Genel SağlıkHABERLER

DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayınlanan Döner Sermaye Yönetmeliğinde Neler Değişti?

Türk Sağlık-Sen tarafından “Döner Sermaye Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikler ve yönetmeliğin birleştirilmiş hali yayınlandı.

Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle;

* Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliği göre Aile hekimliği uygulamasına geçen illerde toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan tabiplerin ek ödemelerinde iyileştirme yapıldı.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri, 112 çalışanlarının döner sermaye artışı sağlandı.

* Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzmanların ek ödemelerinde artış sağlandı.

* Toplum Sağlığı Merkezlerinden 4 üncü ve 5 inci bölgede görev yapan personele ek puan verilerek, ek ödemelerine artış getirildi.

* Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan yan dal klinik şefi, yan dal klinik şef yardımcısı, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanları ile devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde artış sağlandı.

* Bakanlığa bağlı kurumlarda, baştabip yardımcıları için görev dağılımı yapılmış ve farklı görevlere farklı ek ödeme katsayıları öngörüldü.

Klinik şefleri, klinik şef yardımcıları, uzman tabip, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanlar, uzman diş tabipleri, pratisyen tabip ve diş tabiplerine herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın her ay yapılacak olan ödeme düzenlendi.

* Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hâllerde görevlendirilen personelin ek ödeme bakımından herhangi bir kayba uğramaması sağlandı.

* Mesai İçi ve Mesai Dışı Çalışma tanımlanmış ve personelin ek ödemesinin hesaplanması mesai içi ve mesai dışı olarak ayrı ayrı düzenlendi.

Yapılan tüm değişikliklerle ilgili Türk Sağlık-Sen hukuk bürosunun yaptığı çalışma için yıklayınız.