SAĞLIK EĞİTİMİToplam Kalite Yönetimi

HASTANE PERSONEL (GOREVLER&ARANAN NITELIKLERİ)

BAŞHEKİM

Görev ve Sorumlulukları:

1. Doktor, hemşire, idari birimler ve tüm hastane üniteleri arasındaki kontrol ve koordinasyonu sağlar, çalışanları yönlendirir.

2. Hastanedeki bilgi ve belge akışının en iyişekilde sağlanabilmesi için gerekli çalışmaları yaptırır ve sonucu kontrol eder.

3. Doktor, hemşire, sağlık personeli ve diğer istihdam edilen personelin çalışmalarını yürütür ve uyumlu çalışabilecek bir sağlık ekibi oluşturur.

4. Gece amirlerinden alınan bilgileri gözden geçirir ve sürekli işlemleri Hastane Müdürü ile birlikte yürütür.

5. Doktorlar, Genel Koordinatör, Başhemşire’den veya bizzat hastalardan gelen öneri ve beklentileri dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yerine getirir.

6. Sağlık sektörü ve Hastane yönetimi hakkında dünyada ortaya çıkan yeni gelişmeleri ve sistemleri araştırır, uygulanan teknolojiyi yakından takip eder. Hastanenin.’de bu sistemlerin uygulanabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını yaparak bir rapor halinde Genel Müdürün bilgisine sunar.

7. Hastanenin Türkiye’de gelişen rekabet ortamı içerisinde tanıtımı, imajı ve güveninin sağlanmasını temin eder.

8. Yatan hasta föylerini kontrol eder ve imzalar.

9. Hastanenin.’nin tüm özel ve kamu kuruluşları ile olan yazışmalarını yürütür.

10. Hastane hedef ve politikaların saptanmasında Genel Müdüre önerilerde bulunur.

11. Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiş olan amaç ve politikaların Hastanenin bütün çalışanları tarafından uygulanabilmesi için net olarak anlaşılmasını sağlar.

12. Hastanenin hedef ve politikalarının gözden geçirilmesi ve güncelleştirilmesi amacıyla, Genel Müdüre uluslar arası, ulusal ve sağlık sektörünün sorunları ve rakipler hakkında bilgi verir.

13. Hastanenin hedefine ulaşabilmesi için gerekli olan, kısa, orta ve uzun vadeli planları hazırlatır ve Genel Müdürün onayına sunar.

14. Hastane planlarını, bütçeyi Hastane Müdürü ve Başhemşire ile birlikte yakından izler, sapmalar varsa nedenlerini analiz eder, gereken iyileştirici ve kabul olunmuş hedefleri gerçekleştirici önlemleri tesbit edip, uygulanmasını sağlar.

15. Hastane hizmetlerinin etkinlikle yürütülmesine, benimsenmiş plan ve hedeflerin gerçekleştirilmesine imkan verecek, en uyumlu organizasyon yapısını tespit eder.

16. Hastane hizmetlerini, kişisel gözlemleri ve raporlaşma düzeni içerisinde yakından ve sürekli izler. Hedeflerin gerçekleştirilmesine engel oluşturan her türlü yönetim aksaklıklarını tespit eder, inceler ve bu aksaklıkların süratle giderilmesi ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri belirler ve uygulatır. Uygulanmasını sağlaması yetkisi dahilinde olmayan tedbirler için Genel Müdürün onayını takiben çalışmalarına başlar.

17. Sağlık hizmetlerinin istenen kalitede ve müşteriyi memnun eden bir yapıda yürütülmesini denetler ve uygunluğunu sağlar.

18. Hijyen ve temizlik kurallarının uygulanmasını ve sürekliliğini takip eder.

19. Hastanede mevcut medikal makinelerin ve diğer tüm araç ve gereçlerin periyodik koruyucu bakımlarının ve lüzumu halinde de onarımlarının sağlık hizmetlerini aksatmayacakşekilde yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder.

20. İnsan gücü planlamasının gerektirdiği yeni personelin işe alınmasını ve tüm Hastane personelinin terfi, tecziye, nakli gibi işlemlerinin etkili birşekilde yürütülmesini kontrol eder.

21. Hastane personelinin eğitim ihtiyacını saptar ve Hastanenin. İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirmeye bildirir.

22. Hastanede ihtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç-gereç vs. en ekonomik sonuçlarla, istenen kalite, nitelik ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgileri ilgili birimlere bildirerek, tedarikinin organizasyonunu denetler.

23. Hastanenin kullanmakta olduğu tüm malzemenin sağlıklı ve düzenli biçimde depolanıp, muhafaza altına alınmasını ve kullanıcı ünitelere teslimini kontrol eder.

24. Çalışmalarını toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde yürütür.

25. Bu iş tanımının vazgeçilmez parçası olan ve organizasyon kılavuzundaki iş tanımlarının tamamının sonunda yer alan Tüm Yöneticiler için Ortak Görev ve Sorumluluklar föyünde bulunan yönetici sorumluluklarını yerine getirir.

Bu pozisyon için aranan nitelikler;

• Tıp Fakültesi mezunu,

• En az 4 yıl eşdeğer pozisyonda deneyimli,

• Kendisine bağlı personelin çalışmalarını kontrol ve koordine edebilecek,

• İnsan ilişkilerinde başarılı,

• Yabancı dil bilen

BAŞHEMŞİRE

Görev ve Sorumlulukları:

1. Servisleri dolaşarak, hastaların tedavi ve rakiplerinin yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

2. Hasta ve doktor ilişkilerin düzenli ve planlı yürümesini sağlar.

3. Hastaların kullandıkları tüm ortamların hijyenik olması için görevlilere gerekli talimatları verir ve çalışmaları kontrol eder.

4. Hasta ve hasta yakınlarınınşikayet, dilek ve temennilerini alır, kendisi halledemeyeceği konularda Başhekim ile birlikte hareket eder.

5. Hasta ziyaretleri için gerekli düzenlemeleri yapar.

6. Gece sorumlu olan hemşirelerden her sabah rapor alır.

7. Hemşirelerin aylık nöbet çizelgelerinin hazırlanarak tüm hemşirelere duyurulmasını sağlar ve önemli konularda Başhekimi bilgilendirir

8. Yatan hastaların sorunlarını dinler ve durumu Başhekime rapor eder.

9. Soyunma ve giyinme odalarını denetler, temizlik ve çamaşırhane personelinin hastane imajına uygun hareket etmesi, temizlik ve hijyen kurallarına riayet etmelerini sağlayıcı çalışmalar yapar.

10. Tedavisi biten ve taburcu olacak hastaların işlemlerini kontrol eder.

11. Ameliyat ekibini ve aletlerini her an hazır bulundurur. Ameliyathane ve ameliyat edilecek hastanın hazırlanmasını sağlar.

12. Ameliyat sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek tıbbi reaksiyonlara, hayat tehlikesi arz edecek olaylara karşı doktor ile beraber tedbirler alır.

13. Hemşirelerin eğitim organizasyonunu yapar, gerektiğinde hemşirelerin hastane dışında eğitimlere iştiraklerini sağlar.

14. Başhekim ile birlikte Hastanede incelemelerde bulunur.

15. Hemşirelerden gelen malzemeler, ilaç vb. ihtiyaç taleplerini Depo ve Eczaneden karşılayamaz ise Satınalma Departmanına bildirir ve tedarikini takip eder.

16. Doktorların yazdıkları talimatları takip eder.

17. Çalışmalarını yürütürken kullandığı makine, teçhizat, tesisat, medikal araç-gereç v.b. diğer malzemelerin her türlü tehlikeden (yangın, su basması, kırılma, ezilme, kaybolma, v.b. gibi) korunmasının ve güvence altına alınmasının gerektirdiği tüm önlemleri tespit eder, disiplin içerisinde uygulatır.

18. Çalışmalarını toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde yürütür.

19. Bu iş tanımının vazgeçilmez parçası olan ve organizasyon kılavuzundaki iş tanımlarının tamamının sonunda yer alan Tüm Yöneticiler için Ortak Görev ve Sorumluluklar föyünde bulunan yönetici sorumluluklarını yerine getirir.

Bu pozisyon için aranan nitelikler;

• Hemşirelik yüksek okulu mezunu,

• En az 3 yıl deneyimli,

• İnsan ilişkilerinde başarılı, hastalara ilgi ve alaka gösterebilecek,

• Kendisine bağlı personelin çalışmalarını kontrol ve koordine edebilecek,

HASTANE MÜDÜRÜ

Görev ve Sorumlulukları:

1. Hastane personeli ve yatan hastaların yemek vb. ihtiyaçlarının en temiz ve ekonomikşekilde hazırlanmasını sağlar.

2. Hastanenin.’nin genel güvenliğinin disiplin içinde uygulanmasını sağlayarak sürekli kontrol eder. Bu konuyla ilgili personeli sürekli eğitir.

3. Hastane bünyesinde gece ve gündüz yaşanan adli vakalar ile ilgili gelişmeleri takip eder ve durumu en kısa zamanda kolluk kuvvetlerine bildirilmesini sağlar, konu hakkında amirine detaylı bilgi verir.

4. Hastanede kullanılmakta olan tüm araç-gereç ve malzemelerin eksiksiz ve kullanılabilir olmasına özen gösterir.

5. Mevcut araç-gereçte herhangi bir arıza ya da aksaklık meydan geldiğinde bakım sözleşmeleri uyarınca derhal eski işlerliğine kavuşması için Teknik Sorumlu’ya talimat verir.

6. İhtiyaç duyduğu elemanlar için Başhekimlik ile işbirliği içinde, bu pozisyonlar için gerekli çalışmaları ve elaman alımının yerine getirir.

7. İç ve dış haberleşme sisteminin etkin ve sorunsuz çalışması için gerekli donanımın oluşturulmasını ve bu hizmeti sunan bağlı personelin eğitimini sağlar.

8. Personel sicil ve tahakkuk işlemlerinin yerine getirilmesini koordine ve kontrol eder.

9. Personel ve İdari İşler departmanınca hazırlanan izin/devam takip işlemlerini kontrol eder.

10. Hastane içi muhasebe işlerinin denetim ve takiplerini yapar.

11. Çalışmalarını toplam kalite yönetimi anlayışı içinde yürütür.

12. Bu iş tanımının vazgeçilmez parçası olan ve organizasyon kılavuzundaki iş tanımlarının tamamının sonunda yer alan Tüm Yöneticiler için Ortak Görev ve Sorumluluklar föyünde bulunan yönetici sorumluluklarını yerine getirir.

13. Hastane içi muhasebe işlerinin denetim ve takibini yapar.

Bu pozisyon için aranan nitelikler;

• Üniversite mezunu,

• Eşdeğer pozisyonda en az 4 yıl deneyimli,

• Yabancı dil bilen,

• Kendisine bağlı çalışmaları kontrol ve koordine edebilecek.

SATINALMA ŞEFİ

Görev ve Sorumlulukları:

1. Sorumluluğunda olan tüm satın alma işleri için bir satıcı portföyü oluşturur.

2. Programlı veya programsız satın almalar için, talep edilen malzemeleri üreten, satan, kişi veya kuruluşlarla, gereken ön temasları kurarak, muhtelif teklifler alır. Gerektiğinde numune tedariki işlemlerini yapar.

3. Almış olduğu bu teklifleri bir ön değerlendirmeden geçirerek, teklif analiz tabloları oluşturur.

4. Oluşturduğu teklif analiz tablosuna göre fiyat, ödeme gibişartları, kalite, evsaf, teslimşartları bakımından en uyumlu teklifi oya sunar veya yetki limitleri çerçevesinde kabul eder.

5. İlgili yönetmelikler uyarınca satın alınması onaylanan tekliflerle ilgili standart anlaşmayı oluşturur, siparişi gerçekleştirir. Söz konusu materyalin zamanında ve tamamen teslimine kadar yakından izler, anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesini sağlar. Herhangi bir gecikme veya aksaklık görürse durumdan amirine bilgi verir.

6. Teslim edilen materyalinşartnamelere uygunluğunun prosedürü uyarınca kontrolünü sağlayarak, kabul işlemlerinin sonuçlandırır.

7. İlaç satın almaları ile ilgili Eczane Sorumlusu’nun işlemlerini uygunluk açısından kontrol eder.

8. Kalitesi ve performansı yetersiz tedarikçilere gerekli ikazları iletir. Çalışmaması gereken tedarikçilerle ilişkiyi keser.

9. Anlaşma ve yürürlükteki yönetmeliklerle kabul olunmuş ödeme prensibi uyarınca, kesin kabulü yapılmış olan materyalin bedellerinin ödenmesi için gerekli belgeleri, Muhasebe Şefi’ne iletir.

10. Ayrıca Satın alma Şefi olarak kesin siparişi yapılmış materyal ile bu siparişlerin değiştirilmesi, iptali veya kısmi ya da tamamen iadesi ile ilgili bilgileri, Muhasebe Şefi’ne iletmekle yükümlüdür.

11. Spesifik konularda talep edilen malzemeler için ilgili ünite yöneticileriyle gereken yakın işbirliğini oluşturarak, söz konusu malzemelerin teknik ve idarişartnamelerinin birlikte ve doğru olarak hazırlanmasını sağlar.

12. Çeşitli malzemeler için fiyat, kalite ve tedarik kaynaklarını belirleyen cetveller hazırlar, satıcılar ve diğer hususlarla ilgili kayıtların, sağlıklı ve disiplinli bir biçimde tutulmasını sağlar.

13. Talep edilen malzemenin temin edilememesi veya siparişte gecikmeler olması halinde, durumdan talep edenleri ve amirine haberdar eder.

14. Piyasada materyal nitelikleri ile ilgili değişmelerin görülmemesi ve fiyat dalgalanmalarının görülmesi halinde, bu konularla ilgili bilgilerin amirine ve ilgili yöneticilere verilmesini sağlar.

15. Hastanenin konusuyla ilgili satın alma bütçesini ve departmantal işçilik masraf bütçesini hazırlar.

16. Kabul olunmuş satın alma bütçesinde, kendi faaliyetlerini ilgilendiren hususları yakından izler, sapma görürse nedenlerini tespit eder ve alınması gerekli iyileştirici önlemleri amirine önerir.

17. Rutin ve sürekli materyal alımında ilgili yetki düzeyi dahilinde fiyat teklifi alır. Ayrıca mevcut satıcı firmaların kontrolü ve sürekli alternatif arayışı ve riskleri çerçevesinde diğer firmalardan da yıl içinde en az üç kez fiyat teklifi alır.

18. Alınan tekliflerin hepsini Teklifler Dosyası’nda saklar.

19. Bütçelenen, fiili ve önceki ay/yıl fiyat hareketleri ve firmalar arası fiyat farkları ile ilgili olarak fiyat analizleri yapar ve üst yönetime rapor eder.

20. Ayrıca fiyatlarda bir öncesine göre ani ve yüksek fiyatların olması veya zam olacağının öğrenilmesi durumunda tedbir almak ve siparişleri gözden geçirmek için üst yönetimi anında haberdar eder.

21. Pazarlık yapmanın mümkün olduğu satıcıların herhangi bir materyalin satış veya imal fiyatlarındaki attırma isteklerini gerekçeleri ile birlikte değerlendirir. Materyalin talebine uygun olup olmadığını, firmamızın karşı tekliflerinin ne olduğunu hazırlayıp satıcı firmaya iletir. Zamda en erken o tarihten itibaren yürürlüğe girer.

22. Fiyat tekliflerine ve yapılan araştırmalara göre;

• Kalite

• Fiyat

• Teslimat ve

• Ödeme Şekli

Hastane menfaatlerine en uygun olan firmanın tercih edilip “Satınalma Sipariş Formu” düzenlenerek satın alma yapılmasını sağlar.

23. Satınalma Sipariş Formu’nun aslını ilgili firmaya, bir nüshasını teslim alacak depoya, bir nüshasını muhasebeye gönderir. Diğer bir nüshasını da takip amacıyla bir dosyada muhafaza eder.

24. Satınalma işlemini mevcut olan sözleşmeler, Yönetmelikler, prosedürler, talimatlar uyarınca yerine getirir.

25. Ödemeşartları ve avansla ilgili hususları amirinin görüşünü alarak tespit eder. Ayrıca sözleşmenin kanuni mevzuata uygunluğunu da, gerekli hallerde hukukçuya danışılarak sağlanır.

26. Siparişini verdiği tüm satın alma konusu materyalin zamanında ve istenilen evsafta gelip gelmediğini takip ve kontrol eder. Satınalma Sipariş formları ve sözleşmelerinin nüshalarına istinaden takip listesi ve dosyası oluşturur. Bu dosyaya, sipariş formundaki ve sözleşmelerdeki bilgileri belli bir kodlama ve seri numarası esasına göre girer. Verilen siparişlerle depo giriş kayıtlarını mukayese ederek her gün gelmesi gereken, eksik gelen, fazla gelen gibi bilgilerin bulunduğu bir rapor düzenler. Her bir sipariş ve sözleşmedeki gelişmeleri aksaklık olmaması için gün gününe takip eder.

27. Tedarik kaynağı olan satıcı firmaları takip dosyalarındaki bilgilere göre takip eder. Teslimatın zamanında yapılıp yapılmayacağını, gecikecekse ne zaman teslim edileceğini teslimat süresi belirsiz hale gelmiş ise, sebeplerini öğrenip ne gibi çözümler bulunacağını araştırır. Gereğinde firmayı, sözleşme ve sipariş formu bilgilerine göre uyarır. Böylece evsaf, miktar ve zaman aksaklıklarını giderir.

28. Verilen siparişlerin değiştirilmesi veya iptali ile ilgili bilgileri Depo Sorumlusu ve Muhasebe Şefi’ne iletir. Böylece tedarikle ilgili problemler, Hastane faaliyetleri aksatılmadan ilgili birimlerin işbirliği ile çözümlenir.

29. Depo ile işbirliği yaparak materyal stok miktarını takip eder.

30. İhtiyaçların temininde toplu alım yapmanın, sağlayacağı faydalar ile stok tutmanın getirdiği mali zorluklar ve zararlarla birlikte karşılaştırır.Bu iki kriteri ve Hastanenin stok politikasını baz alarak alım miktarı kararının verir ve amirine öneri olarak sunar.

31. Konusu ile ilgili olarak kendisini sürekli geliştirir ve yetiştirir.

32. Hastanenin, ilgili konularda bugün ve gelecekte belirecek ilgili uygulamaları yakından izleyerek çalışma sistemini sürekli geliştirir ve güncelleştirir.

33. Rakip hastanelerde, dünyada ve ülkemizde konusu ile ilgili uygulamaları yakından izleyerek çalışma sistemini sürekli geliştirir ve güncelleştirir.

34. Hastanenin.’nin diğer hizmet birimlerinde benzer fonksiyonları, yürütme ve sistem geliştirme anlamında yerine getiren kişilerle işbirliği içinde çalışır.

35. Biriminin masraf bütçelerinin hazırlanması için gerekli verileri amirine aktarır. Fiili bütçe ile onaylanmış bütçe arasında bir sapma görüldüğünde, bu sapmanın sebeplerini araştırır ve bunu bir rapor halinde amirine aktarır.

