GenelgeMEVZUAT

TEDAVI YARDIMINA ILIŞKIN UYGULAMA TEBLIĞI

26 OCak 2011, Çarşamba Yazı Boyutu

Maliye Bakanlığından:

TEDAVI YARDIMINA ILIŞKIN UYGULAMA TEBLIĞI

(SIRA NO: 11)

Resmi Gazete:11.10.2007-26670

Bilindiği üzere, (8) sıra numaralı “Tedavi Yardımına Ilişkin Uygulama Tebliği” (Bundan sonra “Tebliğ” olarak ifade edilecektir) 15/06/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 25/05/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.Söz konusu Tebliğde aşağıda belirtilen değişiklik ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1. Tebliğin 12.1.2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Günübirlik tedavilerde kullanılan ilaçların hastanelerce temini zorunlu olmayıp, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla ilaçlar serbest eczanelerden de temin edilebilir.”

2. Tebliğin eki Paket Işlem Fiyat Listesinde (EK-9) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Paket Işlem Fiyat listesinde yer alan “5. ANESTEZI VE REANIMASYON” işleminin adı “5. YOĞUN BAKIM HIZMETLERI” olarak değiştirilmiş ve bu işlem başlığı altında yer alan “P552010” ve “P552020” paket işlem kodları, işlemin adı, açıklamalar ve birim fiyatları ile birlikte listeden çıkarılmıştır.

b) Paket Işlem Fiyat Listesine bu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listede belirtilen işlemler eklenmiştir.

3. Yoğun bakım hizmetleri aşağıdaki esaslara göre yürütülecektir.

a) Yoğun bakım hastasından hiçbir gerekçeyle ilave ücret alınmayacaktır.

b) Ücretlendirme, Paket Işlem Fiyat Listesinin (EK-9) uygulama ilkeleri doğrultusunda yapılacaktır. Yoğun bakımda yatarken yapılan trakeostomi ve küçük cerrahi girişimler, albumin, enteral ve parenteral beslenme ürünleri fiyata dahil, trombosit, aferez trombosit hariçtir.

c) Her hasta için ayrıntılı epikrizin bir nüshası faturaya eklenecektir.

d) Mekanik ventilatör ihtiyacı olmayan veya üç günden kısa yatan hastalar için haftanın ilk günü dâhil tüm günler “diğer günler” üzerinden ücretlendirilir.

e) Hastaneler hasta seçimi yapamaz. Tedavi bitmeden hasta taburcu edilemez.

4. Nükleer tıp radyofarmasötik bedellerinin ödenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

Tebliğ eki Sağlık Kurumları Fiyat Listesinin 8.2 nci bölümünde yer alan “Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi” başlıklı işlemin açıklama bölümünde, kullanılan radyofarmasötiklerin ayrıca fatura edileceği belirtilmiş olmakla birlikte, Bakanlığımıza yapılan müracaatlardan nükleer tıp görüntüleme ve tedavi işlemlerinde kullanılan radyofarmasötik ajanların faturalandırılmasında ve bedellerinin ödenmesinde tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından radyofarmasötik ajanların faturalandırılması ve bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak 1/9/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 26/9/2007 tarihli ve 2007/73 sayılı Genelge yayımlanmış olup, kamu kurum ve kuruluşları tarafından konuyla ilgili olarak yapılacak ödemelerde de mezkur Genelge ile tespit edilen birim fiyatlar esas alınacaktır.

5. Tebliğin 20.4.1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve Tebliğ eki “Vücut Organ Protez ve Ortezler Listesi”ne; 211.802 kod numarası ve 1.700,00 (Binyediyüz) YTL birim fiyatı ile “Akülü tekerlekli sandalye” ilave edilmiştir.

“Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya sakatlığının yanında el, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani durumu olduğu veya kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi standart tekerlekli sandalye kullanamayacağı veya kullanması halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, erişkin veya çocuk nöroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla akülü tekerlekli sandalye verilmesi mümkündür.

