SAĞLIK EĞİTİMİSağlık Enformasyon Sistemleri

HASTANE BİLGİ SİSTEMİNİN AMAÇLARI

Hastane Otomasyon Uygulamaları’nda ana amaç, hastane içerisinde üretilen her tür hizmet ve hizmet karşılıklarının, hizmetin üretildiği yerde ve zamanda, hastane iş akışını daha etkin ve verimli kılarak kayıt altına alınmasıdır.

Her tür hizmet üretimin ancak ilgili kayıt işlemi yapıldıktan sonra sunulabilmesi, ücretlendirmenin hizmet verildiği yerde ve anda yapılması, kaçakların önlenmesini ve tahsilatın hız kazanmasını sağlar.

Hasta bazlı kimlik, mali ve tıbbi bilgilerin anında ve sürekli sisteme girilmesi ile manyetik ortama taşınması; tekrar kullanılabilirliği, güvenliği, güvenilirliği sağlanan SQL tabanlı veri arşivinin oluşturulması; hastanede üretilen verilerin gerekli görülen kısıtlamalar altında tüm hastane tarafından anında paylaşılması; gerekli her tür raporun yetkililerce elde edilebildiği sorgulanabilir veri yapısı; etkin ve güvenilir veri yönetimini sağlar.

Hastanın ilk başvurusuyla başlayıp hastane ile ilişiği kesilene kadar devam eden süreçte, her birimde ve tüm aşamalarda üretilen hizmet ve hizmet karşılıklarının, hastane kapsamında gerçekleştirilen muayene, inceleme, araştırma, tedavi ve benzerleri sonrası oluşan tüm verilerinin manyetik ortamda hazır tutulmasının “Hastane Yönetimi”ne kazandırdığı faydalar açıktır:

İnsan kaynakları ve yönetimi gibi görece durağan, gelir-gider dengesi ve hasta akışşeması gibi değişken unsurları sürekli gözleyebilmek, irdeleyebilmek ve denetleyebilmek gibi kısa vadeli; bu verileri analiz ederek gerek tıbbi araç-gereç, gerek tıbbi ünite, gerek klinik, gerekse bütün hastane bazında maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik, güvenilirlik ve imaj gibi genel işletme parametrelerine ulaşıp finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, yatırım yönetimi, araştırma-geliştirme yönetimi, kalite kontrolü alanlarında politikalar geliştirebilmek gibi uzun vadeli yararlar sağlar.

NEDEN HASTANE BİLGİ SİSTEMİ?

Hastane veya sağlık organizasyonlarının otomasyona geçmeleri ile elde edilebilecek yararları kısaca sıralayacak olursak bu sorunun cevabına ulaşmış oluruz.

• Hizmet Kalitesi ni denetleme koruma ve geliştirme.

• Daha Az Maliyetle üretebilme yetisi kazanma.

• Kaçakların minimalize edilmesi.

• Verimliliği ölçebilme ve arttırma.

• Kaynakların verimli kullanımı.

• Maliyetleri kontrol edebilme.

• Yatırımların geri dönüşünü hızlandırma.

• Kurum Esnekliğini ve dolaysıyla hizmet çeşitliliğini arttırma.

• Devamlılığını ve bağımsızlığını sağlayacak Finansal Hareketliliğin kazanılması

• Mali ve tıbbi verilerin Düzenli ve Güvenli Ortamda saklanması.

• Karışık ve suistimale yol açabilen İş Akışlarını yalın ve net hale getirme.

• Fonksiyonel Süreçleri gözlenebilir kılma.

• Cihaz ve materyal Planlamasını yapabilme

• Kurum bünyesinde Standartizasyonun sağlanması

• Kurum içerisinde Takım çalışması ve ruhu oluşumunu kolaylaştırma.

• Üretilen verilerin her tür bilimsel Araştırmada kolayca kullanılması.

• Tıbbi bilgileri, çalışmaları ve Know-How tekniklerini ve güncel teknolojiyi hızlıca paylaşabilme.

• İşletmelerin geleceğinişekillendirecek Bilişim dünyasında yerini alma.

• Kısaca, kurumun daha Etkin ve Kolay denetlenip yönetilmesini sağlama.