Genel SağlıkHABERLER

TTB:İŞYERİ HEKİMLERİNE BASKI KABUL EDİLEMEZ

Türk Tabipleri Birliği, bir kısım Sağlık Müdürlüklerinde hekimlere telefonla ulaşılarak kamuda çalışanların mesai saatleri dışında işyeri hekimliği yapabilmelerinin bugünden sonra mümkün olmayacağı …

Türk Tabipleri Birliği, bir kısım Sağlık Müdürlüklerinde hekimlere telefonla ulaşılarak kamuda çalışanların mesai saatleri dışında işyeri hekimliği yapabilmelerinin bugünden sonra mümkün olmayacağı, Anayasa Mahkemesi Kararıyla, döner sermayesi olmayan kurumlarda çalışanların işyeri hekimliği yapabileceği; bu kapsamda olmayan kamu görevlisi tabiplerin, mevcut işyeri hekimliklerinden ayrılmaları gerektiğinin bildirildiği duyumunun alındığını açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklama şöyle;

Bu yönde girişimlerin önüne geçmek ve meslektaşlarımızın hak kayıplarını önlemek için aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.

Kamuoyuna Tam Gün Yasası olarak sunulan 5947 sayılı Yasa’da hekimlerin çalışma alanlarına ilişkin sınırlamalar getirilmiş; Anayasa Mahkemesi Kararıyla bu sınırlama kaldırılmış, Danıştay Kararlarıyla da Anayasa Mahkemesi Kararına aykırı olarak Sağlık Bakanlığının çalışma sınırlamalarının var olduğuna ilişkin işleminin yürütmesi durdurulmuştur.

Anılan Danıştay Kararında “…dava konusu işlemle, 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşunda çalışmalarının mümkün olmadığının ilan edilmesinde, 5947 sayılı Yasa hükümlerine, Anayasa Mahkemesi kararına ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” (Danıştay 5.Daire 21.7.2010 tarih ve 2010/4406 sayılı Karar) Bu kararda bahsi geçen çalışma biçimleri arasında işyeri hekimliğinin de bulunduğunda kuşku bulunmamaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, çalışma kısıtlamaları yasa ile açıkça getirilir. Yasal düzenleme ile açıkça getirilmemiş olan bir kısıtlama yorum yoluyla yaratılamaz.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve halen işyeri hekimliği de yapanların işyeri hekimliğinden ayrılmaları gerektiğine ilişkin olarak ortaya atılan iddiaların herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu yöndeki taleplerin resmi ve yazılı olarak yapılması halinde Hukuk Büromuz tarafından iptali için girişimde bulunulacaktır. Ayrıca belirtelim ki, yasaya aykırı olan bu talimatları verenler bu sebeple ortaya çıkacak olan hak kayıplarından bizzat sorumlu olacaklardır.

Meslektaşlarımızın ve sağlık yöneticilerinin mağduriyetine sebep olunmaması bakımından ilgili yasalar ile bunlara ilişkin yargı kararlarına uyulması gereğini önemle belirtmek isteriz.