GenelgeMEVZUAT

ISTIRAHAT RAPORLARI GENELGESI

ISTIRAHAT RAPORLARI GENELGESI (SSK)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.15/2605 11415 13.06.2006

Konu : Istirahat Raporları

…………….VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Işleri Genel Müdürlüğünden alınan 09.05.2006 tarihli ve 365997 sayılı yazıda;

“506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 37. maddesinde; hastalık sebebiyle geçici işgöremezliğe uğrayan sigortalılardan geçici işgöremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş bulunanlara geçici işgöremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere, her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verileceğinin hükme bağlandığı,

Işverenlerin herhangi bir nedenle geçici olarak işyerini kapattığı ve bu süre için ücretsiz izin verdiği sigortalılara çalışmadıkları (ücretsiz izinli oldukları) bu sürelerde hekimlerce rapor verilebildiği ve bu süreler için geçici işgöremezlik ödeneği ödendiği,

Iş akitleri sona eren sigortalılara aktin sona erdiği tarihten itibaren 9 gün içinde rapor verilirse bu durumda da 506 sayılı Kanunun 107. maddesi gereğince geçici işgöremezlik ödeneği ödendiği,

Muayene ve tedavi için sağlık tesislerine başvuran sigortalılara hekimlerce bir gün dahi istirahat verilse kendileri için düzenlenmesi gereken 07.1000.008.00 (C-2010-9) Form 1 ve 07.1000.009.009.00 (c-2010-10) Form 2 belgeleri ile sigortalıların muayeneleri sonucu istirahatli bırakılmalarına gerek görülmeyen veya Kurumlarınca ayakta 20 günü aşmayan müddetle tedavileri sağlanıp ta işgörebilecek duruma gelen sigortalılar için müdavi hekimlerce işyerlerine ibraz etmeleri bakımından düzenlenmesi gereken 07.1000.005.00 Çalışabilir Kağıdı düzenlenmesinde aksaklıkların yaşandığı” belirtilmektedir.

Bu nedenle, söz konusu geçici işgöremezlik belgeleri ile çalışabilir kağıdının düzenlenmesi ve ilgili Sigorta/Sağlık Müdürlüklerine gönderilme esaslarının açıklandığı 18.05.2005 tarihli ve 3-248 Ek Sayılı Genelgenin aşağıda belirtilen adresten temin edilmesi (zaman ve kaynak tasarrufu açısından ekte konulmamıştır) ve söz konusu belgenin düzenlenmesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.

Doç. Dr. Osman GÜLER

Bakan a.

Genel Müdür V.

EK: 1 Genelge

Dağıtım / Gereği : Bilgi :

81 Il Valiliği SSK Başkanlığı

Sigorta Işleri Genel Müdürlüğü

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI

SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Işleri Genel Müdürlüğü

(Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı)

Sayı : B.13.1.SSK.0.09.00.00/X-1093-20-19-396111 A N K A R A

Konu : Sağlık Tesislerince Yürütülecek 18.05.2005

Kısa Vadeli Sigortalar Işlemleri

G E N E L G E

3-248 Ek

Bilindiği gibi, “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair 6.1.2005 tarihli, 5283 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde “Mevzuatta bu Kanunla Bakanlığa devredilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait sağlık birimlerine yapılan atıflar, Bakanlığa ait sağlık birimlerine ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından belirlenecek sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılmış sayılır.” ………………….. hükmüne yer verilmiştir.

20.02.2005 tarihinde yürürlüğe giren,Sağlık Bakanlığı-Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü gereğince, sigortalıların kısa vadeli sigorta kolları işlemleri ile ilgili çıkarılan ve halen yürürlülükte olan genelge ve genel yazılardan sağlık tesisleri işlemleri ile ilgili olanlar bu genelge ile güncellenmiştir. Buna göre, sigortalılar ile Kurum sağlık yardımlarından yararlanan diğer grupların doğrudan veya sürekli olarak muayene ve tedavi için başvuracakları sağlık tesislerince 506 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat yönünden uyulması gereken hususlarla ilgili genelgeler ;

