MEVZUATYönetmelik

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete
Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinden yurt içinde tedavisi mümkün olmayanların yurt dışı tedavilerinin sağlanmasına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kamu personeli ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin, hangi hallerde ve şartlarda yurt dışına tedavi amacıyla gönderileceğine, sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine, tedavi giderlerinin kurumca ödenmesine ve katılım paylarının ilgiliden tahsiline ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 4375 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yurt dışına tedaviye gönderilecek olanlar
Madde 4- Yurt dışında tedaviye gönderilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ve bunların herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşleri, bakmakla yükümlü bulundukları ana, baba ve aile yardımına müstahak çocukları ile erbaş ve erler,
b) Devlet memurları ile bunların herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstahak çocukları,
c) Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla, bunların 28/6/1973 tarihli ve 7/6672 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emekli, Adi Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzük’teki şartları taşıyan ve kanunen bakmakla yükümlü bulundukları eşleri, ana, baba ve çocukları ile yetim aylığı alan babanın sağ olması nedeniyle aylık bağlanamayan öz ana da dahil olmak üzere kendilerine dul ve yetim aylığı bağlananlar,
Raporları düzenleyecek sağlık kurumları
Madde 5-a) Subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ve bunların herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşleri, bakmakla yükümlü bulundukları ana, baba ve aile yardımına müstahak çocukları ile erbaş ve erlerin sağlık kurulu raporları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Kurulu tarafından,
b) Devlet memurları ile bunların herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstahak çocuklarının sağlık kurulu raporları, Sağlık Bakanlığı (Milli Savunma Bakanlığında görevli personel için bu Bakanlık) tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastaneler tarafından,
c) Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları eşleri, ana, baba ve çocukları ile yetim aylığı alan babanın sağ olması nedeniyle aylık bağlanamayan öz ana da dahil olmak üzere kendilerine dul ve yetim aylığı bağlananların sağlık
kurulu raporları, Sağlık Bakanlığı (Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli personel ile dul ve yetimleri için Milli Savunma Bakanlığı) tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastaneler tarafından, düzenlenir.
Raporların kapsamı ve düzenlenmesi
Madde 6- Hastanın yurt dışına tedaviye gönderilebilmesinin ön şartı; yurt içinde bulunan gerek resmi sağlık kurumlarında, gerekse özel sağlık kurumlarında tedavisinin mümkün olmadığının anlaşılması sonucunda, yurt dışında bir sağlık merkezinde tedavisinin mümkün olduğunun veya tedaviden iyileşme sağlanacağının tespitidir.
Yurt dışına tedaviye gönderilmek üzere resmi sağlık kurumlarınca düzenlenecek raporlarda hastalığın teşhisi, laboratuar ve klinik bulgularıyla kesin olarak belirtilir.
Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre yapılan düzenlemeye uygun olarak hastalığın yurt içinde resmi ve özel sağlık kurumlarında tedavisinin mümkün olmadığı ve yapılamama gerekçeleri, yurt dışında tedavinin zorunlu olduğu, tedavinin süresi, tedavinin hangi ülkede yapılabileceği mümkünse şehir ve sağlık kurumunun ismi ile birlikte yazılır.
Hastaya refakatçi gerekiyorsa bu durum sağlık kurulu raporunda gerekçesi ile belirtilir.
Raporların onaylanması
Madde 7-a) Subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ve bunların herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşleri, bakmakla yükümlü bulundukları ana, baba ve aile yardımına müstahak çocukları ile erbaş ve erlerin sağlık kurulu raporları, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığınca onaylanır.
b) Devlet memurları ile bunların herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstahak çocuklarının sağlık kurulu raporları, Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan hastaneler tarafından teyit edilir ve Sağlık Bakanlığı (Milli Savunma Bakanlığında görevli personel için bu Bakanlık) tarafından onaylanır.
c) Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları eşleri, ana, baba ve çocukları ile yetim aylığı alan babanın sağ olması nedeniyle aylık bağlanamayan öz ana da dahil olmak üzere kendilerine dul ve yetim aylığı bağlananların sağlık kurulu raporları, Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan tam teşekküllü hastaneler tarafından teyit edilir ve Sağlık Bakanlığı (Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli personel ile dul ve yetimleri için Milli Savunma Bakanlığı) tarafından onaylanır.
