GenelgeMEVZUAT

SÜRÜCÜ RAPORLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDAKİ GENELGE

SÜRÜCÜ RAPORLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDAKİ GENELGE

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
İLGİ: a) l8.07.l997 tarih ve 23053 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları
Trafik Yönetmeliği
b)14.08.l997 tarihve 8882 sayılı Bakanlık Genelgesi
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 4199 sayılı Kanun ile değişik 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sürücü belgesi alacakların, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında iç hastalıkları, ortopedi, göz, kulak-burun-boğaz ve psikiyatri uzmanları bulunan sağlık kurulunca yönetmelikte belirtilen esaslara göre sürücü olur raporu almaları zorunluluğu getirilmiştir. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin, “Sağlık Kurulunca Düzenlenecek Sürücü Olur Raporlarını düzenleyen 78 inci maddesinin ikinci fıkrasında, resmi ve özel sağlık kuruluşlarının,il sağlık müdürlükleri aracılığı ile yürütülecek yetkilendirme işlemlerine ve Kanun’da belirtilen bütün uzmanların bulunmadıgı küçük yerleşim birimlerinde serbest çalışan tabiblerin sağlık kurullarında görevlendirilmesine dair usul ve esasların Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılacak bir genelge ile düzenleneceği öngörülmüştür.
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin öngördüğü bu hususlar Bakanlığımızın ilgi (a)’da kayıtlı Genelgesi ile düzenlenmiş ise de uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi amacıyla bu Genelge yürürlükten kaldırılmış ve sürücü olur raporlarının düzenlenmesine dair usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Tanımlar
1- Bu Genelge’de kullanılan deyimlerden:
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,
b) Müdürlük: “Sürücü olur” raporu verecek resmi ve özel sağlık kuruluşunun bulunduğu ilin Sağlık müdürlüğünü,
c) Kanun: 29l8 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nu,
d) Yönetmelik: 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Karayollarl Trafik Yönetmeliği’ni.
e) Sağlık kuruluşu: İlgili mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren, bu Genelge’de belirtilen şartları haiz olan ve sürücü belgesi alacaklara “sürücü olur” raporu düzenlemeye yetkili kılınan resmi ve özel yataklı tedavi kurumları ile polikliniklinikleri,
f) Sağlık Kurulu: Sağlık kuruluşlarının Kanun, Yönetmelik ve bu Genelge hükümlerine göre “sürücü olur” raporu düzenlemek amacıyla oluşturdukları kurulu,
g) Mes’ûl Müdür: Özel hastanelerde 2219 sayılı Hususî Hastahaneler Kanunu’nun 9’uncu maddesinde belirtilen mes’ul müdürü, özel kliniklerde ise idarî ve tıbbi işlerden sorumlu olan tabibi,
ifade eder.
Genel Esaslar
2. “Sürücü olur” raporu düzenlemeye yetkili kılınacak sağlık kuruluşlarının aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
a) Yetki belgesi olmayan özel sağlık kuruluşları sürücü olur raporu düzenleyemezler.
b) Yetki verilecek özel sağlık kuruluşlarının bağlı bulundukları mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulmuş özel hastane veya ayaktan teşhis ve tedavi amacıyla kurulan özel poliklinik olması gereklidir,
c) Sağlık kurulunun; iç hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, göz, kulak-burun-boğaz ve psikiyatri dallarında beş uzman tabibten oluşturulması esastır.
d) Kanun’da ve Yönetmelik’de ” ortopedist bulunmadığı takdirde genel cerrahtan, psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda nörolog veya psikologdan görüş alınarak sağlık kurulu kararını verir” şeklinde yeralan düzenleme, yukarıda (b) bendinde belirtilen beş daldaki uzmandan belirtilen ikisinin iki ayı aşmayan yıllık izin, hastalık gibi nedenlerle geçici süre bu- lunmadığı hallerde bu hallerin tevsik edilmesi kaydıyla uygulanabilir. Aynı kuruluşta genel cerrahi, nöroloji uzmanları bulunmuyor ise diğer kuruluşlardan görevlendirme yapılabilir. Ancak bu halde, Kanunun ve Yönetmeliğin öngördüğü asıl uzman tabiblere öncelik verilmesi esastır.
e) Bir tabib resmi görevi hariç, sadece bir özel sağlık kurulunda görev alabilir.
f) Uzman tabiblerin muayenehanelerinin olması, onların özel sağlık kuruluşları sağlık kurullarında görev yapmalarına mani olmaz.
g) Resmi kuruluşlar bünyesinde kurulan vakıf ve derneklere ait olan saglık kuruluşları, bu Genelgenin özel sağlık kuruluşları ile ilgili hükümlerine tabidir.
h) Sağlık kurulunda aynı daldan birden fazla uzman tabib görev alabilir. Ancak bu durumda sağlık kurulunda görev alacak her uzman tabib adına ayrı ayrı başvuruda bulunulması ve bu tabiblerin yetki belgesinde belirtilmesi gerekir.
i) Usulune uygun rapor düzenlemeyen kuruluşlar ve sorumluları hakkında Kanun’da belirtilen işlemler uygulanır.
