SAĞLIK EĞİTİMİToplam Kalite Yönetimi

BAKIMA ULAŞIM VE BAKIMIN SÜREKLİLİĞİ

HİZMETLERE ULAŞIM

Standart

Hastalar, tanımlanmış sağlık gereksinimleri ve hastanenin misyonu ve olanakları temel alınarak hastaneye kabul edilmelidir.

Hedeflenen
Hastanın gereksinimlerinin, sağlık kurumunun misyon ve olanaklarının kapsamında olduğunun belirlenebilmesi, hastanın durumu ve gereksinimleri hakkında bilgi edinilmesine bağlıdır. Bu bilgi genellikle hastayla ilk temas noktasında yapılmalıdır. Bilgi toplama, hastanın görüldüğü yerde, acil nakil sırasında veya hasta sağlık kurumuna geldiğinde yapılmalıdır. Sadece kurumun sağlık bakımı verebileceği belirlenen hastalar bakım amacı ile kuruma alınmalıdır. Verdiği hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak için, kurum hitab ettiği toplumu, hizmetleri, çalışma saatleri ve nasıl bakım alınabileceği konusunda bilgilendirmelidir.

Standart

Sağlık kurumunun hasta kabul ve kayıt süreci ile ilgili bir prosedürü olmalıdır.

Hedeflenen

Hastaların, kuruma bakım için kabulü bir takım yazılı politika ve prosedürlerle standardize edilmelidir. Kabulden sorumlu personel bu standardize edilmiş prosedürleri bilmeli ve uygulamalıdır. Politika ve prosedürler doğrudan acil servisten gelen hastalar veya sadece gözlem amacıyla tutulmak istenen hastalar için uygulanacak yöntemleri de içermelidir. Aynı prosedürler boş yatak bulunmadığı anlarda neler yapılması gerektiğini de belirtmelidir.

Standart

Acil hastalara değerlendirme ve tedavi konusunda öncelik tanınmalıdır.

Hedeflenen

Acil bakım gereksinimi olan hastalar olabildiğince ve gereğince çabuk değerlendirilmeli ve bakıma alınmalıdır. Bu durumdaki hastalar, doktor tarafından diğer hastalardan önce görülüp değerlendirilmelidir. Tanısal girişimleri olabildiğince hızlı yapılmalı ve tedavileri başlatılmalıdır. Kurum bu durumdaki hastaları belirlemek üzere bir kriterya oluşturup, personelini bu konuda eğitmelidir.

Standart

Hastanın koruyucu, hafifletici, iyileştirici ve rehabilite edici hizmetlere olan gereksinimlerine, kuruma girdiği andaki durumu temel alınarak öncelik tanınmalıdır.

Hedeflenen

Hastaların kuruma kabulü sırasında, tanılama değerlendirmesi sayesinde personel, hastanın koruyucu, hafifletici, iyileştirici ve rehabilite edici hizmetlerden hangisine gereksinim duyduğunu belirlemelidir.. Bu bilgi, hastanın en çok ve en çabuk gereksinim duyduğu hizmeti, kurumun en uygun bölümünde almasına yardımcı olacaktır.

Standart

Hastanın kabulü sırasında, sağlık kurumu, hastayı ve aile fertlerini veya karar verebilecek durumdaki kişileri, hastaya önerilen bakım, bu bakımın beklenen sonuçları ve maliyeti konusunda bilgilendirmelidir.

Hedeflenen

Kuruma kabul sırasında, hasta ve ailesi mantıklı kararlar alabilme konusunda yeterli miktarda bilgilendirilmelidir. Verilen bilgi hastaya önerilen bakım, bu bakımın beklenen sonuçları ve maliyeti hakkında olmalıdır.

Standart

Kurum, verdiği hizmetlerle hastaları arasında engel oluşturabilecek kültürel, fiziksel ve bunun gibi zorlukları en aza indirmenin yollarını aramalıdır.

Hedeflenen

Sağlık kurumları genellikle çok çeşitlilik gösteren toplumlara hizmet verir. Hastalar yaşlı, sakat olabilir veya değişik dil veya lehçeler kullanıyor olabilir. Bunun gibi daha birçok nedenden ötürü hastaların kurumdan bakım almaları çok zorlaşabilir. Kurum bu sorunları tanımlamalı ve çıkartabilecekleri zorlukları yok etmeye yada en azından azaltmaya yönelik prosesler geliştirmelidir. Kurum böylece hem hastaların kabulünde, hem de hastalarına hizmetlerini sunarken minimum zorlukla karşılaşacaktır.

