MEVZUATYönetmelik

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete
Tarih: 16.11.1996; Sayı: 22819
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç
Madde:1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Hizmetleri Sınıfı’na dahil personelinin ilk defa atanmaları ile nakillerinde, hizmetin gerekleri esas alınarak atamayı belirli kurallara bağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek ve sağlık insangücü alanında bölgelerarası eşitsizliği ortadan kaldırmak üzere uyulacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde:2- Bu Yönetmelik, atamaları merkezden yapılan Sağlık Hizmetleri Sınıfı’na dahil personeli ve bunların ilk defa atanmaları ile nakillerinde esas alınacak kuralları kapsar.
Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Yönetmeliği’ne göre Eğitim Hastanelerinde görev yapan klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan ve uzmanlık eğitimi gören asistanlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir. Ancak, yukarıda belirtilen ünvanlarda görev yapanlar, bu niteliklerinin sona ermesi halinde bu Yönetmelik hükümlerine göre atanırlar.
Dayanak
Madde:3- (Değ.:9.2.2001/24313)Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 21/8/1981 tarihli ve 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde:4- Bu Yönetmelik’te geçen deyimlerden;
a)”Bakanlık”:Sağlık Bakanlığı’nı,
b)”Genel Müdürlük”:Personel Genel Müdürlüğü’nü,
c)”Kanun”:657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu,
d)(Değ.:9.2.2001/24313) İlk Defa Atama: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin Devlet memurluğuna ilk defa atanmasını,
e)(Değ.:9.2.2001/24313) Nakil veya Naklen Atama: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, yer değişikliği suretiyle hizmet bölgelerine atanmasını,
f)”Hizmet bölgesi”:Bu Yönetmeliğe bağlı Ek-1 Sayılı Listede gösterilen bölgeleri,
g)”Hizmet alanı”:Hizmet bölgelerindeki hizmetin yapıldığı ili ve ilçeyi,
h)”Bölge hizmet süresi”:Bu Yönetmelik’teki her hizmet bölgesinden diğer hizmet bölgelerine atanabilmek için çalışılması gereken asgari süreyi,
ifade eder.
Temel İlkeler
Madde:5- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak, atama ve nakillerde;
a)Standart kadronun aşılmaması kaydı ile idarenin hizmet ihtiyacının dikkate alınması,
b)Ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak işlem yapılması,
c)Personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımının sağlanması,
ilkeleri esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Atama ve Nakillere İlişkin Genel Esaslar
Hizmet Bölgeleri
Madde:6- (Değ.:9.2.2001/24313) Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren il ve ilçeleri gruplandırılarak oluşturulan hizmet bölgeleri EK-1 sayılı listede gösterilmiştir. Her beş yılda bir il ve ilçelerin niteliklerinde meydana gelen değişme ve gelişmeler incelenir, gerekli görülmesi halinde bölge değiştirmeleri yapılır.
İl ve ilçelerde bölge değişikliğini gerektiren durumlar meydana geldiğinde, bu süre beklenmeksizin Değerlendirme Kurulu tarafından gerekli değişiklik yapılabilir.
Bölgelerdekİ Hizmet Süreleri
Madde:7- (Değ.:9.2.2001/24313) Hizmet bölgeleri itibari ile en az çalışma süreleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Altıncı hizmet bölgesinde : 2 yıl,
b) Beşinci hizmet bölgesinde : 3 yıl,
c) Dördüncü hizmet bölgesinde: 3 yıl,
d) Üçüncü hizmet bölgesinde : 3 yıl,
e) İkinci hizmet bölgesinde : 5 yıl,
f) Birinci hizmet bölgesinde : 6 yıl.
Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçeleri, il merkezi kapsamında değerlendirilir.
Her hizmet bölgesinde, o bölge için tespit edilen asgari hizmet süresinin tamamlanması esastır.
İlk atamalar; öncelikle EK-1 sayılı listede yer alan altıncı hizmet bölgesinde bulunan hizmet alanlarına, altıncı hizmet bölgesinde münhal kadro bulunmaması halinde, beşinci hizmet bölgesinden başlamak üzere kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça münhal ilan edilecek diğer hizmet bölgelerindeki kalkınmada öncelikli yörelere öncelikle yapılır. Altıncı hizmet bölgesinde münhal kadro olmadığı için diğer hizmet bölgelerine atananlar hizmet sürelerini tamamladıktan sonra, birinci hizmet bölgesine atananlar ise, bu hizmet bölgesinde 6 yıl çalıştıktan sonra; altıncı hizmet bölgesinden başlamak üzere, sırayla diğer hizmet bölgelerine atanırlar. Ancak, bulunduğu hizmet bölgesinde, öngörülen hizmet süresinden fazla çalışanların fazla çalıştıkları süreler, takip eden bölgelerdeki hizmet sürelerinden sayılır.
Her hizmet bölgesi için ayrı ayrı tespit edilen hizmet süresini tamamlayarak diğer hizmet bölgelerine veya aynı hizmet bölgesinin farklı hizmet alanlarına atanmak veya bulundukları hizmet bölgesinde çalışma süresini tamamladıkları halde, bu hizmet bölgelerine yeniden atanmak veya bu hizmet bölgelerinde kalmak için başvuranların talepleri kadro ve ihtiyaç durumuna göre yerine getirilir.
