatlanması için bu hayvanlardan numuneler alınmalıdır.

ç)Şüpheli mihrak etrafında geçici kontrol bölgesi oluşturulabilir ve bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen önlemlerin hepsi veya bir kısmı bu bölge içerisindeki işletmelere gerektiği takdirde uygulanabilir.

IKINCI KISIM

Yüksek Patojenik Avian Influenza (HPAI)

BIRINCI BÖLÜM

Işletmeler, Ayrı Üretim Bölümleri ve Kontak Işletmeler

Salgınların doğrulandığı işletmelerde alınacak önlemler

MADDE 13 – (1) HPAI salgını durumunda, yetkili otorite bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ile aşağıda belirtilen önlemleri mutlaka almalıdır.

a)Işletmedeki kümes hayvanları veya kapalı beslenen kuşlar gecikmeksizin resmî denetim altında öldürülür. Öldürme işlemi ve özellikle taşıma, Avian influenza yayılma riski yaratılmayacak şekilde gerçekleştirilir. Bununla beraber, Avian influenzanın yayılma riskinin değerlendirilmesine bağlı olarak, yetkili otorite kümes hayvanları veya kapalı beslenen kuşlar için istisnai davranabilir. Yetkili otorite, Avian influenza hastalığının yabani kanatlılara yayılmasını engellemek için işletmede uygun önlemler alabilir.

b)Işletmedeki bütün karkaslar ve yumurtalar resmî denetim altında imha edilir.

c)Işletmede HPAI’nın fark edildiği tarih ile bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen önlemlerin uygulanması arasındaki süre boyunca işletmeden elde edilen yumurtalardan çıkan kümes hayvanları resmî gözetim altında tutulur ve hastalık teşhis kılavuzuna uygun olarak araştırmalar yapılır.

ç)HPAI’nın işletmeye muhtemel giriş tarihi ile bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen önlemlerin uygulanması arasındaki süre boyunca kesilen kümes hayvanlarının eti ve elde edilen yumurtalar toplanarak ve uygun bir yerde resmî gözetim altında imha edilir.

d)Kontamine olması muhtemel bütün maddeler, yem ve atıklar resmî veteriner hekimin talimatı doğrultusunda imha edilir veya kanatlı influenza virüsünün tamamen ortadan kalktığını garanti eden bir işleme tabi tutulur.

e)Kontamine olması muhtemel gübre ve altlıklar için bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde belirtilen uygulamalardan bir veya birkaçına uygun olarak işlem yapılır.

f)Karkaslar imha edildikten sonra, bu karkasların yetiştirildiği kümesler, otlaklar, olası kontamine aletler ve kümes hayvanları ve kapalı beslenen kuşların nakillerinde kullanılan araçlar, karkaslar, et, yumurta, yem, gübre, altlık ve olası kontamine materyaller için bu Yönetmeliğin 50 nci maddeye göre gereği yapılır.

g)Kapalı beslenen kuşlar veya evcil memeliler resmî veteriner hekimin izni olmaksızın işletmeye giremez ve çıkamaz. Bu kısıtlama, insanlar ve yaşam alanından geçiş yapan evcil memeliler için geçerli değildir.

ğ)Primer salgın söz konusu olduğunda, genetik alt tipi identifiye etmek için teşhis kılavuzundaki laboratuvar prosedürlerine uygun olarak izole edilen virüs hem ulusal Avian influenza referans teşhis laboratuvarına hem de Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatının uluslararası referans laboratuvarlarından birine gönderilir.

Salgın doğrulandığında ticari işletmelere ilişkin istisnai durumlar

MADDE 14 – (1)Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 15 inci ve 16 ncı maddeleri gereğince uygulanacak istisnai durumlarla ilgili risk değerlendirmesine dayandırılarak hazırlanan usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2)Yetkili otorite, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 16 ncı maddesinde açıklanan istisnai herhangi bir durumu uygulamak istediği zaman hemen Bakanlığa bildirir ve Avian influenza hastalığının yayılmasını önlemek için gereken tedbirleri alır.