Başvuru
3- Yetki belgesi almak isteyen özel sağlık kuruluşunun mesul müdürü aşağıdaki belgeler ile Müdürlüğe müracaat eder:
a) Sağlık kuruluşunun mesul müdürünün bu genelge’de belirtilen şartları yerine getirerek sağlık kurulu oluşturmak isteğini ve kurulun günün hangi saatlerinde toplanacağını belirtir başvuru dilekçesi,
b) Sağlık kuruluşunun çalışma izin belgesinin veya ruhsatının noter tasdikli sureti,
c) Sağlık kuruluşunun (Müdürlük veya yetkilendireceği kuruluş tarafından) tasdikli krokisi,
d) Sağlık kurulunda görev alacak mesul müdür ile uzman tabiblerin imza sirküleri ve kuruluşta çalıştıklarına dair mesul müdür tarafından düzenlenmiş noter tasdikli belge,
e) Özel sağlık kuruluşu sağlık kurulunda görev alacak uzman tabiblerden 6023 sayılı Kanuna göre kayıt mecburiyeti bulunanların mahalli tabib odasına kayıtlı olduklarına dair belge,
f) Özel sağlık kuruluşu sağlık kurulunda görev alacak uzman tabiblerin Bakanlıkça tasdik edilmiş uzmanlık belgelerinin noter tasdikli suretleri,
g) Müdürlüğe bağlı yetkilendirilmiş kuruluş tarafından düzenlenen ve söz konusu kuruluşun ve oluşturmak istediği sağlık kurulunun mevzuat hükümlerine uygun olduğuna dair rapor,
Başvurunun Değerlendirilmesi
4- Yukarıda belirtilen belgeleri içeren başvuru dosyası Müdürlük yetkili elemanları tarafından beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve mevzuat hükümlerine uygunluğu açısından yerinde incelenir. Başvuru uygun bulunur ise, dosya Müdürlüğün uygun görüşünü içeren bir üst yazı ve ekinde yer alan inceleme tutanağı ile birlikle Bakanlığa gönderilir.
Yetkilendirme işlemi Bakanlık adına Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Genel Müdürlük mevzuat hükümlerine uygun bulduğu sağlık kuruluşu için Genel Müdürlüğe başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde örneği Ek (1)’de yer alan yetki belgesini üç nüsha olarak düzenler. Nüshalardan biri Bakanlık’ta kalır, diğer ikisi başvuru dosyası ile birlikte müdürlüğe gönderilir. Müdürlüğe gönderilen yetki belgesi nüshalarından birisi başvuru dosyası ile birlikte müdürlükte saklanır, diğeri ise müracaatta bulunan sağlık kuruluşuna imza mukabilinde teslim edilir.
Bakanlık ve Müdürlük özel sağlık kuruluşunun adının, adresinin, mesul müdürünün sağlık kurulunda görevli uzman tabiblerinin güncelleştirilmiş kayıtlarını tutarlar.
“Sürücü Olur” Raporunun Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
5- Yetki belgesi alan sağlık kuruluşu tarafından “sürücü olur” raporu tanzimi sırasında işlemler aşağıdaki usule göre yürütülür:
a) Sağlık kuruluşuna “sürücü olur” raporu almak isteyen kişinin şahsen başvurusu esastır.
