SAĞLIK EĞİTİMİToplam Kalite Yönetimi

ÇALIŞANLARIN NİTELİKLERİ VE EĞİTİMLERİ

Genel Bakış

Bir sağlık kuruluşu kendi misyonunu yerine getirmek ve hasta ihtiyaçlarını karşılamak için uygun becerilere ve niteliklere sahip insanlara ihtiyaç duyar. Organizasyonun klinik ve idari yöneticileri departman ve servis yöneticilerinden gelen tavsiyelere göre gereken çalışan sayısını ve türünü ayırt etmelidir.

Çalışanların işe alınması, değerlendirilmesi ve atanması ancak koordineli, etkin ve standart bir sürecin uygulanmasıyla başarılır.

Adayın becerilerini, bilgisini, eğitimini ve öncelikli deneyimini yazılı hale getirme önem taşır.

Tıbbi kadroların ve hemşirelerin yeterliliklerini özellikle gözden geçirmek gerekmektedir, çünkü bu kadrolar teknik bakım süreçlerine doğrudan katılırlar ve doğrudan hastalarla çalışırlar.

Sağlık kurumları çalışanlarına öğrenmeleri ve gelişmeleri için fırsatlar sağlamalı, hizmet-içi eğitim ve başka öğrenme fırsatları da çalışanlara verilmelidir.

Planlama

Standart

Hastanenin yöneticileri, tüm kadrolu elemanlar için istenilen eğitim, beceri, bilgi ve diğer ihtiyaçları tanımlamalıdır.

Her elemanın sorumluluğu, yürürlükteki iş tanımında belirtilmelidir.

Hedeflenen:

Kurum yöneticileri, kadro pozisyonlarının belirli gereksinimlerini karşılamalıdırlar. Aynı zamanda kurum yöneticilerinin, aranan eğitim, yetenek, bilgi ve diğer gereksinimleri belirleyip, gelecekte hasta ihtiyaçlarına yanıt vermek için kadro planlamaları yapmaları gerekir.

Yöneticiler, kadrolama ihtiyaçlarını planlamak için;

• Kurumun misyonunu,

• Kurum tarafından hizmet verilen hastaların karışımını ve ihtiyaçlarının karmaşıklığı ve ağırlığını,

• Kurum tarafından sağlanan hizmetleri, ve

• Hasta bakımında kullanılan teknolojiyi göz önünde bulundurmalıdır.

Bireysel kadro üyelerinin görev tanımında belirlenmiş sorumlulukları olmalıdır. Görev tanımı, atanmalarını, işlerine oryantasyonunu ve iş sorumluluklarını ne ölçüde karşıladıklarının temelini oluşturmalıdır.

Kurum, bireylerde bulunması gereken eğitim seviyelerini, yetenekler ve diğer gereksinimleri kanun ve düzenlemelere uygun olarak tanımlamalıdır. Kurum aynı zamanda kadronun işine son verilmesi konusunda kanunlara uymalıdır. Kurum, kanun ve düzenleme gereksinimlerine ilave olarak kurumun misyonunu ve hastaların ihtiyaçlarını da dikkate almalıdır.

Standart

Hastanenin yöneticileri, işe alma, değerlendirme ve atama prosedürleri ile hastane için gerekli olan diğer prosedürleri, tasarlamalı ve uygulamalıdır.

Hedeflenen:

Kurum, aşağıdaki süreçler için etkin, koordine veya merkezi bir işleyiş sağlamalıdır;

• bireyleri mevcut pozisyonlara başlatmak,

• adayların eğitim, yetenek ve bilgilerini değerlendirmek,

• bireyleri kurum kadrosuna atamak, ve

• gereğinde işi sonlandırmak.

Eğer süreç merkezi değil ise, benzer kriterler, işlemler ve formlar tüm kurum çapında tek tip işlem yürütülmesini sağlayacaktır. Departman ve hizmet yöneticilerinin, klinik hizmetleri sağlamak için gereken kadronun sayısı ve nitelikleri hakkındaki tavsiyeleri alınmalıdır. Departman ve hizmet yöneticileri aynı zamanda kadroya atanacak bireyler hakkında karar vermeye yardımcı olmalıdır. Bu nedenle, bu bölümde anlatılan standartlar bir departman veya hizmet yöneticisinin sorumluluklarını tanımlayan Yönetişim, Yöneticilik ve Yönlendirme standartlarının da tamamlayıcısıdır.

Standart

Hastanede, kadroların bilgi ve becerisinin hasta ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin olmak için bir süreç olmalıdır.

Her elemanın iş tanımında belirtilen sorumluluğu taşıyabilme becerisi, atama aşamasında ve düzenli olarak daha sonrasında değerlendirilmelidir.

Her eleman için dokümante edilmiş personel bilgileri olmalıdır.

Hedeflenen:

Kalifiye kadro üyeleri, pozisyonun gerektirdiği niteliklerin ve kadro üyesi adayının niteliklerinin birbirine uyumu açısından değerlendirilmelidir. İşe başladıktan sonra personelin görev tanımında belirtilmiş olan sorumlulukları gerçekten sahiplenmesini sağlamak üzere deneme sürecindeki personel daha detaylı olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme, işe başlamadan önce veya ilk olarak iş sorumluluklarını yerine getirmeye başlarken yapılmalıdır. Kadro üyesinin atandığı departman veya servis tarafından gerekli yetenekleri, bilgi ve iş davranışının değerlendirmesi yapılmalıdır.

Kurum, kadro yeteneklerinin değerlendirmesi için işlem tanımlamalı ve değerlendirme sıklığını belirlemelidir. Sürekli değerlendirme, eğitimin ihtiyaç duyulduğu zaman yapılmasını ve kadro üyesinin yeni veya değiştirilmiş sorumluluklarını sahiplenmesini sağlamalıdır. En iyisi bu değerlendirmeyi sürekli bir temelde yürütmektir ve her kadro üyesi için yılda en az bir kez yazılı değerlendirme yapılmalıdır.

Kurumdaki her kadro üyesinin yetenekleri, değerlendirme sonuçları, çalışma geçmişi bilgilerine ilişkin bir kayıt mevcut olmalıdır. Bu kayıtların standardize olması ve güncel tutulması gerekir.

Standart

Hastanenin kadro planlamaları, istenilen sayı, iş türü ve nitelikleri içermeli ve klinik ve idari yöneticilerin iş birliği ile yapılmalıdır.

Bu kadro planı sürekli gözden geçirilmeli ve gerektiğinde güncelleştirilmelidir.

Hedeflenen:

Hasta bakımı için uygun ve yeterli kadrolama kritik önem taşır. Kadro planlaması, kurumun medikal yönetimi ve idari yöneticiler tarafından yürütülmelidir. Planlama, kadrolama düzeylerini belirlemek için uygulanan bilinen yöntemleri içermelidir . Kadronun türü ve sayısının ilgili kanun ve düzenlemelerle uyumlu olması gerekir.

Plan yazılı olmalıdır ve her departman ve servis için gerekli kadro sayısı ve türü, yetenek, bilgi ve diğer gereksinimleri belirlenmelidir. Plan aşağıdakileri içerir;

• servis ihtiyaçlarına veya kadro yetersizliğine cevap olarak kadronun bir departman veya servisten başka bir yere atanmasını,

• kültürel değerler ve dini inanışlara göre kadrodan gelen yeniden atanma isteklerinin göz önüne alınmasını,

• bir bireyin normal sorumluluk bölgesi dışına çıktığında, sorumluluğu üzerinden kalktığı zaman, bir bireyden bir başkasına sorumluluğun devredilmesi politikası ve prosedürünü (örneğin ilk yanıt veren, paramedik, hemşire, ve/veya doktor arasında).

Planlanmış ve gerçek kadrolama sürekli bir temelde takip edilmeli ve plan gerek oldukça güncelleştirilmelidir. Planlama ve gerçek kadrolama departman ve hizmet düzeyinde takip edildiği zaman, kurumun medikal yönetimi ve idari yöneticileri genel planı güncellemek için birlikte hareket etmelidirler.

Oryantasyon ve Eğitim

Standart

Tüm elemanlar, bir kadroya atandığında, hastaneye yönelik ve yapacağı işin sorumlulukları konusunda oryantasyon eğitimi almalıdır.

Hedeflenen:

Bir bireyi kadroya alma kararı birçok işlemi harekete geçirir. Başarı sağlamak için, yeni bir kadro üyesinin tüm kurumu anlaması ve kendi spesifik sorumluluklarının kurum misyonuna nasıl katkı sağladığını öğrenmesi gerekir. Bu, kendisinin kuruma genel oryantasyonu ve kurumdaki rolü ve pozisyonu ile ilişkili görev yetki ve sorumluluklarına yönelik spesifik oryantasyon ile sağlanmalıdır. Oryantasyon kapsamında güvenlik, enfeksiyon kontrolü, yazılı belgelendirme gereksinimleri, hata raporlama, medikal ve idari protokoller, afet yanıtı, ve diğerleri bulunmalıdır.

Sözleşmeli çalışanlar ve gönüllüler de benzer olarak kuruma oryante edilmeliler.

Standart

Her eleman bilgi ve becerisini geliştirmek için sürekli olarak hizmet içi ve diğer konularda eğitim almalıdır.

Hedeflenen:

Kabul edilir düzeyde kadro performansı sürdürmek, yeni yetenekleri öğretmek, yeni donanım ve prosedürlere ilişkin eğitim sunmak için kurum; tesisler, eğitimciler ve hizmet içi ve diğer eğitimler için zaman sağlamalıdır. Bu eğitim her kurum üyesi için geçerli olduğu gibi kurumun hasta ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli gelişmesini de amaçlamaktadır. Örneğin, tıbbi kadrolar, enfeksiyon kontrolü, medikal pratikteki gelişmeler veya yeni teknolojiler üzerine eğitim almalıdır. Her kadro üyesinin eğitim başarıları kendi kişisel kayıtlarında belgelenmelidir.

Standart

Hasta bakımı ile ilgili tüm elemanlar ile organizasyonun belirlediği diğer elemanlar kalp yaşam desteği konusunda yılda bir kez temel ve gelişmiş eğitim almalıdır.

İstenilen düzeyde eğitimler her 2 yılda bir tekrarlanmalıdır.

Hedeflenen:

Her kurum yaşam destek teknikleri alanında eğitim görecek personelini, ve onların kurumdaki rollerine uygun olarak eğitim düzeylerini (temel veya gelişmiş) belirlemelidir. Uygun eğitim seviyesi en az iki yılda bir tekrarlanır. Eğitime katılan personelin eğitim materyalleri ve teknikleri ile yeterlilik gösterip göstermediği belgelenmelidir.

Standart

Uygulanmakta olan eğitim programı, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını baz alan verilere göre oluşturulmalıdır.

Hedeflenen:

Kurum, uygulanmakta olan eğitim programı ihtiyaçlarını anlamak için değişik kaynaklardan veri toplamalıdır. Bu veriler, tesis yönetim programı, yeni teknolojiye giriş, başarı, iş performans değerlendirilmesi, yeni servislerin açılması için gelecek planlaması gibi konuları da kapsamalıdır. Kurum, bu topladığı veriler doğrultusunda çalışan eğitim programını geliştirmelidir.

Standart

Hastane, elemanlarının öğretimi ve eğitimi için gerekli ortamı ve zamanı sağlamalıdır.

Hedeflenen:

Kurum yöneticileri, çalışanların öğretimi, eğitimi için gerekli ortamı ve zamanı sağlamalıdır.

Merkezi bir yerde, küçük gruplara veya yetenek geliştirilmesi gereken bölgelere göre eğitim verilmelidir. Eğitim, herkese tek bir seferde ya da shiftlere göre grup grup verilebilir.

Standart

Elemanlara, yeni bilgi ve beceriler elde etmek ve işini geliştirebilmek için, gelişmiş eğitim, araştırma ve diğer eğitim amaçlı deneyimlere katılma şansı verilmelidir.

Hedeflenen:

Elemanlara, yeni bilgi ve beceriler elde etmek ve işini geliştirebilmek için, gelişmiş eğitim, araştırma ve diğer eğitim amaçlı deneyimlere katılma şansı kurum tarafından verilmelidir. Kurum misyonu ve kaynakları doğrultusunda bu eğitimleri vermeli, maddi katkı, çalışma saatlerinin ayarlanması vb. olanaklar sağlamalıdır.

Medikal Personel

Hedeflenen:

Kurum misyonuna, kaynaklarına ve hasta ihtiyaçlarına tam olarak uygun kalifiye personele sahip olmayı garantilemek zorundadır. Kadro acil hasta müdahalelerini ve, doğrudan hasta bakımı sunmak, kısaca hasta sonuçlarına katkısı bulunan her şeyden sorumludurlar. Kurum kadronun kalifiye olmasını sağlamak ve kadroların uygulamalarına izin verilen görev türlerini belirlemekle yükümlüdür.

