MEVZUATYönetmelik

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVI UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVI MERKEZLERI

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVI UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVI MERKEZLERI HAKKINDA YÖNETMELIK (Resmi Gazete:6.3.2010-27513) ile yürürlükten kaldırılmıştır.

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVI (ÜYTE) MERKEZLERI YÖNETMELIĞI

Resmi Gazete: 21 Ağustos 1987 – 19551

BIRINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (19 Kasım 1996 yayım tarihli Yönetmelik ile değişik) Bu Yönetmeliğin amacı; çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden tıbben uygun görülenlerin üremeye yardımcı tedavi metodları vasıtasıyla çocuk sahibi olmalarının sağlanması için, bu uygulamanın esaslarını, bu uygulamayı yapacak merkezlerin açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları, bunların bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişilerin uymakla mükellef olduğu hususları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- ( 19 Kasım 1996 yayım tarihli Yönetmelik ile değişik) Bu yönetmelik, üremeye yardımcı tedavi metodlarını uygulayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların üremeye yardımcı tedavi yöntemleri ile ilgili faaliyetlerini kapsar.

Kanuni Dayanak

MADDE 3- (11 Ocak 1998 yayım tarihli Yönetmelik ile değişik) Bu yönetmelik, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu�nun 3 üncü ve 9 uncu maddeleri ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname�nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (11 Ocak 1998 yayım tarihli Yönetmelik ile değişik) Aksi belirtilmedikçe, bu yönetmelikte geçen;

a)Bakanlık :Sağlık Bakanlığı�nı,

b)Bakan :Sağlık Bakanı�nı,

c)Komisyon :Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Bilim Komisyonu�nu,

d)Genel Müdürlük : Bakanlığın Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü�nü,

e)Genel Müdür : Bakanlığın Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü�nü,

f)Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri: Anne adayının yumurtası ile kocanın spermini çeşitli yöntemlerle döllenmeye daha elverişli hale getirerek, gerektiğinde vücut dışında döllenmesini sağlayıp, gametlerin veya embriyonun anne adayının genital organlarına transferini ifade eden ve modern tıpta bir tıbbi tedavi yöntemi olarak kabul edilen uygulamaları,

g)Merkez : Genel olarak üremeye yardımcı tedavi yöntemleri uygulanan merkezleri,

h)Özel Merkez : Üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin uygulandığı ve gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olan merkezleri, ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Bilim Komisyonu

Bilim Komisyonu ve Alt Komisyonların Kuruluşu

Madde 5 � (Madde başlığı ile değişik: 8.7.2005-25869) Merkezlerin açılması, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve kapatılması ile ilgili tavsiye kararları almak üzere Bakanlıkça Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Bilim Komisyonu ve alt komisyonlar oluşturulur. Komisyon, ilgili Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında;

a)Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü ve Sağlık Eğitimi Genel Müdürü ile Bakanlık Birinci Hukuk Müşaviri,

b)Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından ikisi ÜYTE Ünitesi Sorumlusu olabilme niteliklerine sahip üç uzman tabip,

c)Tıp fakülteleri kadın hastalıkları ve doğum bölümü öğretim üyelerinden ÜYTE Ünitesi Sorumlusu olabilme niteliklerine sahip bir kişi, tıbbi histoloji ve embriyoloji bölümü öğretim üyelerinden bir kişi ve tıbbi genetik bölümü öğretim üyelerinden bir kişi olmak üzere toplam üç uzman tabip,

d)Özel Hastanelerden ÜYTE Ünitesi Sorumlusu olabilme niteliklerine sahip bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı,

e)Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyi tarafından belirlenecek bir uzman tabip,

f)Tıp Fakülteleri veya Bakanlığa bağlı eğitim hastanelerinde çalışan bir üroloji uzmanı, olmak üzere toplam 15 kişiden teşekkül eder.