-IŞKAZASI VE ACIL HASTALIK VAK’ALARINDA TEDAVININ DERHAL SAĞLANACAĞI,IŞVERENIN IŞ KAZASINI AYRICA KURUMA BILDIRECEĞI,

-IŞYERI IŞVERENINCE SIGORTALILAR ILE AILE BIREYLERI IÇIN DÜZENLENECEK VIZITE KAĞIDI ILE SAĞLIK BELGELERI

-SAĞLIK TESISLERINE BAŞVURULARDA ARANACAK BELGELER

-YATARAK TEDAVILERDE REFAKAT ÜCRETLERI

-SIGORTALILAR IÇIN SAĞLIK TESISLERINCE GEÇICI IŞGÖREMEZLIK BELGELERI ILE ÇALIŞABILIR KAĞIDI DÜZENLENMESI

-SIGORTA VAKALARININ KURUMA BILDIRILMESI

-YOL PARASI VE ZARURI MASRAF KARŞILIKLARININ ÖDENMESI

-PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERI ILE IYILEŞTIRME VASITALARININ TEMINI

I-PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERI

A-MALÜL ARABALARI

B-ELEKTRONIK KOL PROTEZLERI ILE MODULER EL,KOL,AYAK VE BACAK PROTEZLERI

C-IŞITME CIHAZLARI

D-KONUŞMA CIHAZLARI

E-GÖZLÜKLER

F-AĞIZ PROTEZLERI

G-EŞ VE ÇOCUKLARA TEMIN EDILECEK PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERI

II-DIŞ TEDAVILERI

III-IYILEŞTIRME VASITALARI

IV-ORTAK KONULAR

-ANALIK SIGORTASI UYGULAMALARI

-IŞKAYBI TAZMINATI ALANLARA YAPILACAK YARDIMLAR

-IŞSIZLIK ÖDENEĞI ALANLARA YAPILACAK YARDIMLAR

-TARIM SIGORTASINDAN YAPILACAK YARDIMLAR

-EKLER

başlıklar halinde açıklanmıştır.

IŞKAZASI VE ACIL HASTALIK VAK’ALARINDA TEDAVININ DERHAL SAĞLANACAĞI, IŞVERENIN IŞKAZASINI AYRICA KURUMA BILDIRECEĞI

506 sayılı Kanunun işkazaları ile meslek hastalıkları sigortası kolundan sigortalıların geçirdikleri işkazası ya da yakalandıkları meslek hastalığı nedeniyle herhangi bir prim ödeme gün sayısı aranmaksızın,sigortalılık niteliği devam ettiği sürece gerekli muayene ve tedavilerinin sağlanması gerekmektedir.

Kurumumuzca bildirilen sağlık tesislerine, geçirdikleri işkazası veya hastalıkları sebebiyle müracaat eden ve durumları acilen müdaheleyi gerektiren sigortalılar ile Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan diğer kimselerin, sağlık yardımlarına müstehak olduklarına dair Kurumumuz mevzuatına göre ibrazı istenilen herhangi bir belge aranmaksızın, derhal tedaviye alınmaları , Ancak, söz konusu kimselerin daha sonra sağlık yardımlarına müstehak olup olmadıkları hususunun tespitiyle, alınacak sonuca göre, işlem yapılması,

Diğer taraftan, Kurumumuz sağlık tesislerinin Sağlık Bakanlığına devrine kadar işkazası sonucu ,işveren tarafından düzenlenen ve işkazası bölümüne gerekli bilgilerin yazılı olduğu vizite kağıdı ile muayene ve tedavi için Kurum sağlık tesislerine yapılan başvurular 506 sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre Kuruma yapılmış sayıldığından 20.02.2005 tarihinden sonra Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerine yapılmış başvurular Kuruma yapılmış başvuru olarak kabul edilemeyeceğinden işverenin işkazasını ayrıca Kuruma yasal süresi içerisinde sözkonusu madde gereğince bildirmesi,

Sigorta Il/Sigorta Müdürlüklerimizce Işkazası bildiriminin Kurumumuza yapılması gerektiği hususunda işyeri işverenlerine açıklayıcı bilgi verilmesi, Gerekmektedir.