Ancak, alt hizmet bölgelerinde asgari hizmet süresini tamamlayarak birinci hizmet bölgesine atananlardan, birinci hizmet bölgesi için tespit edilen asgari süreyi tamamlayanların aynı hizmet bölgesinde görevlerine devamları hususu, ilgilinin başarısına, hizmet ihtiyaçları ve kadro durumuna göre Bakanlıkça değerlendirilir.
Üst hizmet bölgelerinde görev yapmakta iken, dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet bölgelerine nakil talebinde bulunanların talepleri, kadro ve ihtiyaç durumuna göre, bulunduğu hizmet bölgesinde en az iki yıl çalışmış olması şartıyla, o bölgeye ait hizmet süresini tamamlama şartı aranmaksızın ve tayin dönemlerine bağlı kalınmaksızın değerlendirilir ve nakil işlemi yapılabilir.
Bu Yönetmeliğe tabi personelin, aynı hizmet bölgesi içinde hizmet alanları arasında nakil talebinde bulunabilmesi için, bulunduğu hizmet alanında en az bir yıl görev yapmış olması şarttır. İlgililerin bu talepleri, görev yaptığı yer ile naklen atanma talebinde bulunduğu yerin kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça değerlendirilir.
Mazeretleri nedeniyle üst hizmet bölgelerine atananların, mazeretleri ortadan kalktığında, kadro ve ihtiyaç durumuna göre altıncı hizmet bölgesinden başlanmak kaydıyla, diğer bölge hizmetleri de tamamlattırılır. Ancak; alt hizmet bölgelerinde kadro ve branşı bulunmayan personel, Bakanlıkça tespit edilen, kadrosunun bulunduğu en alt hizmet bölgesine atanır.
Görevden çekilenler veya çekilmiş sayılanlar, tekrar göreve dönmek istedikleri takdirde, atamaları en son görev yaptıkları hizmet bölgesine, o bölge hizmetini tamamlamış olanların atamaları ise, görev yapmadıkları diğer hizmet bölgelerine yukarıda tespit edilen hükümler çerçevesinde yapılır.
Asistan ve araştırma görevlisi olarak çalışmakta iken, bu hakkından vazgeçerek pratisyen tabip olarak görev talep edenlerin atamaları, hizmetinin eksik olduğu bölgeden başlamak üzere kadro imkanları ölçüsünde yapılır. Bu durumda olanların asistanlıkta geçen sürelerinin yarısı, bir yılı aşmamak kaydıyla atanacağı hizmet bölgesi süresinden sayılır.
Hizmete yeni açılan kurum ve kuruluşlarda sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli personelin atamaları, öncelikle aynı bölgeden, temin edilemediği takdirde sırasıyla, bir alt bölgeden başlanmak üzere atama dönemlerine bağlı kalınmaksızın yapılabilir.
Başka kurum ve kuruluşlarda çalışmış olup, Bakanlığımıza atananları geçmiş hizmet süreleri, bölge hizmeti sürelerinin hesabında dikkate alınır.
Atama ve Nakil dönemleri
Madde:8- (Değ.:9.2.2001/24313) İlk defa Devlet memuru olarak atanacak pratisyen ve uzman tabipler ile diş tabiplerinin atamaları, Bakanlıkça ilan edilen tarihlerde kura ile yapılabilir. Kura usul ve esasları yönerge ile belirlenir.
Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışındaki nakiller, her yıl iki dönem halinde Haziran ve Ekim aylarında yapılır.
Bir hizmet bölgesindeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer hizmet bölgelerine nakil talebinde bulunulamaz. Çalışma süresinin doldurulması üzerine yapılacak nakiller, naklen atanma dönemi içinde gerçekleştirilir.”
Atama Çeşitleri
Madde:9- Sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına;
a)İlk defa atama,
b)Açıktan atama,
c)Kurumlararası nakil,
d)Kurum içi atama
yoluyla personel ataması yapılır.
Hizmet Süresine Bakılmaksızın Naklen Atama Halleri
Madde:10- Naklen atanacak personelin;
a)Hizmet gereği,
b)Unvan değişikliği,
c)Mazeret,
d)Karşılıklı yer değiştirme,
e)Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi halinde, nakil dönemlerine bağlı kalmaksızın görev yerleri değiştirilebilir.
Hizmet Gereği Yapılacak Naklen Atamalar
Madde:11- (Değ.:9.2.2001/24313) Aşağıdaki hallerde, hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, nakil dönemlerine ve hizmet bölgelerine bağlı kalınmaksızın nakil yapılabilir.
a)Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olması,
b)Sicil raporu sonuçlarına göre her ne sebeple olursa olsun, yetersizliklerinin tesbit edilmesi.
c)(3.6.1997-23008 R.G.) yürürlükten kaldırılmıştır.
(Değ.:9.2.2001/24313) Bu durumda olanların ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.
Ünvan Değişikliği
Madde:12- Unvan değişikliği nedeniyle atanmaya hak kazananlar, kadro ve ihtiyaç durumu da dikkate alınarak, aynı hizmet bölgesi veya alanındaki görevlere veya başka hizmet bölgelerindeki farklı hizmet alanlarına naklen atanabilirler. Gerek görüldüğünde, hizmet alanları kur’a ile tespit edilir. Eşdeğer bir göreve atanacaklar ise, bölge hizmet süresini doldurmadıkları aynı hizmet bölgesine veya başka hizmet bölgelerine atanabilirler.
Mazerete Dayanan Nakiller
Madde:13- Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde; hizmet süresini tamamlamış personel yerlerinde bırakılabilir veya hizmet süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölgelerine naklen atanabilir.
(A)Sağlık Durumu,
(B)Eş Durumu,
(C)Öğrenim Durumu,
Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.
Yukarıda belirtilen mazeretleri sebebiyle, nakil talebinde bulunanlar, öncelikle aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına veya mazeretlerine cevap verebilecek farklı bölgelerdeki hizmet alanlarına atanabilirler.
(Değ.:9.2.2001/24313) Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. Çalıştığı kurum bu belgeleri 60 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadır.
Mazeretleri ortadan kalkan personelin ayrıldığı hizmet bölgesinde eksik kalan çalışma süresi tamamlattırılabilir veya yerinde bırakılanlar başka hizmet bölgelerine atanır.
Sağlık Durumuna Bağlı Nakiller
Madde:14- (Değ.:9.2.2001/24313) Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere öncelikle atanırlar veya görev yerinde bırakılırlar. Ancak, sağlık kurulu raporunda yer alan teşhis ve kanaatlere göre;
a) Raporda belirtilen şartlara uygun birden fazla görev yerinin bulunması,
b) Hayati tehlike teşkil etmemekle beraber hastalığın tedavisinin ve kontrolünün belirli şartlara sahip sağlık kurum veya kuruluşlarında yapılmasının tıbben gerekli görülmesi hallerinde, personelin çalışacağı veya atanacağı görev yeri, kadro imkanları ve personel ihtiyaçları ile sağlık kurulu raporunda belirtilen hususlar göz önüne alınarak, Bakanlık Müsteşarının veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ile Temel Sağlık Hizmetleri, Tedavi Hizmetleri ve Personel Genel Müdürlerinden teşekkül eden ve her ayın birinci haftasında toplanan komisyon tarafından belirlenir.
Sağlık kurulu raporları üzerinde birinci fıkradaki işlemlerin yapılabilmesi için; bu raporların mevzuattaki usule uygun olarak alınmış bulunduğunun Bakanlıkça belirlenmiş eğitim hastanelerinin veya hakem hastanelerin sağlık kurullarınca fenne uygunluğunun tespit edilmiş olması şarttır.
Sağlık durumu mazereti sebebiyle, bulunduğu yerde bırakma veya atama hallerinde; bölgedeki hizmet süresinin dolmasını takiben, ilgilinin sağlık durumunda değişiklik olup olmadığı ve sağlık mazeretinin kalkıp kalkmadığı hususunda tam teşekküllü resmi bir hastaneden sağlık kurulu raporu alması istenir.
Bakanlık, yukarıdaki fıkralara göre bu raporların da teyid ve tasdikini isteyebilir. Bu işlemlerden kaçınanlar ile sağlık durumu mazeretinin kalkmış olduğu tespit edilenlerin eksik bulunan bölge hizmetleri, kadro ve ihtiyaca göre tamamlattırılır.
Sağlık Kurulu Raporu ile mesleğini icra edemeyeceğine karar verilen personel, nakil dönemlerine ve hizmet bölgelerine bağlı kalınmaksızın durumuna uygun bir göreve atanır.
Eş Durumuna Bağlı Naklen Atamalar
Madde:15- (Değ.:9.2.2001/24313) Ayrı ayrı yerlerde bulunan eşlerin aynı hizmet alanında çalışabilmelerini sağlamak amacıyla, yapılacak atama ve nakillerde, tayin talebinde bulunulan yerde münhal kadro bulunması şarttır. Münhal kadro bulunmadığı takdirde yakın hizmet alanlarına atanabilirler.
Eş durumu nedeniyle personelin nakil veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için;
a) Eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluş da memur, sözleşmeli veya sürekli işçi kadrosunda çalıştığı ve ilk defa veya
naklen atandığı hizmet bölgesinde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığının veya eşinin Kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki mesleki teşekküllerin yönetim kurulu başkanı veya üyesi olduğunun,
b) Eşinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu kapsamında sigortalı çalışması halinde, en az (2) yıl süreyle sigortalı olduğunun ve müracaat tarihi itibariyle son bulunduğu yerde en az (1) yıl sigorta primi ödendiğinin,
c) Eşinin 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamında çalışması halinde, en az (2) yıl süre ile vergi mükellefi olduğunun ve müracaat tarihi itibariyle son bulunduğu yerde en az (1) yıl süre ile Bağ-Kur primi ödendiğinin, belgelendirilmesi gerekir.
Eşi asistan veya araştırma görevlisi olanların; eş durumundan faydalanabilmeleri için eşlerinin kalan asistanlık veya araştırma görevliliği süresinin 6 aydan fazla olması şarttır.
(b) ve (c) bentlerine göre yapılacak tayin ve nakillerde;
I- İlgilinin eş durumundan tayin talebinde bulunduğu yerdeki işyerinin (veya işinin) daha önce görev yaptığı iş yerine bağımlılığının (veya aynı işin devamı olduğunun) belgelendirilmesi,
II- Eş durumundan tayin talebinde bulunan personelin eşinin değişik kurumlarda hizmet yapmış olması halinde (Sigorta, Bağ-kur, Emekli Sandığı gibi) hizmetlerin devamlılığının belgelendirilmesi,
III- Askerlik nedeniyle işyeri ile ilişiği kesilenlerin, bilahare askerlik dönüşü aynı yerde tekrar göreve başlaması, hallerinde (2) yıllık sigortalılık veya vergi mükellefi olma şartı aranmakla birlikte “bulunduğu yerde en az bir yıl prim ödeme” şartı aranmadan tayin yapılabilecektir.
Eşi emekliye ayrılanlardan, emekli eşin emeklilik süresi içinde tayin istediği ilde ikamet ettiğinin belgelendirilmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, eş durumuna istinaden tayin talepleri kadro ve ihtiyaç durumuna göre değerlendirilerek uygunsa yapılır.
Eşlerden her ikisi de bu Yönetmeliğe tabi ise, eşlerden unvanı, kadro derecesi ve görevin niteliği bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri, yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilir.
Eşi 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan bir kurumda memur, sözleşmeli veya sürekli işçi kadrosunda çalışanların, atama ve nakilleri, ilgili kurum ile koordine edilir. Her iki eşin de memur olması durumunda tayin istenilen yerde kadro ve ihtiyaç bulunmaması ve ilgilinin de isteği halinde, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.
Öğrenim Durumu
Madde:16- (3.6.1997-23008 R.G.)Yurt içinde mesleği ile ilgili bir yükseköğrenime devam etme hakkı kazanan personel münhal kadro bulunması ve bu durumu belgelendirmeleri halinde, öğretim kurumunun bulunduğu yere tayin edilirler. Yüksek lisans, master ve doktora eğitimi yapanların talepleri halinde, bulundukları bölge hizmetini tamamlama şartı aranmaksızın münhal kadro bulunması şartıyla öğrenim durumu nedeniyle, nakilleri yapılır.
Öğrenim durumu nedeniyle yerleri değiştirilenler, öğrenimlerinin devam ettiğini her öğretim yılı başında belgelendirirler. Durumlarını belgelendiremeyenler ile öğrenimini bitirenlere, kadro durumuna göre eksik bulunan bölge hizmetleri tamamlattırılır.
Karşılıklı Yer Değiştirme
Madde:17- (Değişik:3.6.1997-23008 R.G.)Bu Yönetmeliğe tabi personel, aynı unvan ve aynı hizmet bölgesinde bulunmak kaydıyla, üstleri vasıtası ile karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Görev yerleri, kur’a ile belirlenen personel, kur’a işlemini izleyen beş iş günü içinde birlikte başvurarak yer değiştirme talebinde bulunabilirler.
Uzman tabipler, göreve başladıktan sonra, aynı uzmanlık dalında olmaları ve aynı hizmet bölgesinde bulunmaları kaydı ile, üstleri vasıtasıyla karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilirler.
Bu istekler, atamaya yetkili amirlerce değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Bu şekilde tayin edilenler, hizmet sürelerini tamamlamadan yeniden karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunamazlar.
Olağanüstü Haller
Madde:18- Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir. Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle, kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup o bölgede kalmak isteyenler, o bölgeye gelmek isteyenler veya başka bölgelere gitmek isteyenler durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay (Değ.:9.2.2001/24313) içinde başvuruda bulunabilirler. Bunlardan talepleri uygun görülenlerin nakilleri, ihtiyaç durumu da gözönünde bulundurularak istekleri doğrultusunda gerçekleştirilir.
(Değişik:3.6.1997-23008 R.G.)Bu şekilde nakil işlemine tabi tutulanlara, atandıkları bölgenin hizmet süresini tamamladıktan sonra, diğer bölgelerdeki eksik hizmetleri tamamlattırılır. Ancak o bölgede çalışma süresini aşan hizmetler birinci hizmet bölgesi hariç, bir üst bölgenin hizmet süresinden indirilir.
Kadro Fazlası Personelin Nakilleri
Madde:19- Görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması, mazeret nedeniyle yapılan nakiller ve benzeri nedenlerle kadro fazlası olan personelin görev yerleri bu Yönetmeliğin 8’inci maddesinde belirtilen atama dönemine bağlı kalınmaksızın belirlenir.
(Değ.:9.2.2001/24313) Bu şekilde yapılacak nakiller; o bölgedeki hizmet süresini tamamlamış olanlardan başlanmak üzere, ihtiyaç durumuna göre, uygun hizmet bölgelerine yapılır. Bunlardan bulundukları hizmet bölgesinde henüz hizmetini tamamlamamış olanların görev yerleri o bölge içinde münhal olan bir hizmet alanı olarak belirlenir.
Ancak, bu şekildeki nakiller öncelikle isteklilerden başlanmak üzere kadro, ihtiyaç ve bölge hizmeti değerlendirilerek yapılır.
Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler
Madde:20- Hizmet bölgesine atandıktan sonra;
a)Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,
b)Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,
c)Kanun’un 86’ıncı maddesi uyarınca bir görevin vekalet ile veya aynı Kanun’un Ek 8’inci ve 9’uncu maddelerine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi durumunda, bu sürelerin tamamı,
d)Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların Kanun’un 143’üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde açıkta geçen sürelerin tamamı,
e)Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,
f)Hizmet bölgesi dışında, hizmetin gereği olarak Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,
(a)bendinde belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.
Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler
Madde:21- Kanun’un değişik 108’inci maddesinin 1 ve 4’üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama ve Nakil İşlemleri
İlk Defa Pratisyen Tabip Olarak Atanacaklar