(b), (c), (d) ve (f) bendlerinde belirtilen üyeler ve yedekleri, Genel Müdürün üye sayısının iki katı kadar teklif ettiği kişiler arasından Bakan tarafından seçilir. Bakan tarafından seçilen üyeler bir yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür. Komisyondan ayrılan ya da üyeliği düşen üyenin yerine, yedek üye Bakan tarafından asil üye olarak görevlendirilir ve Bakan tarafından aynı usulle yeni yedek üye seçilir.Seçilmiş üyelerden mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde toplam dört toplantıya katılmayanların üyelikleri düşer. Mazeret bildiren üyelerin yerine yedek üyeler toplantıya katılır. Bakanlık, ihtiyaca göre değerlendirme ve izleme görevlerini yapmak üzere uygun gördüğü illerde alt komisyonlar oluşturabilir. Alt Komisyon, kurulduğu ilin Sağlık Müdürü veya ilgili müdür yardımcısının başkanlığında;

Il Sağlık Müdürlüğünden, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması ve Yataklı Tedavi Kurumları Şube Müdürü,

Tıp fakülteleri veya Bakanlığa bağlı eğitim hastanelerinde çalışmakta olan kadın hastalıkları ve doğum bölümü öğretim üyelerinden ÜYTE ünitesi sorumlusu olabilme niteliklerine sahip üç uzman tabip,

Özel hastanelerden ÜYTE Ünitesi Sorumlusu olabilme niteliklerine sahip bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı,

Tıp Fakülteleri veya Bakanlığa bağlı eğitim hastanelerinde çalışan bir üroloji uzmanı,

Kamu veya özel ÜYTE Merkezlerinden embriyoloji laboratuvarı sorumlusu olma özelliklerine sahip bir kişi, olmak üzere toplam (9) kişiden oluşur.

Alt komisyon üyelerinin seçilme şekli ve görev süreleri bilim komisyonunda olduğu gibidir.

Komisyonun ve Alt Komisyonların Çalışma Şekli ve Görevleri

Madde 6 � (Madde başlığı ile değişik:8.7.2005-25869) Komisyon, her üç ayda bir Bakanlığın daveti üzerine toplanır. Gerek görüldüğünde Başkanın önerisi üzerine de toplanabilir. Komisyon gündemi Genel Müdür tarafından, Komisyon Başkanı veya Komisyon üyelerinin tekliflerine göre tespit edilir ve toplantı daveti ile birlikte en az 7 gün önceden üyelere bildirilir. Komisyon üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın belirtmiş olduğu görüş kabul edilmiş sayılır. Komisyonun sekreterya hizmetlerini Genel Müdürlük yürütür. Komisyon, gündem maddelerini inceler ve raporunu hazırlar. Komisyon�un tavsiye kararları, yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanır ve Bakanlık Müsteşarı�nın onayından sonra uygulanır.

Komisyon, gerektiğinde ilgili kişi ve kuruluşlardan bilimsel görüş isteyebilir. Komisyon, çalışma izni isteyen merkezlerin incelenmesini dosya üzerinde ve alt komisyonlarda incelenmemişse mahallinde yaparak görüşünü Bakanlığa bildirir. Bakanlık, merkezlerin uygulama sonuçlarını değerlendirir ve gerekli görür ise ayrıca Komisyondan inceleme ve değerlendirme yapılmasını ister. Alt komisyonlar, kendilerine gönderilen ve çalışma izni isteyen merkezlerin incelenmesini dosya üzerinde ve mahallinde yaparak görüşünü Bakanlığa bildirir. Bakanlık tarafından gönderilen program çerçevesinde daha önce açılmış ÜYTE merkezlerinin izleme ve değerlendirilme çalışmaları alt komisyonlar tarafından yapılır. Alt komisyonların çalışma şekli ve karar sayısı Bilim Komisyonunda olduğu gibidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemlerinin Uygulandığı Merkezlerin Kurulması ve Açılma Izni ve Ruhsatname Verilmesi

Kurulma

MADDE 7- (11 Ocak 1998 yayım tarihli Yönetmelik ile değişik) Merkezler; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından bunlara ait genel ve özel hastaneler bünyesinde bir ünite şeklinde veya sadece (ÜYTE) uygulamak maksadıyla müstakil olarak kurulabilir. (Değişik fıkra:8.7.2005-25869) Bütün merkezlerin çalışma yapabilmesi için Bakanlıktan izin alınması zorunludur. Bünyesinde birden fazla kadın hastalıkları ve doğum kliniği bulunan hastanelerde bile, tek bir merkez açılmasına izin verilir. Merkez sahibi değişik illerde ve bir ilde birden fazla merkez açabilir. Ancak, bu takdirde merkezde görev alacak mes�ul müdür ve diğer personelin farklı kişiler olması ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması şarttır. Bu merkezlerde farklılıklar belirtilmek kaydıyla (Özel Ankara Tüp Bebek Merkezi 1, 2 veya Mamak Özel Ankara Tüp Bebek Merkezi, Bursa Özel Ankara Tüp Bebek Merkezi gibi) aynı ad kullanılabilir.