IŞVERENLERCE SIGORTALILAR ILE AILE BIREYLERI IÇIN DÜZENLENECEK VIZITE KAĞIDI ILE SAĞLIK BELGELERI

a)Işkazası ile Meslek Hastalığı için;Işverenlerce sigortalıların işkazası ile meslek hastalığı hallerinde muayene ve tedavilerinin yapılabilmesi için haklarında örneği Kurumumuzca hazırlanan 07.1000.001.00 ( C-2010-1 ) kod numaralı ve iş kazası bölümleri eksiksiz olarak doldurulmuş vizite kağıdı,

b)Sigortalılar için;Aktif olarak çalışan sigortalıların işyerinin bulunduğu yerde hastalık ve analık hallerinde , sigortalının kendisi için hastalık ve analık halinden önceki bir yıl içinde en az 90 gün prim ödeme gün sayısını belirtir vizite kağıdı,Sigortalının izin,görev gibi nedenlerle işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerdeki hastalık ve analık hallerinde sağlık yardımlarından kolaylıkla yararlanabilmeleri için işverenlerce tek nüsha olarak düzenlenen ve sigortalının kendisi için hastalık ve analık halinden önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödeme gün sayısını belirtir 07.1000.026.00 (C-2010-92) kod numaralı eş ve çocuklar ait bilgileri içeren bölümün çizilerek “Sigortalıya Aittir.” Kaşesi bulunan sağlık belgesi,

c)Sigortalıların eş ve çocukları için; sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşi ile geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları için ise en az 120 gün prim ödeme gün sayısını belirtir 07.1000.023.00 (C-2010-66) vizite kağıdı veya Işverenlerince tek nüsha olarak düzenlenen hastalık ve analık halinden önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödeme gün sayısını belirtir bilgileri içeren 07.1000.026.00 (C-2010-92) kod numaralı eş ve çocuklar ait sağlık belgesi,

d)Sigortalının ana ve babası için, Işverenlerince tek nüsha olarak düzenlenen ve hastalık halinden önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödeme gün sayısını belirtir bilgileri içeren 07.1000.028.00 (C-2010-94) kod numaralı ana ve babalara ait sağlık belgesi,

e)Sosyal Güvenlik Destek Primine tabii olarak çalışanlar için,Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı bir işte çalışanların, bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta olanlara ve bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocuklarına, ana ve babalarına tanınan Sosyal Sigorta haklarından aynen ,ancak işkazası veya meslek hastalığı halinde 506 sayılı Kanunun 12 nci maddesindeki hükümlerden yararlanmaları gerektiğinden bu durumda olan sigortalılar ile eş,çocuk,ana ve babalarına işverenlerce hastalıkları halinde vizite kağıdı veya sağlık belgesi düzenlenemeyeceğinden bu kişilerin yalnız işkazası veya meslek hastalığı hallerinde işverenlerce vizite kağıdı, Düzenlenecektir.

SAĞLIK TESISLERINE BAŞVURULARDA ARANACAK BELGELER

Kurum sağlık yardımlarından yararlanan,

Sigortalı;

Işverence düzenlenen vizite kağıdı,(07.1000.001.00)

Kurumca düzenlenen sağlık karnesi,(07.1000.032.00)

Resimli kimlik belgesi,

Sigortalının eş,çocuk,ana ve babası;

Işverence düzenlenen vizite kağıdı (07.1000.023.00) veya sağlık belgesi (07.1000.026.00) ,

Kurumca düzenlenen sağlık karnesi ,(07.1000.032.00),

Resimli kimlik belgesi,

Kurumumuzdan gelir veya aylık alanlar ile bunların eş,çocuk,ana ve babaları ile hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş,çocuk,ana ve babalar;

Kurumca düzenlenen sağlık karnesi (07.1000.032.00) ,

Resimli kimlik belgesi,

Yurtdışı sigortalıları ile bunların eş,çocuk,ana,babaları ve yurtdışından gelir veya aylık alanlar ile bunların eş,çocuk,ana ve babaları;

Sigorta Il/Sigorta Müdürlüklerince düzenlenmiş, onaylanmış ve sağlık yardım hakkı süresini belirten belge,

Resimli kimlik belgesi,ile Kurumca bildirilen sağlık tesislerine başvurmaları gerekmektedir.

