MEVZUATYasa

BAZI SAĞLIK PERSONELİNİN DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR KANUN

BAZI SAĞLIK PERSONELININ DEVLET HIZMETI YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAIR KANUN

Kanun Numarası : 2514
Resmi Gazete
Tarih: 25.8.1981; Sayı: 17439

Amaç:
Madde 1 – Bu Kanunun amacı, bazı sağlık personelinin devlet hizmeti yükümlülüğü ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 – Bu Kanun;
1. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olan veya öğrenimlerini yurt dışında yaparak tabip unvanını kazananlarla,
2 – Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre yurt içinde veya yurt dışında uzman olan tabipler,
3. Diş tabibi, eczacı, veteriner, kimyager, kimya mühendisi, kimya lisansiyeri, biyolog ve psikologlar ile bunlardan Tababet Uzmanlık Tüzüğünde sayılan ve tıbbın anadallarından birinde uzman oldukları ilgili mevzuat hukümlerine göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tescil edilenler ve bunlardan doktora aşamaları ile öğretim üyeliği unvanını kazananları,
Kapsar.
4. (Değişik: 15/6/1989-3579/1 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Jandarma Genel Komutanlığı Dahil), Adli Tıp Kurumunun fiili kadrolarında çalışan yahut üniversitelerin temel tıp bilimlerine bağlı anabilim dallarındaki fiili kadrolarında doktora çalışması yapan tabiplere bu Kanun hükümleri uygulanmaz. Ancak; sayılan bu kurum ve kuruluşlarda en az iki yıl görev yapmadan ayrılanlara, Devlet Hizmeti Yükümlülüğünden noksan kalan süreleri tamamlattırılacak şekilde bu Kanun hükümleri uygulanır.
5. Yurt dışında kendi nam ve hesabına okuyarak devletten öğrenci dövizi almadan öğrenimlerini veya ihtisaslarını tamamlayan sağlık personeli devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi değildirler.

Devlet hizmeti yükümlülüğü:
Madde 3 – (Değişik: 30/4/1986-3281/1 md.)
1. Bu maddenin 5 inci ve 6 ncı fıkralarındaki istisnalar dışında tabipler pratisyenlikte iki yıl ve uzmanlıkta iki yıl olmak üzere toplam fiilen dört yıl süre ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kanunlara göre tabip atamakla yükümlü olduğu kurum ve kuruluşlarda ve diğer kuruluşların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasvip edilen kadrolarında devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler.
2. Bu Kanunun 2 nci madde 3 üncü fıkrasında sayılan diğer sağlık personeli gerektiğinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre 1 inci fıkradaki süreleri aşmayacak şekilde kararlaştırılan süre kadar devlet hizmetiyle yükümlüdürler.
3. Pratisyenlikte ya da uzmanlıkta toplam dört yıl devlet hizmetini tamamlayanlar 1 inci fıkrada uzmanlıkta belirtilen hizmeti yapmış sayılırlar.
4. Bu maddenin 5 inci ve 6 ncı fıkralarındaki istisnalar dışında asistanlıkta geçen hizmet süreleri devlet hizmeti yükümlülüğü olarak kabul edilmez.
5. Anatomi, histoloji, fizyoloji, biofizik, pataloji, farmakoloji, radyoloji (teşhis ve tedavi), anasteziyoloji ve reaminasyon, mikrobiyoloji, adli tıp, enfeksiyon hastalıkları, biyokimya, nükleer tıp uzmanlık dallarında uzmanlık eğitiminde başarılı olanların uzmanlık eğitiminde geçen hizmet süreleri iki yıllık devlet hizmeti yükümlülüğüne sayılır.
Aile hekimliği ve halk sağlığı uzmanlık dallarında uzmanlık eğitiminde başarılı olanların uzmanlık eğitiminde geçen hizmet süreleri üç yıllık devlet hizmeti yükümlülüğüne sayılır.
Yukarıda sayılan dallarda uzmanlık eğitimine başlayanlar uzmanlık eğitimleri sırasında ve uzman olduktan sonra devlet hizmeti yükümlülüklerini tamamlamadan başka bir uzmanlık dalına müracaat edemezler.
Bu fıkrada belirtilen dallarda uzman olan tabipler tıp fakültelerinde kendi branşlarında açılacak yardımcı doçentlik sınavlarını veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre yetkili kıldığı eğitim hastanelerinde açılacak başasistanlık sınavlarını kazanmak şartı ile ve göreve başladıkları yerde bu görevde en az üç yıl çalıştıkları takdirde iki yıllık devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılırlar.
Her ne suretle olursa olsun yukarıdaki şartları yerine getirmeyenler birinci fıkrada belirlenen devlet hizmeti yükümlülüklerini tamamlarlar.
Bu fıkrada belirtilen uzmanlık dallarına bazı dalların ilavesi ya da çıkartılması Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile mümkündür.
6. Yurt içinde ve yurt dışında tıp fakültelerinden birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncülükle mezun olmuş pratisyen hekimlerden yurt içinde veya yurt dışında gerekli giriş şartlarını yerine getirip açılacak asistanlık sınavını kazanmak şartı ile uzmanlık eğitimine başlayıp başarılı olanların, uzmanlık eğitiminde geçen hizmet süreleri pratisyenlikteki iki yıllık devlet hizmeti yükümlülüğüne sayılır.
Aynı kişilerden yurt içinde veya yurt dışında uzmanlık eğitiminde başarılı olanlar Türkiye’deki tıp fakültelerinde yardımcı doçent veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre yetkili kıldığı eğitim hastanelerinde başasistanlık sınavlarını kazanmak şartı ile göreve başladıkları yerde en az üç yıl çalıştıkları takdirde bu çalışmaları iki yıllık devlet hizmeti yükümlülüğüne sayılır.
Her ne suretle olursa olsun yukarıdaki şartları yerine getirmeyenler birinci fıkrada belirlenen devlet hizmeti yükümlülüklerini tamamlamak zorundadırlar.