Merkez sahibi kişi veya kuruluş veya üçüncü şahıslar tarafından; şe, irtibat bürosu ve benzeri isimler altında veya belirli merkez veya merkezlere hasta temini amacıyla bir yer açılamaz. Merkezler ile diğer tabip veya kuruluşlar arasında hastanın tabibini seçme hakkını sınırlandıracak şekilde sözleşme ve işbirliği yapılamaz.Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastaneler bünyesinde ya da bu kurum ve kuruluşlar tarafından müstakil olarak kurulacak merkezlerin açılabilmesi için yazılı izin belgesinin; özel hastane bünyesinde ya da müstakil olarak gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak merkezler için de Ruhsatnamenin, Bakanlık�tan alınması zorunludur. (Değişik fıkra:8.7.2005-25869)Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda eğitim verecek merkezlerin nitelikleri, çalışma usul ve esasları Komisyonun da görüşü alınmak suretiyle hazırlanan tebliğ ile düzenlenir. Eğitim merkezleri, bu Yönetmelikte ve tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kurulur ve faaliyet gösterirler.

Başvurma ve Gerekli BelgelerMADDE 8- (19 Kasım 1996 yayım tarihli Yönetmelik ile değişik) Merkez açacakların, bir dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirliğine başvurmaları gereklidir. Bu dilekçede: merkezin açılacağı yerin adresi, binanın özellikleri ve ne kadar hasta yatağının bulunacağı belirtilir. Ayrıca;

a)Ölçekli vaziyet planı(1/500 ölçekli, arsa üzerindeki bütün binaları gösterir plan),

b)Planlar (En az 1/100 ölçekli, binanın tümüne ait kat planları),

c)Kesitler ve cepheler (1/100 ölçekli) (a,b,c bendlerinde istenilen proje ve kesitler, proje müellifi ve mahalli Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğünce tasdik edilerek/ikişer takım ozalit kopya halinde hazırlanır.)

d)ÜYTE Merkezinde kullanılacak cihazları gösterir etraflı bir liste (Ek 1),

e)Merkezlerde görevlendirilecek Mes�ul Müdür, Merkez sorumlusu ve diğer personelin isimleri ve çalıştıkları alanlar ve bu alanlarla ilgili uzmanlık belgeleri, sertifikaları veya resmi belgeler,

f)Kurucu gerçek kişi ise nüfus cüzdanının, özel hukuk tüzel kişi ise tüzel kişiliğin kurulmasına ilişkin sözleşme, senet veya tüzüğün noterden tasdikli örneği, bu merkezlerdeki mes�ul müdürün iki adet fotoğrafı, dilekçeye eklenir.

Bina Durumu

MADDE 9-(11 Ocak 1998 yayım tarihli Yönetmelik ile değişik) ÜYTE Merkezleri, bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz hastanelerde ve binalarda kurulur. Ancak; müstakil merkezler, Imar Kanunu ile Tüzük ve Yönetmelikleri hükümlerine göre yapılmış ve kullanma izni alınmış binalarda kurulur. Başka amaçla yapılmış olup da merkez açılacağı belirtilerek umumi binaya çevrilme ile ilgili olarak mahalli belediyeden izin alınmamış olan ve yangına karşı güvenlik önlemleri bulunmayan binalarda merkez açılamaz. Merkezlerde tek yataklı hasta ve muayene odaları en az 9 m2 olacak; birden çok yataklı odalarda hasta başına en az 7 m2 alan düşecektir. Hasta odalarının bulunduğu koridorların genişliği en az 2 m olacaktır. Buralara, ancak sedye taşınmasına engel olmamak koşulu ile hemşire istasyonu bankosu konabilir. Katlar arası sedyeli hasta taşınmasında gerekli olduğu hallerde kullanılacak olan merdiven ve sahanlık en az net 1.3 m. genişlikte, basamak yüksekliği 16-18 cm., basamak genişliği 30-33 cm. arasında olmalıdır.

