MEVZUATYÖNERGE

ILÇE/BELDE GÜN HASTANELERININ AÇILMASI, KAPANMASI VE BURALARDA VERILECEK SAĞLIK HIZMETLERI HAKKINDA YÖNERGE

Yayım (Onay) tarihi: 10.02.2006

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Ilçe/belde gün hastanelerinin hizmet alanlarının belirlenmesi, açılması, kapanması ve buralarda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermek üzere Bakanlıkça uygun görülen Ilçe/Belde Gün hastaneleri ile hizmete açılacak Ilçe/Belde Gün hastanelerini ve bu kurumların bulunduğu ilçe merkezinde sağlık hizmeti sunan sağlık birimlerini kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu yönerge; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu?nun 3 üncü maddesi ve 9 uncu maddesinin ( c ) bendi ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname?nin 43 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen

a) Bakanlık : Sağlık Bakanlığı?nı,

b) Ilçe/belde gün Hastanesi : Bakanlıkça belirlenecek olan yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayaktan ve yatarak tıbbi müdahale, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile çevre sağlığı, adli tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetlerinin verildiği, hasta potansiyeline göre diyaliz ünitesi bulundurabilen, görev yapan tabiplerin ayakta ve yatırarak hasta kabul ve tedavi ettiği, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastaların stabilize edilerek uygun bir şekilde sevkinin sağlandığı sağlık kurumlarıdır.

Ilçe merkezinde mevcut Verem Savaş Dispanseri ve Sağlık Ocağı, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Acil Sağlık Istasyonu, v.b. sağlık kuruluşları, Ilçe/belde gün hastanesi hizmetleri ile birleştirilir/entegre edilir.

IKINCI BÖLÜM

Açılması, Kapanması, Personel Durumu, Çalışma Usul ve Esasları

Açılması

Madde 5-Ilçe/belde gün hastaneleri, coğrafi durum, ulaşım, nüfus, bölgenin altyapı ve diğer özellikleri göz önünde alınarak Valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile açılır ve aynı yolla kapatılır.

Çalışma usul ve esasları

Madde 6-Ilçe/belde gün hastanelerinin çalışma usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Ilçe/belde gün hastanelerinin bulunduğu ilçe merkezindeki tüm sağlık hizmetleri birleştirilerek ilçe/belde gün hastanesi tarafından yürütülür.

b) Ilçe/belde gün hastanesi baştabibi aynı zamanda sağlık grup başkanlığı görevini de yürütür. Hizmetin birleştirildiği kurumlarda temel sağlık hizmetlerinin aksatılamadan yürütülmesinden hastane baştabibi sorumludur. Tarama, ETF, aşı vb. vatandaşa gidilerek yürütülen koruyucu hizmetler aksamaya fırsat verilmeden yürütülür.

c) Ilçe/belde gün hastaneleri tarafından verilecek sağlık hizmetleri için gerekli olan tüm tıbbi malzeme, araç, gereç, ilaç, serum, aşı vb. ihtiyaçlar Il Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanır.

d) Ilçe merkezindeki sağlık kuruluşlarına ait olan bina, müştemilat vb., ilçe/belde gün hastanesi baştabipliği tarafından değerlendirilerek ihtiyaç doğrultusunda kullanımına devam edilir. Planlamalarda binaların fiziki durumları ve tadilat ihtiyaçları da dikkate alınarak kullanılabilecek durumda olanların kullanımına öncelik verilir.

e) Ilçe merkezinde bulunan mevcut sağlık birimleri bina, araç, gereç, malzeme ve personeli ile beraber ilçe/belde gün hastanesine devredilir.

f) Ilçe/belde gün hastanelerindeki sağlık hizmetleri, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge ve ilgili mevzuatlara göre yürütülmeye devam edilir.

g) Ilçe/belde gün hastaneleri tarafından verilen sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge kapsamında değerlendirilir.

h) Sağlık Müdürlükleri bu Yönerge kapsamına dâhil edilen il genelindeki ilçe/belde gün hastanelerinin döner sermaye işlemlerini tek elden yürütür.

i) Ilçe/belde gün hastanelerinde her hekime bir muayene odası açılır. Muayene odasına hekimin ismi yazılır.

j) Ilçe merkezinde hizmet veren sağlık kuruluşlarındaki personel hastane baştabipliğine bağlı olarak hizmet verir, personelin özlük ve idari işlemleri hastane idaresi tarafından yürütülür.

k) Ilçe/belde gün hastanelerinde nöbet hizmetleri 24 saat hizmet esasına göre yürütülür. Nöbetlerinin düzenlenmesinden ve aksatılmadan yürütülmesinden hastane baştabibi sorumludur.

Personel durumu, görev, yetki ve sorumlukları

Madde 8-Ilçe/belde gün hastanelerinde EK:1?de belirtilen personel kadroları uygulanır. Her kademedeki personelin görev, yetki ve sorumlukları ilgili mevzuatında belirtilen esaslar dâhilinde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 9- Bu yönergede düzenleme bulunmayan hususlarda sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu yönerge ilçe/belde gün hastanesi olarak açılan ilçelerde uygulanır.

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönerge Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK: 1

ILÇE/BELDE GÜN HASTANESI

PERSONEL KADROSU

Personelin

Unvanı

Sınıfı

Baştabip

SHS

Uzman Tabip

SHS

Pratisyen Tabip

SHS

Diş Tabibi

SHS

Acil Tıp Teknisyeni

SHS

Sağlık Memuru (Röntgen Teknisyeni)

SHS

Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı)

SHS

Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı)

SHS

Sağlık Memuru (Laboratuvar)

SHS

Hemşire

SHS

Ebe

SHS

Ambulans ve Acil Tıp Teknikeri

SHS

Veznedar

GISH

Ayniyat Saymanı

GISH

Şef

GIHS

Memur/Tıbbi Sekreter

GIHS

Veri Hazırlama ve Kontrol Işletmeni

GIHS

Şoför

GIHS

Kaloriferci

YHS

Teknisyen

THS

Hizmetli

YHS

————————————————————————————————————————————————

NOT: Ilçe/Belde Gün Hastanelerin Personel Kadro Sayısı, Istihdam Planlama Kurulunca (IPK) belirlenecektir. Uzman Tabip kadrosu Aile Hekimleri içindir. Aile hekimi dışındaki uzman hekim talepleri IPK?ca değerlendirilecektir.