MEVZUATTüzük

IŞYERLERINDE IŞIN DURDURULMASINA VEYA IŞYERLERININKAPATILMASINA DAIR TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 – Sayı : 26152

MADDE 1 – 26/4/1987 tarihli ve 87/11798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Işyerlerinde Işin Durdurulmasına veya Işyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

IŞYERINDE IŞIN DURDURULMASINA VEYA IŞYERININ KAPATILMASINA DAIR TÜZÜK

Yürürlüğe Koyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi: 87/11798 – 26.4.1987

Resmi Gazete ile Neşir ve Ilânı: 14 Haziran 1987 – Sayı: 19487

BIRINCI BÖLÜM

KAPSAM VE DEYIMLER

KAPSAM

MADDE 1 – Işyerlerinde işin nasıl durdurulacağı, yeniden çalışmaya nasıl izin verileceği, işyerinin nasıl kapatılacağı, acil durumlarda işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına karar verilinceye kadar alınacak tedbirler, işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına karar verecek komisyonda görev yapacak işçi ve işveren temsilcilerinin nitelikleri, seçimi, komisyonun çalışma şekil ve esasları bu Tüzük’te gösterilmiştir.

DEYIMLER

MADDE 2 – Bu Tüzükte bölge müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğü, müfettiş, işyerlerini işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından teftişe yetkili müfettiş anlamında kullanılmıştır.

IKINCI BÖLÜM

KOMISYONUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMISYONUN KURULUŞU

MADDE 3 – Işyerlerinde işin durdurulmasına ve işyerinin kapatılmasına karar vermeye yetkili komisyon, bölge müdürünün başkanlığında, iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisinden teşekkül eder.Komisyona katılacak müfettişlerden biri, işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını teklif eden müfettiştir.Komisyona işçi temsilcisi olarak, her bölge müdürlüğü görev alanı ve her iş kolu için, kendisine mensup işçi sayısı en yüksek olan işçi sendikaları konfederasyonu yönetim kurulunca, konfederasyonca bu tüzükte belirtilen süreler içinde seçim yapılmadığı takdirde, iş kolunda en çok üyeye sahip işçi sendikası yönetim kurulunca, bir asıl, bir yedek üye seçilir.

Işçi sendikaları konfederasyonu veya sendikasınca seçim yapılmaması veya seçilen üyenin veya yedeğin komisyona katılmaması halinde, işyerinde çalışan işçiler arasından, işçilerce seçilen temsilci, komisyona üye olarak katılabilir.Işveren temsilcisi olarak, her bölge müdürlüğü görev alanı ve her işkolu için, kendisine mensup işveren sayısı en yüksek olan işveren sendikaları konfederasyonu yönetim kurulunca, konfederasyonca bu tüzükte belirtilen süreler içinde seçim yapılmadığı takdirde, işkolunda en çok üyeye sahip işveren sendikası yönetim kurulunca, bir asıl, bir yedek üye seçilir.Işveren sendikaları konfederasyonu veya sendikasınca seçim yapılamaması veya seçilen üyenin veya yedeğin komisyona katılmaması halinde, işveren veya vekili komisyona üye olarak katılabilir. Askeri işyerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olunana işyerlerinde görev yapacak komisyonun yapısı, çalışma şekil ve esasları, Milli Savunma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikte

belirtilir.

TEMSILCININ NITELIKLERI

MADDE 4 – Komisyona işçi veya işveren temsilcisi olarak seçilebilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir.

A) Türk vatandaşı olmak,

B) Medeni hakları kullanmaya ehil olmak,

C) Okur-yazar olmak

SÜRELER

MADDE 5 – Işçi ve işveren temsilcilerinin görev süreleri iki yıldır.Sürenin bitiminden itibaren 6 işgünü içinde yeniden seçim yapılır. Seçilenler, seçimi takip eden 6 iş günü içinde bölge müdürlüklerine bildirilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Seçilenlerin göreve başlamasına kadar eski temsilcilerin görevleri devam eder.4’üncü maddede yazılı nitelikleri yitirenlerle ölüm, çekilme gibi sebeplerle ayrılanların yerlerine yedekleri gelir. Yedekleri yoksa, bölge müdürünce yapılacak bildirim üzerinde 6 iş günü içinde yenileri seçilir.Yerlerine gelenler, ayrılanların sürelerini tamamlarlar.

KOMISYONUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI

MADDE 6 – Müfettiş, işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını gerektiren bir durumun varlığını raporla bildirirse, bölge müdürü, komisyonu, yazılı olarak toplantıya çağırır.Çağrı yazısında, toplantının günü, saati, yeri ve işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını gerektiren sebepler belirtilir.

TOPLANTI

MADDE 7 – Bölge müdürünün ve müfettişlerinin toplantıya katılması mecburidir. Işçi veya işveren temsilcilerinin veya yedeklerinin katılmaması, komisyonun toplanmasını ve karar almasını engellemez.

KARARLAR

MADDE 8 – Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çokluğu sağlamış sayılır. Kararların gerekçeli yazılması ve toplantıya katılanlarca imzalanması gerekir.Işin durdurulmasına karar verildiği sırada, işveren, işin durdurulduğu bölümde durdurma sebeplerini gidermek için çalışma talebinde bulunursa, çalışmaya izin verildiği, gerekirse süre de belirlenerek, işin durdurulmasına dair karara yazılır.Işyerinin kapatılmasına karar verildiği sırada işveren, kapatma sebeplerini gidermek için işyerinde çalışma talebinde bulunursa, çalışmaya izin verildiği işyerinin kapatılmasına dair karara yazılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

IŞIN DURDURULMASI

IŞIN DURDURULACAĞI HALLER

MADDE 9 – Işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzüklerde öngörülen birinci derecedeki şartlar yerine getirildikten sonra yetkili makamdan izin alınarak kurulan ve işletilmeye başlanan bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, makina ve cihazlarında, çalışma metod ve şekillerinde işçilerin hayatı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, giderilinceye kadar, komisyonca, tehlikenin niteliğine göre, işin tamamen veya kısmen durdurulmasına karar verilir.Karar, işverene tebliğ edilir.

KARARIN UYGULANMASI

MADDE 10 – Iş gerekirse güvenlik kuvvetlerinin de yardımıyla müfettişce, komisyon kararına uygun olarak durdurulur;durdurulan bölüm mühürlenir.8’inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen hallerde çalışma yapılacak yerler mühürlenmez.Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Durdurmayla ilgili belgeler bölge müdürlüğünde saklanır.

MÜHÜRLERIN GEÇICI OLARAK KALDIRILMASI

MADDE 11 – Işveren, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin kaldırılmasını dilekçeyle komisyondan isteyebilir. Komisyon, gerekirse süre de belirleyerek, mühürlerin kaldırılmasına karar verir; mühürler müfettişlerce sökülür.Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Ilgili belgeler bölge müdürlüğünce saklanır.

DURDURMA KARARININ KALDIRILMASI

MADDE 12 – Işverence, işin durdurulmasına dair kararda işçilerin hayatı için tehlikeli olduğu belirtilen hususların giderildiğinin bölge müdürlüğüne bildirilmesi halinde, müfettişçe, durum derhal incelenir ve sonucu raporla komisyona bildirir. Komisyon, tehlikeli halin giderilip giderilmediğine göre, durdurma kararının kaldırılmasına veya sürdürülmesine karar verir.Karar işverene tebliğ edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

IŞYERININ KAPATILMASI

IŞYERININ KAPATILACAĞI HALLER

MADDE 13 – Kurma izni ve işletme belgesi alınmadan açılmış olan veya geçici işletme belgesi alındığı halde işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili tüzüklerde öngörülen ikinci derecedeki şartların verilen süre içinde yerine getirilmediği görülen işyerlerinde, işçilerin hayatı içi tehlikeli bir husus tespit edilirse, komisyonca, işyerinin kapatılmasına karar verilir.Karar, işverene tebliğ edilir.