Merdiven rıhtları özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilmeli, merkez girişine özürlüler için uygun eğimli rampa yapılmalıdır. Zemin dışında iki kattan yüksek merkezlerde, yeteri kadar asansör bulunması zorunludur. Asansörün sedye ve onu kullanacak personeli alacak büyüklükte olması gerekir. Asansör birden çok ise birinin bu nitelikte olması yeterlidir. Merkezler, mutlaka kaloriferle ısıtılır ve bütün bina uygun sıcaklıkta tutulur.Açılma Izni, Izin Belgesi ve RuhsatnameMadde 10 �(Değişik madde: 8.7.2005-25869) 8 inci maddeye uygun olarak düzenlenen dilekçe ve ekleri üzerine Il Sağlık Müdürü veya görevlendireceği Müdür Yardımcısı başkanlığında, bir hekim ve Il Sağlık Müdürlüğü veya Il Bayındırlık Müdürlüğünden bir Mühendis olmak üzere üç kişilik bir heyetin mahallen inceleme yapmasından ve rapor düzenleyerek, açılması istenen merkezi kontrol ederek eksiklikleri var ise tamamlattırmasından sonra, ilgili belgeler aynı ilde alt komisyon varsa alt komisyona, yoksa Valilik görüşleri

ile birlikte Bakanlığa gönderilir.Başvuru dosyası, 15 gün içinde Alt Komisyon tarafından incelenerek sonucu Bakanlığa bildirilir. Bakanlık yapılacak ilk Bilim Komisyonu toplantısında dosyayı Komisyona sunar, uygun bulunması halinde ruhsat veya izin belgesi verilir.Müracaatın yapıldığı ilde alt komisyon yoksa Il Sağlık Müdürlüğü dosyayı doğrudan Bakanlığa gönderir. Genel Müdürlük tarafından dosya içeriği Yönetmeliğe uygun bulunursa Komisyona gönderilir. Bilim Komisyonu ilk toplantısında dosyayı görüşür ve en geç 30 gün içinde mahallinde inceleme yapar veya yaptırır. Dosya muhteviyatı ve fiziki yapı uygun görüldüğü takdirde Bakanlıkça izin belgesi veya ruhsatname düzenlenerek mahalline gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemlerinin Uygulandığı Merkezlerde Bulunması Gerekli Bölümler, Araçlar,Gereçler ve Personel

Bölümler

MADDE 11- (11 Ocak 1998 yayım tarihli Yönetmelik ile değişik) Merkezlerde uygulama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen şartları ve nitelikleri haiz bölümlerin bulunması zorunludur.

a)Hasta kabul bölümü: Yeterli genişlikte ve rahat şekilde döşenmiş bir hasta kabul yeri (en az 25 m2.),

b)Hasta muayene bölümü: Hastaların muayene edilebilecekleri en az iki muayene odası,

c)Ameliyathane: Sadece üremeye yardımcı tedavi yöntemleri uygulanmak üzere; genel anestezi ile laparoskopi yapılmasına müsait şartları taşıyan, oosit elde edilmesi için ultrason cihazı da bulunan ve uygulama esnasında doğabilecek komplikasyonlara da müdahale edilmesine uygun diğer teçhizatı haiz olan standart bir ameliyathane (en az 20 m2.),

d)(Değişik ibare:8.7.2005-25869) �Ebriyoloji Laboratuvarı�: Oositlerin alınmasını takiben en kısa sürede oositlerin değerlendirilmesine elverişli, gerekli araç ve gereçlerle donatılmış en az 25 metrekare büyüklüğünde, ısısı ayarlanabilen ve ameliyathaneye bitişik ve pencere veya açılıp kapanan cam bölme veyahut kapı ile ameliyathane ile irtibatlı özel bir laboratuvar,

e)Endokrin ve Androloji Laboratuvarı: Merkezde veya aynı ilde merkezle bağlantısı olan, hasta takibi için gerekli hormon çalışmalarının yapılabildiği ve gerekli araç, gereçle donatılmış bir endokrin laboratuvarı ile merkez içinde androloji laboratuvarı (en az 10 m2.),

f)Sperm odası: Sperm alınması için, laboratuvara yakın içinde lavabo ve duş bulunan özel bir oda,

g)Hasta odası: Hastaların oosit toplanması öncesinde hazırlanması, sonrasında ise ayılması için ameliyathaneye yakın ve standartlara uygun en az iki oda,

h)Görevlilerin soyunma-giyinme ve çalışma odaları: Binanın durumuna ve kadroya göre, hekimlere ve diğer görevlilere gerektiği kadar soyunma-giyinme ve çalışma odaları,

