GenelgeMEVZUAT

2006 YILI SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI ILAÇ LISTESI VE UYGULAMA TEBLIĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

2006 YILI SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI ILAÇ LISTESI VE UYGULAMA TEBLIĞI

(SERI NO: 2006/1)

Resmi Gazete: 30 Mayıs 2006 – Sayı : 26183

BIRINCI BÖLÜM

Yasal dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 123 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Kurum Yönetim Kurulu’nun 10/3/2005 tarihli ve XVII/257 sayılı Kararı üzerine hazırlanmış ve Kurum Yönetim Kurulu’nun 2/5/2006 tarihli ve XVII/203 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ hükümleri, Kurum sağlık yardımından yararlanma hakkı bulunan sigortalılar ile işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kimselere uygulanır.

Yükümlülük ve sorumluluk

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümleri;

a)Sözleşmeli kişi ve kuruluşlar ile bunların birim amiri ve ilgili çalışanlarını,

b)Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını, üniversite hastanelerini ve bunların birim amiri ve ilgili diğer çalışanlarını,

c)Diğer resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile bunların birim amirlerini ve ilgili diğer çalışanlarını,

d)Işyeri tabiplerini,

bağlar.

e)Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanılması, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından kişilere veya ilaca verilen özel kullanım izinleri, Resmi sağlık tesisleri sağlık kurulu raporları ile onaylanmak ve Genel Müdürlükçe uygun görülmek kaydıyla bu hükmün dışındadır.

(2) Bu Tebliğ hükümlerine uyulmaması durumunda Kurumun uğrayacağı zarar, ilgililerin alacağından mahsup veya mümkün olmaması durumunda yasal yollar kullanılarak doğrudan tahsil ve tazmin edilir.

IKINCI BÖLÜM

MADDE 4 – (1) 29/4/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tedavi Yardımına Ilişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)”nin “Reçetelerin Düzenlenmesi ve Ilaç Kullanım Ilkeleri” başlıklı 11 inci ve “Reçete Yazımı, Rapor Düzenlenmesi ve Ilaç Kullanım Ilkeleri” başlıklı 12 nci maddeleri ile aşağıda belirtilen ekleri;

a)Hasta Katılım Payından Muaf Ilaçlar Listesi (EK/2),

b)Sistemik Antimikrobik ve Diğer Ilaçların Reçeteleme Kuralları (EK/2A),

c)Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek Ilaçlar (EK/2B),

d)Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek Ilaçlar (EK/2C),

(2) “Şeker Ölçüm Çubukları” başlıklı 20.6 maddesi, bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen kimselere uygulanacaktır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 15/5/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.