YATARAK TEDAVILERDE REFAKAT ÜCRETLERI

506 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde sayılan sağlık yardımları arasında , sigortalının sağlık tesisinde yatırılarak tedavisi sırasında, kendisine bir başkasının refakat etmesi hali öngörülmediği ve bu konuda 506 sayılı Kanunda başka bir hüküm de bulunmadığından sağlık tesisine yatırılarak tedavi gören bir sigortalıya bir başkasının refakat etmesine tıbben lüzum gösterilse dahi , refakatçiye ait ücretin Kurumumuzca karşılanmasına imkan bulunmamaktadır.Ancak, 3395 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle 506 sayılı Kanuna eklenen Ek-33 üncü maddede, sigortalıların 12 yaşına kadar (12 yaş dahil) çocuklarının hastalıkları sebebiyle, Kurum sağlık tesislerinde veya giderleri Kurumca karşılanan diğer sağlık tesislerindeki tedavileri sırasında, tıbben görülecek lüzum üzerine, yanlarında kalacak refakatçiye ait ücretin Kurumca ödeneceği hükme bağlandığından,sigortalıların 12 yaşına kadar (12 yaş dahil) olan çocuklarından;

a)Kurumca bildirilen sağlık tesislerinde yatırılarak tedavi altına alınanların,ilgili hekimin tıbben ve sağlık durumları sebebiyle, göstereceği lüzum üzerine yanlarında kalacak refakatçiye ait ücret ile,

b)Kurumumuzca hastalıklarının tedavisi için,Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesislerinde tedavileri yapılamayarak sevk edilenlerin veya aciliyeti Kurum tarafından kabul edilen ve tedavi masrafları Kurumca karşılananların tedavileri sırasında ilgili hekimce tıbben ve sağlık durumları sebebiyle, yanlarında refakatçi kalmasına lüzum gösterilmesi halinde, tedavi gördükleri sağlık tesisinin ücret tarifesine göre tahakkuk ettirilecek refakatçi ücretinin, Kurumumuzca karşılanması gerekmektedir.

SIGORTALILAR IÇIN SAĞLIK TESISLERINCE GEÇICI IŞGÖREMEZLIK BELGELERI ILE ÇALIŞABILIR KAĞIDI DÜZENLENMESI

Muayene ve tedavi için sağlık tesislerine başvuran sigortalılara , hekimlerce bir gün dahi istirahat verilse kendileri için 07.1000.008.00 (Form 1) (EK 4) örnek işgöremezlik belgesinin düzenlenerek verilmesi gerekmektedir.Hekimin,tedavi altına aldığı sigortalıya bir defada en çok 10 gün istirahat verilebileceği ve bunu bir defa tekrarlayabileceği, tek hekimden iki defa istirahat almış sigortalının tedavisine devam edilmesi gerektiği takdirde , sigortalının sağlık kuruluna sevk edileceği, sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresinin, sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemeyeceği

Buna göre, hastalığı sebebiyle Kurumumuzca tedavi altına alınan sigortalıya tek hekim tarafından bir defada en çok 10 güne kadar istirahat verilmesi,sigortalının kontrol muayenesinden sonra gerekiyorsa bunun 10 gün daha uzatılması, dolayısıyla tek hekimce verilen istirahat süresinin, hiçbir şekilde toplam olarak 20 günü aşmaması, Ancak, yatarak tedavilerine lüzum gösterilen sigortalıların sağlık tesislerinde yattıkları günlerin bu istirahat sürelerinin dışında mütalaa edilmesi, sözkonusu istirahatin ilk 10 güne kadar olan kısmının, 07.1000.008.00 (C-2010-9) Form-1(EK 4) geçici işgöremezlik belgesi, ikinci 10 güne kadar olan kısmının 07.1000.009.00 (C-2010-10) Form-2 (EK 5) geçici işgöremezlik devam belgesi ile verilmesi,

Ayrıca, yukarıdaki 10 güne kadar ifadesinden, tek hekimce sigortalılara mutlaka 10 gün istirahat verilecek anlamının çıkarılmaması gerekmekte olup, Form-1 örnek geçici işgöremezlik belgesi ile 10 günden az gerekli görülen süre kadar istirahat verilmesi,

Sigortalılara, 07.1000.008.00 (C-2010-9) Form-1 geçici işgöremezlik belgesi ile istirahat süresi 10 günden az olsa dahi yeniden 10 gün veya daha az süreyle istirahatli bırakılmalarına gerek görüldüğünde , ikinci istirahat için 07.1000.009.00 (C-2010-10) Form-2 geçici işgöremezlik devam belgesi düzenlenmesi,

