MEVZUATYönetmelik

AKUPUNKTUR TEDAVİ YÖNETMELİĞİ

AKUPUNKTUR TEDAVİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete
Tarih: 29.5.1991; Sayı: 20885

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, ülkemizde akupunktur tedavisinin, diğer tedavi metotlarında olduğu gibi, bilimsel yöntemlerle yapılmasını esas ve usullerini düzenlemektedir.

Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin akupunktur ile ilgili faaliyetlerini kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik, 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 43. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;Bakanlık:Sağlık Bakanlığını,Akupunktur:İğne, laser ışınları (laser akupunkturu) gibi bulunmuş ve bulunacak diğer bilimsel uyarı yöntemleri ile vücuttaki özel noktaların uyarılması suretiyle yapılan tedaviyi,Elektro-Akupunktur:Vücuttaki ve kulaktaki özel noktalara batırılan iğnelerin elektriksel uyarılması suretiyle yapılan tedaviyi, Elektro-Stimülasyon Anestezisi (ESA):Anestezi ve analjezi maksadıyla gerek kulakta, gerekse vücuttaki akupunktur noktalarına batırılan iğnelerin, gayeye uygun bir stimülatör aracılığıyla uyarılmasını, Akupunkturist: Akupunktur tedavisi konusunda eğitim görmüş, uygulama yeteneğine sahip ve bakanlıkça kendisine bunu teyit eden sertifika verilmiş hekimi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Akupunktur Üst Komisyonu’nun Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Akupunktur Üst Komisyonu’nun Kuruluşu
Madde 5- Yurdumuzda, akupunkturla kimlerin, hangi şartlarda hangi hastalıkları tedavi edebileceklerini, akupunktur tedavisi için gerekli olan eğitimi ve sertifika verilmesini, akupunkturist denetimini yapmak amacıyla, Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir “Akupunktur Üst Komisyonu” kurulur.

Üst Komisyon Başkan ve Üyeleri
Madde 6-(Değ.:R.G.:13.4.2002/24694) Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısı bu Üst Komisyonun başkanıdır.
Akupunktur Üst Komisyonu, Bakanlık bünyesinde çalışan ve akupunktur bilimine vakıf sertifikalı üç hekim üye, akupunktur tedavi yöntemini uygulayan Üniversitelerin Tıp Fakülteleri Dekanlarının belirleyeceği bu konuda bilimsel çalışma yapmış yedi üye, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinden bir üye ve Bakanlığın bu komisyonda görev almasını istediği altı kontenjan üyeden teşekkül eder. Ayrıca, Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri, Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü bu komisyonun tabii üyesidir. Üst Komisyonun sekreterya hizmetleri Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Üst Komisyonun Toplantı Usulü
Madde 7- Üst Komisyon, Mart ve Ekim aylarında olmak üzere senede en az iki defa toplanır. Ayrıca, komisyon salt çoğunluğun yazılı teklifi ile toplantıya çağrılabilir.

Üst Komisyon Görev Süresi
Madde 8- Üst Komisyona seçimle gelen üyelerin görev süreleri iki yıldır. Sürelerini tamamlayanlar yeniden seçilebilirler.

Üst Komisyon Toplantı Yeter Sayısı ve Karar Alma
Madde 9- Üst Komisyon, en az 11 üyenin katılmasıyla çalışmaya başlar. Karar için salt çoğunluk aranır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy olarak sayılır.

