Genel SağlıkHABERLER

ZORUNLU MESLEKİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası geç kalmış, gerekli ve olumlu bir adım olmakla birlikte, mevcut haliyle uygulanmasında ciddi endişelerimiz söz konusudur. Şöyle ki:

İlgili Tebliğin geç yayınlanmış olmasından ötürü hekimler, sigorta yaptırmak için zaman baskısı altında kalmışlardır. Bu nedenle hekimlerin kendilerine uygun, çıkarlarını koruyan, farklı seçenekleri araştırarak sigorta yaptırma fırsatları kalmamıştır. Yaz ve tatil dönemi olması da sigortalatma işlemlerini zorlaştırmaktadır.

Yetkili sigorta şirketleri halen bu konuda geçerli bir poliçe örneği oluşturamamış durumdadırlar. Elimize geçen poliçe örnekleri söz konusu tebliğin aynen kopya edilmesiyle oluşturulmuş hukuken ve mantıken ciddi hatalar içeren metinlerdir. Bazı poliçeler, artı avantajlar sağlamak bir yana Tebliğde yer alan güvenceleri bile teminat altına almamaktadır.

Hekimlerin sigorta şirketlerine Tebliğde yer alan güvencelerin tümünü eksiksiz olarak kapsayan ve bunlara ilaveten artı avantajlar sağlayan sigorta yaptırabilmeleri için uygulamanın en az 3 ay ertelenmesi için derhal gereken adım atılmalıdır.

Tebliğle belirlenen bazı zorunlu hususların (Teminat miktarı, süresi gibi…), özellikle riskin yüksek olduğu hekimlik alanları için yeterli olmayabileceği ve bu sigortayı yaptıran hekimlerin de kendilerini tazminat sorumluluğu karşısında yeterince güvende hissetmeyecekleri endişesi söz konusudur.

Bu hususlarda tarafların (Hekim meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri, vb..) görüşleri alınarak uygulamanın revize edilmesi uygun olacaktır kanısındayım.

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