GenelgeMEVZUAT

TEDAVI KATILIM PAYLARININ TAHSILINE ILIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLIĞ

TEDAVI KATILIM PAYLARININ TAHSILINE ILIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLIĞ

Resmî Gazete

Sayı : 27097 (7. Mükerrer)

TEBLIĞ

Maliye Bakanlığından:

TEDAVI KATILIM PAYLARININ TAHSILINE

ILIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLIĞ

(SAYI: 2009-1)

1.Giriş

(1)Ayakta tedavi hekim ve diş hekimi muayene hizmeti, protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımları ile yardımcı üreme yöntemi tedavi hizmeti alan;

a)Kamu idarelerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak istihdam edilen kamu görevlileri ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden alınacak muayene katılım paylarının kamu görevlilerinin aylıklarından kesilerek kamu idaresi bütçesine gelir kaydedilmesine,

b)(a) bendinde sayılanların protez, ortez ve tıbbi malzeme kullanımları ile yardımcı üreme yöntemi tedavi hizmetine ilişkin katılım paylarının kamu görevlilerine yapılacak ödemelerden kesilerek ya da sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerden mahsup edilerek kamu idaresi bütçesine gelir kaydedilmesine,

c)3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun kapsamındaki yeşil kart sahipleri ve ilgili mevzuatında 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre tedavilerinin sağlanması hükme bağlanmış olanlardan alınacak katılım paylarının, katılım payını tahsil eden sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerden mahsup edilerek gelir kaydedilmesine,

ilişkin olarak kamu idareleri, sağlık kurum ve kuruluşları ile muhasebe birimlerince yapılacak işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

2.Muayene katılım paylarının aylıklardan kesilmesine ilişkin işlemler

(1)Harcama birimlerince, sağlık kurumlarından alınan faturalarda yer alan muayene bilgileri esas alınarak Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ eki Muayene Katılım Payı Listesi düzenlenecek ve katılım payı tutarları kamu görevlilerinin takip eden aydaki aylıklarından kesilmek üzere aylıklara ait ödeme belgeleri üzerinde gösterilecektir.

(2)Harcama birimlerinde aylıkların tahakkukunu yapmakla görevli birimlerce muayene katılım paylarına ilişkin tutarlar bordronun kesintiler sütununda gösterilecek ve Muayene Katılım Payı Listesi aylıklara ilişkin ödeme belgeleriyle birlikte muhasebe birimine gönderilecektir.

(3)Kamu görevlisinin tayin olması halinde kesinti yapılamayacağından fatura ve Muayene Katılım Payı Listesinin bir örneği kamu görevlisinin yeni görev yerine gönderilerek kesintinin ilgili yerde yapılması sağlanacak ve yeni görev yerinin farklı bütçeli bir idare olması durumunda kesinti yapılan katılım payı tedavi ücretinin ödendiği idare bütçesine aktarılacaktır.

(4)Aylıksız izne ayrılan kamu görevlisi ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin muayene katılım paylarının kamu görevlisinin tekrar göreve başlayacağı aydan itibaren aylığından kesilmesi sağlanacaktır.

(5)Kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri muayene olduktan sonra istifa nedeniyle görevinden ayrılan kamu görevlisinin muayene katılım payı kesintisi, aylık bordrosuna yansıtılamadığı için söz konusu katılım payı kişiye borç çıkarılarak tahsili sağlanacaktır. Ancak katılım payı tutarının 15 TL ndan az olması halinde takip edilmeyecek ve kayıtlara alınmayacaktır.

(6)Kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri muayene olduktan sonra emeklilik nedeniyle görevinden ayrılan kamu görevlisinin muayene katılım payının tahsil edilebilmesi için fatura ve Muayene Katılım Payı Listesinin bir örneği Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilerek kesintinin emekli aylığından yapılması sağlanacak ve kesinti tutarı kamu görevlisinin emekliye ayrıldığı idare bütçesine gelir kaydedilmek üzere ilgili idareye aktarılacaktır.

(7)Kendisi ya da kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri muayene olduktan sonra kamu görevlisinin ölmesi halinde muayene katılım payı alınmayacaktır.

(8)Kamu görevlilerinin aylıklarından her ay için yapılacak kesinti miktarı onaltı yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücretin bir aylık brüt tutarının yüzde yirmisini geçmeyecektir. Kesinti yapılacak katılım payının bu miktarı aşması halinde kalan tutarlar kamu görevlisinin sonraki aylardaki aylıklarından kesilmeye devam edilecektir.

(9)Muayene katılım paylarına ilişkin yersiz bir kesintinin yapılıp yapılmadığının tespiti açısından kamu görevlisinin talebi halinde maaş mutemetliklerince gerekli bilgi verilecektir. Yersiz kesintinin tespiti halinde gerekli işlemler idaresi nezdinde yapılacaktır.

