MEVZUATYönetmelik

İSTANBUL TABİP ODASI TABELA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TABİP ODASI TABELA YÖNETMELİĞİ
Amaç:
Madde 1.- Bu yönetmeliğin amacı, İstanbul Tabip Odası bölgesinde faaliyet gösteren muayenehane ve her türlü özel sağlık kuruluşunun tabela standardının belirlenmesidir.

Kapsam:
Madde 2.- Bu yönetmelik, İstanbul Tabip Odası bölgesinde faaliyet gösteren muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri, tıbbi tahlil, patoloji, fizyoloji, fizik tedavi, röntgen teşhis, radyoterapi ve nükleer tıp laboratuarları, tomografi ve magnetik rezonans (MRI) gibi görüntüleme merkezleri, diyabet merkezleri, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, genetik tanı merkezleri gibi sağlıkla ilgili her türlü özel kuruluşlar ile özel hastaneleri kapsar.

Dayanak:
Madde 3.- Bu yönetmelik, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 9. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel İlkeler:
Madde 4.- Tüm sağlık kuruluşları, faaliyet gösterdikleri binanın en fazla 2 cephesine tabela asabilirler. Sağlık kuruluşlarının, içinde bulundukları binadan başka bir binaya ya da başka yerlere tabela asmaları yasaktır. Ancak hastaların sağlık kuruluşlarını ve muayenehaneleri kolayca bulabilmelerine yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösterilen cadde veya sokak giriş ve çıkışlarına birer tane olmak üzere, yalnızca sağlık kuruluşunun adının, muayenehane ise ilgili hekimin adının yazılabileceği en fazla 2 adet bilgi levhası konabilir. Bilgi levhalarının boyutları azami 80 x 100 cm. olmalıdır.

Madde 5.- Bina cephelerine konulacak tabelalar;
a) Muayenehane, laboratuar ve tüm özel sağlık kuruluşlarında 8 metrekareden,
b) Özel hastanelerde 20 metrekareden büyük olamaz.

Madde 6.- Tabelalarda, zemin hariç en fazla iki renk kullanılabilir. Zeminde beyaz renk kullanılması zorunludur.

Madde 7.- Tabela üzerindeki yazılar düz ve sade olmak zorundadır. Yazılar büyük veya küçük harflerle yazılabilir. Gölgeli, süslemeli, kabartma, el yazısı v.s. kullanılamaz.

Madde 8.- Tabelalara, doktorların akademik ünvanları ile kuruluşların ticari ünvanları yazılamaz. Boyutları 5. maddede belirtilen ve bina cephelerine konulacak tabelalarda:
a)Uzman hekimler; ad ve soyadlarını, yalnızca Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre belirlenmiş uzmanlık dalları ile varsa yan dal uzmanlık alanlarını yazabilirler. Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde yer almayan bir uzmanlık dalı, herhangi bir laboratuar tetkik metodu ve diğer bilgiler belirtilemez.
b)Pratisyen hekimler; ad ve soyadları yanında, yalnızca “Genel Tababet” veya “Pratisyen Hekim” ünvanlarını kullanabilirler. Tabelalarında bunların dışında herhangi bir bilgiye yer verilemez.
c)Laboratuarlar; kuruluşa özel olarak bir ad verilmişse, bu adın altına sırasıyla, laboratuarın branşı, mesul müdürün adı ve soyadı, mesul müdürün Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre belirlenmiş uzmanlık dalı yazılır. Değişik branşta birden fazla laboratuar uzmanının çalıştığı laboratuarlarda, her uzmanlık dalındaki mesul müdürlerin ad ve soyadları ile Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre belirlenmiş uzmanlık dallarının ayrı ayrı belirtilmesi zorunludur. Laboratuar tabelalarında, kullanılan cihazların veya yapılan değişik tetkiklerin tanıtımına ve faaliyetin günün 24 saatini kapsadığına yönelik ek bilgiler belirtilemez.
d)Poliklinik ve tıp merkezleri; kuruluşun adını belirten en fazla iki tabela yanında, çalışan hekimlerin adı, soyadı ve uzmanlık dallarını belirten tabelalarını asabilirler. Yalnızca bir dalda hizmet veren poliklinik ve tıp merkezlerinde, mesul müdürün uzmanlık dalının belirtilmesi yeterlidir.
e)Özel hastaneler; kuruluşun adını belirten en fazla iki tabela yanında, çalışan klinisyen hekimlerin adı, soyadı ve uzmanlık dallarını belirten tabelalarını asabilirler. Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde yer almayan bir uzmanlık dalı veya tedaviye yönelik herhangi bir tıbbi veya cerrahi metot belirtilemez.
Acil durumlarda hastanenin kolaylıkla bulunabilmesi amacıyla, hizmet binasının çatı katına, gündüz ve gece uzaktan görülebilecek boyutta, içeriden ışıklandırılan ve yalnızca hastanenin adının yazılı olduğu, en fazla dört yönlü, kırmızı renkli bir tabela konabilir.

Madde 9.- Tabelalara dışarıdan ışıklandırma yapılması yasaktır. İçeriden ışıklandırma beyaz floresan lamba ile yapılabilir. 24 saat hizmet veren sağlık kuruluşlarında, acil servis girişlerinin belirlenmesi amacıyla, üzerinde “ACİL” yazısı bulunan ışıklı tabelalar kullanılabilir. Bu tabelaların boyutu 50×35 cm. den büyük olamaz.

Madde 10.- Bina giriş kapılarına konan tabelaların boyutları 30×10 cm. den büyük olamaz. Bu tabelaların ışıklandırılması yasaktır.

Madde 11.- Muayenehane ve diğer tüm özel sağlık kuruluşlarında, yukarıda tanımlananlar dışında her türlü tabela kullanılması yasaktır.

Aykırılık:
Madde 12.- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davrandıkları tespit edilenler hakkında, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 28-30. maddeleri gereğince işlem yapılır.

Yürürlük:
Madde 13.- Bu yönetmelik, 01.01.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme:
Madde 14.- Bu yönetmelik hükümlerini İstanbul Tabip Odası Başkanlığı yürütür.

Uygulama:
Geçici Madde 1.- Bu yönetmelik kapsamına giren ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce değişik tabelaları bulunan muayenehane ve özel sağlık kuruluşları, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra en geç üç ay içinde tabelalarını bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirirler. Belirtilen süre içinde gereğini yerine getirmeyenler hakkında 12. madde hükmü uygulanır.