ı)Çalışan personel sayısına göre yeterli dinlenme yerleri,

j)Hemşire ofisi,

k)Danışmanlık/toplantı odası,

I)Yıkanma ve sterilizasyon bölümü,

m)Büro, arşiv ve sekreter odası,

n)Malzeme deposu,

o)Personel ve hastalar ile kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere yeterince tuvalet ve lavabolar ile sıcak sulu duş veya banyolar,

p)Gereğinde kullanılmak üzere tam donanımlı bir ambulans bulundurulması veya ambulans hizmetleri veren bir kurumla ameliyathanede yapılacak her müdahale süresince ambulans bulundurulmasına dair anlaşma yapılması,

r)Kan alma odası,

s)Ultrason odası.

Merkezler genel ve özel hastanelerin bir ünitesi olarak kurulacak ise, (e), (h), (ı), (m), (n), (o), (p), (r), (s) bentlerinde sayılan bölümler olmayabilir. Ameliyathane, laboratuvar, endokrin ve androloji laboratuvarının zemini antibakteriyel-antistatik malzeme ile kaplanacaktır. Müstakil Merkezler ayrıca, Bakanlıktan ruhsat almış genel dal hizmeti veren bir hastane (kamu ya da özel) ile sevk protokolü yaparak yoğun bakım hizmetleri vereceklerdir.

Araç ve Gereçler

MADDE 12-(11 Ocak 1998 yayım tarihli Yönetmelik ile değişik) Merkezlere açılış izni veya ruhsat verilebilmesi için Ek-1� de belirtilen araç ve gerecin bulunması zorunludur. Bu liste her yıl Komisyonun yapacağı ilk toplantıda yeni tıbbi gelişmeler gözönünde bulundurularak değerlendirilir.Değişiklik yapılması gerektiğinde, yapılan değişiklikler Bakanlıkça Resmi Gazete�de yayımlanarak duyurulur.Değişikliğin Resmi Gazete�de yayımlandığı tarihte faaliyette olan merkezler yayımlanma tarihinden itibaren 6 ay içinde araç-gereç durumlarını yapılan değişikliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.

Elektrik Jeneratörü,Klima ve Gaz Sistemleri

MADDE 13- (11 Ocak 1998 yayım tarihli Yönetmelik ile değişik) Merkezlerde elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girebilecek ve yeterli enerji üretebilecek kapasitede bir jeneratör veya devamlı güç kaynağı bulunması zorunludur. Ameliyathane, yoğun bakım odasında ve laboratuvarlarda, mikroorganizma geçirmeyecek filtreli bir klima sistemi olmalıdır.Ayrıca ameliyathane, yoğun bakım ve hasta odalarında merkezi gaz sistemi kurulmalıdır.

Personel Durumu

Madde 14 � (Değişik madde:8.7.2005-25869) Merkezlerde, aşağıda belirtilen personelin bulunması zorunludur.

a)Mes�ul müdür: Tam gün süreli çalışan uzman yada pratisyen hekim,

b)ÜYTE ünitesi sorumlusu; Yurt içinde Bakanlık tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde veya yurt dışında üreme tıbbı, infertilite ve yardımcı üreme teknikleri konusunda en az altı aylık uygulamalı bir eğitim programını tamamlamış, belgeleri Bilim Komisyonunca onaylanmış ve Bakanlıkça sertifikalandırılmış kadın hastalıkları ve doğum uzmanı,

c)Bir üroloji uzmanı,

d)Bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı,

e)Embriyoloji laboratuarı sorumlusu; Üremeye yardımcı tedavi konusunda yurt içinde Bakanlık tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde veya yurt dışındaki merkezlerde en az altı aylık uygulamalı eğitim görmüş ve belgeleri Bilim Komisyonunca onaylanmış ve Bakanlıkça sertifikalandırılmış tabip, histoloji-embriyoloji uzmanı veya histoloji-embriyoloji alanında üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda master veya doktora yapmış veteriner, biyolog, eczacı ve hemşire gibi bir sağlık personeli,

f)Yeterli sayıda sağlık personeli ve idarî personel,

g)Müstakil merkezlerde tam süreli çalışan en az bir anestezi uzmanı ve yeterli sayıda ameliyathane personeli.

