GenelgeMEVZUAT

KAN HIZMET BIRIMLERINDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELININ EĞITIMI VE SERTIFIKALANDIRILMASINA DAIR TEBLIĞ

KAN HIZMET BIRIMLERINDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELININ EĞITIMI VE SERTIFIKALANDIRILMASINA DAIR TEBLIĞ

Resmî Gazete

Sayı : 27449 (5. Mükerrer)

TEBLIĞ

Sağlık Bakanlığından:

KAN HIZMET BIRIMLERINDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELININ EĞITIMI VE SERTIFIKALANDIRILMASINA DAIR TEBLIĞ

BIRINCI BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1)Bu Tebliğin amacı; kan hizmet birimlerinde ve bu birimlerin denetiminde görev yapacak personelin eğitimi ve sertifikalandırılması ile bu personele eğitim verecek hizmet birimlerinin tespitine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

(2)Bu Tebliğ; kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi ile hizmet birimlerinin denetiminde görev alacak personelin eğitim programını, eğitimin verileceği kan hizmet birimleri ile eğitimi verecek personeli ve bu birimlerde eğitim verilecek kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1)Bu Tebliğ, 11/4/2007 tarihli ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu’na, 14/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine ve 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1)Bu Tebliğde geçen;

a)Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b)Eğitici: Eğitim merkezinde eğitimden sorumlu kişiyi,

c)Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

ç)Eğitim programı: Eğitim merkezinde uygulanacak teorik ve uygulamalı eğitim programını,

d)Kan hizmet birimi: Transfüzyon merkezi, kan bağışı merkezi ve bölge kan merkezini,

e)Kursiyer: Eğitim merkezlerinde kan bankacılığı ve transfüzyonu eğitimi verilecek personeli,

f)Sertifika: Eğitim programı sonucunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere Bakanlıkça verilen belgeyi,

g)Yönetmelik: 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğini, ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Eğitim Merkezleri ve Denetimi

Eğitim merkezleri

MADDE 4 – (1)Bakanlığa ait eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversitelerin tıp fakülteleri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türkiye Kızılay Derneği bünyesinde bulunan kan hizmet birimleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde eğitim merkezi olarak Bakanlıkça yetkilendirilir.

Eğitim merkezi ve eğitici olarak yetkilendirilmek için başvuru

MADDE 5 – (1)Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde sayılan kan hizmet birimleri ile eğitici olmak isteyenler, kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı ile ilgili faaliyetlerini belirten bilgi ve belgeleri içeren Ek-1’deki formu doldurarak Bakanlığa başvurur ve yetkilendirilmeyi talep ederler.

(2)Yapılan başvurular, Bakanlıkça değerlendirilir ve Komisyonun görüşü alınarak ilgili kan merkezine eğitim yetkisi, kişilere ise eğitici yetkisi verilir.

(3)Birden fazla eğitim merkezi bulunan illerde ayrıca eğitimden sorumlu olmak üzere Bakanlıkça eğitici koordinatörü görevlendirilir.

Eğitim merkezlerinin denetimi

MADDE 6 – (1)Eğitim merkezleri, Komisyonun önereceği ve Bakanlıkça uygun görülen personel tarafından, fizikî yapı, insan gücü ve teknik donanımın yeterliliği bakımından yılda en az bir defa denetlenir. Yapılan denetimlerin sonuçları, bir rapor halinde Bakanlığa sunulur. Tespit edilen eksiklikler varsa giderilmesi hususu Bakanlık tarafından denetlenen eğitim merkezinin bağlı olduğu kuruma yazılı olarak bildirilir. Eksikliklerin üç ay içerisinde giderilmemesi halinde ilgili eğitim merkezinin bu yetkisi Bakanlıkça kaldırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kan Hizmetleri Eğitim Komisyonu

Eğitim Programına Ilişkin Esaslar ve Eğitim Programının Kapsamı

Kan Hizmetleri Eğitim Komisyonu

MADDE 7 – (1)Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusundaki eğitim ve uygulamaların belirlenmesi, izlenmesi, karşılaşılan sorunların çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Bakanlığa bilimsel destek sağlamak üzere Bakanlık bünyesinde Kan Hizmetleri Eğitim Komisyonu oluşturulur.

