HASTANE BİLGİ SİSTEMİ (HBS)

Bütün modern işletmelerde olduğu gibi yataklı tedavi kurumlarında da, hem üretilip sunulan hizmet ile ilgili fonksiyonlar, hem de bizzat organizasyonla ilgili yönetim, planlama, pazarlama, finans, muhasebe gibi fonksiyonlarının yerine getirilmesi esnasında oluşan verilerin kaydı, kontrolü, arşivlenmesi, güvenliğinin sağlanması ve yeniden kullanılması otomasyonun temelini teşkil eder. Sağlık hizmetinin en iyişekilde verilmesi, hizmetin sürekliliği, işlevsel akışkanlığın sağlanması, maliyetlerinin tespiti, hizmetlerin doğru ve hızlı yerine getirilmesi, hizmet karşılıklarının tahsili ve takibi, hizmet kalitesinin arttırılması, bilgilere kısa zamanda doğruşekliyle ulaşılması, istatiksel çalışmaların kolayca yapılması ve bilimsel veriler elde edilmesi, gerekli verilerin karar mekanizmalarına sunularak kullanılması gereksinimleri, sağlık kuruluşlarında yönetim bilişim teknolojilerinin uygulanmasını ve dolaysıyla kurumlarda otomasyonuna geçilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Hastane bilgi sistemleri, hastane otomasyonu, hastane bilgisayar otomasyonu, hastane otomasyon sistemleri, tıbbi enformasyon sistemleri vb tanımlar, temelde sağlık kuruluşlarında üretilen hizmetlerin olabildiğince bilgisayar desteği ile gerçekleştirilmesini ifade eden eş anlamlı kavramlardır. Kısaca, hastanenin işletim kuralları içinde yönetilmesinde, hastaların tıbbi ve finansal takibinin yapılmasında, kurumla ilgili günün ve geleceğin karalarının alınmasında fayda sağlayacak bir veri tabanının en az hata ile optimum zamanda işlemlerin yapılmasını sağlayacak bir elektronik entegrasyonla kurulması işlemidir.

Hastane Yönetiminin önünde yığılı duran ve aşağıda kısaca değinilen sorunlar yumağına göz atılırsa Hastane Bilgi Sistemlerinin yönetim açısından artan önemi daha da belirginleşir:

• Kurulumunu sağlayacak finans kaynaklarının bulunması, güncel teknolojiye uygun tıbbi cihazların kuruma uyarlanması ve kaliteli hizmet üretecek insan kaynaklarının oluşturulması gibi başlangıçtaki ana sorunlar.

• Kurumun devamlılığını ve bağımsızlığını sağlayacak finansal hareketliliğin kazanılması ve denetlenmesi, güncel teknoloji ve tıbbi uygulamaların takip edilmesi, üretilen hizmetin kalitesinin denetlenmesi, korunması ve geliştirilmesi gibi kurulum sonrası dönemde karşılaşılan ana sorunlar.

Oluşan mali ve tıbbi verilerin düzenli, kolay ulaşılabilir ve güvenli bir ortamda saklanması, bu verilerin ulusal ve uluslar arası kurumların verileriyle kaynaştırılması, öncelikle istatiksel ve epidemiyolojik bazda olmak üzere üretilen her tür değerin bilimsel araştırmalarda kolayca kullanılması gibi gereksinimler.

HASTANE BİLGİ SİSTEMİNİN AMAÇLARI

Hastane Otomasyon Uygulamaları’nda ana amaç, hastane içerisinde üretilen her tür hizmet ve hizmet karşılıklarının, hizmetin üretildiği yerde ve zamanda, hastane iş akışını daha etkin ve verimli kılarak kayıt altına alınmasıdır.

Her tür hizmet üretimin ancak ilgili kayıt işlemi yapıldıktan sonra sunulabilmesi, üçretlendirmenin hizmet verildiği yerde ve anda yapılması, kaçakların önlenmesini ve tahsilatın hız kazanmasını sağlar.

