MEVZUATYönetmelik

GÖZLÜKÇÜLÜK RUHSATNAMESI VERILMESI IÇIN GERÇEKLEŞTIRILECEK KURS VE SINAV YÖNETMELIĞI

GÖZLÜKÇÜLÜK RUHSATNAMESI VERILMESI IÇIN GERÇEKLEŞTIRILECEK KURS VE SINAV YÖNETMELIĞI

17 Aralık 2004 – Sayı : 25673

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre en az lise seviyesinde öğrenim gören ve 21/11/1993 ilâ 26/6/2004 tarihleri arasında gözlükçülük ruhsatnâmesi olmaksızın optisyenlik mesleği ile ilgili olarak çalışanlara, gözlükçülük ruhsatnâmesi verilmek üzere açılacak kurs ve bu kursun sonunda yapılacak sınav ile kurs ve sınav giderlerinin karşılanmasına dair usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 21/11/1993 ilâ 26/6/2004 tarihleri arasında ruhsatnâmeli bir gözlükçünün mesul müdürlüğü altında faaliyet gösteren müesseselerde gözlükçülük ruhsatnâmesi olmaksızın optisyenlik mesleği ile ilgili olarak çalışanları, bu çalışanlara gözlükçülük ruhsatnâmesi verilmek üzere yetiştirilmeleri için açılacak kursu, bu kursun sonunda yapılacak sınavı, kurs ve sınav ile ilgili komisyonları ve kursu verecek olan kuruluşları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a)Kanun: 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunu,

b)Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c)Genel Müdürlük: Bakanlık Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d)Müdürlük: Il Sağlık Müdürlüğünü,

e)Optisyenlik müessesesi: 30/12/1940 tarihli ve 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun hükümleri uyarınca açılıp faaliyet gösteren müesseseyi,

f)Gözlükçülük ruhsatnâmesi: Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca düzenlenen kursa ve bu kursun sonunda yapılacak sınava iştirak ederek başarılı olanlara gözlükçü unvanı ile optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisinin bulunduğuna dair Bakanlıkça düzenlenecek belgeyi,

g)Üniversiteler: Bünyesinde yüksekokul seviyesinde optisyenlik eğitimi veren Osmangazi, Ege, Muğla, 19 Mayıs ve Cumhuriyet Üniversitelerini,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Gözlükçülük Kursu ve Kursa Başvuru

Gözlükçülük Kursu

Madde 5 — Gözlükçülük ruhsatnâmesine sahip bir mesul müdür nezaretinde faaliyet gösteren bir optisyenlik müessesesinde, gözlükçü veya optisyen unvanını haiz olmaksızın 21/11/1993 ilâ 26/6/2004 tarihleri arasında en az dört yıl süre ile optisyenlik mesleği ile ilgili olarak çalışan ve en az lise seviyesinde öğrenim görenlere gözlükçülük ruhsatnâmesi verilmek amacıyla, Bakanlıkça bir defaya mahsus olarak altı ay süreli gözlükçülük kursu düzenlenir.

Gözlükçülük kursuna iştirak edecek olanlara teorik ve pratik eğitimler, üniversiteler tarafından verilir.

Kursa Başvuru

Madde 6 — Gözlükçülük kursuna iştirak etmek isteyenler, EK-1’de örneği yeralan başvuru formunu doldurarak, bu formun ekinde;

a)Nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti,

b)En az lise seviyesinde öğrenim gördüğüne dair mezuniyet belgesinin veya diplomasının noter tasdikli sureti,

c)Optisyenlik mesleğini icra edebileceğine dair son iki ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı,

d)Asgarî olarak dört yıl süreyle optisyenlik mesleği ile ilgili olarak çalıştığı optisyenlik müessesesi veya müesseselerinin 3958 sayılı Gözlükçülük Hakkında Kanun hükümlerine göre açılıp faaliyet gösterdiğine dair, müessesenin bulunduğu yerdeki mahallin en büyük sağlık amirliğinden alınacak belge,

e)21/11/1993 ilâ 26/6/2004 tarihleri arasında, optisyenlik müessesesinde veya müesseselerinde asgarî olarak dört yıl süreyle optisyenlik mesleği ile ilgili olarak çalıştığını belgeleyen sosyal güvenlik kuruluşlarından alınmış prim dökümlerini gösteren belgenin aslı veya optisyenlik müessesesinde çalıştığına ve fakat adına pirim ödenmediğine dair yargı merciince verilmiş tespit kararı,

f)Ikâmetgâh belgesi,

g)Son altı ay içerisinde çektirilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ile birlikte, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren (Değişik ibare:8.6.2005 – 25839 / Yürürlük 31.01.2005)”ikiyüzotuz” gün içerisinde doğrudan Bakanlığa veya bulundukları ilin müdürlüğüne başvururlar.Sağlık müdürlükleri, kendilerine verilen başvuru dilekçelerini ve eklerini bekletmeksizin Bakanlığa intikal ettirirler.