Üst Komisyon’un Görevleri
Madde10- Akupunktur Üst Komisyonu’nun görevleri şunlardır:
a) Akupunkturun bilimsel doğrultuda gelişmesi ve uygulanması için Bakanlığa yardımcı olmak amacıyla tavsiye kararları alır. Bu kararlar çerçevesinde, uygulamaların kimler tarafından, hangi şartlarda, nasıl yapılacağını belirler; bu çalışmaları yapan her türlü kurum ve kişilerin mevzuat çerçevesinde denetlenmesini düzenler.
b) Ülkemizde, akupunktur uygulayan kişilerin yurt dışından veya yurt içinden alınmış akupunktur eğitimini belirleyen belge ve sertifikalarını inceler, uygun gördüklerini tasdik eder.
c) Halen, belgesiz ve sertifikasız akupunktur uygulayan hekimlerin eğitim programlarına tabi tutulmasına ve süre sonunda yapılacak imtihanda başarı kazananların sertifika almalarını düzenler. d) Akupunktur eğitiminin yerleri ve sürelerini belirler, buna göre eğitim programını hazırlar. Eğitim şekli ve uygulama tarzında standartlar saptar.
e) Akupunktur tedavi yöntemini yönlendirici ve aydınlatıcı çalışmalar yapar. Bakanlık ve üniversiteler bünyesinde kurulacak akupunktur üniteleri için her türlü destekte bulunur.
f) Akupunkturun endikasyon ve kontrendikasyonlarını tespit eder.
g) Akupunktur tedavi yerlerinde bulunması gereken donanımları tespit eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Bölümler

Akupunktur Tedavisi Uygulama Yetkisi
Madde 11- Ülkemizde, akupunktur tedavisi uygulayacakların, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına dair kanun gereğince, Türkiye’de icra’ı sanat etmeye hak kazanmış Tıp doktoru olması şarttır. Diş hekimleri de, durumları bu Yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla, yalnız kendi sahalarında akupunktur tedavisi uygulayabilirler. Bunlara ilaveten, akupunktur uygulayacakların:
a) Yurt dışından sertifika alarak akupunktur uygulayacakların belgelerinin Akupunktur Üst Komisyonu’nca yeterli görülerek tasdik edilmiş olması,
b) Akupunktur Üst Komisyonu’nun izniyle açılacak eğitim kurslarında başarılı olmaları,
c) Sertifikaların muayenehanelerde bulundurulması ve Sağlık Bakanlığı yetkililerince yapılan denetimlerde gösterilmesi, gerekir.

Akupunktur Klinikleri
Madde 12- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılmış muayenehane, poliklinik ve özel hastanelerde, bu yönetmelik hükümlerine göre sertifika almış hekimler tarafından akupunktur tedavisi uygulanabilir.

Akupunktur Klinik ve Muayenehanelerinin Özellikleri
Madde 13-(Değ.:R.G.:13.4.2002/24694) Akupunktur tedavisi uygulayacak klinik, muayenehane ve polikliniklerin açılışı ve ruhsatlandırılması için asgari olarak taşımaları gereken personel ve altyapı standartları ile işleyişi ve denetimi ile ilgili hususlar Bakanlıkça çıkartılacak tebliğ ile belirlenir.

Akupunktur Tedavi Yerlerinde Bulunması Gerekli Asgari Donanımlar
Madde 14- Akupunktur Tedavi Yerlerinde Akupunktur Üst Komisyonu’nun belirleyeceği gerekli donanımlar bulundurulur.

Akupunktur Uygulanmayacak Durumlar
Madde 15- Akupunktur Üst Komisyonu’nun belirleyeceği kontrendikasyon durumlarında akupunktur yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük-Yürütme

Yürürlük
Madde 16- Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Geçici Madde 1 -(Değ.:R.G.:13.4.2002/24694) 13 üncü maddede öngörülen tebliğ çıkarılıncaya kadar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan 13 üncü madde hükmünün uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 2 -(Değ.:R.G.:13.4.2002/24694) Bu Yönetmeliğin öngördüğü tebliğin yürürlüğe girmesine kadar akupunktur tedavisi uygulamak üzere açılmasına Bakanlıkça izin verilen klinik, muayenehane ve poliklinikler, tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içerisinde tebliğe uygunluklarını sağlarlar. Durumlarını bu süre zarfında tebliğe uygun hale getirmeyenler, akupunktur tedavisi yapamazlar. Bu madde kapsamındaki klinik, muayenehane ve polikliniklerin tebliğde yer alan esas ve usûllerden uymakla zorunlu olmadıkları hususlar, Tebliğde belirtilir.