SAĞLIK EĞİTİMİToplam Kalite Yönetimi

HASTANE RUHSATLANDIRMA, AKREDİTASYON VE KALİTE MODELLERİ

Q = Kalite
V = Değer V = Q / C
C = Maliyet Q = V X C

KALİTE

Uluslararası standartlar
Ruhsatlandırma
Akreditasyon
Modeller

SAĞLIK HİZMETLERİNDE STANDARTLARIN SAĞLANMASI

• Ruhsatlandırma (Lisans) Bir devlet kuruluşu tarafından kişilere veya sağlık kurumlarına çalışma izni verilmesi sürecidir.
• Sertifikasyon Bir sağlık kurumu ya da bir bölümünün kurumun benzer diğer kurumların ötesinde hizmet, teknoloji veya kapasiteye sahip olduğunu gösterir.
• Akreditasyon Bir sağlık kurumunun önceden belirlenmiş, yayınlanmış standartlara ve kriterlere olan uygunluğunu bağımsız ve yetkili bir kuruluş tarafından incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanması sürecidir.

Tanımlar

• Kalite; bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayanan özellik ve karakteristlikleri toplamıdır.(ISO tanımı)
• Kalite; günün bilgileri ışığında verilen bakımın hastalardan istenen sonuçların alınmasını artırma ve muhtemel istenmeyen sonuçları azaltma derecesidir.(Amerikan Standartizasyon Örgütleri akreditasyon Komitesi Tanımı)

KALİTE

Balık Kılçığı, FMEA, Matrix, TKY, JCAHO, ISO, PDCA, Delegasyon, EFQM

Kalite Güvencesi , SKG, JCI , KİŞA, The Malcolm Baldrige, Rehberler Protokoller, Algoritmalar Performans Geliştirme, Kalite Kontrol, KALDER, Nominal Grup, Çoklu-oylama, Grup-kararı, Fırtına

PDCA
Planla
Düzelt Uygula
Kontrol Et

7 BASAMAK – THE JOHNS HOPKINS HOSPITAL

Planla Gelişim fırsatı bul

Dizayn Et Hedefleri koy

Ölç Ne Ölçeceğini belirle ve veri topla

Değerlendir Analiz Et

Geliştir Geliştirmeyi dene

İlet Sonuçları açıkla tartış

izle Performanslar hakkında geri dönüşüm al

Language/Acronyms of Quality

• CQI Continuous quality improvement
» Sürekli Kalite Gelişimi
• QA Quality assurance
» Kalite Güvencesi
• TQM Total quality management
» Toplam Kalite Yönetimi
• PI Performance improvement
» Performans Gelişimi
• QC Quality control
» Kalite Kontrol

KALİTE GELİŞİMİ

Gelişim

1.Evre 2.Evre 3.Evre 4. Evre 5. Evre

Kalite Kontrol İstatistiksel Kalite KOntrol Kalite Güvencesi Kalite İyileştirme Sürekli Kalite Gelişimi (CQI)

 Muayne
 Üretimin geriye dönük değerlendirilmesi  Önleme
 ISO 9000 Tüm çalışanların katılımı ve sürekli iyileştirme
 Sıfır hata
 Müşteri memnuniyeti
 Firma kültürünün geliştirilmesi Tüm çalışanların katılımı ile sürekli kalite gelişimi
 Kendini sürekli geliştiren organizasyon
 Çıktılara odaklı yönetim anlayışı

Temel Kalite Çıktıları

• Müşteri memnuniyeti
• İnsana saygı
• Rakamlara dayalı yönetim
• Sürekli gelişim

İndikatör (Gösterge)

• Birşeyi belirtmeye yarayanşey, belirti, işaret.
• Belli kriterlere göre belirlenebilir.
• Orana göre belirlenebilir.

Sistem ve Süreç kavramı

• Sistem birbirlerine sıkı sıkıya bağlı elementlerden oluşur ve bu elementlerden herhangi birindeki değişiklik, diğer elementlerde değişimlere yol açar.
• Sistem, biraraya geldiğinde bir bütün oluşturan alt sistemlerdir.
• Yapı; değişik parçalardan oluşmuşve kendi içinde bir sistem oluşturabilen çevredir.
• Süreç, aralarında birlik olan ya da belli bir düzen içinde tekrarlanan olay ya da eylemler dizisidir.
• Problem çözme yöntemi, sorun çözmeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır.
• Hemşirelik süreci ise; hemşirelik bakımında bilimsel problem çözümleme yönteminin sistemli bir biçimde kullanılmasıdır.

Ölçme/Kalite Değerlendirmesi

• Hasta bakım ölçeği
• Halihazırda verilmekte olan bakımın gözlenerek ölçülmesini sağlar. Önceden hazırlanan bir ölçüm formu ile bakım verenler ve hasta gözlenir.
• Bakımın kayıtlardan geriye dönük incelenmesi
• Hasta dosyalarından alınan bir örneklem ve hemşirelik kayıtları incelenir. Bir ölçekten yararlanılır. İyi kayıt tutulan alanlarda geçerlidir.
• Fiziksel çevre değerlendirmesi
• Hasta memnuniyet ölçümleri
• Kalite göstergeleri sonuçlarının değerlendirilmesi
• Bireysel performans değerlendirmesi
• Kıyaslama (benchmarking)

Kalite Gelişimi Stratejileri

• Performans gelişimi
• Regulasyonlar (Hospitals: JCAHO; Plans: NCQA; MDs: credentialing/licensure requirements)
• Finansal Cezalar
• Yasalar (the stick)
• Toplum etkisi (Disclosure, Foundation for Accountability-FACT)

Önemli Prensipler

1. Süreçleri kullanarak üretici olmak
2. Gerçek kalite için hastalar ile gerçekten iletişim sağlamakşarttır
3. Kalite problemlerinin en büyük ağırlığı süreçlerdedir
4. Kötü kalite masraflıdır
5. Süreçlerin değişkenliğini anlamak gelişimi artırır
6. Kalite kontrolü en hayati süreçlere odaklanmalıdır
7. Kaliteye ulaşan yol rakamlardan geçer
8. Çalışanların katılımı gereklidir
9. Yeni organizasyonel yapılanmalar hdeflere ulaşmaya yardımcı olabilir
10. Kalite yönetimi üç temel gerçeğin ilişkileri ile gerçekleşir; kalite planlaması, kalite kontrol ve kalite gelişimi

Nasıl?

• Değişimi ancak sen yaratırsın
• Kötü elma aramaktan vazgeç ve süreçleri düzenle
• Sorumluluk boşluklarını bul
• Sorumluluk boşluklarını azalt
• Mümkün olduğu kadar çok süreci standartlaştırarak varyasyonları en aza indirmeye çalış
• Sonuçları ölç
• Gelişim alanı ara

Performansın Boyutları

• Amaçlılık
• Uygunluk
• Müsait olma
• Zamanlama
• Etkililik
• Süreklilik
• Güvenlik
• Verimlilik
• Saygı ve ilgi

SAĞLIKTA TEMEL GÖSTERGELER

• Hastane mortalite hızı
– Gross mortalite
– Net mortalite
• Yatış süresi
• Hastaneye yeniden yatış
• Hastane infeksiyon hızı
• Beklenmeyen cerrahi girişimler

Ek Öneriler

• Komplikasyon yüzdesi
• Anestezi mortalitesi
• Cerrahi mortalitesi
• Anne ölüm hızı
• Neonatal mortalite
• Sezaryen doğum oranı

Akreditasyon Standartları (JCI)

• Hizmetlere erişim ve süreklilik
• Hasta ve aile hakları
• Hastanın değerlendirilmesi
• Hasta bakımı
• Hasta ve aile eğitimi
• Kalite yönetimi ve gelişimi
• Enfeksiyondan korunma ve kontrol
• Yönetim, liderlik, yönlendirme
• Fiziki yapı yönetimi, güvenlik
• Profesyonellerin yeterlilikleri ve eğitim
• Bilgi yönetimi

EFQM Excellence Model

KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI

KANITIN KUVVETLERİ

• 1.Derece: En kuvvetli ve güvenilir kanıttır. Bir çok randomize (rastgele) kontrollü çalışmanın sistematik olarak gözden geçirilmesi sonucunda elde edilir.
• 2. Derece: Yeterli derecede örneklem üzerinde yapılmış bir tek randomize kontrollü çalışmanın önerdiği sonuçlardır.
• 3. Derece: Randomize olmayan çalışmaların gösterdiği sonuçlardır.
• 4. Derece: Birden fazla merkezin veya araştırma grubunun yaptığı deneysel olmayan çalışmaların önerdiği sonuçlardır.
• 5. Derece: Uzman komitelerin raporları, açıklayıcı çalışmaları veya bu konudaki otoritelerin görüşleridir.

Varyasyon

• Normal ve anormal varyasyon
• Genel ve özel sebepler
• Varyasyonları azaltmak

Doktorların Kalite Programlarına ve Rehberlere Yaklaşımı

• Doktor otonomisine tehdit
• Doktor doyumunu azaltmak
• Doktor disiplini için kullanılabilir
• Aşırı katılık
• Çok basit
• Yemek kitabı

Doktorların Kalite Programlarına ve Rehberlere Yaklaşımı

• Yararlı eğitim materyali
• Kolay ulaşılan kaynaklar
• Bakımın kalitesini artıran yöntemler
• Maliyetleri düşürebilir
• Davaları azaltabilir
• Defansiv yaklaşımları azaltır

Tunis SR, et.al. Ann Int Med, 1994

21 yy Hedefleri

• Güvenli
• Etkili
• Hasta Odaklı
• Zamanında
• Verimli
• Hakkaniyetli
• Problemler
• Kültürel değişim
• Enformasyon teknolojileri
• Regülasyonlar ve yasalar
• Ödeme sistemleri
• Eğitim
• Kararlılık

Emrah Aras