MEVZUATYasa

SAĞLIK EĞITIM ENSTITÜLERI KURULUŞ KANUNU

Kanun Numarası : 555
Resmi Gazete
Tarih: 10.4.1965; Sayı: 11965

Madde 1 – Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Merkez Teşkilatına bağlı sağlık eğitim enstitüleri kurmaya yetkilidir.

Bu enstitülerin görevleri şunlardır:

a) En az lise dengi temel mesleki öğretim görmüş sağlık teknisyenlerine, sağlık hizmetlerinin gerektirdiği bölümlerde, yüksek mesleki öğretim yapmak.

b) Her seviyede sağlık personeline, olgunlaşma kursları düzenlemek.

Madde 2 – Sağlık eğitim enstitülerinde öğretim süresi üç yıldır. Bu eğitimi başarı ile bitirenlere yüksek okul diploması verilir.

Madde 3 – Bu enstitü mezunları branşlariyle ilgili olmak üzere sağlık personeli yetiştiren orta dereceli okullarda, öğretmenlik yaparlar. Halk sağlığı, koruyucu ve tedavi edici hekimlik teşkilatında kendi mesleki hizmetlerine ait görevlere, tahsil seviyeleri gözönüne alınarak, öncelikle atanırlar.

Madde 4 – Sağlık Eğitim Enstitülerinin bölümleri, yönetim şekli, disiplin işleri, sınav usulleri, müfredat programlarının ne suretle yapılacağı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Devlet Personel Heyetinin mütalaası alınmak suretiyle, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan bir yönetmelikle tesbit olunur.

Madde 5 – Enstitülere kabul olunanlar, bu kanuna bağlı cetveldeki sağlık teknisyeni kadrolarına tayin edilirler. Bunlar Memurin Kanunu hükümlerine tabi olup, maaşlarını almaya devam ederler.Yabancı memleketlerde muadili sağlık teknisyeni öğretimi yapanlar da aynı haklardan faydalanırlar. Bu hususta gözönüne alınacak esaslar dördüncü maddede yazılı Yönetmelikle belirtilir.

Madde 6 – Sağlık Eğitim Enstitülerine kendi mesleki sahalarında en az üç sene başarı ile çalışmış olanlar alınır. Enstitüyü başarı ile ikmal edenler enstitüde okudukları müddetin bir buçuk misli mecburi hizmetle yükümlüdürler. Daha önceden mecburi hizmetleri varsa o dahi buna eklenir.Bu mecburi hizmetlerini Bakanlığın tayin edeceği yer ve hizmetlerde görmekle mükelleftirler.Sıhhi sebepler dışında enstitüyü ikmal etmeden ayrılanlar veya enstitüden mezun olduktan sonra verilen vazifeyi kabul etmiyenler veya vazifeye başladıktan sonra mecburi hizmetini ikmal etmeden ayrılanlar veya inzibati sebeplerle enstitüden veya memuriyetten ihraç olunanlar enstitüde geçirdikleri müddet zarfında kendilerine ödenen maaş miktarı kadar tazminat ödemeye mecbur tutulurlar ve enstitüde geçirdikleri müddet de kıdemlerinden indirilir.

Madde 7 – Sağlık eğitim enstitülerine öğretmen olacak yüksek okul mezunlarının eğitim ile görevlendirildiği dallarda doktora veya ihtisas yapmış olmaları veya en az üç yıl bu enstitüde öğretim yardımcılığı yaptıktan sonra kendi bölümlerinde yeterlik imtihanı vermiş olmaları şarttır.

Madde 8 – Sağlık eğitim enstitülerine, bu enstitüler veya yüksek meslek okulları mezunlarından, öğretim yardımcısı atanabilir.

Madde 9 – Sağlık Eğitim enstitülerinde, öğretmen bulunmıyan hallerde, tayin suretiyle görevlendirilecek teorik ve pratik dersi vereceklere saat başı ders ücreti veya konferans ücreti verilir. Saat başı ders veya konferans ücreti yirmibeş lirayı geçemez. (Bu madde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. maddesi karşısında hükümsüz kalmıştır.)

Madde 10 – 4862 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, bu kanuna bağlı cetvelde memuriyet unvanı, derecesi ve adedleri yazılı kadrolar eklenmiştir.

Geçici Madde 1 – (555 sayılı kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)1952 – 1961 yılları arasında hemşirelik tekamül kurslarından mezun olanlar enstitünün 2 nci sınıfına; 1961 yılından itibaren bir devre kurs bitirenler enstitünün 2 nci sınıfına; iki devre kurs bitirenler 3 üncü sınıfına kaydolunurlar.Bu şekilde enstitüye alınmış olanların kurs ve eğitim sürelerinin 1,5 misli mecburi hizmet taahhüdünde bulunmaları şarttır.3 üncü devre tekamül kursunu başarı ile bitirmiş olan enstitü mezunlarının haklarından faydalanmaları için, enstitü tarafından açılacak bitirme imtihanlarını da başarı ile vermeleri lazımdır.Yukardaki yükümlülük ile ilgili hükümler, bunlar hakkında da uygulanır.

Madde 11 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 12 – Bu Kanunun hükümlerini Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür.