MEVZUATYÖNERGE

ENTEGRE ILÇE HASTANESININ AÇILMASI, KAPANMASI VE BURALARDA VERILECEK SAĞLIK HIZMETLERI HAKKINDA YÖNERGE

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02.251.01 20.11.2006 – 21640

Konu : Ilçe Hastaneleri

Ilgi: 07.07.2006 tarihli ve 7483 sayılı Yönerge.

Sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmetin sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulmasına yönelik olarak hazırlanan “Ilçe Hastanesi” Yönergesi yayınlanmış olup ilişikte gönderilmiştir.Makamın 07.07.2006 tarih ve 7483 sayılı onayı ile yürürlüğe giren Ilçe/Belde Gün Hastanesi Hizmet Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.Ilinizde nüfus yoğunluğu belli bir seviyede olan ilçelerimizdeki sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve koordinasyon işlemlerinin Yönerge kapsamında yürütülmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

Doç. Dr. Öner ODABAŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

Dağıtım:

Gereği:

-81 Il Valiliğine

-Personel Genel Müdürlüğüne

-Bilgi Işlem Dairesi Başkanlığına

-Strateji Geliştirme Başkanlığı

-Teftiş Kurulu Başkanlığına

ENTEGRE “ILÇE HASTANESI”NIN AÇILMASI, KAPANMASI VE BURALARDA VERILECEK SAĞLIK HIZMETLERI HAKKINDA YÖNERGE

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Ulaşım imkanları, coğrafi şartlar gibi sebeplerle nüfus değişikliğinin beklenenden fazla olduğu yerleşim yerlerinde, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunda verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunun tek merkezden yapılması suretiyle, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada yürütülmesine imkan tanıyan güçlendirilmiş, entegre “Ilçe Hastanesi” ne dair usul ve esasların ortaya konması ve bu hastanelerin açılması ve kapatılma esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermek üzere Bakanlıkça uygun görülen hastaneleri ve bu kurumların bulunduğu yerleşim yerinde sağlık hizmeti sunan sağlık birimlerini kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu yönerge; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3 ncü maddesi ve 9 uncu maddesinin ( c ) bendi ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesi ile Yataklı Tedavi Kurumları Işletme Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen

a) Bakanlık : Sağlık Bakanlığı’nı,

b) Entegre Ilçe Hastanesi : Bakanlıkça belirlenecek olan yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayaktan ve yatarak tıbbi ve cerrahi müdahale, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile çevre sağlığı, adli tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri ile benzeri hizmetlerin verildiği, hasta potansiyeline göre diyaliz ünitesi bulundurabilen, görev yapan tabip ve uzman tabiplerin ayakta ve yatırarak hasta kabul ve tedavi ettiği hizmetlerin daha verimli ve güçlendirilmiş olarak verildiği entegre sağlık kurumlarıdır.

Ilçe merkezinde mevcut Sağlık Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Sağlık Ocağı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri Istasyonu, vb. sağlık kuruluşları hastane hizmetleri ile birleştirilerek güçlendirilir.

IKINCI BÖLÜM

Açılması, Kapanması, Personel Durumu, Çalışma Usul ve Esasları

Açılması

Madde 5- Entegre “Ilçe Hastanesi”, coğrafi durum, ulaşım, nüfus, bölgenin altyapı ve diğer özellikleri göz önüne alınarak Valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile açılır ve aynı yolla kapatılır.

