MEVZUATYönetmelik

DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ

DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete
Tarih: 09.08.2000; Sayı: 24135
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; ağız, diş ve çene-yüz protezleri ile ortodontik apareylerin üretildiği ve onarıldığı diş protez laboratuvarlarının açılmasına, çalışmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve bu laboratuvarı açan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin uymakla zorunlu olacakları kuralları göstermektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait diş protez laboratuvarlarını kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Ek 10 uncu maddesine, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu,
Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
Protez: Ağız, diş ve çene-yüz protezleri ile ortodontik apareyleri,
Diş Protez Laboratuvarı: Ağız, diş ve çene-yüz protezleri ile ortodontik apareylerinin üretildiği ve gerektiğinde tamirlerinin yapıldığı sağlık birimlerini,
Mes’ul Müdür: Laboratuvar sorumlusu olarak görevlendirilen diş hekimi veya diş protez teknisyenini,
Ruhsat: Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izin belgesini,
Denetim Ekibi: Diş protez laboratuvarlarının kuruluş ve faaliyetlerinin bu Yönetmelik ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığının incelenmesi ve denetlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekibi,
Diş Hekimi: Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun veya ilgili mevzuat gereği denklik işlemleri yapılarak Sağlık Bakanlığınca diploması tescil edilen diş hekimliği mensuplarını,
Diş Protez Teknisyeni: 1219 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde diploma veya meslek belgesi alarak diş protez teknisyeni ünvanını kullanmaya hak kazanmış diş protez teknisyenliği meslek mensuplarını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Diş Protez Laboratuvarlarının Türleri, Bulundurması Zorunlu Asgari Araç ve Gereçler, Temel Özellikleri, Fiziki Alt Yapı

Standartları Türler ve Bulundurması Zorunlu Asgari Araç ve Gereçler
Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan diş protez laboratuvarları, faaliyet alanları, hizmet alt yapı özellikleri ile bünyesinde bulunması gerekli asgari araç ve gereç sayısı ve niteliklerine göre,
Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarları,
Diş Protez Metal Döküm Laboratuvarları,
Diş Protez Bitim Laboratuvarları,
Diş Protez Porselen Laboratuvarları,
olarak sınıflandırılır.
A) Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı:
Diş protez laboratuvarı; diş hekimi eliyle hastadan elde edilen ölçü, model ve kayıtlar üzerinde meslek bilgisinin gerektirdiği kurallara bağlı kalarak ve diş hekiminin vereceği bilgilerle istekler de dikkate alınarak, ağız protezleri, çene-yüz protezleri, ortodontik aygıtlar yapmak ve gerektiğinde yapılmış protezlerle, aygıtları onarmak işlemleri ile görevli diş protez teknisyenliğinin hizmet alanına giren işlerin yapıldığı laboratuvar olup; asgari 60 metrekare olan yerlerde kurulur.
Bu laboratuvarlarda bulunacak üniteler ve asgari araç ve gereçler şunlardır:
1) Modelasyon Ünitesi:
a) Ölçüm aleti (Paralometre)
b) Yeterli sayıda bütan gaz veya havagazı beki (çalışma masasına bakır boru ile çekilen tesisat, emniyet vanası ile tespit edilir)
c) Çalışma masası (kişi başına 110 x 60 cm. ebadında)
2) Dublikasyon ünitesi:
a) Eritme ünitesi (elektrikli veya manuel)
b) Dublikasyon kalıpları
3) Alçı ve Rövetman Ünitesi:
a) Alçı kesme motoru
b) Vibratör
c) Alçı ve rövetman hazneleri
d) Çökertmeli lavabo
4) Döküm Ünitesi:
a) Ön ısıtma fırını (elektrikli veya gazlı)
b) Şalome
c) Döküm makinası (Endüksiyon, mekanik, elektrikli veya vakumlu)
d) Kaynak cihazı
e) Aspiratör
5) Akril Hazırlama Ünitesi:
a) Kaynatma ünitesi
b) Basınçlı polimerizasyon ünitesi
c) Pres (Hidrolik veya mekanik)
d) Mufla açma ve mum eritme düzeneği (Tercihen basınçlı sıcak su spreyli)
e) Yeterli sayıda mufla veya brit
6) Tesviye ve Polisaj Ünitesi:
a) Kumlama cihazı
b) Tesviye motoru (Korumalı)
c) Elektroliz Cihazı
d) Polisaj motoru (Korumalı)
e) Vakumlu toz emicili çalışma masası (kişi başına 110 x 60 cm. ebadında)
f) Kompresör
g) Filtrasyon ve havalandırma
7) Porselen Ünitesi:
a) Porselen fırını
b) Porselen özel spatül ve fırçası
c) Pindeks
d) Kumlama cihazı
e) Ultrasonik temizleyici veya buhar cihazı
f) Mikromotor
g) Vakumlu toz emici çalışma masası (kişi başına 110 x 60 cm. ebadında)
h) Kompresör
B) Diş Protez Metal Döküm Laboratuvarı:
Ağız içi protezlerinin metal alt yapılarının hazırlandığı laboratuvar olup asgari 40 metrekare olan yerlerde kurulur.
Bu laboratuvarlarda bulunacak üniteler ve asgari araç ve gereçler şunlardır:
1) Modelasyon Ünitesi:
a) Ölçüm aleti (Paralometre)
b) Yeterli sayıda bütan gaz veya havagazı beki (çalışma masasına bakır boru ile çekilen tesisat, emniyet vanası ile tespit edilir)
c) Çalışma masası (kişi başına 110 x 60 cm. ebadında)
2) Dublikasyon ünitesi:
a) Eritme ünitesi (elektrikli veya manuel)
b) Dublikasyon kalıpları
3) Alçı ve Rövetman Ünitesi:
a) Alçı kesme motoru
b) Vibratör
c) Alçı ve rövetman hazneleri
d) Çökertmeli lavabo
4) Döküm Ünitesi:
a) Ön ısıtma fırını (elektrikli veya gazlı)
b) Şalome
c) Döküm makinası (Endüksiyon, mekanik, elektrikli veya vakumlu)
d) Kaynak cihazı
e) Aspiratör
5) Tesviye ve Polisaj Ünitesi:
a) Kumlama cihazı
b) Tesviye motoru (Korumalı)
c) Elektroliz Cihazı
d) Polisaj motoru (Korumalı)
e) Vakumlu toz emicili çalışma masası (kişi başına 110 x 60 cm. ebadında)
f) Kompresör
g) Filtrasyon ve havalandırma
C) Diş Protez Bitim Laboratuvarı:
Ağız içi protezlerin, ortodontik apereylerin ve metal alt yapıları hazırlanmış protezlerin üst yapılarının tamamlandığı, tamir edildiği ve maxillo facial protezlerin yapıldığı laboratuvarlar olup; asgari 40 metrekare olan yerlerde kurulur.
Bu laboratuvarlarda bulunacak üniteler ve asgari araç ve gereçler şunlardır:
1) Akril Hazırlama Ünitesi:
a) Kaynatma ünitesi
b) Basınçlı polimerizasyon ünitesi
c) Pres (Hidrolik veya mekanik)
d) Mufla açma ve mum eritme düzeneği (Tercihen basınçlı sıcak su spreyli)
e) Yeterli sayıda mufla veya birit
2) Tesviye ve Polisaj Ünitesi:
a) Kumlama cihazı
b) Tesviye motoru (Korumalı)
c) Elektroliz Cihazı
d) Polisaj motoru (Korumalı)
e) Vakumlu toz emicili çalışma masası (Kişi başına 110 x 60 cm. ebadında)
f) Kompresör
g) Filtrasyon ve havalandırma
3) Porselen Ünitesi:
a) Porselen fırını
b) Porselen özel spatül ve fırçası
c) Pindeks
d) Kumlama cihazı
e) Ultrasonik temizleyici veya buhar cihazı
f) Mikromotor
g) Vakumlu toz emici çalışma masası (kişi başına 110 x 60 cm. ebadında)
h) Kompresör
D) Diş Protez Porselen Laboratuvarı:
Hazırlanan metal alt yapıların seramik üst yapılarının tamamlandığı laboratuvarlar olup; asgari 40 metrekare olan yerlerde kurulur.