36. Bu iş tanımının ayrılmaz bir parçası olan ve organizasyon kılavuzundaki iş tanımlarının tümünün sonunda yer alan Tüm Yöneticiler için Ortak Görev ve Sorumluluklar föyündeki görevleri de yerine getirir.

Bu pozisyon için aranan nitelikler;

• Üniversite mezunu,

• Yabancı dil bilen,

• En az 3 yıl eşdeğer pozisyonda deneyimli,

• Hastanenin satınalma çalışmalarını organize edebilecek,

TEKNİK ŞEF

Görev ve Sorumlulukları:

Teknik Müdür ünitesince ele alınması istenen, her türlü tadil, tevsi, yenileme ve yeni yatırım projelerini gayelerine uygun biçimde, doğru, verimli ve ekonomik sonuçlarla gerçekleştirebilmek maksadıyla, aşağıda belirtilen faaliyetleri Hastane Müdürü ile yakın ve etkin bir görüş işbirliği içerisinde yürütür.

1. Her sabah çalışmaya başladığı anda halihazırda Hastane içinde çalışmakta olan yerleri ve özelliği itibariyle önemli olan yerleri dolaşarak kontrol eder.

2. Gelen arıza haberlerinin takibini yaparak onarımını sevk ve idare eder.

3. Hastane içinde ve kullanılmakta olan makinelerde bir arıza olduğu zaman eğer kendi imkanları ile yapılması mümkün olmayan arızalar ise, amirinin bilgisi dahilindeşirket dışı firmalarla irtibata geçerek arızanın giderilmesini temin eder.

4. Çalışır durumda bulunan makinelerin periyodik olarak teknik bakımını yaparak, ileride kullanımındaki rahatsızlık ortaya çıkarmalarını engeller.

5. Yeni bir makine dahil edileceği zaman, bu makinenin elektrik donanımının kurulmasını Hastane içinde veya dışında yapar veya yaptırarak Hastanede kullanıma geçirilmesini sağlar.

6. Kendi sorumluluğunda olan makine, teçhizat v.s.’nin her türlü tehlikeli durumdan (kırılma, kaybolma, ezilme, kopma v.s.) korunabilmesinin gerektirdiği azami dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür.

7. Konusu ile ilgili olarak kendisini geliştirecek, işleri etkin ve verimlişekilde yapacak bilgi ve beceri birikimini muhafaza etmeyi ve artırmayı amaç edinir. Kendisine bağlı olarak çalışan Teknik Bölüm personelinden en etkin ve verimli birşekilde yararlanabilmek için bilgi ve beceri düzeylerini artırma konusunda, öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye teşvik eder.

8. Kendi biriminin sorumluluğunda olan ve faaliyetlerin yürütürken kullanması zorunlu olan araç-gereç, teçhizat, donanım v.s.’nin alınarak kullanıma girmesini sağlayabilmek için amirini durumdan haberdar eder.

9. Biriminin departmantal işçilik ve masraf bütçe taslağını hazırlamasında Hastane Müdürümüze yardımcı olur. Bütçe taslağının onayını müteakip gelişmeleri takip eder veşayet bütçe yılı sonunda fiili durum ile olması gereken durum arasında bir sapma varsa amirinin vereceği direktifler doğrultusunda gerekli düzeltici çalışmaları yapar.l

10. Konusu ile ilgili bütün kayıtların zamanında, doğru olarak ve disiplin içerisinde tutulmasını sağlar.

11. Faaliyetler gösterdikleri yerlerde ve özellikle montaj faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasına özen gösterilmesinin ve dikkatle uygulanmasını sağlar.

12. Bu iş tanımının ayrılmaz bir parçası olan ve organizasyon kılavuzundaki iş tanımlarının tümünün sonunda yer alan Tüm Yöneticiler için Ortak Görev ve Sorumluluklar föyündeki görevleri de yerine getirir.

Bu pozisyon için aranan nitelikler;

• Üniversitelerin inşaat veya makine mühendislikleri ve teknik yüksekokul mezunu,

• Eşdeğer pozisyonda 2 yıl çalışmış,

• Elektrik, bina ve makine bakım/onarımı konusunda deneyim sahibi.