Başvurunun Değerlendirilmesi

Madde 7 — 6 ncı maddedeki belgeleri eksiksiz olarak ibraz edenlerin başvuruları, başvuru süresinin sona ermesinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Merkez Kurs Komisyonunca değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda kursa iştirak edebilme şartlarını taşıyanların isimleri ve tercih sırasına göre kurs görecekleri üniversiteler ile kursların başlayış tarihleri, Bakanlığın www.saglik.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Kurs Komisyonu ile Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonu

Merkez Kurs Komisyonunun Teşkili

Madde 8 — Merkez Kurs Komisyonu;

a)Bakan veya Müsteşar’ın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında;

b)Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının,

c)Sağlık Eğitimi Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının,

d)Bakanlık 1. Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği Hukuk Müşavirinin iştiraki ile teşkil olunur.

Merkez Kurs Komisyonunun Görevleri

Madde 9 — Merkez Kurs Komisyonu görevleri şunlardır;

a)Gözlükçülük kursuna başvuranların durumlarının, Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygunluğunu değerlendirmek,

b)Üniversitelerin bildirdiği kontenjan durumuna ve başvuru dilekçelerindeki tercihlere göre kursiyerlerin üniversitelere dağılımını yapmak,

c)Gözlükçülük kurslarının başlayış tarih veya tarihlerini belirlemek,

d)Üniversiteler bünyesinde verilen gözlükçülük kursunun, müfredat programına uygun şekilde yürütülmesi ve kurs sonunda yapılacak yazılı ve pratik sınavın gerektiği şekilde yapılması amacıyla gerekli kararları almak ve koordinasyonu sağlamak,

e)Gerektiğinde, üniversitelerce verilen kursları yerinde izlemek veya izlenmesini ve kursun sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

f)Kurs sonunda merkezî sistem ile yapılacak yazılı sınavı gerçekleştirecek mercîi konusunda karar vermek ve Makam onayına sunmak,

g)Yazılı sınav soruları ve pratik sınav konularını içeren ve Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonunca hazırlanan soru bankası içerisinden sınav sorularını ve konularını belirlemek,

h)Bu Yönetmeliğin diğer hükümleriyle belirlenen görevleri ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ı)Sınavların yapılacağı zamanı belirleyip, ilan etmek.

Komisyonca alınan kararların, internet vasıtasıyla ilân edilmesi, üniversitelere, Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonuna bildirilmesi ile Komisyonun sekreterya işleri, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonunun Teşkili

Madde 10 — Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonu, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında;

a)Üniversitelerin her birinden optisyenlik programı öğretim üyesi birer kişinin,

b)Oftalmoloji Derneği temsilcisinin,

c)Gözlükçüler ve Optisyenler Derneklerinin aralarından seçeceği bir temsilcisinin iştiraki ile teşkil olunur.

Komisyonun, Dernek temsilcisi üyeleri, mensubu oldukları derneklerin bildireceği iki kişi arasından Bakanlıkça; Üniversite temsilcisi üyeler ise, mensubu oldukları Üniversitece belirlenir.

Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonunun Görevleri

Madde 11 — Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır;

a)EK-2’de belirtilen müfredat programına göre gözlükçülük kursunun, haftalık teorik ve pratik dersleri ve saatlerini belirlemek,

b)Kurs sonunda yapılacak yazılı sınav soruları ile pratik sınavın konuları için soru bankası hazırlamak,

c)Üniversitelerce verilen kursun, müfredat programına uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve kurs sonunda yapılacak yazılı ve pratik sınavın gerektiği şekilde yapılması amacıyla Merkez Kurs Komisyonunca alınacak kararların uygulanmasını sağlamak,

d)Sınava iştirak için gerekli belgeleri belirlemek,

e)Bu Yönetmeliğin diğer hükümleriyle belirlenen görevleri ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Komisyon, Bakanlıkça belirlenecek zamanlarda toplanır. Komisyonun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gözlükçülük Kursu Eğitim Programı ve Sınav

Gözlükçülük Kursu Eğitim Programı ve Müfredatı

Madde 12 — Üniversitelerce verilecek gözlükçülük kursunda, EK-2’de gösterilen müfredat programına göre belirlenecek haftalık ders saatlerine uyulur. Altı aylık olan gözlükçülük kursundaki müfredat programı toplam dörtyüz altmış altı saattir.Haftalık dersler ve saatleri, teorik ve pratik dersler olmak üzere iki bölümde olacak şekilde Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır. Gözlükçülük kurslarındaki eğitim, yüz yüze eğitim modeli ile verilir.

Kursa Devamlılık

Madde 13 — Gözlükçülük kursuna devam mecburidir. Ancak, müfredat programında öngörülen teorik ve pratik ders saatlerinin herbiri için, azamî % 10 devamsızlık hakkı vardır. Ayrıca, kurs süresince hastalık mazeretine istinaden yirmi günden fazla olmamak üzere istirahat raporu alınabilir. Yirmi gün ve daha az süreli istirahat raporları, devamsızlık süresinden sayılmaz.Müfredat programına % 10’dan fazlası devamsızlığı bulunanlar ile yirmi günden fazla istirahat raporu alanların kayıtları silinir.