Salgın doğrulandığında ticari olmayan işletmelere ilişkin istisnai durumlar

MADDE 15 – (1) Yetkili otorite tarafından bazı işletmelerde aşağıda belirtilen istisnai durumlar uygulanabilir.

a)Ticari olmayan bir işletme, sirk, hayvanat bahçesi, hayvan satış dükkanı, millî park, bilimsel amaçla veya soyu tükenmekte olan türlerin korunması için veya resmî kayıtlı nadir olarak bulunan kanatlı ırklarının bulunduğu kapalı alanda, bir HPAI salgını olduğunda hastalığın kontrolünü tehlikeye atmaksızın bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen önlemlerin bazılarını dikkate almayabilir. Bu bentte belirtilen şekilde bir istisnai durum söz konusu olduğunda ilgili kümes hayvanları veya kapalı beslenen kuşlar için aşağıdaki tedbirleri alır.

1)Kümes hayvanları veya kapalı beslenen kuşlar işletmeye ait bina içerisinde tutulur, eğer bu mümkün değilse veya hayvanların sağlığı ve refahı tehlikede ise işletmedeki diğer kümes hayvanları veya kapalı beslenen kuşlar ile temas etmeyecek şekilde aynı işletmeye ait başka bir yerde muhafaza edilirler. Bu hayvanların yabani kuşlarla temas etmemesi için gereken bütün önlemler alınır,

2)Teşhis kılavuzuna uygun olarak gözetim ve testlere tabi tutulurlar, laboratuvar testleri ile HPAI’nın yayılma riski olmadığı belirlenene kadar nakledilemezler,

3)Kesim veya diğer bir işletmeye nakilleri dışında kendi işletmelerinden dışarı çıkarılamazlar. Ancak, resmî yetkili otoritenin talimatına uygun olarak ülke içerisinde başka bir işletmeye götürülebilir veya götürülecek ülkenin iznine tabi olarak başka bir ülkeye nakledilebilir.

b)Yetkili otorite, yumurta ürünleri üretim merkezlerine gönderilecek yumurtaları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen önlemlerden, istisnai tutabilir. Yumurtaların işletmeden çıkarılması için Ek-4’te belirtilen şartlar uygulanır.

Farklı üretim birimlerindeki HPAI salgını durumlarında alınacak önlemler

MADDE 16 – (1) Iki veya daha fazla üretim biriminin bulunduğu bir işletmede HPAI salgını olursa, resmî yetkili otorite HPAI’dan hiç şüphelenilmeyen kümes hayvanları veya kapalı beslenen kuşların bulunduğu üretim birimleri için bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen önlemlerin bazılarını hastalık kontrolünü tehlikeye düşürmeksizin istisnai tutabilir.

(2)Bu tip istisnalar; işletme yapısını, büyüklüğünü, uygulamalarını, kümes tipini, yem, su kaynağı, aletler, çalışanlar ve işletmeyi ziyaret edenleri, dikkate alarak resmî veteriner hekimin yerleşim ve kümes hayvanları veya kapalı beslenen kuşların günlük bakımı açısından diğer üretim birimlerinden tamamen bağımsız olduğuna kanaat getirdiği iki veya daha fazla üretim birimi için geçerli olacaktır.

Kontak işletmelerde alınacak önlemler

MADDE 17 – (1) Yetkili otorite yapılan epidemiyolojik araştırmalara dayanarak bir işletmenin, kontak işletme olup olmadığına karar verir. Yetkili otorite tarafından kontak işletmelerde aşağıdaki önlemler alınır.

a)Teşhis kılavuzuna uygun olarak HPAI’nın varlığı ortadan kalkana kadar, kontak işletmede, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen önlemlerin alınmasını sağlar.

b)Epidemiyolojik araştırmalara dayanarak, özellikle kontak işletme kanatlı popülasyonunun yoğun olduğu bir bölgede bulunuyorsa bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen önlemleri alabilir. Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen önlemlerin kontak işletmede uygulanmasına ilişkin göz önünde bulundurulacak ana kriterler Ek-5’te belirtilmiştir.

c)Kontak işletmelerde kümes hayvanları veya kapalı beslenen kuşlar öldürüldüklerinde, HPAI virüsünün varlığını veya ortadan kalktığını doğrulamak için teşhis kılavuzuna uygun olarak numuneler alınmasını sağlar.