BİLGİ-İŞLEM UZMANI

Görev ve Sorumlulukları:

1. Hastanenin.’nin bilgi işlem konusundaki ihtiyaçlarını tespit eder, bu ihtiyaçlar doğrultusunda,şirkete faydası olacağını düşündüğü sistem ve hizmetleri firma içerisinde, amirinin bilgi ve izni dahilinde uygular.

2. Hastanede bilgisayar konusunda bütün personelin eğitilmesi çalışmasını üstlenir. Personel, kendi konusu ile ilgili olarak verilmesi gereken eğitimlerin tespit edilmesinin ardından, bu ihtiyaçlar doğrultusunda bir eğitim programı hazırlayarak amirinin incelemesine sunar.

3. Amirinin konu ile ilgili olarak vereceği talimat uyarınca eğitim programlarının gerçekleştirilmesini sağlar. Eğitimlerini amirinin bilgisi dahilinde kendisi bizzat verir veya dışarıdan konu ile ilgili olarak firmaya davet edeceği eğitmenler ile birlikte bu eğitim çalışmalarını yürütür.

4. Hastane içerisinde uygulanmakta olan bilgi işlem sisteminin ve çalışmalarının performansları, etkinliği ve firmaya olan yararları konusunda değerlendirmeler yaparak amirine rapor hazırlar.

5. Yöneticilerin bilgi işlem ve sistem ile ilgili olarak ihtiyacını hissettikleri eğitimlerin verilmesi çalışmalarını yerine getirir.

6. Hastanenin planları, amaçları ve hedefleri doğrultusunda yeni teknolojik gelişmeleri değerlendirerek, amirine firma içerisinde uygulanmasında fayda gördüğü yenilik ve gelişmeler ile ilgili raporlar hazırlar. Amirinin konu ile ilgili olarak vereceği talimatlar uyarınca hareket eder.

7. Sistemde ortaya çıkan aksaklıkların ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaları en hızlı ve etkin birşekilde çalışarak sonuca ulaştırır.

8. Kendi imkanları çerçevesinde halledemeyeceği problemlerle karşılaştığı zaman durumu derhal amirine bildirdikten sonra ondan gelecek direktifler doğrultusunda yapılması gereken çalışmayı Hastane dışı firmalara vermek için gerekli teklifleri hızla topladıktan sonra amirinin onayı ile en uygun firmaya işi verir.

9. Hizmeti dışarıdan aldığı taktirde, bu çalışmanın kalitesinden ve etkinliğinden sorumludur.

10. Rakipşirketlerde, dünyada ve ülkemizde konusu ile ilgili uygulamaları yakından izleyerek çalışma sisteminin sürekli geliştirir ve güncelleştirir.

11. Faaliyetlerini toplam kalite yönetimi anlayışı içerisinde yürütür.

12. Bilgi işlem ile ilgili konularda dünyada ortaya çıkan yeni gelişmeleri ve sistemleri araştırır, teknolojiyi yakından takip eder. Hastanede bu sistemlerin uygulanabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını yaparak bir rapor halinde Başhekimin bilgisine sunar.

13. Tüm personeller için gerekli olan sorumlulukları taşır.

Bu pozisyon için aranan nitelikler;

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

• Bilgi-işlem ile ilgili olarak personelin eğitimini ve yetiştirilmesini sağlayabilecek,

• Eşdeğer pozisyonda en az 2 yıl deneyimli,

• Yabancı dil bilen,

• Sistem kurma ve geliştirme konularında çalışmalar yürütebilecek,

• Hastanenin donanım ile ilgili konularındaki problemlerine cevap verebilecek,

• Dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan yeni program ve çalışmaların takip edebilecek.