Hasta bazlı kimlik, mali ve tıbbi bilgilerin anında ve sürekli sisteme girilmesi ile manyetik ortama taşınması; tekrar kullanılabilirliği, güvenliği, güvenilirliği sağlanan SQL tabanlı veri arşivinin oluşturulması; hastanede üretilen verilerin gerekli görülen kısıtlamalar altında tüm hastane tarafından anında paylaşılması; gerekli her tür raporun yetkililerce elde edilebildiği sorgulanabilir veri yapısı; etkin ve güvenilir veri yönetimini sağlar.

Hastanın ilk başvurusuyla başlayıp hastane ile ilişiği kesilene kadar devam eden süreçte, her birimde ve tüm aşamalarda üretilen hizmet ve hizmet karşılıklarının, hastane kapsamında gerçekleştirilen muayene, inceleme, araştırma, tedavi ve benzerleri sonrası oluşan tüm verilerinin manyetik ortamda hazır tutulmasının “Hastane Yönetimi”ne kazandırdığı faydalar açıktır:

İnsan kaynakları ve yönetimi gibi görece durağan, gelir-gider dengesi ve hasta akışşeması gibi değişken unsurları sürekli gözleyebilmek, irdeleyebilmek ve denetleyebilmek gibi kısa vadeli; bu verileri analiz ederek gerek tıbbi araç-gereç, gerek tıbbi ünite, gerek klinik, gerekse bütün hastane bazında maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik, güvenilirlik ve imaj gibi genel işletme parametrelerine ulaşıp finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, yatırım yönetimi, araştırma-geliştirme yönetimi, kalite kontrolü alanlarında politikalar geliştirebilmek gibi uzun vadeli yararlar sağlar.

NEDEN HASTANE BİLGİ SİSTEMİ?

Hastane veya sağlık organizasyonlarının otomasyona geçmeleri ile elde edilebilecek yararları kısaca sıralayacak olursak bu sorunun cevabına ulaşmış oluruz.

 Hizmet Kalitesi ni denetleme koruma ve geliştirme.

 Daha Az Maliyetle üretebilme yetisi kazanma.

 Kaçakların minimalize edilmesi.

 Verimliliği ölçebilme ve arttırma.

 Kaynakların verimli kullanımı.

 Maliyetleri kontrol edebilme.

 Yatırımların geri dönüşünü hızlandırma.

 Kurum Esnekliğini ve dolaysıyla hizmet çeşitliliğini arttırma.

 Devamlılığını ve bağımsızlığını sağlayacak Finansal Hareketliliğin kazanılması

 Mali ve tıbbi verilerin Düzenli ve Güvenli Ortamda saklanması.

 Karışık ve suistimale yol açabilen İş Akışlarını yalın ve net hale getirme.

 Fonksiyonel Süreçleri gözlenebilir kılma.

 Cihaz ve materyal Planlamasını yapabilme

 Kurum bünyesinde Standartizasyonun sağlanması

 Kurum içerisinde Takım çalışması ve ruhu oluşumunu kolaylaştırma.

 Üretilen verilerin her tür bilimsel Araştırmada kolayca kullanılması.

 Tıbbi bilgileri, çalışmaları ve Know-How tekniklerini ve güncel teknolojiyi hızlıca paylaşabilme.

 İşletmelerin geleceğinişekillendirecek Bilişim dünyasında yerini alma.

 Kısaca, daha Etkin ve Kolay denetlenip yönetilme,

YETENEĞİ KAZANIR.

HASTANE BİLGİ SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ

Başarılı hastane otomasyonunda; hem kaynak, emek, zaman ve heyecan kaybına yol açmadan hem de tespit edilen hedefe en etkin, en kolay, en hızlı ve dolaysıyla en maliyetsiz ulaşabilmek için bir takım temel prensipleri gözetmek gereklidir.

Hastane bilgi sistemi, gerçekte enformasyon ve iletişim teknolojilerinin bağıl sentezinden oluşan projedir. Otomasyon projesinin bugünü ve yarını için stratejik nokta, gerek hastanenin kendi fonksiyonel alt sistemleri gerekse dış çevre sistemlerle yoğun iletişim gereksinimlerini Anında ve Kesintisiz sağlaması gereken İletişim Omurgasının yeterli band genişliğine sahip olmalıdır.

Hastane otomasyonu, teknolojiye aşırı bağımlılığı gereği Süreklilik, Dayanıklılık ve Güvenilirlik sağlamalıdır. Verdiği hizmetleri günde 24 saat, yılda 365 gün gibi her an sürekli kullanılabilir tutmalı; aksamadan, aksatmadan hizmet akışının Düzen, Devamlılık ve Etkinliğini sağlamalıdır.

Hastane bilgi sistemi, uygulama alanı gereği Sıfır Hata veya Hata Tolere Edemez düzeyini tutturmalıdır. Uygulama kapsamı içerisinde yer alan yoğun bakım, koroner yağun bakım, reanimasyon, ameliyathane, acil tıp vb gibi hasta sağlığıyla doğrudan ilişkili bölümler hata kabul etmez. Oluşan hata genellikle geri dönüşümsüzdür ve maliyeti parasal olarak karşılanamayacak kadar yüksektir.

Hastaneyi oluşturan otonom alt sistemlerin bilişim nitelikleri birbirinden farklıdır ve her biri özgün tasarım gerektirebilir. Alt sistemler için ayrı ayrı tasarlanıp ardından entegre edilen modüler yapı, bu sayede alt sistemlerin Özgün nitelik ve fonksiyonlarını koruyabilir.

Hastane otomasyonunun önemli bir bileşeni kayıtları üreten, kaydeden, depolayan ve raporlayan Veri Tabanı ve Veri Tabanı Yönetim Sistemidir. Veri tabanının yapısal sorgulama dili, SQL tabanlı olması, sürekli yedeklenmesi ve gereğinde yedeklerin anında devreye girmesinin sağlanması projenin başarısı açısından önemlidir.

Yazılımı üreten firma, aynı zamanda Danışmanlık, Eğitim ve Bakım Desteği vermelidir. Hastane otomasyon projesini geliştiren ve gerçekleştiren kurumun teknolojik alt yapısı, bilgi birikimi, tecrübesi, yürüttüğü ve gerçekleştirdiği projeler, uzman teknik kadrosu, eğitim hizmetleri, problem çözme becerisi, bakım ve destek hizmetleri göz önünde tutulmalıdır.

Hastane bilgi sistemi geliştirmek, sistemi adapte etmek, güncelleştirmek, eğitim ve bakım hizmetleri vermek zorlu ve maliyetli süreçtir. Buna yetişmiş eleman azlığı, eleman maliyetinin yüksekliği, sektörde standardizasyonun olmaması, teknolojinin hızlı ilerlemesi, ürünün sayısız fonksiyon içeren modüllerden oluşması gibi sektörel zorlukları da eklediğimizde Seçici davranmanın önemi daha belirginleşmektedir. Güncel teknolojiyi yakalayarak kaliteli hizmet üretmek için rekabet ederken, hastanelerin hem doğru seçim yapmaya hem de doğru seçimin gerektirdiği yatırımlardan kaçınmamaya özen göstermeleri gerekir.

Yazılımın tespit edilen ihtiyaçları karşılaması, gelişime açık olması, değişken bilgilerin sistem sorumluları tarafından güncellenebilmesi, kullanıcı kolaylığı, internet üzerinden veri alışverişi yapabilmesi, dinamik sorgulama ve raporlama yetisi bu yazılımla hastane otomasyonu uygulanmış diğer kurumlarda Pratik olarak gözlemlenmelidir.

Kurulan otomasyon sistemi, ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra işletmeyi geleceğe hazırlayacak bilgileri derleyebilen ve teknolojik gelişmeler ışığında kendini Yenileyebilen bir sistem olmalıdır.

Kısaca, hastane bilgi sistemi, fonksiyonlarını, her ne yapıyorsa, bunu yıllarca hiç aksamadan, hatasız, veri kaybına yol açmadan, hizmet alanları ve kullanıcıları yormadan, akışkanlığını koruyarak, bütünlüğünü bozulmadan ve gereksinimlere göre sürekli gelişerek ve genleşerek yerine getirebilmelidir

DEĞER KATAR

Hastane Otomasyon Uygulamaları’nda ana amaç, hastane içerisinde üretilen her tür hizmet ve hizmet karşılıklarının, hizmetin üretildiği yerde ve zamanda, hastane iş akışını daha etkin ve verimli kılarak kayıt altına alınmasıdır. Her tür hizmet üretimin ancak ilgili kayıt işlemi yapıldıktan sonra sunulabilmesi, üçretlendirmenin hizmet verildiği yerde ve anda yapılması, kaçakların önlenmesini ve tahsilatın hız kazanmasını sağlar.

Hasta bazlı kimlik, mali ve tıbbi bilgilerin anında ve sürekli sisteme girilmesi ile manyetik ortama taşınması; tekrar kullanılabilirliği, güvenliği, güvenilirliği sağlanan SQL tabanlı veri arşivinin oluşturulması; hastanede üretilen verilerin gerekli görülen kısıtlamalar altında tüm hastane tarafından anında paylaşılması; gerekli her tür raporun yetkililerce elde edilebildiği sorgulanabilir veri yapısı; etkin ve güvenilir veri yönetimini sağlar. Hastanın ilk başvurusuyla başlayıp hastane ile ilişiği kesilene kadar devam eden süreçte, her birimde ve tüm aşamalarda üretilen hizmet ve hizmet karşılıklarının, hastane kapsamında gerçekleştirilen muayene, inceleme, araştırma, tedavi ve benzerleri sonrası oluşan tüm verilerinin manyetik ortamda hazır tutulmasının “Hastane Yönetimi”ne kazandırdığı faydalar açıktır: İnsan kaynakları ve yönetimi gibi görece durağan, gelir-gider dengesi ve hasta akışşeması gibi değişken unsurları sürekli gözleyebilmek, irdeleyebilmek ve denetleyebilmek gibi kısa vadeli; bu verileri an
aliz ederek gerek tıbbi araç-gereç, gerek tıbbi ünite, gerek klinik, gerekse bütün hastane bazında maliyet, karlılık, verimlilik, etkinlik, güvenilirlik ve imaj gibi genel işletme parametrelerine ulaşıp finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, yatırım yönetimi, araştırma-geliştirme yönetimi ve kalite kontrolü alanlarında politikalar geliştirebilmek gibi uzun vadeli yararlar sağlar.

HASTANE BİLGİ SİSTEMİNE GEÇİŞ SÜRECİ

Hastane bilgi sistemleri Analiz ve Proje, Altyapı ve Donanım, Yazılım, Uyarlama ve Uygulama ile Bakım ve Sürdürüm gibi komponentlerden oluşur. Başarılı otomasyon uygulaması bu ana öğeleri bir diğerinden ayırt etmeksizin harmoni içerisinde yeterli düzeyde ve yeterli zenginlikte barındırmalıdır.

Temel Aşamalar Alt Aşamalar

Analiz Kurum, Hizmet, Hedef, Gereksinim ve Organizasyon Analizi

Proje Otomasyon Sistemini Oluşturacak Yapıtaşlarının Kurgulanması

Altyapı İletişim Altyapısının Oluşturulması

Donanım Server, Terminal ve Çevre Birimlerinin Kurulması

Yazılım İşletim Sistemi ve Diğer Yazılımların Kurulumu

Hastane Bilgi Sistemi Temel Yazılımının Kurulumu

Uyarlama Parametrelerin Tanımlanması ve Düzenlenmesi ile Programın Adaptasyonu

Simülasyonlar Yaparak Sistemin Testi

BIM Elemanları ve Son Kullanıcıların Eğitimi

Uygulama Hastane Bilgi Sisteminin Pratikte İşler Halde Uygulamaya Başlanması

Bakım Yazılım ve Donanımın Tüm Bileşenleri İle Periyodik Bakımı

Sürdürüm Telefon, Uzaktan Erişim ve Gerekirse Yerinde Destek

Uygulamaya ve Teknolojideki Değişikliklere Bağlı Yükseltme Sürümleri

Hastaneler genelde benzer yapılar olarak görülseler de, gerek hizmet anlayışları, sunumları, alanları ve hedef kitleleri gerekse fiziksel ve reel büyüklükleri, büyüme hedefleri ve bunlara bağlı gereksinimleri oldukça farklıdırlar. Bu nedenle öncelikle analiz, proje ve donanım ardından da diğer öğeler her otomasyon uygulamasında o Kuruma Özgü olmalıdır. Hastane yöneticileri, öncelikle nelere ihtiyaçları olduğunu, neler beklediklerini tesbit etmeliler ve gerekirse bu süreçte deneyimli danışmanlık firmalarından yardım almalıdırlar.

İletişim Omurgası otomasyonu gerçekleştirecek firmanın gözetiminde profesyonel ekip tarafından oluşturulmalıdır. Otomasyonu gerçekleştirecek firma, sistem kurulmadan önce gerçekleştirdiği ön analiz ile güncel ve gelecekte muhtemel kullanıcı sayılarını ve uç gereksinimini, server ile terminal sayı ve konumlarını, gerekli bant genişliğini saptayıp projelendirecekleri ağ alt yapısını kablolamayı gerçekleştirecek ekibe iletmelidir.

Hastane bilgi sistemi seçilmeden önce kesinlikle Donanım alımına girilmemelidir. Genel olarak, donanım ihtiyacı kullanılacak yazılım veya yazılımlara bağımlı ve değişken ilişkili olduğu, donanım teknolojisi çok hızlı geliştiği, farklı çözümler ortaya çıktığı ve her geçen gün fiyatı daha ucuzladığı için projenin uygulama ayağının hemen öncesinde alınması daha makuldür.

Hastane bilgi sisteminin yazılım boyutunda mutlaka Aşamalı Geçiş öngörülmeli ve süreç doğru planlanmalıdır. Aşamalı geçiş bilgi kaybına neden olmamalı, aşamalı geçiş teknolojisine sahip firma seçilmelidir. Bu sürece dikkat edilmezse kurum ve kullanıcı memnuniyetsizliği ile kaos ortamı kaçınılmaz olur.

Modüller Alt Modüller

Temel İşlevler Güvenlik-Erişim

Randevu
Hasta Kayıt
Hizmet Tanımlama
Kurum Tanımlama
Tahakkuk
Tahsilat
Fatura
Medikal İşlevler Medikal Takip
Poliklinik Hasta Takip
Yatan Hasta Takip
Ameliyathane
Yoğun Bakım
Beslenme ve Diyet
Diyaliz
Rehabilitasyon
Diyagnostik Takip
Laboratuar Takip
Tıbbi Görüntüleme
Nükleer Tıp
Endoskopik Görüntüleme
Kan Bankası
Donör Takip
Ürün-Test Takip
Stok Takip
Tıbbi İstatistik ve Raporlama
Özel Medikal İstatistikler
Resmi Medikal İstatistikler
• Sağlık Bakanlığı İstatistikleri
• Çalışma Bakanlığıİstatistikleri
• MSB İstatistikleri
• Üniversite İstatistikleri
• Belediye İstatistikleri
Resmi Raporlar
• Sağlık Kurulu Raporu
• Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Raporu
• Bulaşıcı Hastalıklar Raporu
• İstirahat Raporu
• Adli Rapor
Özel Raporlar
Ofis İşlevleri Satın Alma
• Talep Formu
• İhale Dosyası
• Teklif Mektubu
• Şartname
• Firma Takibi
Ayniyat
• Depo-Ambar
• Demirbaş
İnsan Kaynakları
• Bordro
• Personel Takip
Muhasebe
• Hesap işlemleri
• Defter Kayıt işlemleri
• Bütçe İşlemleri
• Bilanço
• Nakit-Makbuz İşlemleri
• Banka Hesap takibi
• İnternet üzerinden Fatura transferi
İstatistik ve Raporlama