Bu duruma göre, gerek Form-1 gerekse Form-2 belge ile iki defa verilen ve toplam süresi 20 günü aşmayan istirahat süresinin 20 güne tamamlanması amacı ile sigortalılar hakkında ve üçüncü defa Form-2 geçici işgöremezlik devam belgesinin düzenlenmemesi, bu durumda olanların istirahatli bırakılmalarına gerekli görüldüğü takdirde sağlık kuruluna sevk edilmesi ve sağlık kurullarınca düzenlenecek rapora göre işlem yapılması,

Söz konusu Form-1 ve Form-2’in hekimler tarafından bütün hanelerinin eksiksiz, tereddüt edilmeyecek şekilde okunaklı ve el yazısı ile doldurulması, hekim tarafından açık imza ile imzalanması(paraf kullanılmayacaktır.) ve kaşelenmesinden sonra başhekimlikçe de onaylanması,

Diğer taraftan, sağlık kurullarınca sigortalılar hakkında ilk defa düzenlenecek raporlarla verilecek istirahat sürelerinin , sigortalıların tedaviye alındıkları tarihten itibaren 6 ayı hiçbir surette geçmemesi ,

Tedaviye devam edilirse malüllük halinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceğinin sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi halinde istirahatinin uzatılması,

Muayene ve tedavileri, sigortalının başvurduğu Sağlık Bakanlığı sağlık tesisleri veya yapılan sözleşme yada anlaşma gereği doğrudan başvuru imkanı tanınan diğer sağlık tesislerinde yapılmış ve istirahati de bu sağlık tesisince öngörülmüş ise söz konusu belgelerin bu sağlık tesisince düzenlenmesi,

Sağlık Bakanlığı sağlık tesisince ileri tetkik ve tedavi için Kurumla sözleşme ya da anlaşma yapılan örneğin Üniversite Hastanesine sevk edilen ve bu hastane tarafından tedaviye alınarak istirahat verilen sigortalılara ait Form-1 belgenin sevk eden Sağlık Bakanlığı sağlık tesisince istirahat başlangıç tarihi yazılarak açılması ve üniversite hastanelerince verilen istirahatin Kurumca kabul edilmesi, ayrıca üniversite hastanesince söz konusu formların açılmaması,

Sigortalıların doğrudan başvurdukları Sağlık Bakanlığı sağlık tesisleri dışındaki sağlık tesislerinde muayene ve tedavilerini yaptıranların tedavi masrafları Kurumumuz tarafından karşılandığı takdirde Sosyal Sigorta Işlemleri Yönetmeliğinin 62 inci maddesine istinaden ayrıca tasdike gerek olmadığından bu sağlık tesislerince verilen raporların aynen kabul edilmesi , söz konusu formların açılmaması,

Öte yandan, hastalıkları nedeniyle başvurdukları sağlık tesisleri hekimlerince yapılan muayeneleri sonucu istirahatli bırakılmalarına gerek görülmeyen veya Kurumumuzca ayakta 20 günü aşmayan müddetle tedavileri sağlanıp da iş görebilecek duruma gelen sigortalılar için müdavi hekimlerce, işyerlerine ibraz etmeleri bakımından 07.1000.005.00 “Çalışabilir Kağıdı” (EK 6) düzenlenmesi,

Istirahat sağlık kurulu raporu ile verilmişse sigortalının çalışıp,çalışamayacağı veya kontrol muayenesi yapılıp,yapılmayacağı hususunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi,

Söz konusu çalışabilir kağıtlarına protokol tarih ve numarasının kaydedilerek sigortalılara verilmesi,

Sigortalı ,Sağlık Bakanlığı sağlık tesisince üniversite veya özel bir sağlık tesisine sevk edilmiş ve bu hastanece istirahat raporu verilmiş ise istirahatin sonunda çalışıp çalışamayacağının belirtilmesi, istirahat verilmemiş ise yapılan tetkik veya tedaviye ait raporun Sigorta Il/Sigorta Müdürlüğünce bir örneğinin tasdik edilerek işverene vermek üzere sigortalıya verilmesi,ayrıca çalışabilir kağıdının düzenlenmemesi,