Sınav Usulü

Madde 14 — Bu Yönetmeliğe uygun şekilde gözlükçülük kursunu tamamlayanlar, gözlükçülük ruhsatnâmesi alabilmek için bir defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilecek sınava iştirak ederler.Sınav, yazılı ve pratik sınav olmak üzere iki aşamalı yapılır.Yazılı sınav, merkezî sistemle gerçekleştirilir. Yazılı sınav Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılır. Pratik sınav ise, Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonu üyesi olan ilgili üniversite temsilcilerinin gözetiminde ve sorumluluğunda, kursiyerin eğitim gördüğü üniversitede yapılır.

Pratik sınavla ilgili usul ve esaslar Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonunca belirlenir, Merkez Kurs Komisyonunun onayı alınıp, uygulanır.

Sınav Başarı Notu

Madde 15 — Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı sayılabilmek için, yazılı ve pratik sınav notu ortalamasının, yüz üzerinden en az altmış olması gerekir.Pratik sınav notunun % 40’ı ile yazılı sınav notunun % 60’ı toplanarak sınav başarı notu belirlenir.

Telafi Kurs ve Sınav Hakkı

Madde 16 — 13 üncü maddede belirtilen sürelerden fazla süreyle kursa devam etmeyip kurs kaydı silinenlere, sağlık nedenleri, doğal afet gibi kabul edilebilir mazeretlerini ispatlamaları kaydıyla bir kereye mahsus olarak telafi kurs ve sınav hakkı verilir.Merkez Kurs Komisyonu tarafından durumları değerlendirilen ve mazeretleri kabul edilenler, Komisyonun bir aydan az olmamak üzere belirleyeceği yoğunlaştırılmış kursa iştirak ederler. Telafi kursu, Merkez Kurs Komisyonu tarafından belirlenecek bir üniversite bünyesinde verilir.Sınav, telafi kursunun bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde telafi kursu verilen üniversite tarafından yapılır. Yazılı sınav soruları ve pratik sınav konuları, telafi kursu verilen üniversite temsilcisi haricindeki Kurs Müfredat ve Sınav Komisyonu üyelerince hazırlanır.

Telafi kursu sonunda yapılacak sınavda, 15 inci maddedeki başarı notu hesabı dikkate alınır.

BEŞINCI BÖLÜM

Gözlükçülük Kursunu Veren Üniversitelerin Kurs ve Sınava Ilişkin Yükümlülükleri,

Kurs ve Sınav Giderleri ve Gözlükçülük Ruhsatnamesi Düzenlenmesi

Üniversitelerin Kurs ve Sınava Ilişkin Yükümlükleri

Madde 17 — Gözlükçülük kursu eğitimini gerçekleştirecek üniversiteler;

a) Kursun, EK-2’deki müfredat programına uygun ve düzenli şekilde yürütülmesi,

b) Bakanlıkça gönderilen onaylı isim listesindeki kişilerin kursa iştiraklerini düzenli ve sürekli şekilde sağlamak,

c) Kursa iştirak edenlerin devam durumunu, her ayın sonunda Bakanlığa bildirmek,

d) Kurs eğitiminin, öğretim üyeleri ve görevlilerince layıkı ile yerine getirilmesi için gerekli iç denetimleri yapmak,

e) Kursu, bu Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak tamamlayan kursiyerlerin listesini Bakanlığa bildirmek,

f) Sınav sonuçlarını liste halinde Bakanlığa göndermek,

ile yükümlüdürler.

Kurs ve Sınav Giderleri ile Ücretleri

Madde 18 — Gözlükçülük kursu ve sınav gider ile ücretleri, kursa iştirak edenlerce karşılanır. Kurs ücreti, Merkez Kurs Komisyonunun kararı ile Bakanlık ve üniversitelerce müştereken belirlenerek her üniversitenin döner sermayesine yatırılır.Merkezî sistemle yapılacak yazılı sınav için, sınavı gerçekleştirecek mercîi ile birlikte Bakanlıkça belirlenecek sınav ücreti, ilgili mercîin göstereceği bankaya yatırılır.Kurs ve sınav ücretleri, yatırılmadan kursiyerler kursa ve sınava alınmaz.Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca gerçekleştirilecek telafi kurs ve sınavının giderleri ve ücretleri de kursiyerlerce karşılanır. Bu kursun ve sınavın ücretleri, Bakanlık ve ilgili üniversitece müştereken belirlenir.

Gözlükçülük Ruhsatnamesi Düzenlenmesi

Madde 19 — Gözlükçülük kursuna iştirak ederek bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde kursu tamamlayan ve kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar adına Bakanlıkça, gözlükçülük ruhsatnamesi düzenlenir ve ruhsatnâme, ilgiliye teslim edilmek üzere kişinin ikâmet ettiği yerin bağlı olduğu ilin müdürlüğüne gönderilir.

Gözlükçülük ruhsatnâmesinin ilgiliye teslimi için, ruhsat harcının ödenmesi gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.