REKLAM VE HAKLA İLİŞKİLER UZMANI

Görev ve Sorumlulukları:

1. Hastanenin reklam ve halkla ilişkiler amaç, hedef ve politikalarının belirlenmesinde Başhekime yardımcı olmak üzere basın ve halkla ilişkilerle ilgili tüm faktör ve boyutları dikkate alan araştırmalar yapar ve amirine takdim eder.

2. Yazılı, sözlü, görüntülü basın ve yayın araçlarını takip ederek sağlık sektöründe leh veya aleyhlerine olan gelişmelerle ilgili olarak amirini sürekli ve zamanında bilgilendirir.; yeterli kapsam ve nitelikte basın özetlerini hazırlatarak veya bizzat hazırlayarak amirinin bilgisine sunar, kamuoyu nezdinde Hastanenin imajına olumlu katkıda bulunacakşekilde basın yayın organlarıyla yerinde ilişkiler tesis eder ve geliştirir.

3. Hastanenin hakla ilişkiler ve reklam faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte stratejilerin belirlenmesinde Başhekimin kendisinden beklentileri doğrultusunda yardımcı olur.

4. Reklam bütçesinin ve buna dayalı reklam faaliyetlerinin doğru birşekilde planlanmasına yardımcı olmak üzere gerekli çalışmaları amirinin istekleri doğrultusunda yapar ve uygulamayı takip eder, gerekli bilgileri rapor halinde amirine iletir.

5. Hastanenin reklam faaliyetlerinin organizasyonunda fikri olarak katkıda bulunmak ve uygulama etkinliğini artırmaya yardımcı olmak üzere Başhekime öneriler ve projeler sunar.

6. Reklam ajansları ile gerekli bağlantıları kurarak, çalışmaların etkin ve istenen sonuçları elde edecekşekilde sürdürülmesi konusunda yardımcı olur.

7. Hastane ile ilgili her türlü tanıtım faaliyetinin organizasyonu, zamanlaması ve reklam araçlarının kullanılması konularında çalışmalar yürütür.

8. Reklamların etkilerini artırıcı yenilikleri arayıp bulmak, reklam harcamaları ile alınan sonuçlar arasında olumlu bir ilişkinin bulunmasını sağlamak üzere araştırmalar yapar.

9. Halkla ilişkilerde elde sonuçları elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapar.

10. Kurumun gerek içe gerekse dışa dönük olarak kullanacağı her türlü basılı malzemeyi kurum kimliği (amblem ve logo uygunluğu) esasları açısından inceler, çalışmaların kurum kimlik ve imajını geliştirici olması yönünde öneriler geliştirir.

11. Hastanenin reklam faaliyetlerini tüm boyutlarıyla ele alarak, genel amaç ve politikaya uygun yıllık plan, program v prensipleri belirleyerek amirinin onayına sunar.

12. Sorumluluğundaki faaliyetler ile ilgili bütçe verilerini hazırlar ve amirinin onayına sunar.

13. Hastanenin reklam faaliyetlerinin organizasyonu, afiş, pankart, broşür gibi reklam araçlarının hazırlanması, bastırılması ve dağıtılması çalışmalarını yürütür.

14. Sağlık sektöründeki ulusal ve uluslar arası etkinliklerde Hastanenin en iyişekilde temsil edilmesi için gerekli girişimlerde bulunur.

15. Reklam konusunda diğer Hastanelerin uygulamalarını izler; amirinin bilgi ve izni ile, bu konularda yapılan toplantı, seminer ve konferanslara katılır; sonuçlarını değerlendirerek uygulama tekliflerini hazırlar ve amirine rapor eder.

16. Amirinin ana fonksiyonu ile ilgili olarak kendisine verilen diğer görevleri etkinlikle icra eder.

17. Çeşitli çalışmalar yaparak hasta ve yakınlarının sunulan hizmetle ilgili görüşlerini alır ve Başhekime rapor eder.

18. Faaliyetlerini toplam kalite yönetimi anlayışı içerisinde yürütür.

19. Bu iş tanımının vazgeçilmez bir parçası olan ve organizasyon kılavuzundaki iş tariflerinin tamamın&