Madde:22- (Değ.:9.2.2001/24313) İlk defa pratisyen tabip olarak atananlardan; atandığı yerde göreve başlamayan veya en az 2 yıl görev yapmadan istifa edip yeniden görev talep edenlerin atamaları, kadro imkanları ölçüsünde eski görev yerlerine veya eşdeğer hizmet alanına yapılır.
İlk Defa Uzman Tabip Olarak Atanacaklar
Madde:23- (Değ.:9.2.2001/24313) İlk defa uzman tabip olarak atananlar, atandıkları bölge hizmetini tamamlamış olsalar bile bir yıl geçmeden nakil talebinde bulunamazlar.
Tababet Uzmanlık Yönetmeliği hükümlerine göre, eğitim hastanelerine uzman olarak atananların, burada geçen hizmetleri bulundukları bölge hizmetinden sayılır. Bu şekilde atananlar atandıkları bölge hizmetini tamamladıktan sonra, hizmetlerini tamamlamadıkları diğer bölgelere atanırlar.
İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacak Diğer Sağlık Personeli
Madde:24- (Değ.:9.2.2001/24313) İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğine göre yapılacak sınavlar sonucunda kazanan adayların atamaları genel hükümlere göre yapılır.
(3.6.1997-23008 R.G.) Ancak, Sağlık Meslek Yüksekokulları ile Sağlık Meslek Liselerinden birinci, ikinci ve üçüncülükle mezun olanların açılacak sınavı kazanmış olmak ve münhal kadro bulunması şartıyla, istedikleri İl’e tayinleri yapılır.
Nakil İşlemleri
Madde:25- Genel Müdürlürk, nakil işlemine tabi tutulması veya çalışma süresi olduğu halde yerinde kalması gereken personelin durumlarını;
a)Hizmetin gereklerini,
b)Kadro ve ihtiyaç durumunu,
c)Memurun sicil durumunu,
d)Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet alanlarını,
e)İstek formları ile eklerini, mazeret durumlarını ve var ise diğer belgelerini,
bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirerek, hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar ve nakil işlemini gerçekleştirir.
Başvuru Şekilleri
Madde:26- (Değ.:9.2.2001/24313) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen nakil döneminin sonuna kadar hizmet bölgelerinde çalışma sürelerini tamamlamış veya tamamlayacak durumda olan personel, Haziran dönemi atamaları için, o yılın Ocak ayının başından Mart ayının sonuna kadar, Ekim dönemi atamaları içinse 15 Temmuz – 15 Eylül tarihleri arasında, 7 nci maddedeki kriterlere göre atanacağı bölgeden en çok üç yer tercih ederek EK-2 sayılı “Atama ve Nakil Talep Formu”nu doldurarak, var ise, ekleriyle birlikte Bakanlığa sicil amirleri aracılığı ile intikal ettirirler.
Personelin talepte bulunmaması, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. Talepte bulunmayanların atamaları re’sen yapılır.
13’üncü maddedeki mazeretlerden yararlananlar, süre kaydına bağlı olmaksızın başvurabilirler.
Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan müracaatlar işleme konulmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gerçek Dışı Beyan
Madde:27- (Değ.:9.2.2001/24313) Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme sureti ile ataması yapılanların özür belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında genel hükümler uygulanır.
Değerlendirme Kurulu
Madde:28- (Değ.:9.2.2001/24313) Değerlendirme Kurulu; Bakanlık Müsteşarının veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ve ilgili birim amiri ile Personel Genel Müdüründen oluşur.
Kurulun raportörlüğünü Personel Genel Müdürlüğü yürütür.
Değerlendirme Kurulu’nun Görevleri ve Çalışma Usulü
Madde:29- (Değ.:9.2.2001/24313)Değerlendirme Kurulu; atama dönemi itibariyle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar ve bununla ilgili esas ve usulleri belirler. Değerlendirme Kurulu, her yılın Haziran ve Ekim aylarının ilk haftasında toplanır, çalışmalar sonuçlandırılıncaya kadar toplantısına devam eder.
Değerlendirme Kurulu’nda alınan kararlar, makam onayı ile işlerlik kazanır ve bu kararlar ilgili birimce uygulanır.
Yürürlükten KaldırıIan Mevzuat
Madde:30- 15.6.1990 tarih ve 20549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanana Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde:1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce, Bakanlığa intikal eden nakil talepleri, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Geçici Madde:2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki hizmetler, bu Yönetmeliğin 7’nci maddesinde öngörülen bölge hizmeti sürelerinin hesabında dikkate alınır.
Geçici Madde:3- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği’nde belirlenen sayının üzerinde personeli bulunan kurum ve kuruluşların fazla olan personeli, görev yaptığı yerde ve bölgede en çok hizmeti olandan başlanmak üzere, diğer bölgelerdeki hizmet süreleri dikkate alınarak nakledilir.
Yürürlük
Madde:31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde:32- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
ADANA
MERKEZ 1
SEYHAN 1
YÜREĞİR 1
CEYHAN 2
POZANTI 3
KOZAN 3
KARATAŞ 3
YUMURTALIK 3
İMAMOĞLU 4
KARAİSALI 4
ALADAĞ 4
TUFANBEYLİ 4
FEKE 4
SAİMBEYLİ 5

