SAĞLIK EĞİTİMİSağlık Enformasyon Sistemleri

HASTANE BİLGİ SİSTEMİNE GEÇİŞ SÜRECİ

Hastane bilgi sistemleri Analiz ve Proje, Altyapı ve Donanım, Yazılım, Uyaralma ve Uygulama ile Bakım ve Sürdürüm gibi komponentlerden oluşur. Başarılı otomasyon uygulaması bu ana ögeleri bir diğerinden ayırt etmeksizin harmoni içerisinde yeterli düzeyde ve yeterli zenginlikte barındırmalıdır.

Temel Aşamalar Alt Aşamalar

Analiz Kurum, Hizmet, Hedef, Gereksinim ve Organizasyon Analizi

Proje Otomasyon Sistemini Oluşturacak Yapıtaşlarının Kurgulanması

Altyapı İletişim Altyapısının Oluşturulması

Donanım Server, Terminal ve Çevre Birimlerinin Kurulması

Yazılım İşletim Sistemi ve Diğer Yazılımların Kurulumu

Hastane Bilgi Sistemi Temel Yazılımının Kurulumu

Uyarlama Parametrelerin Tanımlanması ve Düzenlenmesi ile Programın Adaptasyonu

Simülasyonlar Yaparak Sistemin Testi

BIM Elemanları ve Son Kullanıcıların Eğitimi

Uygulama Hastane Bilgi Sisteminin Pratikte İşler Halde Uygulamaya Başlanması

Bakım Yazılım ve Donanımın Tüm Bileşenleri İle Periyodik Bakımı

Sürdürüm Telefon, Uzaktan Erişim ve Gerekirse Yerinde Destek

Uygulamaya ve Teknolojideki Değişikliklere Bağlı Yükseltme Sürümleri

Hastaneler genelde benzer yapılar olarak görülseler de, gerek hizmet anlayışları, sunumları, alanları ve hedef kitleleri gerekse fiziksel ve reel büyüklükleri, büyüme hedefleri ve bunlara bağlı gereksinimleri oldukça farklıdırlar. Bu nedenle öncelikle analiz, proje ve donanım ardından da diğer ögeler her otomasyon uygulamasında o Kuruma Özgü olmalıdır. Hastane yöneticileri, öncelikle nelere ihtiyaçları olduğunu, neler beklediklerini tesbit etmeliler ve gerekirse bu süreçte deneyimli danışmanlık firmalarından yardım almalıdırlar.

İletişim Omurgası otomasyonu gerçekleştirecek firmanın gözetiminde profesyonel ekip tarafından oluşturulmalıdır. Otomasyonu gerçekleştirecek firma, sistem kurulmadan önce gerçekleştirdiği ön analiz ile güncel ve gelecekte muhtemel kullanıcı sayılarını ve uç gereksinimini, server ile terminal sayı ve konumlarını, gerekli bant genişliğini saptayıp projelendirecekleri ağ alt yapısını kablolamayı gerçekleştirecek ekibe iletmelidir.

Hastane bilgi sistemi seçilmeden önce kesinlikle Donanım alımına girilmemelidir. Genel olarak, donanım ihtiyacı kullanılacak yazılım veya yazılımlara bağımlı ve değişken ilişkili olduğu, donanım teknolojisi çok hızlı geliştiği, farklı çözümler ortaya çıktığı ve her geçen gün fiyatı daha ucuzladığı için projenin uygulama ayağının hemen öncesinde alınması daha makuldür.

Hastane bilgi sisteminin yazılım boyutunda mutlaka Aşamalı Geçiş öngörülmeli ve süreç doğru planlanmalıdır. Aşamalı geçiş bilgi kaybına neden olmamalı, aşamalı geçiş teknolojisine sahip firma seçilmelidir. Bu sürece dikkat edilmezse kurum ve kullanıcı memnuniyetsizliği ile kaos ortamı kaçınılmaz olur.

Modüller Alt Modüller

Temel İşlevler

Güvenlik-Erişim
Randevu
Hasta Kayıt
Hizmet Tanımlama
Kurum Tanımlama
Tahakkuk
Tahsilat
Fatura

Medikal İşlevler

Medikal Takip
Poliklinik Hasta Takip
Yatan Hasta Takip
Ameliyathane
Yoğun Bakım
Beslenme ve Diyet
Diyaliz
Rehabilitasyon
Diyagnostik Takip
Laboratuar Takip
Tıbbi Görüntüleme
Nükleer Tıp
Endoskopik Görüntüleme
Kan Bankası
Donör Takip
Ürün-Test Takip
Stok Takip
Tıbbi İstatistik ve Raporlama
Özel Medikal İstatistikler
Resmi Medikal İstatistikler
• Sağlık Bakanlığı İstatistikleri
• Çalışma Bakanlığıİstatistikleri
• MSB İstatistikleri
• Üniversite İstatistikleri
• Belediye İstatistikleri
Resmi Raporlar
• Sağlık Kurulu Raporu
• Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Raporu
• Bulaşıcı Hastalıklar Raporu
• İstirahat Raporu
• Adli Rapor
Özel Raporlar

Ofis İşlevleri Satın Alma

• Talep Formu
• İhale Dosyası
• Teklif Mektubu
• Şartname
• Firma Takibi
Ayniyat
• Depo-Ambar
• Demirbaş
İnsan Kaynakları
• Bordro
• Personel Takip
Muhasebe
• Hesap işlemleri
• Defter Kayıt işlemleri
• Bütçe İşlemleri
• Bilanço
• Nakit-Makbuz İşlemleri
• Banka Hesap takibi
• İnternet üzerinden Fatura transferi
İstatistik ve Raporlama