SAĞLIK OCAKLARINDA ÜCRETSIZ HIZMET SUNUMU GENELGESI

SAĞLIK OCAKLARINDA ÜCRETSIZ HIZMET SUNUMU GENELGESI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B100TSH0130004-

Konu : Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması

20/7/2007 – 18365

GENELGE

2007/ 62

Ilgi : 2/7/2007 tarihli 2007/54 No’lu Genelge

Ilgi genelge ile Bakanlığımızın sunduğu birinci basamak sağlık hizmetlerinde Temmuz ayı başından itibaren yürürlüğe giren uygulama değişiklikleri duyurulmuş ve hizmet sunulurken vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret alınmayacağı, sosyal güvenlik kuruluşlarına da ayrıca fatura tanzim edilmeyeceği belirtilmiş idi.

Bununla beraber 9/7/2007 tarih ve 2007/12377 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu hususta yapılan değişiklikler nedeniyle, Bakanlığımızın sunduğu birinci basamak sağlık hizmetleri 1/7/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

1.Bakanlığımız birinci basamak sağlık kuruluşlarınca (EK-1), kişilere verilecek olan tüm birinci basamak sağlık hizmetleri için ilgiliden herhangi bir ücret talep edilmeyeceği gibi sosyal güvenlik kurumlarına da fatura edilmeyecektir (her türlü muayene, tetkik, tedavi ile işe giriş, sürücü olur, evlilik raporu ve benzeri her türlü rapor dahil).

2.Bağlı olunan sosyal güvenlik kurumlarının ibraz edilmesini istediği belgeler (karne, aktif çalışan için vizite kağıdı, sevk kağıdı vb) ile gerektiğinde kimlik belgesi dışında kişilerden herhangi bir belge istenmeyecektir.

3.Birinci basamakta yapılan hemoglobinopatiler, diğer kalıtsal kan hastalıkları, endokrin ve metabolik hastalıklara ait tüm tetkik ve taramalar Bakanlığımızca ücretsiz olarak yapılacaktır.

4.Bakanlığımız birinci basamak hekimleri tarafından istenmesi şartıyla, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Bölge Müdürlükleri ve Halk Sağlığı laboratuvarları;

a)2007 yılı Tedavi Yardımına Ilişkin Uygulama Tebliği Ek-8A’da belirtilen laboratuvar tetkikleri ve radyolojik görüntüleme işlemleri,

b)Salgın hastalıklara yönelik epidemiyolojik analizler veya salgın hastalık tehlikesine yönelik analizler ve kontrol programına yönelik sürveyans analizleri,

c)Portör tetkikleri,

d)Evlilik öncesi yapılan tetkikleri için kişilerden herhangi bir ücret talep etmeyecek ve sosyal güvenlik kurumlarına fatura etmeyeceklerdir. Ancak doğrudan kişiye yönelik olmayan su analizi, atık su tetkikleri, gıda analizi ve benzeri analizler ile birinci basamağa yönelik olmayan diğer işlemler genelge kapsamı dışında olup uygulama mutad şekilde devam ettirilecektir.

5.Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezlerinde (KETEM) verilen sağlık hizmetlerinden Bakanlığımız birinci basamak hizmetlerine yönelik olarak ve hekim tarafından istenmesi şartıyla tarama amaçlı yapılan mamografi, meme ultrasonografisi, pap smear ve gaitada gizli kan için kişilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve sosyal güvenlik kuruluşlarına fatura edilmeyecektir.

6.Kamu ve özel kurumların planlı toplantı, spor müsabakaları, protokol amaçlı gösteri veya eğitimlerinde ambulans görevlendirmeleri eskiden olduğu gibi ücretlendirilmeye devam edilecektir (14/5/2007 tarih 9664 sayılı yazı, 29/12/2006 tarih 14754 sayılı yazı ve eki gereği). Yine trafik kazalarında sunulan hizmetlerle ilgili bilgi ve belgeler eskiden olduğu gibi Bakanlığımız Trafik Hizmetleri Döner Sermaye Işletme Müdürlüğüne gönderilmeye devam edilecektir.

7.Yapılan muayene, tetkik, girişim, 112 acil yardım ve bunun gibi her türlü hizmetler ile kişilerin sosyal güvenlik kurumlarına yönelik bilgileri kayıt altına alınmaya devam edilecektir. Bu bilgiler Il Sağlık Müdürlükleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüklerince hizmet verilen ayı takip eden ayın ilk 7 günü içerisinde elektronik ortamda (EK-2) Strateji Geliştirme Başkanlığına ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilecektir.

8.Performansa dayalı ek ödeme uygulamasına devam edilecek ve birinci basamak döner sermayesince dağıtılacak tutarların belirlenmesinde ilgi yılı tedavi giderleri resmi fiyat tarifesine tekabül eden tutarlar esas alınacaktır.

Yapılacak iş ve işlemlerin aksatılmaması, uygulamanın başlangıcından itibaren vatandaşın sağlık hizmeti alımının kolaylaştırılmasına yönelik tüm önlemlerin alınması için bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Uz. Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU

Bakan a.

Müsteşar V.

EKLER:

Ek-1 : Liste (1 sayfa)

Ek-2 : Form Örneği (1 sayfa)

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:

A Planı Maliye Bakanlığına