Bu laboratuvarlarda bulunacak üniteler ve asgari araç ve gereçler şunlardır:
1) Modelasyon Ünitesi:
a) Ölçüm aleti (Paralometre)
b) Yeterli sayıda bütangaz veya havagazı beki (çalışma masasına bakır boru ile çekilen tesisat, emniyet vanası ile tespit edilir)
c) Çalışma masası (kişi başına 110 x 60 cm. ebadında)
2) Duplikasyon ünitesi:
a) Eritme ünitesi (elektrikli veya manuel)
b) Duplikasyon kalıpları
3) Alçı Ünitesi:
a) Alçı kesme motoru
b) Vibratör
c) Alçı hazneleri
d) Çökertmeli lavabo
4) Döküm Ünitesi:
a) Ön ısıtma fırını (Elektrikli veya gazlı)
b) Şalome
c) Döküm makinası (Endüksiyon, mekanik, elektrikli veya vakumlu)
d) Kaynak cihazı
e) Aspiratör
5) Tesviye ve Polisaj Ünitesi:
a) Kumlama cihazı
b) Tesviye motoru (Korumalı)
c) Elektroliz Cihazı
d) Polisaj motoru (Korumalı)
e) Vakumlu toz emicili çalışma masası (Kişi başına 110 x 60 cm. ebadında)
f) Kompresör
g) Filtrasyon ve havalandırma
6) Porselen Ünitesi:
a) Porselen fırını
b) Porselen özel spatül ve fırçası
c) Pindeks
d) Kumlama cihazı
e) Ultrasonik temizleyici veya buhar cihazı
f) Mikromotor
g) Vakumlu toz emici çalışma masası (kişi başına 110 x 60 cm. ebadında)
h) Kompresör

Diş Protez Laboratuvarlarının Fiziki Alt Yapı Standartları
Madde 6- Diş protez laboratuvarları; özel kanunlarında belirtilen şartlar dışında fiziki bakımdan şu özellikleri taşımalıdır:
a) Bina betonarme olmalıdır. İmar mevzuatına göre yapı kullanma izin belgesi olmalıdır.
b) Zemin; kolay temizlenebilir ve yanıcı olmayan beton, fayans, seramik gibi bir materyalle kaplı olmalıdır.
c) Müstakil lavabosu, tuvaleti olmalıdır.
d) Havalandırma ve aydınlanması sağlık şartlarına uygun olmalıdır.
e) Beş kişiden fazla eleman çalıştıran laboratuvarda kullanım alanına ek olarak kişi başına en az 5 metrekare ilave edilmelidir.
f) Yangın söndürme cihazı ile acil durumlarda kullanılacak malzemeleri ihtiva eden ecza dolabı bulunmalıdır.
g) Çalışma masalarının üstü fayans, mermer, formika ve benzeri nitelikte olmalıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diş Protez Laboratuvarları Açmaya ve İşletmeye Yetkili Kişiler,
Başvuru ve Açılma İzin İşlemleri

Diş Protez Laboratuvarları Açmaya ve İşletmeye Yetkili Kişiler
Madde 7- Diş protez laboratuvarları, Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip diş protez teknisyenleri ile diş hekimleri tarafından ve ayrıca ortaklarının tamamı diş hekimi veya diş protez teknisyeni olan şirketler tarafından açılabilir.