Yukarıdaki sağlık personelinin Türkiye�de mesleğini icra etmeye yetkili olması ve bütün personelin yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum olmaması şarttır.Personelin üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusundaki sertifika ve belgeleri, üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitimine ilişkin tebliğe uygun olacaktır.Merkez personelinde istifa, yer değişikliği, ölüm ve benzeri sebeplerle yapılan değişiklikler iki ay içinde Bakanlığa bildirilir.Ancak, ÜYTE ünitesi sorumlusu ve Embriyoloji laboratuarı sorumlusu Bakanlığın onayı olmadan değiştirilemez.Yukarıdaki fıkralara göre Bakanlığa bildirimde bulunulmadan veya Bakanlık onayı alınmadan personel değişikliği yapıldığının tespit edilmesi hâlinde Komisyonun teklifi üzerine Merkezin, izin belgesi veya ruhsatnamesi Bakanlıkça iptal edilir.

Mes�ul Müdür ve ÜYTE Ünitesi Sorumlusu

MADDE 15- (28 Ocak 1998 yayım tarihli Yönetmelik ile değişik) Müstakilen Kurulan merkezlerin bir mes�ul müdürü ve ÜYTE ünitesi sorumlusu; hastanelerin kadın hastalıkları ve doğum bölümüne bağlı olarak Kurulan merkezlerin de hastane baştabibine veya mes�ul müdürüne bağlı bir ÜYTE ünitesi sorumlusu bulunur.Mes�ul müdürün 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen nitelikleri haiz tam süreli çalışan bir hekim olması gerekir. ÜYTE ünitesi sorumlusunun 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nitelikleri haiz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olması gereklidir.Kamu kurum ve Kuruluşlarınca açılan merkezlerin mes�ul müdürlük görevi, bağlı bulunduğu klinik şefi veya ilgili bilim dalı başkanı veyahut sorumlu uzmanı tarafından “ÜYTE Ünitesi Sorumlusu” sıfatıyla yürütülür.

Merkez mes�ul müdürü 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki şart ve nitelikleri haiz, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ise, ayrıca ÜYTE ünitesi sorumlusu olmayabilir. Bu takdirde mes�ul müdür her iki görevi birlikte yürütür.

MADDE 16- 11 Ocak 1998 tarih ve 23227 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

BEŞINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yasaklar

Madde 17 � (Değişik madde:8.7.2005-25869) Bu Yönetmelik ile gösterilen vasıf ve şartlarda olmayarak izin belgesi veya ruhsatname alınmadan tabipler ve diğer şahıslar tarafından ÜYTE uygulamak için özel yerler açılması veya oturdukları yerlerin bir bölümünün bu uygulamaya tahsis edilmesi; kendilerine ÜYTE uygulanacak adaylardan alınan yumurta ve spermler ile elde edilen embriyoların bir başka maksatla veya başka adaylarda, aday olmayanlardan alınanların da adaylarda kullanılması ve uygulanması ve bu Yönetmelikte belirtilenlerin dışında her ne maksatla olursa olsun bulundurulması, kullanılması, nakledilmesi, satılması yasaktır. Bu yasağa ve bu Yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilenlerin faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur.Yardımcı üreme tekniklerinin uygulandığı merkezlerde üçten fazla embriyo transfer edilmemesi esastır. Yaş faktörü, embriyo kalitesi ve benzeri tıbbî zorunluluk hallerinde üçten fazla embriyo transfer edilmesi durumunda uygulamayı yapan tabip gerekçesini belgelendirmek zorundadır.

Üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanması yasaktır. Ancak tıbbî zorunluluk hallerinde üreme hücreleri ve gonad dokuları saklanabilir. Saklanan üreme hücreleri ve gonad dokuları evlilik dışında ve başka şahıslar için kullanılamaz. Dondurulan üreme hücreleri ve gonad dokuları alınan kişinin isteğine göre imha edilebilir.Üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanmasını gerektiren tıbbî zorunluluk hallerinin nelerden ibaret olduğu, üreme hücreleri ve gonad dokuları saklanmasına ilişkin diğer usül ve esaslar Bakanlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenir.