ADIYAMAN
MERKEZ 3
GÖLBAŞI 3
BESNİ 4
KAHTA 4
TUT 5
ÇELİKHAN 5
SAMSAT 6
GERGER 6
SINCIK 6

AFYON
MERKEZ 1
SANDIKLI 3
BOLVADİN 3
DAZKIRI 3
EMİRDAĞ 3
DİNAR 3
SULTANDAĞI 3
İSCEHİSAR 3
BAŞMAKÇI 3
EVCİLER 4
ÇAY 4
BAYAT 4
ŞUHUT 4
SİNCANLI 4
KIZILÖREN 4
İHSANİYE 5
ÇOBANLAR 5
HOCALAR 5

AĞRI
MERKEZ 4
DOĞUBEYAZIT 5
PATNOS 5
ELEŞKİRT 6
TAŞLIÇAY 6
TUTAK 6
HAMUR 6
DİYADİN 6

AMASYA
MERKEZ 3
MERZİFON 3
SULUOVA 3
GÜMÜŞHACIKÖY 4
TAŞOVA 4
GÖYNÜCEK 5
HAMAMÖZÜ 5

BALIKESİR
MERKEZ 1
BANDIRMA 2
AYVALIK 2
EDREMİT 2
BURHANİYE 2
MARMARA 2
ERDEK 2
GÖNEN 3
SUSURLUK 3
HAVRAN 3
BİGADİÇ 4
GÖMEÇ 4
SAVAŞTEPE 4
MANYAS 4
SINDIRGI 4
DURSUNBEY 4
İVRİNDİ 4
KEPSUT 4
BALYA 4