KARARIN UYGULANMASI

MADDE 14 – Bölge müdürü, kapatma kararını bir yazıyla mülkiye amirine gönderir. Mülkiye amirinin emir üzerine, güvenlik kuvvetlerince, çalışmadan alıkonacak tedbirler alınarak işyeri kapatılır ve mühürlenir.8’inci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen hallerde çalışma yapılacak yerler mühürlenmez.Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüğüne gönderilir.

IŞYERININ GEÇICI OLARAK AÇILMASI

MADDE 15 – Işverenin kapatma sebeplerini gidermek amacıyla yapacağı çalışmalar için işyerinin açılmasını bölge müdüründen yazılı olarak istemesi halinde talep mülkiye amirine intikal ettirilir. Mülkiye amirince verilecek emir üzerine, üretim yapılmamak şartıyla güvenlik kuvvetlerince işyeri geçici olarak açılır.

KAPATILAN IŞYERININ AÇILMASI

MADDE 16 – Kapatılan işyeri için kurma izni ve işletme belgesi alındığında, durum bölge müdürlüğünce mülkiye amirine bildirilir. Mülkiye amirinin emri üzerine güvenlik kuvvetlerince mühür sökülerek işyeri açılır.Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüğüne gönderilir.

BEŞINCI BÖLÜM

ACIL HALLER

ACIL HALLERDE YAPILACAK IŞLEMLER

MADDE 17 – Işçilerin hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte ise, müfettişçe, durumu ve alınması gereken tedbirlerin niteliğini belirten bir rapor düzenlenir, birer örneği mülkiye amirine, bölge müdürüne ve işverene verilir.Mülkiye amirinin emriyle güvenlik kuvvetlerince tehlikeyi giderecek tedbirler alınır. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüğüne gönderilir.Bölge müdürü, komisyonu, Tüzüğün 9’uncu veya 13’üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere derhal toplantıya çağırır.Durum, müfettişçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Iş Teftiş Kurulu Başkanlığına da telgrafla bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞITLI VE SON HÜKÜMLER

ILAMLARIN YERINE GETIRILMESI

MADDE 18 – Iş mahkemelerinin işin durdurulması kararlarının kaldırılmasına dair kararları, bölge müdürünce yerine getirilir. Işyerinin kapatılması kararlarının kaldırılmasına dair kararları ise, bölge müdürlüğünce mülkiye amirine intikal ettirilir. Mülkiye amirinin emriyle işyeri güvenlik kuvvetlerince açılır.Bunlara dair tutanaklar bölge müdürlüğünde saklanır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

MADDE 19 – Bakanlar Kurulu’nun 31/1/1973 tarihli ve 7/5736 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olan işyerlerinde Işin Durdurulmasına veya işyerlerinin Kapatılmasına Ilişkin Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇICI MADDE 1 – Işçi ve işveren kuruluşları, 3’üncü maddede öngörülen temsilci seçimlerinin, Tüzüğün yürürlüğe girdiği günü takip eden 90 gün içinde yapmak ve ilgili bölge müdürlüklerine bildirmek mecburiyetindedirler.Seçim sonuçlarının bölge müdürlüklerine bildirilmesine kadar Bakanlar Kurulu’nun 31/1/1973 tarihli ve 7/5736 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Işyerlerinde Işin durdurulmasına veya Işyerlerinin Kapatılmasına Ilişkin Tüzük hükümlerine göre teşekkül etmiş komisyonlar, bu tüzükte öngörülen işlemleri yapmaya yetkilidirler.

YÜRÜRLÜK

MADDE 20 – 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı Iş Kanunu’nun 29/7/1983 tarihli ve 2869 sayılı Kanun’la değiştirilen 75 inci maddesinin (D) bendine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 21 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.