GenelgeMEVZUAT

TULAREMI HASTALIĞI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

TULAREMI HASTALIĞI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

T.C.SAĞLIK BAKANLIğI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B100TSH0110002

Konu : Tularemi

11 / 04 / 2005 5103

GENELGE

(2005 / 61)

Tularemi, tavşan ateşi veya avcı hastalığı gibi isimlerle de bilinen, virülansı hayli yüksek olan Francisella tularensis adlı bakterinin meydana getirdiği bir zoonozdur. Hastalığa neden olan bakterinin doğal saklayıcısı çoğunlukla kemirici hayvanlar olup, hastalığın insanlara bulaşmasında, enfekte hayvanların idrar, dışkı, kan ve organlarının deri, mukoza veya konjunktivaya direkt teması ile kontamine olmuş gıdaların yenmesi ve suların içilmesi önemli rol oynamaktadır. Hastalık, enfekte av hayvanlarının yüzülmesi, etlerinin parçalanması veya bu hayvanlara ait etlerin çiğ ya da iyi pişirilmeden yenmesiyle bulaşabileceği gibi etkeni taşıyan kene ve kan emici sineklerin insanları ısırması ile de bulaşma söz konusu olabilmektedir.

Tularemi, klinik olarak ülseroglandüler, glandüler, oküloglandüler, orofaringeal, tifoidal ve pnömonik tularemi şeklinde görülen bir hastalıktır. Zaman zaman değişik illerde orofaringeal ve oküloglandüler formlarda epidemik bir seyir arz eden tulareminin, ülkemizdeki bulaşma kaynağı konusundaki genel kanaat, kontaminasyonlar açısından izolâsyonu tam olarak sağlanamamış, hayvanların kolayca kirletebileceği, yeterli klorlama yapılamamış ya da klorlamada sürekliliğin sağlanamadığı kaynak ve depolardan su içilmesi merkezindedir.

Bu cümleden olmak üzere :

-Özellikle kırsal kesimlerde bulunan içme ve kullanma sularına ait kaynak, kanal, boru ve depoların, kontaminasyonları önleyecek şekilde ıslahının sağlanması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla icap eden iş birliğinin gerçekleştirilmesi,

-Içme ve kullanma sularının klorlanması ile klorlama işlemlerinde sürekliliğin sağlanması,

-Kaynağı belirsiz veya yeterince klorlama yapıldığından emin olunmayan suların kaynatılarak içilmesi, suların ferdî dezenfeksiyonu ile özellikle av hayvanlarının yüzülmesi ve parçalanması esnasında eldiven kullanılması, bu hayvanlara ait etlerin iyice pişirilerek yenmesi, meyve ve sebzelerin bol su ile iyice yıkandıktan sonra tüketilmesi gibi konularda halkın bilgilenmesine ve bilinçlendirilmesine yönelik eğitim verilmesi,

-Hastalığın görüldüğü, kuşkulu vak’aların bulunduğu ya da tularemi pozitif vak’alarla epidemiyolojik ilişkisi olan yerleşim yerlerinde inceleme ve taramalar yapılarak hastaların bulunup tedavi edilmelerinin temin edilmesiyle,

-Vak’a bildirimlerinin, mer’i mevzuatı muvacehesinde yapılması icap etmektedir.Bunların yanı sıra, yapılan incelemeler ve değerlendirmeler ile Bakanlığımıza ulaşan bilgiler, tulareminin çok fazla bilinen bir hastalık olmamasından dolayı ayırıcı tanılarda fazla akla getirilemediği, bundan ötürü de tanı ve tedavinin zamanında gerçekleştirilemeyeceğine bağlı birtakım problemlerin bulunduğu şeklindedir.

Bu nedenle :

-Beta-laktam antibiyotik tedavisine cevap vermeyen tonsillofarenjit vak’aları,

-Boyunda lenfadenopatisi (LAP) olan vak’alar ile,

-LAP yanında konjunktiviti bulunan vak’alarda tularemi de düşünülmeli ve ayırıcı tanıda bu bilgiler dikkate alınmalıdır.

Konuya ilişkin olarak bilgilerinizi; keyfiyetin, ilinizdeki bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile diğer muhataplarına ulaştırılmasının sağlanması hususlarında da ilgililere emirlerinizi rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM :

81 Il Valiliğine.