BİLECİK
MERKEZ 1
BOZÜYÜK 2
OSMANELİ 3
PAZARYERİ 3
SÖĞÜT 3
GÖLPAZARI 4
İNHİSAR 4
YENİPAZAR 4

BİNGÖL
MERKEZ 4
KİĞI 4
YAYLADERE 5
SOLHAN 6
KARLIOVA 6
GENÇ 6
ADAKLI 6
YEDİSU 6

BİTLİS
TATVAN 4
MERKEZ 4
AHLAT 4
ADİLCEVAZ 4
GÜROYMAK 5
HİZAN 6
MUTKI 6

BOLU
MERKEZ 2
YENİÇAĞA 3
GEREDE 3
MENGEN 3
SEBEN 4
KIBRISCIK 4
MUDURNU 4
GÖYNÜK 4
DÖRTDİVAN 5

BURDUR
MERKEZ 2
BUCAK 3
GÖLHİSAR 3
KARAMANLI 3
TEFENNİ 3
AĞLASUN 4
YEŞİLOVA 4
ÇELTİKÇİ 4
ÇAVDIR 4
ALTINYAYLA 4
KEMER 4

DENİZLİ
MERKEZ 1
SARAYKÖY 3
BABADAĞ 3
AKKÖY 3
BULDAN 3
BOZKURT 3
SERİNHİSAR 3
ÇARDAK 3
BEKİLLİ 3
ÇİVRİL 3
HONAZ 3
ÇAL 4
TAVAS 4
GÜNEY 4
ACIPAYAM 4
BAKLAN 4
KALE 4
BEYAĞAÇ 4
ÇAMELİ 4

DİYARBAKIR
MERKEZ 2
ERGANİ 4
SİLVAN 4
BİSMİL 4
ÇÜNGÜŞ 5
ÇERMİK 6
HANİ 6
ÇINAR 6
EĞİL 6
HAZRO 6
LİCE 6
DİCLE 6
KULP 6
KOCAKÖY 6

EDİRNE
MERKEZ 2
KEŞAN 2
UZUNKÖPRÜ 3
HAVSA 3
ENEZ 4
SÜLOĞLU 4
İPSALA 4
LALAPAŞA 4
MERİÇ 4

ELAZIĞ
MERKEZ 2
AĞIN 3
KEBAN 4
MADEN 4
SİVRİCE 4
KARAKOÇAN 5
KOVANCILAR 5
ALACAKAYA 5
BASKİL 5
PALU 5
ARICAK 6

ERZİNCAN
MERKEZ 2
KEMALİYE 4
ÜZÜMLÜ 4
TERCAN 4
REFAHİYE 4
İLİÇ 4
KEMAH 4
ÇAYIRLI 4
OTLUKBELİ 4

GÜMÜŞHANE
MERKEZ 3
1 KÖSE 4
1 KELKİT 4
2 TORUL 4
ŞİRAN 4
KURTUN 6

HAKKARİ
MERKEZ 4
YÜKSEKOVA 5
ŞEMDİNLİ 6
ÇUKURCA 6

HATAY
MERKEZ 1
İSKENDERUN 1
DÖRTYOL 2
ERZİN 3
BELEN 3
REYHANLI 3
KIRIKHAN 3
SAMANDAĞI 4
YAYLADAĞI 4
KUMLU 5
HASSA 5
ALTINÖZÜ 6

ISPARTA
MERKEZ 2
ULUBORLU 2
ATABEY 3
YENİŞARBADEML 3
EĞİRDİR 3
SENİRKENT 3
KEÇİBORLU 3
ŞARKİKARAAĞAÇ 3
YALVAÇ 3
GELENDOST 3
GÖNEN 3
AKSU 4
SÜTÇÜLER 4

İÇEL
MERKEZ 1
TARSUS 1
ANAMUR 3
SİLİFKE 3
ERDEMLİ 3
AYDINCIK 3
BOZYAZI 3
ÇAMLIYAYLA 5
MUT 5
GÜLNAR 5

İSTANBUL
MERKEZ 1
BÜYÜKÇEKMECE 2
SİLİVRİ 2
ŞİLE 2
ÇATALCA 3

KAYSERİ
MERKEZ 1
KOCASİNAN 1
MELİKGAZİ 1
HACILAR 2
TALAS 2
DEVELİ 3
FELAHİYE 3
İNCESU 3
BÜNYAN 3
YAHYALI 4
SARIOĞLAN 4
YEŞİLHİSAR 4
PINARBAŞI 4
ÖZVATAN 4
AKKIŞLA 4
SARIZ 4
TOMARZA 4