Diş hekimleri kendi klinik hastalarının protezlerini yapabilmek için muayenehanelerinin bünyesinde diş protez laboratuvarı açabilirler. Ancak bu laboratuvarlarda başka diş hekimlerinin protez yapım isteklerini hiçbir şekilde karşılayamazlar.
Diş hekimleri, başka diş hekimlerinin protez başvurularını bizzat çalışarak karşılamak istedikleri takdirde, kuracakları diş protez laboratuvarlarında diş hekimliği klinik hizmetlerini yürütemezler. Bu laboratuvarlarda en az bir diş protez teknisyeni istihdam ettirilmesi zorunludur ve bu diş protez laboratuvarları ile diş muayenehaneleri birbirinden tamamen bağımsız mekanlarda faaliyet göstermek zorunda olup, diş teknisyenleri muayene odasında görev yapamaz.
Başvuru İçin Gereken Belgeler
Madde 8- Diş protez laboratuvarı açacaklar bizzat veya Mes’ul Müdürleri vasıtasıyla, Yönetmelikte belirtilen diş protez laboratuvarından hangi türü açacaklarını belirten bir dilekçe ile (Ek: 1) Müdürlüğe başvururlar. Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Diş protez laboratuvarının faaliyet göstereceği yerin ikametgah belgesi,
b) Diş protez laboratuvarının açılması düşünülen bina veya bölüme ait, yetkililerce hazırlanmış ve işyerinin bulunduğu mahallin bağlı olduğu sağlık ocağı hekimince yerinde bizzat görülerek tasdiklenmiş 1/100 ölçekli yerleşim planı örneği,
c) Vergi levhasının noter tasdikli örneği,
d) Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair, ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge,
e) Laboratuvarda bulundurulması zorunlu araç ve gereçleri gösterir liste,
f) Diş protez laboratuvarı açmak isteyen diş hekimi veya diş protez teknisyeninin noter tasdikli diploma örneği veya Bakanlıkça verilen diş protez teknisyenliği meslek belgesinin noterden tasdikli örneği,
Diş protez laboratuvarı şirket tarafından açılacak ise; Ticaret Sicil Gazetesi ile ortaklarının tamamının diş hekimi ve/veya diş protez teknisyeni olduğunu gösteren noter tasdikli diploma veya Kanun gereğince Bakanlıkça düzenlenmiş diş protez teknisyenliği meslek belgesinin örneği,
g) Diş protez laboratuvarı açmak isteyen Mes’ul Müdürün nüfus cüzdanı örneği,
h) Mes’ul Müdürün son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğrafı,
ı) Çalışanların bulunduğu ilde diş hekimleri odasına veya varsa meslek kuruluşuna kayıtlı olduğunu gösterir belge,
i) Mes’ul Müdür ve çalışanların Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre gerekli sağlık muayenelerinin yapılıp, bulaşıcı hastalığı olmadığı ve mesleğini icraya mani bir hal bulunmadığına dair sağlık raporu ve aşı kartları örneği (Tbc, Hepatit vs.),
j) İşyerinde zorunlu bulundurulması gereken alet ve malzemeyi gösterir Mes’ul Müdür imzalı belge,
k) Ayrıca diş protez laboratuvarında, çalışacak her bir kişi için de (f) ve (ı) bendlerinde belirtilen belgeler istenilir,
l) Bu belgeler üç nüsha halinde düzenlenir.
Başvurunun Değerlendirilmesi
Madde 9- 8 inci madde’ye göre yapılan başvuru üzerine; dosyanın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığının incelenmesi için Müdürlük Ağız ve Diş Sağlığı Şubesi bünyesinde, Bakanlığa bağlı çalışan en az bir diş hekimi ve en az bir çevre sağlığı teknisyeninin de bulunduğu bir komisyon kurulur. Başvuru önce komisyon tarafından dosya üzerinde değerlendirilir. Akabinde diş protez laboratuvarı yerinde incelenir. Uygun bulunması halinde, Müdürlükçe düzenlenecek Uygunluk Belgesi (Ek: 2) ile birlikte, başvuru dosyası Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Bakanlıkça başvuru dosyasının uygun bulunması halinde, hazırlanan ruhsat Müdürlüğe gönderilir.