Hastaların yurt dışına gönderilmesi
Madde 8- Yurt dışı tedavisine ilişkin raporların onaylanmasından sonra hasta, kurumu tarafından raporda belirtilen ülkeye gönderilir.
Kurum tarafından, misyon şefliği aracılığı ile hastanın gideceği yerdeki hastane, tedavinin muhtemel maliyeti ve boş yatak sağlanması hususunda gerekli irtibat kurulur. Hastanın yurt dışına gönderilmesi ve hastaneye intikali ve yurda dönüş işlemleri misyon şefliğinin yardımıyla kurumu tarafından sağlanır.
Yurt dışında hastaneden randevu alınmakla birlikte, ilk gidişte hastanede hemen yer bulunamazsa hastanın tedavi olacağı hastaneden durumu belirtir rapor alınır ve misyon şefliği aracılığı ile kurumuna bildirilir.
Tedavi süresi
Madde 9- Yurt dışına tedaviye gönderilmek üzere resmi sağlık kurumlarınca düzenlenecek raporlarda tedavi süresi belirtilir. Tedavinin raporda öngörülen süreden önce tamamlanması veya hastanenin tedaviyi kesmesi halinde hastanın en kısa sürede yurda dönmesi sağlanır.
Tedavi süresi, raporda belirtilen süreyi geçemez. Sürenin aşılması halinde aşılan süreye ait tedavi gideri ve harcırah ödenmez. Bu durum derhal misyon şefliği aracılığıyla ilgili hastaneye de bildirilir.
Tedavinin uzaması ihtimalinin tıbben zorunluluk göstermesi halinde, sağlık kurulu raporunda tedavi süresi üç ay veya daha fazla olarak belirlenen hastalıklar için en az iki hafta önce, diğerlerinde ise sürenin bitiminden en az bir hafta önce hasta, tedavi gördüğü kurumdan tedavinin devamının zorunlu olduğunu gösteren bir rapor alarak misyon şefliği kanalıyla kurumuna gönderir. En son raporu veren/teyit eden hastane tarafından sürenin uzatılıp uzatılmaması değerlendirilir. Bu işlemler en seri şekilde hastanın kurumu tarafından tamamlanarak, misyon şefliği aracılığıyla hastaya tebliğ edilir.
Sürenin uzatılmaması halinde hastanın yurda dönmesi sağlanır.
Tedavi süresinin uzama ihtimali bildirilmesine rağmen, tedavinin süre aşımı olmaksızın tamamlanması durumunda sağlık kurulu raporunda ilk belirtilen süre geçerli olacaktır.
Yurt dışında tedavi müddeti hiçbir şekilde iki yılı geçemez ve bu müddet uzatılamaz.
Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamı zaruretini gösteren rapor, sağlık ataşeliği veya misyon şefliğince hastanın kurumuna ve Sağlık Bakanlığına gönderilir. Bu işlem her altı ayda bir tekrarlanır.
Tedavi giderinin ödenmesi
Madde 10- Tedavi gideri, hastanın kurumu tarafından misyon şefliği aracılığıyla tedavinin yapıldığı sağlık kurumuna ödenir. Hastane ve diğer tedavi giderleri için misyon şefliğine avans ödenebilir veya adına kredi açılabilir.
Acil müdahaleyi gerektiren durumlar ve hastalığın komplikasyonuna bağlı olarak gelişen durumlar hariç, yurt dışına tedaviye gönderilenlerin raporlarında belirtilen hastalıkla ilgili olmayan tedavi giderleri ödenmez. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalığın komplikasyonuna bağlı olarak yapılan tedaviler, hastanenin raporuna göre ödenir.