KIRKLARELİ
MERKEZ 2
LÜLEBURGAZ 2
BABAESKİ 3
PINARHİSAR 3
PEHLİVANKÖY 3
VİZE 3
DEMİRKÖY 3
KOFÇAZ 4

KIRŞEHİR
MERKEZ 2
MUCUR 3
KAMAN 3
ÇİÇEKDAĞI 4
BOZTEPE 5
AKPINAR 5
AKCAKENT 6

KOCAELİ
MERKEZ 1
DERİNCE 2
GEBZE 2
KÖRFEZ 2
GÖLCÜK 2
KARAMÜRSEL 2
KANDIRA 4

MANİSA
MERKEZ 1
SALİHLİ 1
TURGUTLU 2
SOMA 2
AKHİSAR 3
ALAŞEHİR 3
GÖLMARMARA 3
AHMETLİ 3
DEMİRCİ 4
KIRKAĞAÇ 4
KULA 4
SARUHANLI 4
SARIGÖL 4
GÖRDES 4
KÖPRÜBAŞI 4
SELENDİ 4
K.MARAŞ
MERKEZ 1
ELBİSTAN 3
GÖKSUN 4
AFŞİN 4
PAZARCIK 4
TÜRKOĞLU 4
ÇAĞLAYANCERİT 5
ANDIRIN 5
NURHAK 6
EKİNÖZÜ 6

MARDİN
MERKEZ 3
KIZILTEPE 4
NUSAYBİN 4
YEŞİLLİ 4
MİDYAT 5
ÖMERLİ 6
MAZIDAĞI 6
DERİK 6
DARGEÇİT 6
SAVUR 6

MUĞLA
BODRUM 1
MARMARİS 1
MERKEZ 2
MİLAS 2
FETHİYE 2
DATÇA 3
ORTACA 3
DALAMAN 3
ULA 3
KÖYCEĞİZ 3
YATAĞAN 3
KAVAKLIDERE 4

MUŞ
MERKEZ 3
VARTO 6
MALAZGİRT 6
HASKÖY 6
BULANIK 6
KORKUT 6

NEVŞEHİR
MERKEZ 2
ÜRGÜP 3
AVANOS 3
HACIBEKTAŞ 4
GÜLŞEHİR 4
DERİNKUYU 4
KOZAKLI 4
ACIGÖL 5

SAMSUN
MERKEZ 1
BAFRA 3
ÇARŞAMBA 3
HAVZA 3
TERME 3
19 MAYIS 3
TEKKEKÖY 4
VEZİRKÖPRÜ 4
LADİK 4
ALAÇAM 4
KAVAK 4
YAKAKENT 4
SALIPAZARI 5
ASARCIK 6
AYVACIK 6

SİİRT
MERKEZ 3
AYDINLAR 4
KURTALAN 5
BAYKAN 6
ERUH 6
ŞİRVAN 6
PERVARİ 6

SİNOP
MERKEZ 2
BOYABAT 3
AYANCIK 4
GERZE 4
TÜRKELİ 4
ERFELEK 4
DURAĞAN 5
SARAYDÜZÜ 6
DİKMEN 6

SİVAS
MERKEZ 2
DİVRİĞİ 3
SUŞEHRİ 3
GEMEREK 4
ŞARKIŞLA 4
GÜRÜN 4
KANGAL 4
ZARA 4
YILDIZELİ 4
HAFİK 4
GÖLOVA 5
İMRANLI 5
AKINCILAR 5
KOYULHİSAR 5
DOĞANŞAR 5
ULAŞ 5
ALTINYAYLA 6

TEKİRDAĞ
MERKEZ 2
ÇERKEZKÖY 2
ÇORLU 2
M.EREĞLİSİ 2
MURATLI 3
ŞARKÖY 3
SARAY 3
MALKARA 3
HAYRABOLU 3

VAN
MERKEZ 2
ERCİŞ 4
EDREMİT 4
GEVAŞ 5
BAŞKALE 6
MURADİYE 6
SARAY 6
ÖZALP 6
ÇATAK 6
ÇALDIRAN 6
GÜRPINAR 6
BAHÇESARAY 6

YOZGAT
MERKEZ 2
YERKÖY 3
SORGUN 3
ÇANDIR 4
BOĞAZLIYAN 4
ÇAYIRALAN 4
ŞEFAATLİ 4
YENİFAKILI 4
SARIKAYA 4
SARAYKENT 4
AKDAĞMADENİ 4
ÇEKEREK 5
AYDINCIK 6
KADIŞEHRİ 6

ZONGULDAK
MERKEZ 2
EREĞLİ 2
DEVREK 3
ÇAYCUMA 3
ALAPLI 4
GÖKÇEBEY 4

AKSARAY
MERKEZ 2
ORTAKÖY 4
SARIYAHŞİ 4
ESKİL 4
GÜZELYURT 4
GÜLAĞAÇ 5
AĞAÇÖREN 5

BAYBURT
MERKEZ 3
AYDINTEPE 4
DEMİRÖZÜ 5

KARAMAN
MERKEZ 2
ERMENEK 4
AYRANCI 4
KAZIMKARABEKİR 4
BAŞYAYLA 4
SARIVELİLER 5

KIRIKKALE
MERKEZ 2
YAHŞİHAN 3
KESKİN 3
BAHŞİLİ 4
DELİCE 4
KARAKEÇİLİ 4
BALIŞEYH 4
ÇELEBİ 5
SULAKYUR