Bu uyumu sağlamak için kurum her kadro üyesinin kimlik ve yeterlik belgelerini kadroya katılmasından itibaren değerlendirmelidir. Bir bireyin kimlik-yeterlik belgeleri doğru ve güncel profesyonel lisans, eğitimin tamamlanmış olması, herhangi ilave eğitim ve deneyimi varsa belgelerinin bulunması gerekir, . Kurum bu bilgiyi toplamak için bir işlem geliştirir, doğruluğunu mümkünse ilk kaynağından teyit eder ve kurumun ve hastaların ihtiyacına göre bilgiyi değerlendirir. Bu işlem kurum tarafından veya dışarıdan bir aracı-kurum tarafından yürütülebilir. İşlem kadrolu ve sözleşmeli personel için geçerlidir. Örneğin kurum, hastaları tedavi eden kadroya ait mevcut profesyonel lisansları, sertifikaları, eğitim ve öğretimi teyit etmelidir. Kurum tarafından yapılan atamalar klinik bakım ile ilişkili kanun ve düzenlemelere uygun olmalıdır.

Kadronun kritik rolü, onların kurumun klinik kalite geliştirme programına aktif olarak katılımını gerektirir. Eğer klinik kalite takibi esnasında, değerlendirme ve geliştirme süreçlerinin herhangi bir noktasında bir kadro üyesinin performansı sorgulanıyor ise kurum o bireyin performansını değerlendirmek (veya kısıtlamak) için bir prosedüre sahip olmalıdır.

Doktorlar

Standart

Hastanenin tıbbi kadrolarını süper vizyona ihtiyaç olmaksızın çalıştırabilmesi için kişilerin yetkinliğini( diploma, eğitim, okul ve tecrübe) doğrulayan, değerlendiren etkin bir süreci olmalıdır.

Hastanede, kanunlara ya da kendi standartlarına göre gerekli olan, tüm tıbbi kadroların geçerli diplomalarının, profesyonel lisanslarının, sertifikalarının ve üyeliklerinin kaydı olmalıdır.

Tıbbi kadroların yetkinliği, hasta bakım hizmetini verme yeteneğinin devam edip etmediğini görmek amacıyla, her üç yılda bir gözden geçirilmelidir.

Tüm tıbbi kadroların, nitelikleri doğrultusunda, hasta kabul ve tedavi etme ve diğer klinik hizmetleri verebilmeleri için organizasyonun, etkin bir yetkilendirme süreci olmalıdır.

Tıbbi kadroların, kalite iyileştirme çalışmalarına bireysel performans değerlendirmesine ve tüm tıbbi kadroların performanslarının düzenli olarak yeniden değerlendirilmesine katılımını sağladığı etkin bir süreci olmalıdır.

Hemşireler

Standart

Hastanenin, hemşirelerin yetkinliğini (diploma, eğitim, öğrenim ve deneyim) doğrulayan ve değerlendiren etkin bir süreci olmalıdır.

Hastanede, kanunlara ya da kendi standartlarına göre gerekli olan, tüm hemşirelerin geçerli profesyonel lisanslarının, sertifikalarının veya üyeliklerinin kaydı olmalıdır.

Kanuni düzenlemelere ve hemşirelerin yetkinliklerine dayanarak iş sorumlulukları belirlenip, klinik görevler verilmelidir.

Hemşirelerin, kalite iyileştirme çalışmalarına, bireysel performans değerlendirme sürecine katılımlarının etkin olarak tanımlandığı bir süreç olmalıdır.

Diğer Sağlık Çalışanları

Standart

Hastanenin diğer sağlık çalışanlarının yetkinliğini (okul, eğitim, öğrenim ve deneyim) doğrulayan ve değerlendiren etkin bir süreci olmalıdır.

Hastanede, kanunlara ya da kendi standartlarına göre gerekli olan, tüm diğer sağlık çalışanlarının geçerli profesyonel lisanslarının, sertifikalarının veya üyeliklerinin kaydı olmalıdır.

Diğer sağlık çalışanlarına kanuni düzenlemelere ve yetkinliklere göre iş sorumlulukları ve klinik görevler verilmelidir.

Diğer sağlık çalışanlarının, kalite iyileştirme çalışmalarına katılımının sağlandığı etkin bir süreç olmalıdır.