MEVZUATYasa

RADIYOLOJI, RADIYOM VE ELEKTRIKLE TEDAVI VE DIĞER FIZYOTERAPI MÜESSESELERI HAKKINDA KANUN

Kanun No:3153
(R.G.:28.04.1937 – :3591)

Madde 1-Münhasıran röntgen şuaı vasıtasiyle teşhis veya hem teşhis ve hem tedavi yahut radiyom veya radiyom emanasiyonu yahut radiyom mürekkebatiyle veya her türlü elektrik aletleriyle tedavi yapmak için müessese açmak Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekaletinin iznine bağlıdır.

Madde 2-Birinci maddede adı geçen müesseseler yalnız ihtisas vesikası almış tabipler tarafından açılabilir. Bu tabipler açacakları müessesenin adresini ve kullanacakları cihazların marka ve nevilerini ve radiyom miktarını ve şeklini bildiren bir istida ile Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekaletine müracaat ederler. Bu istidaya binanın bir krokisini ve vesikalarının birer örneğini de bağlarlar. Vekaletçe müessese tetkik ve teftiş ettirilerek hasıl olacak neticeye göre yazı ile izin verilir.Izin alınmadan bu kabil müessese işletilemez ve buralara hasta kabul olunamaz.

Madde 3-Birinci maddede yazılı müesseselerin bina vasıfları ve hastalarla mütehassısları ve oradan çalışan veya bulunan başkalarının elektrik cereyanı ve röntgen şuaı ve radiyom arızalarından korunacak tertiplerle bunlara ait levazımın şartları ve radiyom için bir müessesede bulunması lazım gelen en az miktar ve elektrikle tedaviye mahsus aletlere ait vasıf ve şartlar hakkında bir nizamname yapılır*

Madde 4-Birinci maddede yazılı müesseseler dışında tedavi maksadıyla açılan diğer her nevi fizyoterapi ve bunlara benzer müesseseler de izne tabi olup bunların vasıf ve şartları hakkında bir nizamname yapılır**

Madde 5- Röntgen ve radiyom ve elektrikle tedavi müesseselerinde buraya kabul edilen hastaları kayda mahsus ve Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekaletince hazırlanan örneklere uygun protokol defterleri tutulması mecburidir.

Madde 6- Röntgen ve radiyom ve her nevi elektrik aletleri ile tedavi ancak müessese mesul mütehassısı tarafından veya nezareti altında yapılır ve her tedavi seansının bitmesinden sonra her hasta için ayrı olarak tutulacak bir müşahade varakasına yapılan tedavinin nev’i ve devam müddeti ve cereyanın kuvveti veya tatbik edilen radiyomun miktar ve şekli ve tedavi yapılan nahiyenin genişliği ve sair tafsilat kaydedilerek mütehassıs tarafından imza edilir. Bu müşahade kağıtları en az üç sene muhafaza edilir.

Madde 7-Tabipler ve diş tabipleri muayenehanelerinde yalnız tedavileri altında bulunan hastalarda teşhis için kullanılmak üzere röntgen teşhis aletleri veya tedavi için faradizasyon, galvanizasyon, diyatermi ve sair cihazları bulundurabilirler. Bu cihazlar ve bulundukları yerler üçüncü maddeye göre yapılacak nizamnamedeki şartlara uygun olarak her türlü arızalara mani olacak şekilde tertibatı havi olmaları hazımdır.Bu cihazları kullanmak için hususi izin almaya lüzum yoktur. Yalnız böyle cihazlar konulduğu ve kullanıldığı bir hafta içinde o yerin en büyük sıhhat memurluğuna yazı ile bildirilmesi mecburidir.Tabip ve diş tabipleri muayenehanelerinde bulunduracakları ve kendilerinin kullanacakları bu cihaz ve aletleri kullanmaya muktedir olduklarını bir vesika ile ispata veya bir mütehassıs yanında en az üç aylık bir kurs veya staj yapmaya mecburdurlar.

Bu maddenin birinci fıkrasına göre muayenehanelerinde cihaz ve alet bulunduracak tabip veya diş tabiplerinin tedavileri altında olan hastalardan başkasının röntgenle teşhis veya elektrikle tedavi için para ile hariçten hasta kabul ettikleri takdirde birinci maddede yazılı şartlara göre izin almaya mecburdurlar.

Madde 8- Resmi ve hususi hastaneler, sanatoryumlar veya bunlara benzer müesseselerde bulunan ve birinci maddede yazılı teşhis ve tedavi aletlerinin tertibatı, üçüncü maddeye göre yapılacak nizamnameye uygun olması lazımdır.Hususi hastanelerde yapılan ve hariçten para ile yalnız bu aletlerden istifade etmek üzere hasta kabul edilen tesisat için birinci maddeye gösterilen şekilde izin almak lazımdır.

Madde 9- Her türlü röntgen, radiyom ve elektroterapi müesseseleriyle tabip ve diş tabipleri muayenehanelerindeki teşhise mahsus röntgen ve diğer elektrik tedavi cihaz ve aletleri ve fizyoterapi müesseseleri Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekaletince teftiş ettirilir. Teftiş sırasında alakalılar, istenilen izahatı vermeye ve beşinci ve altıncı maddelerde yazılı defterleri ve müşahade kağıtlarını göstermeye mecburdurlar.

Madde 10- Bu kanunda gösterilen salahiyeti haiz olmayanlar veya selahiyetli olup da birinci maddeye uyarak izin almamış olanlar tarafından işletilen röntgen ve radiyom ve elektroterapi ve sair fizyoterapi müesseseleri Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekaletinin salahiyetli makam ve memurları tarafından verilecek müzekkere üzerine o yerin en büyük mülkiye amirinin vereceği emirle hemen kapatılır.

MADDE 11 – Mütehassıs olduğu halde bu kanunda yazılı müesseseler için izin almıyanlar (Değişik ibare: 4854 – 24.4.2003 / m.1/A-9) “üçyüzkırkyedimilyon lira idari para cezası” ve izinsiz bu müesseseleri açan mütehassıs olmıyanlar (Değişik ibare: 4854 – 24.4.2003 / m.1/A-9) “yüzyetmişdörtmilyon lira idari para cezasıyla” cezalandırılır.(Değişik 2. fıkra: 4854 – 24.4.2003 / m.1/B-8) Izin almaksızın evvelce müracaat edip de müracaatları reddedilenlerden böyle bir müessese açanlara üçyüzkırkyedimilyon lira ve mütehassıs olmayana altıyüzdoksandörtmilyon lira idari para cezası verilir.

MADDE 12 – Üçüncü ve dördüncü maddelerde yazılı nizamnamelerle tesbit edilecek vasıf ve şartlara uygun olmadığı teftiş neticesinde görülen müesseseler noksanlarının tamamlanmasına kadar Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekilliği makam ve memurlarının vereceği müzekkere üzerine o yerin mülkiye amirinin emrile kapatılır.Tabip ve diş tabiplerinin muayenehanelerinde bulunan cihazlarla sair elektrik tertibatı nizamnamaye uygun bulunmadığı takdirde bunların da noktanlarının tamamlanmasına kadar kullanılamıyacak bir şekilde bulundukları yerde işletilmekten yukarıki fıkra hükmü dairesinde menedilir.

MADDE 13 – Üçüncü maddede adıgeçen nizamnamedeki vasıf ve şartlara uygun olmıyan cihazları kullananlar (Değişik ibare: 4854 – 24.4.2003 / m.1/A-9) “yüzyetmişdörtmilyon lira idari para cezasıyla” cezalandırılırlar.(Ek fıkra: 4854 – 24.4.2003 / m.5) Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Verilen idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. Itiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. Itiraz üzerine verilen karar kesindir. Itiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

MADDE 14 – Bu kanunda yazılı suçlar hakkında Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekilliği makam ve memurlarının C. Müddeiumumilerine yazacakları müzekkere üzerine, kanuni takip yapılarak muhakemeleri sulh mahkemeleri tarafından görülür.12 nci maddeye göre kapatma ve men’i mucip sebepler (…) cezai takibe esas teşkil ettiği takdirde mahkemeden aksine bir karar verilinceye kadar kapatma ve men’i kararları devam eder. Kapatma ve men’i icap eden sebep cezai takibi müstelzim değilse alâkalılar kapatma ve men’i kararlarına karşı idari yoldan itirazda bulunabilirler.12’nci maddeye göre kapatma ve men’i mucip sebepler 11 ve 13’üncü maddeler mucibince cezai takibe esas teşkil ettiği takdirde mahkemeden aksine bir karar verilinceye kadar kapatma ve men’i kararları devam eder. Kapatma ve men’i icap eden sebep cezai takibi müstelzim değilse alakalılar kapatma ve men’i kararlarına karşı idari yoldan itirazda bulunabilirler.

Geçici Madde 1-

A)Bu kanunun neşri tarihinde mevcut röntgen ve radiyom ve elektroterapi müesseseleri sahipleri bir ay içinde bulundukları yerin en büyük sıhhat memurluğuna bir beyanname vererek üçüncü maddede yazılı malumatı vesikalarıyla birlikte vermeye mecburdurlar.Muayenehanelerinde yalnız teşhise mahsus röntgenle elektrik tedavi aletleri bulunduran tabip ve diş tabipleri de bu müddet içinde beyanname vermek mecburiyetindedirler.Tertibatı üçüncü maddede yazılı nizamnameye uygun olmayan müessese sahipleriyle muayenehanelerinde röntgen ve elektrik cihazı bulunduran tabip ve diş tabipleri salahiyetli makam tarafından noksanın tesbitiyle kendilerine tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde noksanlarını ikmale mecburdurlar.Muayyen zamanda beyanname vermeyenler 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılırlar.

B)Dördüncü maddede yazılı fizyoterapi müesseseleri sahipleri bu husustaki nizamnamenin neşri tarihinden itibaren bir ay içinde bulundukları yerin en büyük sıhhat memuruna bir beyanname ile, nizamname ile istenilen malumatı vesikalarıyla birlikte vermeye mecburdurlar. Bu müesseseler tertibat ve aletlerinde noksan bulunduğu anlaşılırsa salahiyetli makam tarafından noksanın tesbit ve alakalılara tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamaya mecburdurlar.Muayyen zaman içinde bu bentte yazılı mecburiyetleri yapmayanlar 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılırlar.

C) (A) ve (B) fıkralarında yazılı müessese ve muayenehanelerde bulunan ve nizamnamelerdeki vasıf ve şartlara uygun olmayan röntgen, fizyoterapi vesair elektrik teşhis ve tedavi aletleri sıhhat ve hayata zarar verecek halde oldukları anlaşılırsa noksanlarının ikmaline kadar bu kanunda yazılı usul mucibince kapattırılır veya kullanmaktan men edilir.Bu hükme aykırı harekette bulunan müessese sahipleriyle tabip ve diş tabipleri hakkında bu kanunun 11’inci maddesi hükmü tatbik olunur.

Madde 15-Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 16-Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye ve Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekilleri memurdur.