Bakanlıkça ruhsat verilen diş protez laboratuvarı için Müdürlük tarafından, Mes’ul Müdür adına (Ek: 3) de gösterilen “Mes’ul Müdürlük Belgesi” ve diğer çalışanların her birine (Ek: 4) de gösterilen “Personel Çalışma Belgesi” düzenlenir. İkişer nüsha halinde düzenlenen bu belgeler ve başvuru dosyasının bir örneği Müdürlükte saklanır. Asıl nüshalar imza karşılığı Mes’ul Müdüre teslim edilir.
Ruhsatlandırma
Madde 10- Dosyanın Bakanlıkça incelenmesi sonucunda, bu Yönetmelikteki şartları taşıdığı anlaşılan diş protez laboratuvarlarına ruhsat verilir.
Bu Yönetmelik kapsamındaki laboratuvarların nakli, devri, kapanması veya Bakanlığa verilen 1/100 ölçekli yerleşim planında yapılması düşünülen köklü değişikler en geç 15 gün içinde Müdürlüğe bildirilmelidir.
O ilde ruhsat alan bütün diş protez laboratuvarlarının listesi Müdürlükçe tutulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diş Protez Laboratuvarlarının Denetlenmesi
İl Denetim Ekibi
Madde 11- Müdürlük, Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğü bünyesinde, şube müdürü başkanlığında kurulan ve Bakanlığa bağlı çalışan en az bir diş hekimi ve en az bir çevre sağlığı teknisyeninin de bulunduğu bir denetim ekibi oluşturur.
Denetim ekibinin görevleri;
a) Diş protez laboratuvarını Yönetmelik hükümlerine uygunluğu yönünden en az 6 ayda bir denetlemek,
b) Rutin denetimler dışında şikayet, ihbar ve sair durumlarda da diş protez laboratuvarlarını denetlemek,
c) Her bir denetim için denetim defterine, denetimin yapıldığı gün ve saati, denetimin ne amaçla gerçekleştirildiğini, (olağan, olağan dışı, şikayet üzerine, vs.) denetimi gerçekleştiren yetkililerin adı, soyadı, unvanı ve görev yaptıkları kuruluşu, denetimde saptanan eksiklikleri, denetim sonucu verilen kararı, denetimi gerçekleştiren yetkililer ile özel sağlık biriminin Mes’ul Müdürü’nün imzalarını kaydetmektir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yasaklar ve Cezai Hükümler

Yasaklar
Madde 12- Bu Yönetmelik kapsamındaki diş protez laboratuvarları ruhsat almadan açılamaz. Laboratuvar, ruhsat verildikten sonra zorunlu bir sebep olmaksızın üç ay içinde faaliyete geçmemiş ise verilen ruhsatın hükmü kalmaz.
Faaliyet halindeki laboratuvarın Mes’ul Müdürü herhangi bir sebeple iki iş gününden fazla işyerinden ayrılacak ise, yerine vekaleten Mes’ul Müdür bırakmak ve durumu Müdürlüğe bildirmek zorundadır; aksi takdirde verilen ruhsatın hükmü kalmaz.
Diş protez teknisyeni ve diş hekimi dışında hiç kimse diş protez laboratuvarı açamaz, bu laboratuvarlarda çalışamaz ve laboratuvarın sermayedarı veya ortağı olamaz.
Diş hekimi ve diş protez teknisyeni iki ayrı yerde çalışamaz.
Diş protez laboratuvarı başka bir ticari kuruluş içinde yer alamaz.
Diş protez laboratuvarlarında hiçbir şekilde diş hekimliği klinik hizmetlerinde kullanılan tıbbi cihaz, alet ve malzemeler bulundurulamaz, diş hekimliği klinik hizmetleri verilemez.
Diş protez laboratuvarlarında, diş hekimleri dışında hiç kimseden ücretli veya ücretsiz iş kabul edilemez.
Diş protez laboratuvarları hastayla direkt irtibat kuramaz.
Diş depoları ile diş protez laboratuvarları aynı fiziki mekanı paylaşamaz.
Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından açılan laboratuvarlarda diş protez teknisyeni veya diş hekimi sorumluluğunda hizmet yürütülür ve bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Cezai Hükümler

Madde 13- Bir diş protez laboratuvarında diş protez teknisyeni ve diş hekimi dışında hiç kimse çalışamaz ve Kanunun Ek 4 üncü maddesinde anılan diş protez teknisyenliği hizmetleri dışında başka işleri yapamaz. Aksi davrananlar hakkında bu Yönetmelik ve Kanunun Ek 8 inci madde hükümleri uygulanır.
Madde 14- Diploması veya meslek belgesi olmaksızın diş protez teknisyenliği mesleğini icra edenler ile diş hekimliği klinik hizmetlerinin verildiği tespit edilen veya bu hizmetlerde kullanılan tıbbi cihaz, araç ve gereçleri, her ne sebeple olursa olsun, bulunduran diş protez laboratuvarları hakkında Kanunun Ek 8 inci madde hükümleri uygulanır ve bu laboratuvar Müdürlükçe Valilik onayı alındıktan sonra kapatılır. Ayrıca ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
ALTINCI BÖLÜM
Personel Alt Yapısı

Mes’ul Müdür
Madde 15- Diş protez laboratuvarlarında tam gün görev yapan bir diş hekimi veya diş protez teknisyeni Mes’ul Müdür olarak bulunur. Mes’ul Müdür, sadece bir sağlık biriminde Mes’ul Müdürlük görevini üstlenebilir. Mesul Müdür, laboratu- var işlerinden ve idari işlerden bizzat sorumludur.
Mes’ul Müdürün görevleri;
a) Diş protez laboratuvarının açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,
b) Diş protez laboratuvarının gerekli alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak,
c) Diş protez laboratuvarının işleyişinde alt yapı, personel ve malzeme yapısında meydana gelen, Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek,
d) Diş protez laboratuvarında görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe iade etmek,
e) Diş protez laboratuvarının hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
f) Diş protez laboratuvarında tanımlanan düzenlemelerin, ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere iç denetimleri yürütmek,
g) Diş protez laboratuvarının denetimi sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,
h) Diş protez laboratuvarındaki tıbbi atıkların usulüne uygun olarak imhasını sağlamak,
ı) Diş protez laboratuvarında çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik olarak muayenelerini yaptırmaktır.
Diş Protez Teknisyeni
Madde 16- Laboratuvarda çalışan tüm diş protez teknisyenleri Mes’ul Müdürün kendilerine vereceği işlerden ve laboratuvarın düzeninden sorumludurlar.
Kıyafet
Madde 17- Laboratuvarlarda çalışan diş protez teknisyenleri, hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giymek zorundadır. Diş protez teknisyenleri tarafından kullanılan önlük veya üniforma söz konusu kuruluşta görev yapan diğer personel tarafından kullanılamaz ve bu personel de konumlarına uygun kıyafet giyerler. Tüm çalışanların iş kıyafetleri üzerinde isim ve unvanını belirten bir yaka kartı taşıması da zorunludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Aşı Kartları
Madde 18- Diş protez laboratuvarlarında çalışan personelin; Tbc, Hepatit B, C yönünden aşılanmaları ve bu hastalıklar ile AIDS vb. Hastalıklara karşı koruyucu önlemlerin alınması zorunludur. Bakanlıkça verilen diş protez laboratuvarı açılma izni (ruhsat), bu laboratuvarda çalışan personelin listesi ile çalışanların Tbc ve Hepatit aşılarının yapıldığını gösterir aşı kartları laboratuvarın görünen bir yerinde sürekli olarak asılı tutulmalıdır.
Tıbbi Atıkların İmhası
Madde 19- Diş protez yapımında kullanılan madde veya ürünlerin atıklarının çevre kirliliğini önleyecek şekilde ve bununla ilgili yürürlükte olan mevzuatlar çerçevesinde (Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan 20/5/1993 tarihli ve 21586 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği) imha edilmesi zorunludur. Bu atıkların uzaklaştırılması işlemleri resmi olarak belgelendirilir.

Defter Tutma
Madde 20- Diş protez laboratuvarlarında aşağıdaki bilgileri tutmada kullanılmak üzere defterler bulundurulur:
A) Protokol Defteri: Diş protez laboratuvarlarına gönderilen işlerin bilgileri ile yapılacak işlemlerin kayıtlarını tutmak üzere kullanılan, Müdürlükçe onaylı defterdir (Ek: 5).
Protokol defterinin taşıması gereken özellikler şunlardır:
1) Protokol defterinin her bir sayfasında sırası ile şu sütun başlıkları yer alır:
a) Sıra Numarası
b) Tarihi
c) Diş Hekiminin Adı ve Soyadı
d) Diş Hekiminin Adresi
e) Hastanın Adı ve Soyadı
f) Protezin Türü
g) Düşünceler
2) Defter matbu olarak basılı olacaktır.
3) Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralandırılmış olacaktır.
4) Protokol defterinin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve Müdürlükçe doldurulmuş bölüm yer alır;
a) Defterin hangi sağlık birimi tarafından kullanılacağı,
b) Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,
c) Defterin söz konusu sağlık biriminin onaylanan kaçıncı defteri olduğu,
d) Bu bilgileri onaylayan yetkilinin, adı ve soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mühürü,
5) Defterin numaralandırılmış her sayfası Müdürlükçe mühürlenir.
B) Denetim Defteri: Diş protez laboratuvarlarında Bakanlık veya Müdürlükçe yapılacak olağan veya olağan üstü denetimlerde, denetim sonuçlarının yazıldığı, bulundurulması zorunlu olan ve Müdürlükçe onaylı defterdir (Ek: 6).
1) Denetim defterinin taşıması gereken özellikler şunlardır:
a) Denetim defteri, asgari A4 kağıt boyutunda, beyaz ve çizgili sayfalardan oluşmalı ve sayfalar boş olmalıdır.
b) Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralandırılmış olmalıdır.
2) Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve Müdürlükçe doldurulmuş bölüm yer alır:
a) Defterin hangi sağlık birimi tarafından kullanılacağı,
b) Defterin kaç sayfadan ibaret olduğu,
c) Defterin söz konusu sağlık biriminin onaylanan kaçıncı defteri olduğu,
d) Bu bilgileri onaylayan yetkilinin, adı ve soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mühürü.
Tabela
Madde 21- Laboratuvarların tabelalarında ve kullanılan basılı materyallerindeki isimlendirmede; “Özel” ibaresini takiben laboratuvarın ruhsatındaki ismi, sahibinin ismi ve telefon numarası yer alır.
Tabelalar ve kullanılan basılı materyallerde kesinlikle reklam yapılamaz.
Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyette olan diş protez yapımı ile ilgili hizmetlerin yürütüldüğü diş protez laboratuvarları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde fizik yüzölçümleri ile ilgili hükümleri hariç olmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilip ruhsat almak üzere Müdürlüğe müracaat etmek zorundadır. Bu süre içinde, ruhsat için müracaat etmeyen diş protez laboratuvarlarının faaliyetlerine Müdürlükçe son verilir.
Yürürlük
Madde 22- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Ek: 1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
………. İl Sağlık Müdürlüğüne
Tarih: ../../….
Aşağıda belirtilen adreste ……………………………. laboratuvarı
açmak istiyorum.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Adı ve Soyadı
İmza
ADRES:
——

Ek: 2
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
………. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Belge No: Tarih: ../../….
………………..
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
UYGUNLUK BELGESİ
SAĞLIK BİRİMİNİN
—————-
ADI :
TÜRÜ :
ADRESİ :
TEL :
SAHİBİ (SAHİPLERİ)
——————
ADI, SOYADI:
MES’UL MÜDÜR
————
ADI, SOYADI:
ÜNVANI :
Yukarıda adı ve adresi belirtilen …………………………. Diş
Protez Laboratuvarının Mes’ul Müdür Diş Hekimi/Diş Protez Teknisyeni
………… ………. sorumluluğunda faaliyet göstermesi İl Sağlık
Müdürlüğünce uygun görülmüştür.
SAĞLIK MÜDÜRÜ

Ek: 3
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
………. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Belge No: Tarih: ../../….
………………..
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
MES’UL MÜDÜRLÜK BELGESİ
MES’UL MÜDÜRÜN
————–
ADI ve SOYADI :
UNVANI :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
MEZUN OLDUĞU OKUL :
MEZUNİYET TARİHİ :
DİPLOMA NO :
SAĞLIK BAKANLIĞI
DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ: Tescil Tarih/No:
MESLEK BELGESİ Kütük Sayfa No :
GÖREV YAPACAĞI SAĞLIK BİRİMİNİN
——————————-
ADI :
ADRESİ:
Yukarıda açık kimliği yazılı olan Diş Hekiminin/Diş Protez Teknisyeninin
……………….. Diş Protez Laboratuvarında Mes’ul Müdürlük görevini
yürütmesi İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge ../../…. gün ve
………. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik hükümlerine göre
düzenlenmiştir.
İmza ve Tarih

Ek: 4
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
………. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Belge No: Tarih: ../../….
………………..
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ
PERSONELİN
———-
ADI, SOYADI :
UNVANI :
GÖREVİ :
BABA ADI :
DOĞUM YERİ/TARİHİ (Ay-gün):
MEZUN OLDUĞU OKUL :
MEZUNİYET TARİHİ :
DİPLOMA NO :
SAĞLIK BAKANLIĞI
DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ
MESLEK BELGESİNİN : Tescil Tarih ve No:
Kütük Sayfa No :
GÖREV YAPACAĞI SAĞLIK BİRİMİNİN
——————————-
ADI :
ADRESİ:
Yukarıda açık kimliği yazılı olan Diş Hekiminin/Diş Protez Teknisyeninin
……………….. Diş Protez Laboratuvarında mesleğini icra etmesi, İl
Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.
Bu belge ../../…. gün ve ………. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiştir.
İmza ve Tarih

Ek: 5 (Protokol Defterinin ilk sayfası)
T.C.
………. VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
………………..
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
PROTOKOL DEFTERİ ONAY BELGESİ
SAĞLIK BİRİMİNİN
—————-
ADI :
TÜRÜ :
ADRESİ:
TEL :
ONAYLANAN KAÇINCI DEFTER OLDUĞU :
PROTOKOL DEFTERİNİN KAÇ SAYFA OLDUĞU:
ONAYLAYAN
YETKİLİNİN
ADI VE SOYADI
TARİH
MÜHÜR
İMZA

Ek: 6 (Denetim Defterinin ilk Sayfası)
T.C.
………. VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
………………..
DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
DENETİM DEFTERİ ONAY BELGESİ
SAĞLIK BİRİMİNİN
—————-
ADI :
TÜRÜ :
ADRESİ:
TEL :
ONAYLANAN KAÇINCI DEFTER OLDUĞU:
PROTOKOL DEFTERİNİN KAÇ SAYFA OLDUĞU:
ONAYLAYAN
YETKİLİNİN
ADI VE SOYADI
TARİH
MÜHÜR
İMZA