Devlet hizmeti yükümlülüğünün başlangıcı:
Madde 4 – (Değişik 1.ve 2 nci bentler: 30/4/1986-3281/2 md.):
1. Pratisyen tabiplerin mezun olduktan sonra diplomalarını, uzman tabiplerin uzmanlık belgelerini tescil için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmesini müteakip; yurt dışında öğrenimini veya uzmanlığını yapanların 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı Icrasına Dair Kanunun 4 ve 8 inci maddelerinde belirtilen işlemlerini tamamlamalarını müteakip en geç 3 ay içerisinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hizmet ihtiyaçları ve uzmanlık dalları gözönünde tutularak yönetmelikte belirtilecek esaslara göre kura ile atanırlar. Devlet hizmeti yükümlülük süresi yükümlünün atandığı yerde göreve başlaması ile başlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesindeki süre yükümlülük süresinden sayılır.
2. Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri veya müdürlükleri ile bu Kanunun 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki diğer sağlık personelini yetiştiren kurumlar mezun ettikleri veya ihtisas verdikleri tabiplerin, uzmanların ve bu sağlık personelinin isim ve adreslerini 15 gün içinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Bu adreslere 11/2/1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde tebligat yapılır.
3. Bu Kanunun 2 nci madde 3 üncü fıkrasındaki diğer sağlık personelinin devlet hizmeti yükümlülükleri Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete’de ilanı ile başlar ve yukarıdaki 1 nci fıkra esaslarına göre uygulanır.

Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmeyenler:
Madde 5 – (Değişik 1. ve 2 nci bentler: 30/4/1986-3281/3 md.)
1. Bu Kanun kapsamında olup da devlet hizmeti yükümlülüğüne başlamayanlar ya da başlayıp da devlet hizmeti yükümlülüğünü bitirmeden ayrılanlar hiçbir suretle mesleklerini icra edemezler. Yükümlülük sırasında serbest meslek icrası kendi mevzuatı hükümlerine tabidir.
2. Devlet hizmeti yükümlülüğü için atandıkları yerde mehil müddeti içerisinde belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın göreve başlamayanların veya başladıktan sonra ayrılanların devlet hizmeti yükümlülüğü gecikme süresinin iki katı uzatılır. Uzatma ile birlikte bu hizmetin pratisyenlikteki yükümlülük süresi ikibuçuk,uzmanlıktaki yükümlülük süresi ikibuçuk yıl olmak üzere toplam beş yılı aşamaz.
3. Mehil müddeti içerisinde belge ile ispat edilen zorunlu sebepler ile göreve başlamayanlara, bu süre zarfında yapmadıkları devlet hizmetleri tamamlatılır.