Akülü tekerlekli sandalyeler en az; elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, 6-12 derece arası eğimde kullanılabilme imkânı, taşıma için katlanabilir, hız limiti ayarlanabilir, 120 kg taşıma kapasitesinde, elektronik akü şarj cihazlı, tek veya çift akü kutusu ile 24 V akülü özelliklerine haiz olduğu ve ilgili firma tarafından iki yıl garanti, on yıl yedek parça bulunurluk garantisi, teknik destek taahhütnamesi verilmiş olması halinde Tebliğ eki EK-5/C Listesinde belirtilen tutarı aşmamak kaydıyla ödenir.”

6. Tebliğin “Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı 12.1.2. nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi “01.01.2008 tarihinden itibaren” şeklinde değiştirilmiştir.

7. Tebliğin “Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilmeleri ilkeleri” başlıklı 12.7.27. nci maddesinin “Ç) Human albumin kullanım ilkeleri” bendinde yer alan “Tebliğ yürürlük tarihinden itibaren 120 günlük süre içerisinde” ibaresi ” 01.01.2008 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

8. Tebliğin ” Ileri tetkik işlemleri için sevk esasları” başlıklı 18.1. inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi ” 01.01.2008 tarihinden itibaren” şeklinde değiştirilmiştir.

9. Tebliğin ” Tıbbi malzeme temin esasları” başlıklı 20.1. inci maddesinin;

a) 2 nci fıkrasında yer alan “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi ” 01.01.2008 tarihinden itibaren”,

b) Son fıkrasında yer alan “120 günlük geçiş süresi tamamlanana” ibaresi “01.01.2008 tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.

10. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

EK – 1 LISTESI

EK-9

PAKET IŞLEM FIYAT LISTESI

SIRA NO

PAKET KODU

IŞLEM ADI

AÇIKLAMA

IŞLEM GRUBU

(*)

BIRIM FIYAT (YTL)

YOĞUN BAKIM HIZMETLERI

Trakeostomi ve küçük cerrahi girişimler, ilaç, albumin, enteral ve parenteral beslenme ürünleri fiyata dahil, trombosit, aferez trombosit hariç.

BIRINCI BASAMAK HASTASI

Birinci seviye yoğun bakım hastası; Henüz organ yetmezliği başlamamış, solunum desteğine ihtiyaç duymayan fakat yakın takibi gereken hastalardır. Ameliyat sonrası vakalar, zehirlenmeler, travmalar, bazı kanserler ve üst seviye yoğun bakım tedavisi sonrası yakın takibi gereken hastalar bu gruptadır.Birinci seviye yenidoğan yoğun bakım hastası; Doğum sonrası resusitasyonu gereken, 35-37. haftalarda doğan stabil pretermler, hasta yenidoğanlar ve 35 hafta altı pretermlerdir.

P552010

Haftanın ilk günü

ilk gün ve izleyen her haftanın ilk günü için ( 1. – 8. – 15. – 22. Gün vb.) gün başına

(*)

354

P552011

Diğer günler

Haftanın ilk günü dışında kalan diğer günler için, gün başına

(*)

204

IKINCI BASAMAK HASTASI

Ikinci seviye yoğun bakım hastası; Detaylı ve nitelikli gözlem, girişim ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan, yüksek kalitede bakım, tedavi ve 24 saat doktor denetim ve gözetimi gereken hastalardır.Ikinci seviye yenidoğan yoğun bakım hastası; 1000 gramın üstü veya 32 haftadan büyük yenidoğanlar ile prematürelik apnesi olup, sıcaklığını koruyamayan, oral beslenemeyen, hasta yeni doğanların, detaylı ve nitelikli gözlem ve girişim gerektirebilen ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan yeni doğanlar.

P552012

Haftanın ilk günü

ilk gün ve izleyen her haftanın ilk günü için ( 1. – 8. – 15. – 22. Gün vb.) gün başına

(*)

695

P552013

Diğer günler

Haftanın ilk günü dışında kalan diğer günler için, gün başına

(*)

395

ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTASI

Üçüncü seviye yoğun bakım hastası; Altta yatan özellikli hastalığı veya birden çok uzmanlık dalını ilgilendiren çoklu organ işlev bozukluğu veya yetmezliği gibi komplike hastalıkları nedeniyle en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavi gereken hastalardır.Üçüncü seviye yenidoğan yoğun bakım hastası; Altta yatan özellikli hastalığı veya birden çok uzmanlık dalını ilgilendiren çoklu organ işlev bozukluğu veya yetmezliği olan ya da çok düşük doğum tartılı olup (1000g altı veya 32 haftadan küçük) en üst düzeyde tıbbi bakım gereken yeni doğanlar.

P552014

Haftanın ilk günü

ilk gün ve izleyen her haftanın ilk günü için ( 1. – 8. – 15. – 22. Gün vb.) gün başına

(*)

1190

P552015

Diğer günler

Haftanın ilk günü dışında kalan diğer günler için, gün başına

(*)

720

P604420

Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile

A3

(*)

3304,6

PERIFERIK ANJIYOGRAFI

Normal anjiografik tetkikler

P802350

Aorto-femoro-popliteal arteriografi

stepping

(*)

488

P802360

Aortografi, torakal

(*)

488

P802370

Aortografi, abdominal

(*)

488

P802380

Coliak anjiografi ve arteriel portografi

(*)

524

P802390

Iki taraflı selektif renal anjiografi

(*)

488

P802400

Inferior mesenterik anjiografi

(*)

488

P802430

Pelvik arteriografi

(*)

488

P802440

Pulmoner Anjiografi

(*)

488

P802450

Superior mesenterik angiografi

(*)

488

P802460

Tek taraflı brakial arteriografi

üst ekstremite

(*)

399

P802470

Tek taraflı femoro-popliteal arteriografi

alt ekstremite

(*)

399

P802480

Tek taraflı selektif renal anjiografi

(*)

475

P802490

Translomber aorto-femoro-popliteal arteriografi

(*)

475

P802500

Transplant renal anjiografi

(*)

475

Nöroradyolojik anjiografik tetkikler

P802510

Amytal Testi (VADA)

(*)

499

P802520

Arkus aortografi

(*)

499

P802530

Çift taraflı selektif karotid anjiografi

(*)

499

P802540

Femoral yolla 4 sistem selektif serebral anjio

(*)

524

P802550

Orbital flebografi

(*)

247

P802560

Petrozal sinüs kan örneklemesi

(*)

488

P802570

Selektif vertebral anjiografi

(*)

475

P802580

Spinal anjiografik tarama

(*)

613

P802590

Tek taraflı selektif karotid anjiografi

(*)

475

Venografik tetkikler

P802600

Dializ fistülogram

(*)

198

P802610

Hepatik venografi ve wedge venografi

(*)

450

P802620

Iki taraflı surrenal venografi

(*)

450

P802630

Iki taraflı testikuler venografi

(*)

450

P802640

Inferior/superior vena kavagrafi

(*)

372

P802650

Portal venöz kan örneklemesi

(*)

475

P802660

Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alınması

(*)

450

P802670

Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi

(*)

198

P802680

Splenoportografi

(*)

247

P802690

Tek taraflı surrenal venografi

(*)

372

P802700

Tek taraflı testikuler venografi

(*)

372

P802710

Venografi, alt ekstremite, tek taraf

(*)

198

P802720

Venografisi, üst ekstremite, tek taraf

(*)

198

Maliye Bakanlığından:

TEDAVI YARDIMINA ILIŞKIN UYGULAMA TEBLIĞI

(SIRA NO: 9 )

Resmi Gazete:3.8.2007-26602

Bilindiği üzere, Tedavi Yardımına Ilişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:8) (bundan sonra “Tebliğ” olarak ifade edilecektir) 25/5/2007 tarihli ve 26532 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 15/6/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Tebliğde, memurun kendisinin ve bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarına ne şekilde müracaat edecekleri açıklanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, 20/7/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile memurun bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarına hasta yollama kağıdı olmaksızın müracaat edebilecekleri esası getirilmiştir. Anılan yönetmelikte yapılan bu değişiklik paralelinde aşağıda belirtilen açıklama ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1. Memurun kendisi, hastalanması halinde sağlık kurum veya kuruluşuna halen olduğu gibi sağlık karnelerinin yanında hasta yollama kâğıdı (hasta sevk kâğıdı) ile birlikte müracaat edecektir.