Adaylardan fazla embriyo alınması durumunda eşlerden her ikisinin rızası alınarak embriyolar dondurulmak suretiyle saklanabilir. Beş yılı geçmemek şartıyla, merkez tarafından tespit edilecek süre içinde her iki eşin rızası alınarak aynı adayda kullanılabilir. Bu süre sonunda veya eşlerden birinin ölümü veya eşlerin birlikte talebi veya boşanmanın hükmen sabit olması halinde, bu süreden önce saklanan embriyolar derhal imha edilir. Saklama, kullanma ve imha bilgileri Komisyon tarafından belirlenen sürelerde Bakanlığa bildirilir. Saklama ve imha işlemlerinin yapılmasında Ek 3�deki Embriyo Saklama Bilgi Fişi ve Embriyo Imha Bilgi Fişi ile ÜYTE Uygulanacak Çiftlere Ait Izin Belgesi doldurulur.

Açılma Ruhsatnamesi ve Izin Belgesinin Iptali

Madde 18 � (Değişik madde:8.7.2005-25869) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uymayan merkezler ile uygulamaları ve uygulama sonuçları Komisyon tarafından yeterli bulunmayan merkezlerin faaliyetleri, Komisyon�un görüşü de alınarak, Bakanlıkça üç aydan altı aya kadar durdurulur. Bu süre içerisinde yeniden başvurulduğu takdirde, merkezlerin durumu tekrar değerlendirilerek çalışmasına izin verilir veya faaliyetinin durdurulmasına devam edilir. Sürenin sonuna kadar yeniden değerlendirme talebinde bulunmayan ve durumunda değişiklik olmayan merkezlerin ruhsatı ve çalışma izni iptal edilir. Çalışmaları durdurulan merkezin elindeki vak�alar, en geç on gün içinde Bakanlığa bildirilir. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinin ihlâl edilmesi halinde, ilk tespitte üç ay süre ile ikinci tespitte ise altı ay süre ile merkez faaliyeti durdurulur. Üçüncü tespitte ise ruhsat ve çalışma izni iptal edilir.

Bilgi formu ve Reklam

MADDE 19-(11 Ocak 1998 yayım tarihli Yönetmelik ile değişik) Üremeye yardımcı tedavi metodu uygulaması yaptırmak üzere başvuran evli çiftlerin EK-2�de belirtilen nitelikleri haiz olması şarttır.Uygulamanın takibinin sağlanabilmesi için, merkezlerin, Komisyon tarafından belirlenmiş standart formlar ile her yılın Ocak ayında, bir önceki yılın çalışma verilerini ve ayrıca her altı ayda bir olmak üzere oluşmuş gebelik bilgilerini Bakanlığa göndermeleri şarttır.Embriyo saklama ve imha işlemlerinde EK-3�deki form doldurularak merkezde muhafaza edilir. Uygulamalara ilişkin olarak merkezlerden toplanan bilgiler, Bakanlık tarafından her yıl rapor haline getirilir ve yayınlanır. Yayınlanan rapor ÜYTE uygulamalarında bulunan ilgili bütün kuruluşlara gönderilir.

Istatistiksel sonuç ve bilgiler merkezler tarafından bilimsel yayın organları haricinde Bakanlık izni olmadan yayınlanamaz. Abartılı sonuç ve başarı oranları bildirimi ile görsel veya yazılı basın kullanılarak hastaların ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açan her tür faaliyet Bakanlıkça izlenir ve uyarılır, tekrarı halinde kapatılması için Bakanlık gerekli işlemleri yapar.Bu Yönetmeliğin öngördüğü form ve dokümanlar merkezlerde en az beş yıl saklanır ve Komisyon veya Bakanlıkça istenildiğinde ibraz edilir.

Izin Belgesi

Madde 20- (19 Kasım 1996 yayım tarihli Yönetmelik ile değişik) Üremeye yardımcı tedavi metodu uygulanacak evli çiftlerin Ek -4�deki izin belgesini doldurmaları şarttır.

Geçici Madde 1- (19 Kasım 1996 yay&#305