Başvuru sırasında sürücü adayından nüfus cüzdanının tasdikli ve resimli örneği eklenmiş dilekçesi alınır.
b) Sağlık kuruluşunca, Yönetmeliğin 78 nci maddesinde ve (3) sayılı cetvelde tanımlanmış düzenlemeler doğrultusunda, örneği Ek (7)’de yeralan form üzerinde bulguların işlendiği muayeneler gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen her türlü tetkike ait belgeler bu foruma eklenir.
c) Muayenesi tamamlanan sürücü adayına örneği Ek (2)’de yer alan “sürücü olur” raporu düzenlenir. Raporun karar bölümüne kurul tarafından verilen nihai karar yazılır. Kararda sürücü adayının sağlık durumunun mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği belirtilir.
d) Üç nüsha olarak düzenlenen “sürücü olur” raporunun, birinci nüshası hakkında rapor düzenlenen kişiye imza karşılığında, ikinci nüsha raporu isteyen kuruluşa (özel sürücü kursuna) verilir. Üçüncü nüsha ise, raporu düzenleyen kuruluşta beş yıl süre ile saklanır.
e) Özel sağlık kuruluşlarına ait sağlık kurulunca düzenlenen raporlar, Müdürlük veya Müdürlüğün yetkilendireceği kuruluşlar tarafından onaylanır. Onay safhasında, raporda imzası yer alan tabiblerin raporun veriliş tarihinde raporun düzenlendiği kuruluşta çalışıp çalışmadıkları ve imzaların kendilerine ait olup olmadıkları imza sirkülerinden kontrol edilir. Müdürlük adına raporları onaylayan kişi söz konusu özel sağlık kuruluşlarında görev alamaz.
f) Sağlık kuruluşlarınca sürücü adaylarına düzenlenen sağlık raporları örneği Ek (3)’te sunulan kayıt defterine işlenir. Özel sağlık kuruluşlarınca kullanılan kurul kayıt defterleri Müdürlük tarafından her sayfası mühürlenerek onaylanır ve defterin en son sayfasına kaç kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilir. Resmi sağlık kuruluşlarınca kullanılan kurul kayıt defteri ise, söz konusu kuruluşun amiri tarafından onaylanır, Sağlık Kurulu üyeleri deftere kaydedilen kararları imza ederler. Kararlar oybirliği ile alınır, Kararlara muhalefet edenler, raporun üç nüshasına ve bu deftere muhalefet gerekçelerini yazarak imza ederler.
g) Resmi sağlık kuruluşlarınca düzenlenecek “sürücü olur” raporlarının verilmesinde mutad heyet raporlarındaki usul ve esaslara göre hareket edilir.

Yetkilendirilecek Sağlık Kuruluşunun Taşıması Gerekli Şartlar
6-“Sürücü Olur” raporu tanzimine yetkili kılınacak sağlık kuruluşlarının aşağıdaki şartları haiz olması gerekir:
A) Sürücü raporu verecek sağlık kuruluşlarında her uzman tabib için ayrı birer muayene odası (en az beş adet) ve ayrıca bir sağlık kurulu odası bulunur,
B) Her uzmanlık dalının muayene oda sı kapısında hangi dala ait olduğunu belirtir tabela ve muayene odasında tabibin uzmanlık diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti, tabibin Müdürlük tarafından düzenlenmiş çalışma izin belgesi ve uzmanlık dalı için gereken asgari muayene malzemeleri bulunur.
C) Başvuran sürücü adaylarının muayene sonuçlarının, verilen rapor örneklerinin saklanabileceği bir arşiv bölümü bulundurulur.
D) Sağlık kuruluşunun tıbbi muayene için aşağıdaki şartları taşıması gereklidir.
a-Göz muayenesi için enaz;
ı) Görme eşeli
ıı) Gözlük kutusu
ııı) Retinoskop
ıv) Oftalmaskop
v) Biomikroskop
vı) Renk körlüğü muayenesi için gerekli malzemeler,
b- İç hastalıkları muayenesi için en az;
ı) Stetoskop
ıı) Tansiyon aleti
ııı) EKG cihazı
c- Kulak burun boğaz muayenesi için en az;
ı) KBB muayene koltuğu
ıı) Otoskop
ııı) Diapozon seti
ıv) Buşon küreti
v) Aspiratör
vı) Kulak aspiratör ucu
d- Ortopedi ve travmatoloji ile psikiyatri veya gerektiğinde nöroloji muayenesinde kullanılmak üzere her bir uzmanlık dalı için ayrı ayrı ve asgari olarak muayene masası refleks çekici, bulunmalıdır.
Mesul Müdürün Sorumlulukları
7- Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarının mesul müdürü;
a) Sürücü olur raporu düzenlenmesi ile ilgili Kanun, Yönetmelik ve bu Genelge hükümlerinin sağlık kuruluşu ile ilgili olanlarının uygulanmasından
b) Sürücü olur raporu düzenlenmesi ile ilgili işlemlerin mevzuatda gösterilen usul ve esaslara uygun olartk yürütülmesinden ve yürütülmesinin sağlanmasından;
c) Sağlık kuruluşunun yetkilendirilmesine esas olan şartların değişmesi durumunda, değişikliğin Müdürlüğe değişikliklerle ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte bir dilekçe ile beş iş günü içerisinde bildirilmesinden ve değişikliğin meydana geldiği andan itibaren sürücü olur raporlarının düzenlenmesi işlemlerinin dudurulmasından,
d) Hakkında sürücü olur raporu tanzim edilen kişi ile başvuru evrakındaki kişinin aynı kişi olduğunun belirlenmesinden veya belirlenmesinin sağlanmasından,
e) Kurul’un beyan edilen gün ve saatte eksiksiz olarak toplanmasının sağlanmasından,
f) Sağlık kurulunun toplanacağı gün ve saatlerde yapılacak değişikliği beş iş günü öncesinden Müdürlüğe bildirilmesinden.
g) Sürücü olur raporunun tarafından imzalanması safhasında, imzaların kurul’a iştirak eden tabiblere ait olup olmadığının tesbitinden,
h) Sürücü olamaz raporu alan sürücü adayları ile ilgili kimlik bilgilerinin beş iş günü içerisinde Müdürlüğe bildirilmesinden,
i) Örneği Ek (4)’de yer alan aylık bildirim formunun düzenli olarak doldurulmasından ve bir sonraki ayın 10 una kadar Müdürlüğe gönderilmesinden,
j) Sağlık Kurullarınca düzenlenen belgelerin en az beş yıl süre ile saklanmasından, özel sağlık kuruluşunun faaliyetine son vermesi durumunda saklanması gereken belgelerin Müdürlüğe devrinden,
sorumludur.
Kurul Üyesi Uzman Tabiblerin Sorumlulukları
8- Sağlık kurulunda görevli uzman tabibler;
a) Sürücü adaylarının uzmanlık dalları ile ilgili muayenelerini Yönetmelik’te tanımlanan sağlık şartlarını dikkate alarak gerçekleştirmekten,
b) Sürücü olur raporu düzenlenmesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesi sırasında mevzuata aykırı, bir husus tesbit ettiklerinde durumu derhal mes’ul müdüre ve üç iş günü içerisinde dilekçe ile Müdürlüğe bildirmekten,
c) Görev yaptığı yetkilendirilmiş sağlık kuruluşunca belirlenmiş ve Müdürlüğe bildirilmiş olan çalışma saatlerine uymaktan,
d) Sağlık kurulunca belitilen gün ve saatlerde hazır bulunmaktan,
e) Mazereti nedeniyle görev yapamayacağı zamanı ve süreyi üç iş günü öncesinden kurul üyeliğinden ayrılacağını ise on iş günü öncesinden mes’ul müdüre bildirmekten,
sorumludur.
Müdürlüklerin Mükellefiyetleri
9- Müdürlüklerin mükellefiyetleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yetki belgesi almak üzere başvuran özel sağlık kuruluşunun başvurusunu evrak üzerinden ve denetim elemanları marifetiyle yerinde incelemek, söz konusu kuruluş başvurusu ile ilgili görüşü Bakanlığa bildirmek,
b) Yetkilendirilen sağlık kuruluşunu ve hizmetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,
c) Bakanlıkça gönderilen özel sağlık kuruluşu yetki belgesinden bir nüshasını özel sağlık kuruluşunun mes’ûl müdürüne veya tebligata yetkili bir görevlisine tebelluğ belgesi ile teslim etmek, diğer nüshasını arşivinde saklamak,
d) Sunulan hizmet ile ilgili verileri düzenli olarak Bakanlığa intikal ettirmek,
e) Yetkili özel sağlık kuruluşuna ait güncelleştirilmiş listeleri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa il emniyet ve il milli eğitim müdürlüklerine bildirmek,
f) Bakanlığın denetim hakkı saklı kalmak üzere, ayda en az bir defa olmak üzere örneği Ek (5)’te yer alan form ile birlikte özel sağlık kuruluşunu denetlemek ve varsa buradaki eksiklikleri tesbit ederek düzeltilmesini sağlamak,
g) Özel sağlık kuruluşunda kullanılan ve bu Genelge’de tasdik edilmesi öngörülen evrakları tasdik etmek,
h) Eksik veya gerçeğe aykırı rapor verdiği tesbit edilen tabibleri il emniyet müdürlüğüne ve Bakanlığa bildirmek,
ı) “Sürücü olamaz” raporu alanların kaydını tutmak ve raporların tasdiki safhasında sürücü adaylarının söz konusu kayıtlardan kontrollerini yapmak, bu konudaki bilgileri düzenli olarak il emniyet ve milli eğitim müdürlüklerine bildirmek.
Resmi Sağlık Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi
10- Bu Genelge’nin 6 ncı maddesinde belirtilen şartları haiz ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan yataklı tedavi kurumları, ayaktan teşhis ve tedavi yapılan kuruluşlar ile Müdütlükler bünyesinde bu amaçla oluşturulan merkezler, ayrıca bir işleme gerek görülmeksizin yetkilendirilmiştir.
Resmi sağlık kuruluşlarında Kanun’da belirtilen uzmanların bazılarının bulunmadığı durumlarda aynı ildeki diğer resmi ve özel kuruluşlarda görev yapan veya serbest çalışan ilgili dal uzman tabibleri kurulun oluşturulmasında görevlendirilebilirler, Ancak, sözkonusu görevlendirmenin mevzuat hükümlerine uygunluğunun Müdürlükçe belgelenmesi ve diğer resmi sağlık kuruluşlarından yapılacak görevlendirmelerde görevlendirme talep edilen kuruluşun tasdiki gereklidir.
Diğer Hususlar
11- Resmi ve özel sağlık kurulu bulunmayan illerde sürücü adayları, “sürücü olur” raporunu sağlık kurulu bulunan başka bir ilden alabilirler. Bu durumda özel sağlık kuruluşlarından alınan raporların her iki Müdürlük tarafından onaylanması gereklidir.
Resmi sağlık kuruluşları da “sürücü olur” raporu verilen kişileri ayrı bir deftere kayıt eder ve sağlık kurulunda görevlendirdikleri uzman tabibleri ve değişikliklerini ve “sürücü olamaz” raporu düzenlenen sürücü adayları ile ilgili kimlik bilgilerini haftalık olarak Müdürlüğe bildirirler.
Yetki belgesinin iptali
12- Özel sağlık kuruluşlarının yetki belgeleri.
A) a- Bu Genelge’nin 6 ncı maddesinin A, B, C, D bendlerinde belirtilen fiziki şartlarda eksiklik bulunduğunun tespiti halinde, mevcut eksikliklerin giderilmesi için tanınan 15 günlük sürenin sonunda aynı eksikliklerin devam etmesi,
b- Bu Genelgenin 7 nci maddesi ve 8 nci maddesinin öngördüğü sorumlulukların ihlal edilmesi, hallerinde iki ay süre ile geçici olarak;
B) a- Yetkilendirilmiş kuruluşun tabi olduğu mevzuatın ve bu Genelge’nin öngördüğü vecibeleri yerine getirmeksizin yetki belgesindeki adresten başka bir yerde faaliyet göstermesi,
b- Bu Genelge’nin 2 nci maddesinin (d) bendi müstesna olmak üzere, yetki belgesinde belirtilmeyen tabib veya tabiblerin iştiraki ile sürücü olur raporu tanzim edilmesi,
c- Eksik veya gerçeğe aykırı olarak sürücü olur raporu tanzim edilmesi, hallerinde süresiz olarak Bakanlıkça iptal edilir.
13- Bu Genelge’nin yayımından önce yetki verilerek faaliyete geçen özel sağlık kuruluşları bu Genelge’nin yayım tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde tesis ve faaliyetlerini bu Genelge hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar.
İşbu Genelge ile düzenlenen usul ve esasların ilgili diğer mevzuat hükümleri de gözönüne alınarak yerine getirilmesi ve ilinizde bulunan konu ile ilgili bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.
İSTENECEK BELGELER
l. Mesul müdür yetki belgesi
2. Başvuru dilekçesi (mesul müdür tarafından)
3. Genelge hükümlerine ve 6.ncı maddede belirtilen özelikleri taşıdığına ve günün hangi saatlerinde toplanacağına dair dilekçe (mesul müdür tarafından)
4. Kuruluşa ait çalışma izin belgesi veya ruhsatının bir örneği (noter tasdikli)
5. Sağlık kuruluşunun tasdikli krokisi
6. Mesul müdür tarafından uzmanların o kuruluşta çalıştıklarına dair belge (noter tasdikli)
7. Müdürlükçe sağlık kuruluşunun usul ve esaslara uygunluk raporu
8. Sağlık kurulunda görevli mesul müdür ve uzman tabiblerin; imza sirküleri (noter tasdikli), diploma veya uzmanlık belgesinin bir örneği (noter tasdikli), mahalli tabib odasına kayıtlı olduklarına dair belge, sağlık kurulunda görev almak istediklerine dair dilekçeleri