Kurumumuzca sözleşme yada anlaşma yapan üniversite veya özel sağlık tesislerine doğrudan başvuran sigortalılara, bu sağlık tesislerince istirahat verilmesi durumunda istirahatin ilk 10 güne kadar olan kısmının, 07.1000.008.00 (C-2010-9) Form-1(EK 4) geçici işgöremezlik belgesi ile ,sigortalının kontrol muayenesinden sonra gerekiyorsa ikinci 10 güne kadar olan kısmının 07.1000.009.00 (C-2010-10) Form-2 (EK 5) geçici işgöremezlik devam belgesi ile verilmesi,

Anılan sağlık tesislerince düzenlenen Form-1 ve Form-2 belgelerin vizite kağıdına bağlı olarak bir liste ekinde yazı ile vizite kağıdında belirtilen işyeri sicil numarasının il-ilçe kodu ile işyerinin adresi göz önünde bulundurularak bağlı bulunduğu ilgili Sigorta Il/Sigorta müdürlüklerine gönderilmesi , Gerekmektedir.

SIGORTA VAKALARININ KURUMA BILDIRILMESI

Hastalıkları nedeniyle, gerek Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesislerinde, gerekse bu sağlık tesislerince sevk edildikleri diğer sağlık tesislerinde tedavileri sağlanan anılan sağlık tesislerine başvurmaları nedeniyle Sigorta Il/Sigorta Müdürlüklerimizde bu konuda herhangi bir bilgi bulunmayan sigortalıların eş ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları, Kurumumuzdan sürekli işgöremezlik geliri malüllük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile Kurumdan haksahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babaların, vak’anın özelliği gereğince uzun süre tedavi göreceklerinin saptanması halinde;

-Ilgili sigortalının, 506 Sayılı Yasa’nın 2 nci maddesine göre, bir hizmet akdine dayanarak işyerinde fiilen çalıştırılıp çalıştırılmadığının,

-Sözü edilen Yasa’nın 9 uncu maddesi hükmü gereğince, işe giriş bildirgelerinin işverenlerce yasal süresi içinde Kurumumuza verilip verilmediğinin, dolayısıyla haklarında bu Yasa’nın 10 uncu maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının,

-Sigortalılar ile Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlandırılan diğer kimselerin hastalıklarının üçüncü kişi veya kişilerin kastı veya suç sayılır hareketleri nedeniyle meydana gelip gelmediğinin, dolayısıyla haklarında 506 Sayılı Yasa’nın 39 uncu maddesi ile genel hükümlere göre işlem yapılıp yapılamayacağının,

-Sözkonusu Yasa’nın değişik 90 ıncı maddesi ile, genel hükümlerin uygulanabilmesi bakımından, vizite kağıdı veya sağlık belgelerinde işverenin eksik veya yanlış bildirimde bulunup bulunmadığının, Incelenmesi gerekmektedir.

Bu incelemelerin ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, sağlık tesislerince, sigortalının adı-soyadı, sigorta sicil numarası, hastanın adı-soyadı, sigortalıya yakınlığı, tedavinin başlangıç tarihi ve hastalığın teşhisi de belirtilerek vak’a hakkında ilgili Sigorta Il/Sigorta Müdürlüklerine bilgi verilmesi,

Sağlık Işleri Sigorta Il Müdürlüklerimizde kurulan fatura tetkik komisyonlarında faturaların tetkikini müteakip gerek Kuruma yük getiren ve uzun süreli tedavilere ait ve gerekse adli vak’alara ait ödenen faturaların ve eki belgelerin birer örneklerinin zaman aşımı süresi içinde geciktirilmeden ilgilinin bağlı bulunduğu Sigorta Il/ Sigorta Müdürlüklerine gönderilmesi,

Sigorta Il/Sigorta Müdürlüklerince, bu bilgilere ve 07.1000.008.00 (Form 1) örnek geçici işgöremezlik belgesine göre, gerekli vak’alarda, 506 Sayılı Kanunun 2, 10, 17, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 41, 44, 50, 90, 110 ve 111 inci maddeleri uyarınca inceleme yapılması gerekmektedir.

YOL PARASI VE ZARURI MASRAF KARŞILIKLARININ ÖDENMESI

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince, sigortalılar ile bunların hak sahibi kimseleri ve 35,36,40 ve 42 nci maddelerinde sözü edilenlerin anılan Kanunun 102 nci maddesinde sözü edilen durumlarda ilgili uzmanın bulunmaması veya gerekli teşhis ve tedavi vasıtalarının olmaması gibi önemli bir sebeple, başka bir yere gönderilmeleri gerektiği ve sağlık durumları dolayısıyla, bunlara bir başkasının eşlik etmesinin gerekli bulunduğu hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilmek kaydıyla bunlar ve 15 yaşına kadar (15 yaş dahil) çocuklar ile birlikte gidecek kimseler, yurt içinde ilgili uzmanın, teşhis ve tedavi vasıtalarının bulunduğu en yakın yere gönderilmeleri,

Haklarında Sosyal Sigortalar Kanununun 109. maddesinde belirtildiği şekilde bir rapor düzenlenmesi gerekenler ve bunların yukarıda belirtilen refakatçileri, Kurumca ilgilinin bulunduğu yere en yakın ve bünyesinde sağlık kurulu mevcut olan sağlık tesisine gönderilmeleri , Gerekmektedir.

Sözkonusu kimselerin sevk edilmeleri halinde öncelikle mutat vasıta ile seyahatleri esas olup sağlık durumları dolayısıyla başka bir taşıt aracı ile (özel vasıta,ambulans,uçak vs.) seyahat etmeleri gerekenlerin ;

Mutat taşıt aracı dışında başka bir taşıt aracı ile hasta sevki yapılabilmesi için; ilgili doktor tarafından,hastalığın ne olduğu, mutat taşıt aracı ile seyahat edememe ve ambulans veya uygun görülen herhangi bir araçla gitmesinin gerekçelerini belirten ayrı bir rapor düzenlenmesi ve bu raporun başhekim tarafından da onaylanması gerekmektedir.Aksi halde,yol parasının mutat taşıt aracı dikkate alınarak ödenmesi,

Sağlık kurumuna ait ambulans ile mahalli dışına yapılan hasta nakil ücreti ve acil ambulans ücreti kurumumuzca 8.7.2001 tarihli,24456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ambulans ile özel ambulans servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre tespit edilecek ücretler dikkate alınarak ve rayiç bedeli aşmamak üzere ,

-Sağlık tesisinin ambulansı ile gönderilmiş ise sağlık tesisince sigortalı için Kurumumuza fatura edilmesi,

-Özel ambulans ile gidilmesi halinde ise ilgililere ödenmesi ,

-Uçak ile yapılacak sevklerde sağlık kurulu raporu düzenlenmesi,

Sağlık durumları nedeniyle yalnız seyahat etmeleri mümkün görülmeyen ve kendilerine birden fazla kişinin refakat etmesinin tıbben gerekli bulunduğu ve gerekçeleri yazılı hekim veya sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlere, birden fazla refakatçi yol paraları ile zaruri masraflarının,

7 Yaşını doldurmamış çocukların muayene ve tedavi için bulundukları yerden başka bir yere gönderilmeleri halinde, çocuğun iri yapılı olması veya sağlık nedeniyle koltukta gitmesi gerektiği durumlarda, koltukta seyahat etmesi gerektiğinin gerekçeleri yazılı hekim veya sağlık kurulu raporu ile tespit edilen 7 yaşından küçük çocuklarında (bilet ibrazı şartıyla) yol paralarının karşılanması, ancak zaruri masraflarının ise gidiş-dönüşte, yolda ve gönderildikleri yerde, sağlık tesisine yatırılıncaya kadar geçecek günler ile ayaktan muayene ve tedavi edildikleri günler için,geceyi geçirmek mecburiyetinde olanlara,sigortalılara ödenen miktarın yarısı kadarının verilmesi,

Kurumumuz sağlık yardımlarından yararlandırılan sözkonusu kimselerin bulundukları yerlerdeki başvurdukları sağlık tesislerince yapılan muayeneleri sonucu ileri tetkik ve tedavileri için sevk edildikleri yerlere tıbbi durumlarının gerektirdiği vasıta ve sağlık durumları nedeniyle kendilerine başka biri