2. Memurun bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertleri (hasta) ise sağlık kurum veya kuruluşuna hasta yollama kâğıdı olmaksızın sağlık karnesi ile birlikte müracaat edeceklerdir. Aile fertleri için sağlık kurum veya kuruluşu tarafından düzenlenecek olan faturaların ekinde sevk kâğıdı istenmeyecektir.

2.1. Hastanın tedavi amacıyla bulunduğu mahalden başka bir yere sevkinin gerekmesi durumunda, sağlık kurum veya kuruluşu tarafından sevk işlemi sağlık karnesine yazılacaktır. Sağlık kurum veya kuruluşu hastanın sevk edileceği ili ve hangi polikliniğe gitmesi gerektiğini, refakatçi gerekiyor ise bu durumu sağlık karnesinde belirtecektir.

2.2. Sağlık kurum veya kuruluşu, sağlık karnesinde, sevkli olarak gelen hastanın sağlık kurum veya kuruluşuna müracaat tarihini ve uyguladığı tedaviyi gösterecektir. Hasta ayakta tedavi görmüş ve tedavi süresi bir gün ise sağlık karnesinin tarih sütununda belirtilen tarih, sağlık kurum veya kuruluşuna müracaat tarihi olarak kabul edilecek, hastanın tedavisi bir günden fazla sürmüş ise hastanın hangi tarihler arasında ayakta tedavi gördüğü ayrıca belirtilecektir. Hasta yatarak tedavi görmüş ise, hastanın polikliniğe ilk müracaat ettiği tarih, servise yatışının yapıldığı tarih ve taburcu edildiği tarih belirtilecektir.

2.3. Hastanın tedavi amacıyla bulunduğu mahalden başka bir yere sevk edilmesi nedeniyle harcırah beyannamesi vermesinin gerektiği hallerde; beyannameye sağlık karnesinin sevk işleminin yazıldığı sayfası ile hastanın tedavisinin yapıldığı sağlık kurumu tarafından doldurulan sayfası eklenecektir.

2.4. Hastanın diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurum veya kuruluşuna sevkinin yapılması halinde; Tebliğin 5.2 nci maddesine göre resmi sağlık kurumu tarafından tedavi için sevk edilen hastanın sağlık karnesine tedavinin türü ve sevki gerektiren süre açıkça belirtilecek ve ilgili diş hekimi tarafından imzalandıktan sonra başhekimlikçe onaylanacaktır.

2.5. Sağlık karnelerinin ön yüzünde hak sahipliğine ilişkin güncel bilgiler gösterilecek, ayrıca hastanın T.C. kimlik numarası ile memurun emekli sicil numarası da yer alacaktır. Hastanın T.C. kimlik numarası ile memurun emekli sicil numarası hasta reçetesinde de bulunacaktır.

2.6. Tedavi yardımına ilişkin uygulamalar, (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına Ilişkin Uygulama Tebliği ile bu Tebliğde belirtilen esaslar dâhilinde yürütülecektir.

2.7. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

TEBLIĞ

Maliye Bakanlığından:

TEDAVI YARDIMINA ILIŞKIN UYGULAMA TEBLIĞI

(Sıra No.: 8)

Resmi Gazete: 25/05/2007 – 26532 Mükerrer

1.Amaç, kapsam ve dayanak

1.1. Amaç

Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilerine ait ücretler ile tedavi yardımına ilişkin işlemlerde, kurumlararası uygulama birliğinin sağlanması, geri ödeme kriterlerinin ve bunlara ilişkin esas ve usullerin tespit edilmesidir.

1.2. Kapsam

Bu Tebliğ hükümleri;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci ve ek geçici 9 ile 16 ncı maddeleri kapsamına giren personel ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

b) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Iç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel (Erbaş ve erler bu Tebliğ hükümleri haricindedir. Erbaş ve er reçeteleri ile ilgili olarak şahıslara mali külfet getirmemek koşuluyla gerekli düzenlemeler Milli Savunma Bakanlığınca yapılacaktır) ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri,

c) 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki hak sahipleri, (3816 sayılı Kanun ile Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla), hakkında uygulanır. 233 sayılı Kamu Iktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kurumlarda çalışan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık kurumlarında yapılan tedavilerinde de bu Tebliğ esaslarına göre işlem yapılır.

1.3. Dayanak

Bu Tebliğ; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 5234 sayılı Kanunla değişik 209 uncu maddesi, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine 5234 sayılı Kanunla eklenen (p) ve (r) bendleri, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ile kapsama dahil kişilerin tedavi yardımı sağlanmasına ilişkin ilgili diğer mevzuatları hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir.

2. Hasta sevk işlemleri ve tanımlar

2.1. Kısaltmalar

Bu Tebliğde geçen;

Yönetmelik: Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğini,

TEB: Türk Eczacıları Birliğini,

ifade eder.

2.2 Sağlık kurum ve kuruluşlarının tanımı

Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu: Resmi kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi, toplum sağlığı merkezleri ile aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin mediko-sosyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, birinci basamak resmi sağlık kuruluşları olarak kabul edilir. Birinci basamak özel sağlık kuruluşu: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları, birinci basamak özel sağlık kuruluşları olarak kabul edilir. Ikinci basamak resmi sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri, özel dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı

ağız ve diş sağlığı merkezleri, tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri), ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, ikinci basamak resmi sağlık kurumları olarak kabul edilir. Ikinci basamak özel sağlık kurumu: Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre ruhsat almış hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan tıp merkezleri, özel dal merkezleri ikinci basamak özel sağlık kurumları olarak kabul edilir. Üçüncü basamak sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite tıp fakültelerinin bulunduğu ilde kurulu sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri ve üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri, üçüncü basamak sağlık kurumları olarak kabul

edilir.

2.3. Tedavi kategorileri

Yatarak tedaviler; sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılarak uygulanan tedaviler, yatarak tedavi olarak değerlendirilir. Aşağıda belirtilen ve sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılmadan, 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan tedaviler, günübirlik tedavi olarak değerlendirilir. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler;

a) Kemoterapi tedavisi,

b) Radyoterapi tedavisi (radyoterapi tedavi planlaması hariç),

c) Genel anestezi, bölgesel anestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler,

ç) Diyaliz tedavileri,

d) Intravenöz ilaç infüzyon uygulaması.

Ayaktan tedavi; yukarıda açıklanan durumlar dışında kalan ve hastaların sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bulunduğu yerde yatırılmaksızın sağlık hizmetlerinin sağlanması, ayaktan tedavi olarak kabul edilir.

2.4. Sevk işlemleri

5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, öncelikle aile hekimine başvurulması, aile hekimince lüzum görülmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına aile hekimince sevkin yapılması teşvik edilecektir. Pilot uygulamanın sağlıklı bir şekilde yerleşmesini temin etmek ve sağlık hizmetlerine erişimi engellememek amacıyla bu süreçte aile hekimliği uygulamasına başlanan illerde sevk zorunluluğu olmayıp sevk işlemleri bu maddedeki diğer hükümlere göre yapılabilir. Aile hekimliği uygulaması bulunmayan illerde, aktif çalışanlar, kurumu tarafından yeterli sayıda nüshalı hasta muayene istek formu ile var ise kurum tabibine gönderilecek, kurum tabibinin gerekli görmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna sevk edilebilecektir. Kurum tabibi bulunmadığı takdirde aktif çalışanlar, kurumu tarafından düzenlenen muayene istek formu ile belediye sınırları ve mücavir alan içinde bulunan birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık

kurum ve kuruluşuna doğrudan başvurabilirler. Kurum hekimliği veya diğer birinci basamak sağlık kuruluşundan ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılacak sevk işlemlerinde hastane ve hekim adı belirtilmez. Memurun bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, kurum hekimliğine veya belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına kurumu tarafından düzenlenen muayene istek formu ile birlikte doğrudan veya sevkli olarak başvurabilirler. Tıbbi gereklilik halleri dışında muayene ve tedavi işlemlerinin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde öncelikle belediye sınırları ve mücavir alan içinde tamamlanması esastır. Bunun mümkün olmaması halinde, Yönetmelikteki genel esaslar geçerli olmak üzere, memuriyet mahalli dışına yapılacak sevk işleminin, bulunulan yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarınca hastanın sevk edileceği ilçe veya ilin ismi belirtilerek, tedavinin sağlanabileceği en yakın yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık

kurumuna yapılması gerekmektedir. Bulunulan yer dışında sürekli olarak tedavisi gereken ve hastane tarafından kontrol amacıyla çağrılan hastalar, bu durumun sevk evrakı üzerinde veya ayrı bir raporla belgelendirilmesi ve kontrole çağırılmasına esas olan ilk sevk işleminin usule uygun olması kaydıyla, varsa kurum hekimliklerince, kurum hekimliği bulunmadığı takdirde birinci basamak sağlık kuruluşlarınca sevk edilebilirler. Aynı sevk kağıdı ile bir sağlık kurumuna müracaat edenlerin ilk muayenesini müteakip yeni bir sevk kağıdına gerek kalmaksızın değişik bölümlerde aynı sevk kağıdı ile muayene, tetkik, tahlil ve tedavi olmaları mümkün bulunmaktadır. Bunun için yeterli sayıda nüsha içeren hasta sevk kağıdının düzenlenmesi ve sağlık kurumlarınca tüm nüshaların ilk nüsha gibi değerlendirilerek işlem yapılması esastır. Sonraki muayeneler konsültasyon olarak kabul edilir. Sağlık kurumlarında yatırılarak tedavi altına alınan hastalar için üniversite veya eğitim hastanelerinden ilgili dal uzmanı çağırılmak suretiyle

konsültasyon hizmeti alınması durumunda, ikinci bir sevk işlemine gerek kalmaksızın, konsültasyon ücreti konsültan hekimce düzenlenen epikrize dayalı olarak tahakkuk ettirilecek faturaya istinaden hastayı yatıran sağlık kurumu tarafından konsültan hizmeti veren sağlık kurumunun döner sermayesine aktarılır. Sağlık kurumlarında yatırılarak tedavi altına alınan hastaların yapılamayan tetkik ve tahlilleri için diğer sağlık kurumlarına sevkinin gerektiği durumlarda, ikinci bir sevk işlemine gerek kalmaksızın yapılan tetkik bedeli, hastayı sevk eden sağlık kurumu tarafından tetkiki yapan kurumun döner sermayesine aktarılır. Ayakta tedavi gören hastalara ait sevk evrakının hastalara verilen suretlerine (tek hekim tarafından verilen istirahat raporlarına ilişkin sevk evrakı hariç) muayene ve tedavi işlemlerinin tamamlanması sonrasında, kurum başhekiminin onayı ve mühür tasdik işlemi yapılmayacaktır. Sevk işlemleri, şehir içi sevklerde 3 (üç) işgünü, şehir dışı sevklerde 5 (beş) işgünü geçerlidir.

2.5. Yol masrafı ve gündelikler

Tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına sevk edilenlere 6245 sayılı Harcırah Kanununun 18 inci maddesinin (c) bendi hükümlerine göre yol masrafı ve gündelik ödenir. Gündelik, tedavinin başlamasına kadar geçecek günler ( bu süre beş günü geçemez.) ile sağlık kurumu tarafından öngörülmesi kaydıyla ayakta tedavi gördüğü günler için verilir. Yatarak tedavide geçen süreler için gündelik ödenmez. Memuriyet mahalli dışına sevk işleminde yol masrafı, hastanın bulunduğu yer ile sevk edildiği sağlık kurumunun bulunduğu yer arasındaki mutat taşıt ücreti esas alınarak ödenecektir. Ancak, sağlık kurumunca hastanın memuriyet mahalli dışına sevk işlemi sırasında ilgili hekim tarafından, hastalığın ne olduğu, mutat taşıt ile seyahat edememe ve ambulans veya uygun görülen herhangi bir taşıtla gitmesinin gerekçelerini belirten ayrı bir rapor düzenlenmesi ve bu raporun başhekimlik tarafından da onaylanması halinde ambulans ücreti veya uygun görülen taşıt bedeli ilgilinin kurumunca ödenecektir. Ayrıca bunlara anılan Kanunun

33 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelend