MEVZUATYÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BIRINCI BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLI PERSONELE DÖNER SERMAYE GELIRLERINDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAIR YÖNERGE

TARIH: 01.02.2005 SAYI:349

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

AmaçMadde 1- Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle çalışan personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması, kuruluşlarda yapılan muayene, girişimsel işlemler ile özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, sağlık kuruluşlarında, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görevli personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.

KapsamMadde 2- Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personel ile 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personelini ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında görevlendirilen personeli kapsar.

Hukukî DayanakMadde 3- Bu Yönerge, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (d) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Kuruluş: Il genelinde birinci basamak sağlık hizmeti sunan ve döner sermayeli olan (Il sağlık müdürlükleriyle bunların bünyesindeki sağlık grup başkanlıkları, sağlık merkezleri, sağlık ocağı, sağlık evi, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuarları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler ve benzerlerinin tamamı) birinci basamak sağlık kuruluşlarını,

c) Personel: Bakanlığa bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personeli, 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeli ve kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personelini ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında görevlendirilen personeli,

d) Girişimsel Işlemler: Bu Yönergeye ekli (5) sayılı listede yer alan işlemleri,

e) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,

f) Ikinci görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen görevleri,

g) Geçici veya Re’sen Görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlıkça, ilgili mülkî amirlikçe veya bağlı olduğu kurumca verilen süreli ve geçici görevleri,

h) Tabip Muayene ve Girişimsel Işlemler Puanı: Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan Tabip ve Diş Tabiplerinin o ödeme dönemi içinde Yönergeye ekli (5) sayılı listede belirtilen işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

i) Idari Bölge Puanı: Birinci basamak sağlık kuruluşunun merkezlere uzaklığına, ulaşım şartlarına, Köy, Belde, Ilçe ve Il merkezinde bulunmasına göre, bu Yönergenin 11 inci maddesine göre belirlenen puanı,

j) Koruyucu Sağlık Hizmetler puanı: Birinci basamak sağlık kuruluşlarında bu yönergenin 12 nci maddesinde belirlenen koruyucu sağlık hizmetleri karşılığında alınacak puanı,

k) Tabip Performans Puanı: Tabip ve Diş Tabiplerinin Tabip Muayene ve Girişimsel Işlemler Puanı, Idari Bölge Puanı ve Koruyucu Sağlık Hizmetler Puanlarının toplamını,

l) Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması: 13 üncü maddeye göre hesaplanan puanı,

m) Sağlık Grup Başkanlığı (Ilçe) Performans Puan Ortalaması: 14 üncü maddeye göre hesaplanan puanı,

n) Il Performans Puan Ortalaması: 14 üncü maddeye göre hesaplanan puanı,

o) Aktif Çalışılan Gün Katsayısı: O dönem içinde nöbet izinleri hariç, yıllık izin, mazeret izni, sağlık kurulu veya tek tabip raporlarına istinaden kullanılan hastalık izinleri, ücretsiz izinler sebebiyle çalışılmayan günler eksik çalışılmış gün olarak kabul edilerek, o dönem içindeki gün sayısından eksik çalışılmış sayılan gün sayısının çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, (Örneğin, Ekim dönemi 31 gündür. Personel 1 gün yıllık izin kullanmışsa, eksik günü 1 dir. Çalışılmış gün sayısı 31-1=30 dur. Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 30/31=0,96 dır.)

ö) Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı: Birinci basamak sağlık kuruluşlarında Tabip Muayene ve Girişimsel Işlemler Puanı bulunmayan, Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalamasına göre puanları hesaplanan personelin, geçici görevler ve benzeri sebeplerden dolayı değişken tabip sayılarından etkilenmemelerini sağlamak üzere yönergenin 10 uncu maddesine göre hesaplanan sayıyı,

p) Serbest Meslek Katsayısı: Mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personeli için (0,7), mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için (1) olarak belirlenen katsayıyı,

r) Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı: Bu Yönergeye ekli (2) sayılı listedeki personel için belirlenen katsayıyı,

s) Net Performans Puanı: Yönerge kapsamında çalışan tüm personel için Yönergenin 15 inci maddesindeki esaslara göre hesaplanan puanı,

ş) Il Toplam Puanı: Personelin Yönerge kapsamında belirlenen Net Performans Puanlarının toplamını,

t) Dönem Ek Ödeme Katsayısı: Bu yönergenin 9 uncu maddesine göre tespit edilip dağıtılacak döner sermaye tutarının, il toplam puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

u) Tavan Ek Ödeme Tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, Ek (1) listedeki katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

v) Ek Puan : Yönergede geçen ek puanların toplamını,

y) Taban Puan : Döner sermaye komisyonunca o ödeme dönemi için bütün personele verilecek, Il Performans Puan Ortalamasının %5’i ile % 25’i arasında belirlenecek puanı,

z) Mesai Dışı Çalışma Puanı : Tabip dışı personele nöbet haricinde, mesai dışı çalışma saatinin (20) ile çarpılması sonucu bulunan puanı,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Kuruluş Döner Sermaye Ödemelerinde Temel Esaslar

Temel Esaslar

Madde 5- Mesai içi veya dışında uygulanacak Yönerge ile ilgili temel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu Yönerge kapsamındaki sağlık kuruluşlarının, sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamamı döner sermayeye irad kaydedilir.Ilgili kuruluşun cari yılda elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın asgari % 35’i, 209 sayılı Kanun gereğince çıkarılan döner sermaye hakkındaki Işletme, Idare ve Muhasebe Işlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması ve vadesi gelen borçların ödenmesi için ayrılır. Kalan kısım personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

b) Ek ödeme, personelin kuruluşa fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kuruluşta görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, (ilgili kuruluşun cari yıldaki) döner sermaye gelirinden, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Sağlık Bakanlığı payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın % 65’ini aşamaz.

c) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele dağıtılamaz.

d) Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan, muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığı halde yapmış gibi gösterenler hakkında, idari soruşturma başlatılır. Muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından Sağlık Müdürleri sorumludur. Söz konusu idari soruşturma raporuna istinaden hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan, uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır.

e) Birinci, ikinci, üçüncü basamak kurum veya kuruluşlar arasında geçici görevle görevlendirilen personele, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Bakanlık Merkez Teşkilatından bu Yönerge kapsamındaki kuruluşlara geçici görevle görevlendirilen personele de, görevlendirildiği kuruluştan ek ödeme yapılır. Ancak; Döner sermayesi bulunmayan Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum veya kuruluşlarında (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hariç) geçici veya re’sen görevlendirilen personel bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere asıl kadrosunun bulunduğu kuruluşun ek ödemesinden faydalanır. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilen personele yukarıdaki süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kuruluştan ek ödeme yapılır.Personelin kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara yapılan geçici görevlendirmelerde personele kuruluşundan ek ödeme yapılmaz.Ikinci görevle görevlendirilen personel ek ödemesini ikinci görevli olduğu kuruluştan alır.

Personelden kurumunca uygun görülmek suretiyle hizmet içi eğitim kurslarına katılanlara ve eğiticilere eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kuruluştan ek ödeme yapılır.Yılda en fazla iki defa görevlendirilme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış kabul edilip, (Il, ilçe, veya Sağlık Kuruluşu) performans puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içerisinde toplam 15 günü geçemez.

f) Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personeline, bu Yönerge’de belirlenen oranda ek ödeme yapılır.

g) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri dikkate alınarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir.

h) Bu Yönerge kapsamında olan kuruluşlarda uygulanacak döner sermaye ek ödeme tutarı, Tavan Ek Ödeme Tutarını geçemez. Bu Yönerge kapsamındaki kuruluşlarda 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali sağlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

ı) Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

i) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hallerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu kuruluştan aşağıdaki şekilde net performans puanı hesaplanarak ek ödeme yapılmaya devam edilir.Net Performans Puanı= (Il, ilçe, veya Sağlık Kuruluşu) performans puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı

j) Bakanlıkça hizmete yeni açılan kurum veya kuruluşlarda, kurum veya kuruluşun hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde görevlendirilen personele bu dönem içerisinde kalmak kaydıyla üç ayı geçmemek üzere, görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu kuruluştan aşağıdaki şekilde net performans puanı hesaplanarak ek ödeme yapılmaya devam edilir.Net Performans Puanı= (Il, ilçe, veya Sağlık Kuruluşu) performans puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı

k) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan naklen tayin edilen personele 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında ödenen fark tazminatı hesabına dahil edilir.

l) Ihtiyaç sebebiyle, kuruluşlardan saymanlıklara görevlendirilen personelin ek ödemesi, süre sınırı olmaksızın, aşağıdaki şekilde hesaplanarak asıl kuruluşundan yapılır. Net Performans Puanı= (Il, ilçe, veya Sağlık Kuruluşu) performans puan ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı

m) Geçici veya re’sen görevlendirmeler sonucunda o ödeme dönemi içinde birden çok yerde çalışan personelin çalıştığı yerler için ayrı ayrı hesaplanan net performans puanları toplanmak suretiyle bulunan toplam puana göre ek ödeme yapılır.

n) Tabip ve Diş Tabiplerinden idari görevi de bulunanların, idari görevleri esas alınarak hesaplanan Net performans Puanları ile kendi Tabip Muayene ve Girişimsel Işlemler Puanları esas alınarak hesaplanan Net Performans Puanları birlikte değerlendirilerek, yüksek olan Net Performans Puanına göre ödeme yapılır.

o) Tabip ve Diş Tabipleri tarafından, muayene ve girişimsel işlemleri yapılan hastalardan, resmi sevkli hastaların tahakkuk fişi, özel hastalar için kesilen döner sermaye makbuzu, Yeşil Karnesi olan hastalardan Yeşil Karnenin fotokopisi veya Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi tarafından doldurulmuş Ek (4) deki Yeşil Karne işlem formu bulunması kaydıyla, Ek (3) deki Sağlık Ocağı Muayene ve Girişim Formunda işlem adedi olarak gösterilir. Tahakkuk ettirilmemiş veya Yeşil Karne fotokopisi veya Yeşil Karne işlem formu olmayan hasta puanlandırılamaz. Ek ödeme tutarlarının hesaplanmasına esas teşkil eden o sağlık kuruluşunda çalışan Tabip ve Diş Tabiplerinin, Tabip Muayene ve Girişimsel Işlemler Puanlarının, personelin çalışma gün sayılarının ve diğer bilgilerin bulunduğu Ek (3) deki çizelgenin doğru, eksiksiz doldurulmasından ve çizelgelerin takip eden ayın en geç 5 inci günü mesai saati sonuna kadar Sağlık Müdürlüklerine ulaştırılmasından, Tabiplerin ve Diş Tabiplerinin yapmış oldukları muayene ve girişimsel işlemlerin

karşılığı olan, resmi hastalar için tahakkuk fişlerinin, özel hastalar için kesilen döner sermaye makbuzlarının, Yeşil Karnesi olan hastalar için Yeşil Karnenin fotokopisinin veya Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi tarafından doldurulmuş Ek (4) deki Yeşil Karne işlem formlarının kontrolünden Sağlık Kuruluşu Sorumlu Tabipleri ve Sağlık Grup Başkanları sorumludur.

p) Tabibi bulunmayan birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki personelin Net Performans Puanları, Sağlık Grup Başkanlığı (Ilçe) Performans Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır. Sağlık evlerinde görevli ebelerin Net Performans Puanları bağlı bulundukları sağlık kuruluşunun, Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması esas alınarak hesaplanır.

r) Ek ödemeye esas puan hesaplamaları, her personel için aylık olarak yapılır. Döner sermaye komisyonunca ödeme yapılmamasına karar verilen ayların puanları, mali yıl sonunu geçmemek üzere ödeme yapılacak aya devredilir.

s) Il merkezinde, Merkez Ilçe Sağlık Grup Başkanlığı kurulmamış olsa dahi Merkez ilçe Sağlık Grup Başkanlığı puanları da hesaplanır. (Örneğin Tabibi olmayan merkez ilçeye bağlı bir köy Sağlık Ocağında çalışan personelin puanlarının hesaplanmasında, Sağlık Grup Başkanlığı (Ilçe) Performans Puan Ortalaması esas alınacaktır.

t) Personelin Yaptığı Işe Ilişkin Bilgi ve Yeteneği, Işini Düzenli ve Kaliteli Yapabilme, Bağımsız Iş Yapabilme ve Inisiyatif Kullanabilme, Verilen Işi Organize Edebilme Becerisi, Kendini Geliştirme Gayreti, Amir ve Çalışma Arkadaşlarına Karşı Tutum ve Davranışları, Hizmet Sunduğu Kesime Karşı Tutum ve Davranışları, Birim Tarafından Yapılan Işlerin Geliştirilmesine Katkısı, Işin Güçlüğü ve Riski, gibi faktörler dikkate alınarak, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında çalışan personel sayısının % 5 ini geçmemek kaydıyla, Sağlık Müdürünün teklifi, Döner Sermaye Komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personele, o dönem için Il Performans Puan Ortalamasının % 20 sine kadar ek puan verilebilir. Ancak, yukarıdaki kriteler dikkate alınarak, çalışan personel sayısının % 5 ini geçmemek kaydıyla, Sağlık Müdürünün gerekçeli teklifi üzere, Döner Sermaye Komisyonunun 2/3 oy çokluğu ile belirlenen personelin o dönem içindeki Net Performans Puanının, Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar,

Tavan Ek Ödeme Tutarını geçmiyorsa, Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan, eğer geçiyorsa Tavan Ek ödeme Tutarından % 20 oranında kesinti yapılabilir.

u) Ihale satın alma komisyonu üyeleri için Il Performans Puan Ortalamasının %10’u, muayene komisyonu üyeleri için ise % 5’i oranında ek puan verilir.Ödeme dönemi içinde her iki komisyonda da görev alan personele sadece Il Performans Puan Ortalamasının % 10’u kadar ek puan verilir.

v) Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlıkları ile 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan personele Il Performans Puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verilir.

y) Sağlık kuruluşları ile entegre 112 istasyonlarında görev yapan tabiplerin, o dönem 112 hizmetlerinde geçen süreleri için Sağlık Kuruluşu Performans Puan Ortalaması esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Il Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Usûl ve Esasları ile Ek Ödeme Tutarının Hesaplanması ve Diğer Hususlar

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Il Döner Sermaye Komisyonunun Teşkili

Madde 6- Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında dağıtılacak döner sermaye tutarının belirlenmesi amacıyla, Il Döner Sermaye Komisyonu teşkil edilir.

Il Döner Sermaye Komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Il Sağlık Müdürü,

b) Sağlık Ocaklarından ve Idari Mali Işlerden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcıları,

c) Idarî ve Malî Işler Şube Müdürü,

d) Bilgi Işlem ve Sağlık Istatistikleri Şube Müdürü,

e) Döner Sermaye Saymanlık Müdürü,

f) Varsa Il Halk Sağlığı Laboratuar Müdürü,

g) Ilçe Sağlık Grup Başkanlıklarından bir Sağlık Grup Başkanı,

h) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışan bir hemşire veya ebe temsilcisi,

ı) Birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışan bir çevre sağlığı teknisyeni veya sağlık memuru temsilcisi,

i) Teknik, Yardımcı veya Genel Idari Hizmetler Sınıflarını temsilen bir temsilci,

j) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından o kurum için yetki verilen en çok üyeye sahip sağlık ve sosyal hizmet işkolu sendika temsilcisi.

k) Pratisyen Tabip,

l) Diş Tabibi

(g), (h), (ı), (i), (k), (l) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları sağlık müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur.Komisyonun seçilmiş üyeleri bir yıl süre ile görev yaparlar. Üyeliğe tekrar seçilmek mümkündür.

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Il Döner Sermaye Komisyonunun Çalışma Usûl ve Esasları

Madde 7- Komisyonun başkanı Il Sağlık Müdürüdür. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır.Ancak, komisyon Aralık ödeme dönemine ilişkin toplantıyı 30/12/2005 tarihinde yapar.Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Il Döner Sermaye Komisyonunun sekreterya hizmetlerini Idarî ve Malî Işler Şube Müdürlüğü yürütür.

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Ek Ödeme Tutarının Hesaplanması ve Tavan Ek Ödeme Oranı

Madde 8- Birinci basamak sağlık kuruluşlarında görevli personele yapılacak döner sermaye ek ödemesinin hesabında, Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile her bir personelin bu Yönergede belirtilen işlemler karşılığında elde edecekleri puanların çarpımı esas alınır. Ancak personele yapılacak ek ödeme, personelin Tavan Ek Ödeme Tutarını aşamaz.

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Dağıtılacak Döner Sermaye Tutarının Belirlenmesi

Madde 9- Döner sermaye komisyonu, döner sermaye gelirlerinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hazine ile Sağlık Bakanlığı payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın, cari yıl sonundaki gelirinin % 65’ ini aşmayacak şekilde o dönem dağıtılacak tutarı belirleyebilir.Komisyon, dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, kuruluş gelir-gider dengesi ile, borç, alacak, nakit durumu ve ihtiyaçlarını ve tahakkuku yapılan faturalara kurumlarca yapılabilecek itirazlar sonucunda iptal edilen fatura tutarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur.

Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı

Madde 10-Sağlık kuruluşunda o dönemde çalışan tüm Tabip ve Diş Tabiplerinin (kadrosu o sağlık kuruluşunda bulunan Sağlık Grup Başkanı hariç, Sağlık Ocağı Sorumlu Tabibi dahil) Aktif Çalışılan Gün Katsayılarının toplamı, Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısıdır.

Örnek:

Dönem Ocak 2005

Gün Sayısı :31

Tabip A, 10 gün raporlu, Çalışılan gün sayısı 21, Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 0,68

Tabip B, O ay tam çalışmış, Çalışılan gün sayısı 31, Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 1,00

Tabip C, Geçici görevle 20/Ekimde göreve başladı, Çalışılan gün sayısı 12, Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 0,39

Tabip D, Naklen Tayinle 20/Ekimde göreve başladı, Çalışılan gün sayısı 12, Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 0,39

Toplam 4 Tabibin çalıştığı bu sağlık kuruluşunun, Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı şu şekilde hesaplanır:

Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı= 21/31 + 31/31 + 12/31 + 12/31

Sağlık Kuruluşu Düzeltilmiş Tabip Sayısı=2,45 olarak bulunacaktır.

Idari Bölge PuanıMadde 11-Birinci basamak sağlık kuruluşunun merkezlere uzaklığına, ulaşım şartlarına, Köy, Belde, Ilçe, Il merkezinde bulunmasına ve benzeri kriterlere göre, Döner Sermaye Komisyonunca, bir yıl geçerli olmak üzere Sağlık Ocakları aşağıdaki bölgelere göre sınıflandırılarak Sağlık Kuruluşlarının Idari Bölge Puanları belirlenir.

5. bölge

Il genelinde ulaşım şartları zor olan Köy veya Beldelerde bulunan Sağlık Kuruluşları

7000-8.000 arası Puan

4. bölge

5. Bölge Dışında Kalan Köy veya Beldelerde bulunan Sağlık Kuruluşları ile Ulaşım şartları Il içinde zor olan Nüfusu az olan Ilçelerde bulunan Sağlık Kuruluşları

6.000-7000 arası Puan

3. bölge

Diğer Ilçelerde bulunan Sağlık Kuruluşları

4.000-6000 arası Puan

2. bölge

Il Merkezinde bulunan ancak ulaşımı zor olan yerlerde bulunan Sağlık Kuruluşları

2.000-4000 arası Puan

1. bölge

Il Merkezinde bulunan diğer Sağlık Kuruluşları

0-2000 arası Puan

Koruyucu Sağlık Hizmetler Puanı

Madde 12 –Koruyucu sağlık hizmetleri aşağıdaki şekilde puanlandırılır.

1-Bebek izlem sayısı:

Sağlık kuruluşunun bir önceki yıl o ay ki bebek izlem sayısı=A

Sağlık kuruluşunun o ay ki bebek izlem sayısı=B

B>=A ise “1000” puan verilir

B=A ise “1000” puan verilir

B=A ise “1000” puan verilir

B