Hastanın yol gideri ile tedavinin başlamasına kadar geçecek günler ve tedavinin yapılacağı sağlık kurumu tarafından öngörülmesi kaydıyla ayakta tedavi gördüğü günler için verilecek gündelikler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ilgiliye avans olarak ödenir.
Hastanın yurda dönmesi halinde;
a) Misyon şefliğince onaylı fatura ve diğer tedavi gider belgeleri,
b) Misyon şefliğinin hesap özeti,
c) Hasta ve varsa refakatçisinin düzenlediği harcırah beyannamesi, hastanın kurumunca incelenerek kredi ve avans kapatılır.
Refakatçi görevlendirilmesi
Madde 11- Düzenlenecek raporda, hastanın bir şahıs refakatinde yurt dışında tedavisine gerek görülmesi halinde, refakatçisine 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.
Katılım payı alınması
Madde 12- Yurt dışına tedaviye gönderilen hastalardan yurt dışı tedavi giderinin %10’u oranında katılım payı alınır.
Erbaş ve erler ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre yurt dışına tedaviye gönderilenden, harcırah ödemelerinden ve vefat edenlerin kanuni mirasçılarından katılım payı alınmaz.
Hastaların katılım payları, yurda dönmelerinden sonra yurt dışından gelen fatura ve belgelere göre tespit edilir ve kesin ödemenin yapılmasını takip eden aybaşından itibaren, herhangi bir karar almaya gerek kalmaksızın, ilgilinin her türlü ödemeleri dahil maaş ve emekli aylığının dörtte biri oranında borç bitinceye kadar her ay kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir.
Hastalardan tahsil edilen katılım payları; genel bütçeye dahil kurumlarda bütçe kanununun (B) işaretli cetveline, katma bütçeli idarelerde ilgili katma bütçe kanununun (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir.
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce tahsil edilen katılım payları kurum geliri olarak kaydedilir. Diğer kurumlarda ise kurum geliri olarak kaydedilir.
Misyon şefliklerinin görevleri
Madde 13- Misyon şeflikleri; yurt dışındaki tıbbi gelişmeleri takip etmek, yurt dışı tedavilerinin sağlanacağı uygun sağlık merkezleri hakkında bilgi toplamak ve ilgili kurumlara bilgi vermek, hastanın tedavisi ile ilgili idari ve mali sorunlarda, hastanın ihtiyacı olacak tercüman, tercüme ve onay işlemlerinde ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
Bu Yönetmelik ile misyon şefliklerine verilen görevler, varsa ihtisas birimlerince de yürütülebilir.
İşbirliği ve değerlendirme
Madde 14- Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının katılımı ile en az yılda bir defa olmak üzere; raporların düzenlenmesinde esas alınacak hususlar, yurt içinde tedavisi mümkün olmayan ve yurt dışında tedavisi yapılabilen hastalıklar, yurt dışındaki hastanelerle işbirliği yapılma koşulları, hastaların yurt dışına gönderilmeden yurt içinde tedavilerinin sağlanması yolları ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda değerlendirme ve gerek görülmesi halinde uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılır.
Tedavi sırasında emekli olma
Madde 15- Personele, kendisinin veya aile bireylerinden birinin tedavisi devam etmekte iken emeklilik mevzuatının uygulanması halinde, tedavinin bütünlüğü göz önünde bulundurularak tedavi giderleri personelin kurumu tarafından ödenir.
Personelin vefat etmesi durumunda geride kalan dul ve yetimlerinin devam eden yurt dışı tedavileri için yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.
Hastanın vefat etmesi
Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışına tedavi amacıyla gönderilenlerin vefat etmeleri halinde, cenazenin yurda getirilmesi ve diğer giderleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri dairesinde kurumunca ödenir.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 17- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 28/6/1973 tarihli ve 7/6672 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emekli, Adi Malullük veya Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzük, 27/7/1973 tarihli ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 18- Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin tedavi amacıyla yurt dışına hasta gönderilmesine ilişkin hükümlerinin, bu Yönetmeliğe aykırı olan hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
Madde 19- Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.