3.Yeşil kart verilerek tedavileri sağlananların muayene katılım paylarına ilişkin yapılacak işlemler

(1)Yeşil kartlılar için katılım payı tutarı eczanelerce tahsil edileceğinden, eczaneler tarafından fatura ile birlikte katılım payına ilişkin döküm listesi (Java listesi) düzenlenecek ve harcama birimine gönderilecektir. Bu belgeler harcama birimlerince düzenlenen ödeme belgelerine eklenecektir. Muhasebe birimlerince ödemeler katılım payı tutarı düşülerek yapılacaktır.

4.Tıbbi malzeme katılım paylarının tahsilinde yapılacak işlemler

(1)Tıbbi malzeme bedelinin harcama birimleri tarafından hak sahiplerine ödenmesi halinde katılım payı, katılım payı tutarı kadar ilgililere eksik ödeme yapılarak tahsil edilecektir. Bu durumda katılım payı tutarı ödeme belgesi üzerinde gösterilecektir.

(2)Tıbbi malzeme bedelinin harcama birimlerince sağlık kurum ve kuruluşlarına ödenmesi halinde, sağlık kurum kuruluşlarınca tahsil edilen katılım payı tutarı kadar eksik ödeme yapılacak ve katılım payı tutarı ödeme belgesi üzerinde gösterilecektir.

5.Yardımcı üreme yöntemi katılım paylarının tahsilinde yapılacak işlemler

(1)Yardımcı üreme yöntemi için alınacak katılım payı, yardımcı üreme yöntemi tedavisinin yapıldığı sağlık kurum veya kuruluşu tarafından ilgililerden tahsil edileceğinden harcama birimince sağlık kurum veya kuruluşuna katılım payının tutarı kadar eksik ödeme yapılacak ve katılım payı tutarı ödeme belgesi üzerinde gösterilecektir.

6.Muhasebe işlemleri

(1)Ödeme belgeleri muhasebe birimine geldiğinde aşağıda açıklandığı şekilde muhasebe kayıtları yapılacaktır.

a)Kamu personeli ve aile fertlerinin muayene katılım payı tutarı, ilgililerin aylıklarının ödenmesine ilişkin düzenlenen ödeme belgesinde yer aldığından bütçe hesaplarına kaydı sağlanacaktır.

b)Yeşil kart verilerek tedavileri sağlananların muayene katılım paylarının kaydedilmesine ilişkin olarak; eczanelerin hakediş bedelleri tutarının tamamı 630 Giderler Hesabına borç, katılım payı olarak eczanelerce tahsil edilen tutarlar ile yapılması gereken diğer yasal kesintiler 600 Gelirler Hesabına, ödenecek tutar 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325 Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilerek bütçe hesaplarına gerekli yansıtmalar yapılacaktır.

c)Tıbbi malzeme bedelinin kamu görevlisinin kendisi tarafından karşılanması halinde harcama birimince ödenmesi gereken tutarın tamamı 630 Giderler Hesabına borç, alınması gereken katılım payı ve yapılması gereken diğer yasal kesintiler 600 Gelirler Hesabına, ilgiliye ödenmesi gereken tutar ise 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325 Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.Katılım paylarının sağlık kurum ve kuruluşlarınca tahsil edilmesi halinde harcama birimince karşılanması gereken tutarın tamamı 630 Giderler Hesabına borç, sağlık kurumu tarafından tahsil edilen tutarlar ile yapılması gereken diğer yasal kesintiler 600 Gelirler Hesabına, sağlık kurumuna ödenmesi gereken tutar 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325 Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.

Yukarıdaki işlemlere ilişkin bütçe yansıtma işlemleri de yapılacaktır.

d)Yardımcı üreme yöntemi katılım paylarının gelir kaydedilmesine ilişkin olarak; sağlık kurumuna ödenmesi gereken tutarın tamamı 630 Giderler Hesabına borç, sağlık kurumu tarafından tahsil edilen tutarlar ile yapılması gereken diğer yasal kesintiler 600 Gelirler Hesabına, sağlık kurumuna ödenmesi gereken tutar 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı, 325 Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilerek bütçe hesaplarına gerekli yansıtmalar yapılacaktır.

e)Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcama birimlerince, 323 Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına alınması gereken işlemlerde, ödeme emri belgesinin fazla olarak düzenlenen nüshası ile ekindeki katılım payı listesi, ödemeye ilişkin muhasebe işlem fişine eklenmek üzere muhasebe birimine gönderilir.

f)Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerinin harcama birimlerince, 322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabına alınmış tutarlara ilişkin olarak, katılım payı tutarları bu hesaptaki borçların ödenmesi sırasında düzenlenen ödeme emri belgesi üzerinde gösterilecek ve muhasebeleştirilecektir.

7.Yürürlük

(1)Bu Tebliğ, yayım tarihini izleyen günde yürürlüğe girer.