HASTANE BİLGİ SİSTEMİNİN YAPISAL İLKELERİ

İyi bir hastane otomasyonu, gerçek anlamda Modüler ve Parametrik Yapı, Ölçeklenebilirlik, Güvenlik ve Entegrasyon kavramlarını bünyesinde harmanlamalıdır.

Modüler Yapı, gerçekte, bütünü oluşturan modüllerin kolayca birbirinden ayrılabilir ve tekrar bir araya gelebilir özelliği taşımasıdır. Yazılım tasarımı yapılırken, modüller arası ilişkiyi sağlayacak bütün değişkenlerin öngörülmüş ve gerçekleştirilmiş olması gereklidir.

Parametrik Yapı, otomasyon projesine dahil ve zaman içerisinde değişme ihtimali bulunan başta kullanıcılar, hizmetler, hizmet karşılıkları vb. gibi bütün parametrelerin düzenlenebilir olmasını gerektirir.

Ölçeklenebilirlik, modüler yapıdan faydalanılarak değişik büyüklükteki kurumlara veya otomasyon gerçekleştikten sonra kurum bünyesindeki büyüme ve gelişmelere bütünlüğünü, anlamlılığını, tutarlılığını, güvenilirliğini kaybetmeden kullanılan yazılımların adapte edilebilmesidir.

Güvenlik, bir yönüyle isim veşifrelerine bağlı olarak kullanıcıların yalnızca yetkili oldukları ekran ve fonksiyonlara ulaşabilmeleri ve işlem yapabilmelerini, ikinci yönüyle verileri kaydeden, değiştiren ve silen kullanıcıların ve yaptıkları işlemlerin özel kütüklerde kayıt altında tutulmasını, son yönüyle de kullanıcıların erişebilecekleri ekran ve işlemlerin dinamik olarak yetkili uygulayıcılar aracılığıyla değiştirilebilmesini gerektirir.

Entegrasyon, temel otomasyon yazılımının kendi alt modülleri ile içsel, kurumda bulunan laboratuar ve tıbbi görüntüleme cihazları vb teknik cihazlarla çift yönlü ve kurumda kullanılan diğer yazılımlar ile dışsal entegrasyon olmak üzere en az üç basamaklıdır.

ORGANİZASYON OLARAK HASTANELER

Hastaneler; öncelikle hastaların faydalandığı birer Hizmet Organizasyonları’dır.

Hastaneler; meslek odaları, sigortaşirketleri, kamu kuruluşları gibi dış, hasta ve hastalıkların farklılığı gibi yarı dış, sürekli hazır ve hizmet verebilir olmak ve karmaşık teknolojiler kullanmak gibi yarı iç, gerekli uzmanlaşma ile işbölümünü ve koordinasyonunu sağlamak gibi iç nedenlerle Karmaşık Yapıda, Açık, Uyumsal ve Dinamik Sistemlerdir.

Hastane ve yataklı tedavi kurumları, biri diğerinden önemli ya da üstün olmayan yatay ve dikey gibi farklı iki ilişki tipi üzerine kurulu organizasyonlardır. Beraberinde birçok sorunu da taşıyan bu matriks kurgusu nedeniyle yapısal karmaşıklıkları mevcuttur. Matriks Organizasyon; rutin, sürekli aynı kalan ve durgunşartların değil, fakat hepsi devamlı değişebilenşartların organizasyonudur. Bu yapının işleyişinin tahammül edemediği tek olay iletişim aksaklıklarıdır. Matriks organizasyonlar; işbirliği içerisinde uzlaşmaya dayanan, birimler arasındaki haberleşmenin en etkin kullanımını zorunlu kılan proje bazlı çalışmalara uygundur. Matriks yapılanmalarda projeler, çok çeşitli dallara mensup kişilerin bilgi birikimini ve birlikte çalışmasına gerektirir. Ancak bu birliktelik bir yönüyle düzenli bir yönüyle de geçici nitelikte olacaktır. Yani hem uzmanlık dallarının proje ile ilgili işlere uygulanması (dikey ilişkiler), hem de bu uygulamanın belirli bir koordinasyon ve zaman içinde (yatay ilişkiler) gerçekleşmesi gerekecektir.

Matriks yapının karmaşıklığı, yapısal sorunları ve iletişim zorunluluğu, hastane ve diğer sağlık kurumları otomasyon projelerinde network organizasyon kurguları kullanılarak aşılmaya çalışılır. Network Organizasyonlar; bir enformatik omurga ile entegre edilmiş otonom çalışma gruplarının, ortaklaşa bir amaç için kendi liderlikleri altında, diğer çalışma grupları ile çeşitli düzeylerde işbirliği halinde çalıştıkları sistemlerdir. Network yapılanmaların kilit noktası, matriks yapılardaki yatay ve dikey fonksiyonlar arasında entegrasyon sağlanmasıdır. Hastane içindeki birimlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde sürekli iletişim ve etkileşim halinde olmalarının öneminden dolayı network organizasyon yapısını kaçınılmaz hale getirmektedir.

SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Bütün işletmelerde olduğu gibi sağlık kurumlarında da, hem sunulan hizmet ile ilgili fonksiyonlar, hem de bizzat organizasyonla ilgili yönetim, planlama, pazarlama, finans, muhasebe gibi fonksiyonlarının yerine getirilmesi esnasında oluşan verilerin kaydı, kontrolü, arşivlenmesi, güvenliğinin sağlanması ve yeniden kullanılması otomasyonun temelini teşkil eder.

Sağlık hizmetinin en iyişekilde verilmesi, hizmetin sürekliliği, işlevsel akışkanlığın sağlanması, maliyetlerinin tespiti, hizmetlerin doğru ve hızlı yerine getirilmesi, hizmet karşılıklarının tahsili ve takibi, hizmet kalitesinin arttırılması, bilgilere kısa zamanda doğruşekliyle ulaşılması, istatiksel çalışmaların kolayca yapılması ve bilimsel veriler elde edilmesi, gerekli verilerin karar mekanizmalarına sunularak kullanılması gereksinimleri, sağlık kuruluşlarında yönetim bilişim teknolojilerinin uygulanmasını ve dolaysıyla kurumlarda otomasyonuna geçilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hastane bilgi sistemleri, hastane otomasyonu, hastane bilgisayar otomasyonu, hastane otomasyon sistemleri, tıbbi enformasyon sistemleri vb tanımlar, temelde sağlık kuruluşlarında üretilen hizmetlerin olabildiğince bilgisayar desteği ile gerçekleştirilmesini ifade eden eş anlamlı kavramlardır. Kısaca, hastanenin işletim kuralları içinde yönetilmesinde, hastaların tıbbi ve finansal takibinin yapılmasında, kurumla ilgili günün ve geleceğin karalarının alınmasında fayda sağlayacak bir veri tabanının en az hata ile optimum zamanda işlemlerin yapılmasını sağlayacak bir elektronik entegrasyonla kurulması işlemidir.