Çalışma usul ve esasları

Madde 6- Entegre “Ilçe Hastanesi” nin çalışma usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a)Entegre Ilçe Hastanelerinin bulunduğu ilçe merkezindeki tüm sağlık hizmetleri birleştirilerek güçlendirilmiş Entegre Ilçe Hastanesi tarafından yürütülür.

b)Entegre Ilçe Hastanesi Baştabibi aynı zamanda Sağlık Grup Başkanlığı görevini de yürütür. Hizmetin birleştirildiği kurumlarda temel sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinden hastane baştabibi sorumludur. Mobil hizmet, Tarama, ETF, aşı vb. vatandaşa gidilerek yürütülen koruyucu hizmetler aksamaya fırsat verilmeden yürütülür.

c)Entegre Ilçe Hastaneleri tarafından verilecek temel sağlık hizmetleri için gerekli olan tüm ilaç, serum, aşı vb. ihtiyaçlar Il Sağlık Müdürlüğü tarafından, diğer ihtiyaçları ise hastane döner sermayesi tarafından karşılanır.

d)Ilçe merkezindeki sağlık kuruluşlarına ait olan bina, müştemilat vb., Entegre Ilçe Hastanesi Baştabipliği tarafından değerlendirilerek ihtiyaç doğrultusunda kullanımına devam edilir. Planlamalarda binaların fiziki durumları ve tadilat ihtiyaçları da dikkate alınarak kullanılabilecek durumda olanların kullanımına öncelik verilir.

e)Ilçe merkezinde bulunan mevcut sağlık birimleri bina, araç, gereç, malzeme ve personeli ile beraber Entegre Ilçe Hastanesine devredilir.

f)Entegre Ilçe Hastanelerindeki sağlık hizmetleri, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge ve ilgili mevzuatlara göre yürütülmeye devam edilir.

g)Entegre Ilçe Hastaneleri tarafından verilen sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

h)Entegre Ilçe Hastanelerinde sağlıkta dönüşüm programının gereği olarak, her hekime bir muayene odası açılır, ve hekim seçme özgürlüğü uygulaması yapılır.

i)Ilçe merkezinde hizmet veren sağlık kuruluşlarındaki personel Entegre Ilçe Hastanesi baştabipliğine bağlı olarak hizmet verir, personelin özlük ve idari işlemleri hastane idaresi tarafından yürütülür.

j)Entegre Ilçe Hastanelerinde nöbet hizmetleri 24 saat hizmet esasına ve ihtiyaçlara göre yürütülür. Nöbetlerin düzenlenmesinden ve aksatılmadan yürütülmesinden hastane baştabibi sorumludur.

Personel durumu, görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 7- Entegre Ilçe Hastanelerinde EK:1’ de belirtilen personel kadroları uygulanır. Her kademedeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

Madde 8- Bu Yönergede düzenleme bulunmayan hususlarda, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu yönerge kapsamında beldelerde açılmış olan güçlendirilmiş entegre hastanelere “Entegre Belde Hastanesi” ismi verilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 9- 07.07.2006 tarih ve 7483 sayılı “Ilçe/Belde Gün Hastanesi Hizmet Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönerge Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür,

ENTEGRE ILÇE HASTANESI / ENTEGRE BELDE HASTANESI PERSONEL KADROSU

PERSONELIN

UNVANI

SINIFI

Baştabip

SHS

Uzman Tabip

SHS

Pratisyen

SHS

Diş Tabibi

SHS

Hastane Müdürü, Başhemşire

GIHS/SHS

Hemşire

SHS

Acil Tıp Teknisyeni

SHS

Sağlık Memuru (Röntgen Teknisyeni)

SHS

Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı)

SHS

Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı Teknisyeni)

SHS

Sağlık Memuru (Laboratuvar Teknisyeni)

SHS

Sağlık Memuru (Anestezi Teknisyeni)

SHS

Ambulans ve Acil Tıp Teknisyeni

SHS

Ebe

SHS

Ayniyat Saymanı

GIHS

Şef

GIHS

Memur / Tıbbi Sekreter

GIHS/SHS

Veri Hazırlama ve Kontrol Işletmeni

GIHS

Şoför

GIHS

Kaloriferci

YHS

Teknisyen

THS

Hizmetli

YHS

Veznedar

GIHS

NOT : Entegre ilçe ve entegre belde hastanelerinin personel kadro sayısı, ilçe/belde ihtiyaçları göz önüne alınarak Istihdam Planlama Kurulunca (IPK) belirlenecektir.