(2)Komisyon, ilgili birim amiri başkanlığında; kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı konusunda yaptığı çalışmalarla alanında temayüz etmiş tabipler arasından Bakanlıkça belirlenir.

(3)Bakanlık, gerekli hallerde Komisyonu toplantıya davet eder. Toplantı daveti; toplantı tarihi, yeri ve gündemi ile birlikte en az 15 gün önceden Bakanlık tarafından üyelere yazılı olarak bildirilir.

(4)Toplantıya iştirak eden üyelerin salt çoğunluğunun kabulü ile Komisyon, görevleri ile ilgili olmak kaydıyla, toplantı gündemi dışındaki konular hakkında da görüşme yapar ve karar alır. Komisyon ilk toplantısında kendi standart işleyiş prosedürünü belirler.

(5)Komisyon, üye çoğunluğunun katılımı ile toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış sayılır. Komisyon kararları, toplantı tutanağı haline getirilir ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif olanlar şerh koymak suretiyle kararları imzalar. Muhalif görüş gerekçesinin karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur.

(6)Komisyonun sekretarya hizmetleri Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Eğitim programına ilişkin esaslar ve eğitim programının kapsamı

MADDE 8 – (1)Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitim programı, teorik ve uygulamalı eğitim programı olmak üzere iki kısımda yürütülür. Sertifikalandırmaya esas eğitim programının süreleri Ek-2’de düzenlenmiştir.

(2)Kan bağış merkezi, transfüzyon merkezi ve bölge kan merkezlerinde çalışacak olan personel Ek-3’de belirtilen teorik ve Ek-4’de belirtilen pratik konularda eğitime alınırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Eğitim Programına Başvuru

Kursiyerlerin Değerlendirilmesi ve Sertifikalandırma

Eğitim programına başvuru

MADDE 9 – (1)Bünyesinde kan hizmet birimi bulunan; Bakanlığa, üniversitelere, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Türkiye Kızılay Derneğine ve özel sektöre ait sağlık kurum ve kuruluşlarında tabip, biyolog, hemşire, ilgili mevzuatınca hemşirelik yetkisine haiz ebeler, sağlık memuru (toplum sağlığı bölümü mezunu), laboratuar teknikeri ve teknisyeni unvanlarında görev yapan sağlık personeli, görev yaptıkları kurum amirinin uygun görüşü ve bağlı bulundukları il sağlık müdürlükleri aracılığıyla kan bankacılığı ve transfüzyonu tıbbı sertifikasyon eğitimine müracaat ederler.

(2)Başvuru dilekçeleri ve ilgili kurumun uygunluk yazıları Bakanlıkça değerlendirilir ve talebin uygun bulunması halinde kursiyer adayı kursa başlatılır.

Eğitim programına devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1)Eğitim programına kesintisiz devam edilmesi esastır. Sadece, mazeret veya hastalık izni sebebiyle eksik kalan süreler eğitim süresine eklenir. Hukuken kabul edilebilir bir mazereti dışında kursun başlamasını takip eden 72 saat içinde kursa başlamayan personelin kursiyerliği iptal edilir ve yerine bekleyen adaylar arasından yeni kursiyer belirlenir. Mazereti olmadığı halde kursa başlamayan personel, bir yıl süre ile kursiyerliğe tekrar başvuramaz.

Kursiyerlerin değerlendirilmesi ve sertifikalandırma

MADDE 11 – (1)Eğitim programına katılan kursiyerin başarılı sayılarak sertifikalandırılması için eğitim merkezinde yapılacak teorik ve uygulama sınavlarının her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yapılan teorik ve uygulama sınavları sonunda başarılı olarak kabul edilmeyen kursiyerlerin eğitim süreleri, eğitim kurumunun uygun görmesi durumunda Bakanlık onayını takiben en fazla eğitim süresinin yarısı kadar uzatılır.

(2)Kan bankacılığı ve transfüzyonu eğitimi gören her kursiyer için ayrı bir dosya düzenlenir. Teorik ve uygulama sınavları sonucunda başarılı olan kursiyerlerin eğitim çalışmalarına dair uygulama ve müfredat programı ile Ek-5’deki Bilgi ve Beceri Değerlendirme Formu kurs bitimini takiben en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilir. Eğitim merkezince düzenlenen bu dosya Bakanlıkça değerlendirilerek kursiyere sertifika düzenlenir.

(3)Sertifika sahibi, aldığı eğitim doğrultusunda öncelikle kan hizmet birimlerinde görevlendirilir.

Sertifika yenileme

MADDE 12 – (1)Sertifika sahibi kişiler her (5) yılda bir Bakanlıkça düzenlenecek sertifika yenileme yazılı sınavına girerler. Bakanlıkça, bu sınava gireceklerin listesi, sınav yeri ve zamanı sınav tarihinden üç ay önce ilan edilir. Hukuken kabul edilebilir mazeret halleri dışında sertifika yenileme sınavına peşpeşe iki kez katılmayanların sertifikaları geçersiz olur.

(2)Sertifika yenileme sınavı yılda iki kez yapılır. Yenileme sınavlarında başarılı sayılabilmesi için katılımcıların sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Sınavda başarılı olan kişilerin sertifikaları yenilenir. Sınavda başarılı olamayanlar tekrar sınava alınırlar. Bu sınavda da başarılı olamayan kişilerin sertifikaları iptal edilir.

(3)Birinci ve ikinci fıkra kapsamında sertifikası iptal edilenler, yeniden sertifika almak isterlerse ilk başvuruda izlenen yolu takip ederler.

Sürekli eğitim

MADDE 13 – (1)Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde sertifika sahibi kişiler için uygun görülen sıklıkta ve yerde bilgi güncelleme amacı ile sempozyum, toplantı, kurs düzenleyebilir. Davet edilen sertifika sahibi kimselerin, hukuken kabul edilebilir mazeret halleri dışında bu çalışmalara katılmaları zorunludur.

BEŞINCI BÖLÜM

Kan Hizmet Birimlerinin Denetiminde Görev Alacak Personelin Eğitimi

Eğitime alınacak personel ve eğiticiler

MADDE 14 – (1)Bakanlık, hizmet birimlerinin denetiminde görev alacak personeli Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberinde belirlenen eğitim programına göre eğitime alır.

(2)Bu eğitime;

a)Bakanlığın kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı sertifikasına sahip ve en az 1 yıl kan hizmet biriminde kesintisiz çalıştığını belgeleyen hekimler,

b)Bakanlık merkez teşkilatı ve il sağlık müdürlüklerinde kan hizmet birimlerinin ruhsatlandırılması ve faaliyetleri ile ilgili birimlerde görev yapan personel, katılır. Eğitim sonucu Bakanlıkça sertifika düzenlenen personel, denetim faaliyetlerinde görev alır.

(3)Bakanlığın hekim ve hekim dışı kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı sertifikasyon programında veya kanın klinik kullanımı ve transfüzyon uygulamaları sempozyumlarında görev almış eğitmenlere doğrudan eğitici ve denetçi sertifikası verilir. Bu şekilde eğitici sertifikasına sahip kişiler Bakanlıkça bu madde kapsamındaki eğitimi vermekle yetkilendirilir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 15 – (1)4/6/2005 tarihli ve 25835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kan Hizmet Birimlerinde Görev Yapacak Sağlık Personelinin Eğitimi ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut görev yapan personelin eğitimi ve sertifikalandırılması

GEÇICI MADDE 1 – (1)Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kan hizmet birimlerinde en az üç yıl fiilen çalışmış olduğunu belgeleyen uzman hekimlere, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde doğrudan “kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı sertifikası” verilir.

(2)Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte kan hizmet birimlerinde çalışmakta olan ve fakat sertifikası bulunmayan hekim ve hekim dışı sağlık personeli, kişisel başvuru şartı aranmaksızın kurum amirlerinin talebi ile bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğü vasıtasıyla eğitim programına alınırlar.

(3)Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitiminde en az bir yıl eğitici olarak görev alan kişilere “kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitici sertifikası” verilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1)Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1)Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.