Asistanlık sınavına giriş:
Madde 6 – (Değişik: 30/4/1986-3281/4 md.)
1. Pratisyen tabipler mezuniyetlerini takiben asistanlık sınavına girebilirler ve kazandıkları takdirde hemen uzmanlık çalışmalarına başlayabilirler.
2. Pratisyenlikteki devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya yükümlülükleri sırasında yurt içinde veya yurt dışında uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazananlar, eğitimlerini başarı ile bitirmeleri şartıyla yükümlülüklerini uzman olarak tamamlarlar.
3. (Ek: 15/6/1989-3579/2 md.) Uzman tabipler, uzmanlık çalışmalarını bitirmelerini takiben açılacak sınavı kazandıkları takdirde yan dal uzmanlık çalışmalarına derhal başlayabilirler.
4. (Ek: 15/6/1989-3579/2 md.) Devlet hizmeti yükümlüsü olup da bu yükümlülük görevine başlamadan veya yükümlülükleri sırasında yurt içinde veya yurt dışında yan dal uzmanlık çalışması yapmaya hak kazananlar, devlet hizmeti yükümlülüğünden arta kalan süreyi, bu eğitimlerini başarı ile bitirdikten sonra tamamlarlar.

Askerlik hizmeti:
Madde 7 – Bu Kanun kapsamına giren ve askerlik görevi ile yükümlü sağlık personeli ilgili mevzuat gereğince mezun oldukları tarihten itibaren askere alınabilirler. Askerlikte geçen süre devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılmaz.

Diğer mevzuata qöre mecburi hizmet yükümlülükleri:
Madde 8 – Devletten burs alarak veya herhangi bir kamu kuruluşu veya kurum hesabına borçlanmak suretiyle öğrenimini tamamlayan sağlık personelinin ilgili diğer mevzuatla saptanmış mecburi hizmet süre ve yükümlülükleri saklıdır. Bu personelin devlet hizmeti için atanmalarında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu yükümlülükleri gözönünde tutulur.

Uygulanacak mevzuat:
Madde 9 – Devlet hizmeti yükümlüleri için bu Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetmelik:
Madde 10 – Devlet hizmeti yükümlülerinin Milli Savunma Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar arasında dağılımı ile atama esas ve usulleri, uygulamaya ilişkin sair hususlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca; Adalet, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

Geçici Madde 1 – Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzmanlık eğitiminde bulunan sağlık personeli bu Kanun hükümlerine göre iki yıl devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler.

Geçici Madde 2 – (4576 – 7.6.2000) Bakanlığın Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarına 31.12.2002 tarihine kadar açıktan ilk defa atanacakların, hizmet sürelerinin ilk dört yılının en az iki yılını kalkınmada öncelikli yörelerde ifa etmeleri zorunludur. Ihtisaslarını tamamlayarak uzman tabipliğe atanacakların ise uzman tabipliklerinin ilk dört yılının en az bir yılını kalkınmada öncelikli yörelerde ifa etmeleri şarttır. Her türlü kanuni izin kullanımları (yıllık izin ve yataklı tedavi kurumlarında geçen tedavi süreleri hariç) yukarıda belirtilen iki ve bir yıllık sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

Geçici Madde 3 – (4576 – 7.6.2000) 27.3.2000 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2514 sayılı Kanun hükümleri pratisyen ve uzman tabiplere uygulanmaz.
Uzman ve pratisyen tabipleri tekrar 2514 sayılı Kanun kapsamına almaya, bu kanun hükümlerinin uygulama süresinin uzatılmasına, Sağlık Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uzman ve pratisyen tabipler, diş hekimleri açıktan atama izni ve memurluğa girişte yeterlik sınavı şartı aranmaksızın ihtiyaç duyulacak yerlere atanabilirler.

Yürürlük:
Madde 11 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 12 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.