Standart

Hastanın gereksinimini belirlemek için gereken tanısal testler tamamlanmalı ve hastanın kuruma kabulü, başka bir kuruma nakli veya refere edilmesine karar verilirken bu bilgiler kullanılmalıdır.

Hedeflenen

Hastanın gereksinimleri kuruma gelmeden önce bir doktor veya başka bir merkez tarafından belirlenmiş olabilir. Eğer gereksinimler kurum girişinde belirlenmemiş ise triyaj, tanılama veya anamnez ve fizik muayene ile gereksinimler belirlenmelidir. Tanısal testler hastanın gereksinimlerini belirlemek için olduğu kadar, kurumun hastaya gereken hizmeti verip veremeyeceğini ve hastanın başka bir merkeze refere edilmesi gerekip gerekmediğini anlamak için de kullanılır. Acil veya kritik durumdaki hastaların zaten açıkça belli olan gereksinimlerinin anlaşılmasından sonra kabul ve tanısal testlerin uygulanmasına geçilmelidir. Hasta sonuçlardan haberdar edilmelidir.

Standart

Hastanın yoğun bakım veya özel hizmet veren servislere girişi veya nakli bu konuda oluşturulan kriterya ile belirlenmelidir.

Hedeflenen

Yoğun bakım (post op. Yoğun bakım ünitesi gibi) veya özel hizmet veren servislerin (yanık veya organ nakli üniteleri gibi) maliyetleri yüksektir. Ayrıca bu servislerde genellikle yer ve personel sorunu vardır. Her kurum, bu seviyede bakıma gereksinim duyan hastaları belirlemek üzere bir kriterya oluşturmalıdır. Bu kriteryanın oluşturulmasında sözü geçen servis çalışanlarının da aktif rol alması sağlanmalıdır. Kriterya hastanın doğrudan yoğun bakım veya özel servise alınmasışartlarını içerirken, kurum içi nakil kararları için de gereklişartları içermelidir. Aynı kriterya hastaların ne zaman bu servislere gereksinimlerinin kalmadığını ve bu servislerden çıkartılabileceklerini de belirlemelidir.

Standart

Özel hasta gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmış araştırma ve diğer programlara hastanın kabul veya nakli için gerekenşartları belirleyen bir kriterya veya protokol oluşturulmalıdır.

Hedeflenen

Kurum bir araştırma yapıyorsa veya bazı özel hasta bakım hizmeti veya programı varsa, bunlara hasta kabulü, oluşturulmuş kriterya veya protokol ile belirlenmelidir. Bu protokol veya kriteryanın oluşturulmasında sözü geçen araştırma veya programlarda görevli uygun kişiler aktif olarak rol almalıdırlar. Bu programlara kabul, hastanın tıbbi kayıtlarına işlenip, hastanın hangi kriterya veya protokolşartlarına uyduğu da belirtilmelidir.

DEVAMLILIK

Standart

Kurum, hasta bakım hizmetlerinin kurum içerisinde devamlılığını ve sağlık çalışanları arasında eşgüdümü sağlamak için süreçler tasarlamalı ve uygulamalıdır.

Hedeflenen

Hastaların, kabulden itibaren taburcu veya nakil edilmelerine kadar geçen sürede değişik bölüm veya servislerden geçmesi ve birçok sağlık çalışanının bakımlarında rol alması olasıdır. Bakımın tüm aşamalarında hasta gereksinimleri uygun kaynaklarla kurum içerisinde, veya gerektiğinde dışarısında karşılanmalıdır. Bunu sağlayabilmek için genellikle hastanın kurum içerisindeki nakillerinin uygunluğunu belirleyen bir kriterya kullanılmalıdır. Hasta bakımının sorunsuz ilerleyebilmesi için kurum, acil servis ve hasta kabulu, tanısal hizmetler ve tedavi hizmetleri, cerrahi ve medikal tedavi servisleri ve kurumla diğer bakım kuruluşlarında görev yapan doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli arasında bakımın eşgüdüm ve devamlılığını sağlamak için süreçler tasarlamak ve uygulamak durumundadır.

Süreçlerin tasarım ve uygulamasında değişik servis ve kurumların yöneticileri beraberce çalışmalıdırlar. Süreçler nakil kriteryası veya prosedürü veya guideline’ı ile de desteklenmelidir. Kurum hizmetlerin eşgüdümünden sorumlu kişileri belirlemelidir. Bu kişiler tüm hasta bakımının eşgüdümünü sağlayabilecekleri gibi tek bir hastanın bakım eşgüdümünden de sorumlu olmalıdır..

Standart

Bakımın her aşamasında nitelikli bir eleman, hastanın bakımının sorumlusu olarak belirlenmelidir.

Hedeflenen

Hastanın kurum içerisinde kaldığı sürede bakımının devamlılığını sağlamak için, bakımın tümünden veya belli bir aşamasından sorumlu nitelikli bir çalışan belirlenmelidir. Bu kişi bir doktor olabileceği gibi nitelikli bir diğer sağlık çalışanı da olabilir. Kurumdaki diğer çalışanların hastanın bakımından sorumlu olan kişiyi bilebilmeleri için bakım sorumlusu hastanın kayıtlarında belirtilmelidir. Hasta, bakımının diğer bir aşamasına geçtiğinde, bakım sorumlusu değişebileceği gibi aynı kişi de devam edebilir.

Standart

Hastanın bakımı ve bakımının sonuçlarıyla ilgili bilgiler; vardiyalar sırasında, vardiya değişimlerinde ve hastanın servisler arası nakilleri sırasında, doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları arasında paylaşılmalıdır.

Hedeflenen

Sorunsuz bir bakım sürecinin sağlanabilmesi için, sağlık çalışanları arasında iletişim ve bilgi alışverişi sağlamak yaşamsal öneme sahiptir. Bilgiler sözlü, yazılı veya elektronik ortamda paylaşılmalıdır. Her kurum hangi bilginin ne amaçla ve ne sıklıkla paylaşılması gerektiğine karar vermelidir. Bir bakım sağlayıcıdan diğerine aktarılan bilgi hastanın sağlık durumunu, verilen bakımın özetini ve hastanın bu bakıma verdiği cevabı içermelidir. Hasta kurum içerisinde bir başka servise alındığında, bunun nedeni ile ilgili bilgi de bakım sağlayıcıları arasında paylaşılmalıdır.

Standart

Hasta kayıtları, bilgi alışverişlerini kolaylaştırmak için bakım sağlayıcılarına açık olmalıdır.

Hedeflenen

Hasta kayıtları, bakım prosesi ve hasta gelişimiyle ilgili bilginin temel kaynağıdır. Bu bilgilerin kullanışlı olması ve hastanın bakımının devamını desteklemesi için hastane içi veya dışında her gerektiğinde güncellenmiş olarak ulaşılabilir olmalıdırlar. Hasta mahremiyetini korumak için, kurum hasta bilgilerine ulaşabilecek çalışanları da belirlemelidir.

Standart

Hastanın bakımına ilişkin bilgi, hastayla beraber nakledilmelidir.

Hedeflenen

Hastalar bakımları sırasında sıklıkla kurum içinde nakledilebilirler. Bu naklin sonucu olarak bakım ekibi değiştiğinde, hasta bakımının devamlılığının sağlanabilmesi için hastanın bilgilerinin de beraber nakledilmesi son derece önemlidir. Böylece ilaç ve diğer tedaviler aralıksız olarak sürdürülür ve hastanın durumu uygunşekilde monitorize edilir. Bu bilgi akışını sağlamak için hastanın kaydı veya kaydının bir özeti hasta ile beraber yollanmalıdır. Böyle bir özette hastanın başvuru nedeni, önemli bulguları, tanısı, uygulanan prosedürler, ilaçları, diğer tedavileri ve nakil sırasındaki durumu ile ilgili bilgiler de bulunmalıdır.

TABURCU ETME, REFERE ETME ve TAKİP

Standart

Hastaları uygun birşekilde nakil veya taburcu etmek için bir süreç olmalıdır.

Hedeflenen

Hastayı kurum dışında başka bir sağlık çalışanına, sağlık kurumuna, eve ve ailesine refere veya taburcu edebilmek için, hastanın sağlık durumu ve bakım veya hizmetlerin devamına duyduğu gereksinim belirlenmelidir. Hastanın taburcu edilmeye hazır olduğuna doktoru veya bakımından sorumlu olan kişi karar vermelidir. Bu kararı vermek için bir kriterya oluşturulmalıdır. Devam eden gereksinimleri, hastanın tıbbi bir uzmana, bir rehabilitasyon teknisyenine ve hatta koruyucu sağlık gereksinimlerini evde eşgüdümlü olarak uygulayabilmesi için ailesine refere edilmesini gerektirebilir. Hastanın her türlü devam eden gereksiniminin kurum dışında da uygunşekilde karşılanabilmesini sağlamak için bir süreç oluşturulmalıdır. Bu süreçe gerektiği zaman hastayı yurt dışında bir merkeze refere etmek de dahil edilmelidir. Hastaneden çıkış ve hizmetlerin dışarıda devamı, kurum tarafından olabildiğince erken planlanmalı ve uygun olan durumlarda hastanın ailesi de bu plana dahil edilmelidir.

Standart

Kurum zamanında ve uygun nakli garantilemek için sağlık uzmanları ve dış kurumlar ile beraber hareket etmelidir.

Hedeflenen

Hastanın gerektiği zaman gereksinimlerini en iyişekilde karşılayabilecek bir diğer doktora veya kuruma refere edilebilmesi için planlama yapılmalıdır. Kurum hitap ettiği bölgedeki diğer sağlık bakımı sağlayıcıları ile ilişkide olmalıdır. Onların verebileceği tedavi ve hizmetleri bilmelidir. Eğer yabancı bir bölge veya topluluktan bir hastası olursa, kurum hastasını asıl yaşadığı bölge veya topluluktaki nitelikli bir sağlık kurumuna refere etmeye çalışmalıdır.

Hastalar taburcu olduklarında sosyal, maddi, psikolojik yada diğer destek hizmetlerine gereksinim duyabilirler. Hastanın taburcu edilme planında bu gibi hizmetlere duyduğu gereksinim ve bu hizmetlere ulaşmaşekilleri de bulunmalıdır.

Standart

Hastaya ve uygunsa ailesine kurumdan çıkışta anlaşılabilir takip önerileri verilmelidir.

Hedeflenen

Tüm bakım gereksinimlerinin karşılanmasının ve en iyi bakım sonucunu sağlayabilmenin garanti edilebilmesi için hastaya, bakımının devamını nasıl ve nereden alabileceği ile ilgili bilgi verilmesi esastır. Bakımın devamının sağlanabileceği yerlerin adresleri, kuruma takip değerlendirmesi için geri dönülmesi ve ne zaman acil bakım alması gerektiği gibi bilgiler hastaya verilmelidir. Hastanın durumu, takip önerilerini anlamasına engel oluşturuyorsa bilgiler ailesine verilmelidir. Bakımın devamında rolleri olduğunda aile fertleri de takip prosesine dahil edilmelidir.

Kurum hastaya, ve uygunsa ailesine, bilgileri basit, anlaşılabilir bir tarzda sözlü, yazılı yada hastanın en kolay anlayacağışekilde vermelidir.

Standart

Hasta kayıtları, taburculuk özetinin bir kopyasını içermelidir.

Hedeflenen

Hasta, kurumdan taburcu edileceği zaman bakımı ile ilgili bir özet hazırlanmalıdır. Bu özette hastanın başvuru nedeni, önemli bulguları, tanısı, uygulanan prosedürler, ilaç ve diğer tedavileri, taburcu edildiğindeki durumu ve çıkıştan sonra kullanacağı ilaçlarla takip talimatları bulunmalıdır.

Bu özetin bir kopyası hastanın kayıtlarına eklenmelidir. Bir diğer kopyası hastaya veya durum gerektiriyorsa hastanın ailesine verilmelidir..

HASTA TRANSFERİ

Standart

Hastaların devam eden bakım gereksinimlerinin karşılanabilmesi için başka bir kuruma uygunşartlarla nakillerinin sağlanabilmesi için bir süreç olmalıdır.

Hedeflenen

Hastanın başka bir kuruma nakli, onun sağlık durumuna ve sağlık bakım hizmetlerinin devamına duyduğu gereksinime bağlıdır. Nakil, hastanın uzman konsültasyonu veya tedavisine, acil hizmete yada subakut bakım ve uzun süreli rehabilitasyona gereksinim duyması nedeniyle yapılmalıdır. Hastanın refere edilme süreci, diğer kurumun tüm gereksinimleri karşılayabileceğinden emin olunması için oluşturulmuştur. Bu süreç oluşturulurken hastanın sorumluluğunun kurumlar ve bakım sağlayıcıları arasında nasıl transfer edileceği, transfer kriteryasının uygunluğu, nakil sırasında hastadan kimin sorumlu olduğu, ve hasta naklinin olanaksız olduğu durumlarda neler yapılacağı gibi konulara açıklık getirilmelidir.

Standart

Nakleden kurum, alıcı kurumun hastanın devam eden bakımını karşılayıp karşılayamayacağına karar vermelidir.

Kurum, hastalarının bakımlarının devamlılığının sağlanacağından emin olmak için hastalarını refere edeceği sağlık kurumlarıyla resmi veya resmi olmayan düzenleme ve anlaşmalar yapmalıdır.

Hedeflenen

Hasta bir diğer sağlık kurumuna refere edileceği zaman, refere eden kurum, karşı tarafın hastanın gereksinim duyduğu tüm hizmetleri verebileceğinden ve hastayı kabul edebilecek durumda olduğundan emin olmalıdır. Kurum bu bilgiyi daha önceden edinmeli ve hasta kabulü ile nakilşartlarını bu kurumlarla önceden yapacağı resmi veya gayrı resmi düzenleme ve anlaşmalarla belirlemelidir. Önceden belirlenmiş buşartlar sayesinde hastanın bakımının devamlılığı ve gereksinimlerinin karşılanması sağlanmış olur.

Standart

Hasta nakledildiğinde klinik durumu ve yapılan girişimlerle ilgili bilgi içeren yazılı bir özetle beraber yollanmalıdır.

Hedeflenen

Bakımın devamlılığını sağlayabilmek için hasta hakkında bilgi de refere edilen kuruma yollanmalıdır. Hastanın taburculuk özeti veya başka bir yazılı klinik özet hastayla beraber refere edilen kuruma yollanmalıdır. Özette hastanın klinik değerlendirmesi, uygulanan prosedür ve girişimler ve hastanın devam eden gereksinimleri belirtilmelidir.

Standart

Nakil sırasında hastanın durumu nitelikli bir personel tarafından izlenmelidir.

Hedeflenen

Hasta transferi; bilinci açık, konuşan bir hasta ile kolay ve kısa bir süreç olabileceği gibi, devamlı olarak doktor ve hemşire gözetiminin gerektiği komadaki bir hastanın taşınmasını da kapsar. Her iki durumda da hastanın durumu sürekli gözleme tabi tutulmalıdır. Ancak gözlemi yapacak kişide bulunması gereken nitelikler oldukça farklıdır. Dolayısıyla transfer sırasında hastayı gözlemleyecek kişinin hangi nitelikte olması gerektiği hastanın klinik durumu gözetilerek belirlenmelidir.

Standart

Nakil süreci hastanın kayıtlarında belgelenmelidir.

Hedeflenen

Başka bir sağlık kurumuna nakledilen her hastanın kayıtlarında transferin belgeleri bulunmalıdır. Transfer belgesinde hastayı kabul eden kurumun adı, transferin nedenleri veya herhangi bir özel durum belirtilmelidir. Transfer sırasında hastanın durumunda bir değişiklik olup olmadığı da not edilmelidir. Kurum kuralları nedeniyle istenebilecek diğer belgeler de (hastayı teslim alan hemşirenin imzası, gözlemleyen kişinin adı gibi.) hasta kayıtlarına eklenmelidir.

Standart

Hastanın refere, nakil veya taburcu edilme süreçlerindeki taşıma gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Hedeflenen

Kurumun hasta refere, nakil veya taburcu etme süreçlerindeki taşıma gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Kurumun hastanın taşınmasını üstlenmesi veya ailesinden hastayı taşımalarını istemesi hastanın sağlık durumuna bağlıdır.