MEVZUATYönetmelik

HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Resmi Gazete: 6 Temmuz 2005 ÇARŞAMBA – Sayı : 25867

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 � Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 � Bu Yönetmelik, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları hariç Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.Ancak Daire Başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelikte öngörülen sınav şartı aranmaz.

Dayanak

Madde 3 � Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 � Bu Yönetmelikte geçen,

Genel Müdürlük: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürünü,

Personel: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışanları,

Görev Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılmasını,

Aynı Düzey Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta yada grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta yer alan görevleri,

Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların eğitime tabi tutulmaksızın girecekleri sınavı

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Ilişkin Esaslar

Hizmet grupları

Madde 5 � Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a)Yönetim Hizmetleri Grubu;

1)Sağlık Koruma Yeri Müdürü, Liman ve Şehir Bakteriyoloji Müessese Müdürü, Şube Müdürü, APK Şubesi Müdürü.

2)Şef,

b)Savunma Hizmetleri Grubu;

1)Savunma Uzmanı,

c)Hukuk Hizmetleri Grubu;

1)Hukuk Müşaviri

d)Idari Hizmetleri Grubu;

1)Ayniyat Saymanı,

2)Veznedar, Ambar Memuru, Memur, Sekreter, Şoför, Bilgisayar Işletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol Işletmeni.

Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar:

Mühendis, Mimar, Avukat, Programcı, Kaptan, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Sağlık Teknisyeni, Teknisyen, Gemi Adamı, Sağlık Memuru, Hemşire, Ebe, Laborant.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Madde 6 � Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda;

a)Atama yapılacak boş kadronun bulunması,

b)Görevde yükselme eğitimine katılacak personelin, Genel Müdürlükte iki yıl çalışmış olması,

c)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olması,

d)Son sicil notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

Madde 7 � Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki belirtilen özel şartlar aranır.

a)Sağlık Koruma Yeri Müdürü, Liman ve Şehir Bakteriyoloji Müessese Müdürü, Şube Müdürü, APK Şubesi Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1)Dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

2)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b)Şef kadrosuna atanabilmek için;

1)Iki yıllık yüksekokul veya dört yıllık fakülte mezunu olmak,

2)Son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl devlet hizmetinde bulunmuş olmak,

3)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c)Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1)24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.

d)Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1)Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2)Genel Müdürlük merkez teşkilatında Avukat kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak,

3)Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

e)Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1)Iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2)Genel Müdürlükte Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Bilgisayar Işletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol Işletmeni ve Şoför unvanlarında iki yıl çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl çalışmış olmak,

3)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

f)Bilgisayar Işletmeni Kadrosuna atanabilmek için;

1)Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2)Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Başkanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

3)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

g)Veri Hazırlama ve Kontrol Işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1)Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2)Başkanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak,

3)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

h)Veznedar, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter kadrolarına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

1)Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

ı)Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1)Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2)Üç yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3)Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Madde 8 � Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kadrolara unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda;

a)Atama yapılacak boş kadronun bulunması,

b)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olması,

c)Son sicil notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması

şartları aranır.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

Madde 9 � Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a)Mühendis, Mimar, Tekniker, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Sağlık Memuru, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Laborant kadrolarına atanabilmek için;

1)Öğrenim durumu itibariyle atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,

2)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b)Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1)Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2)Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c)Gemi Adamı Kadrosuna atanabilmek için;

1)Ortaöğretim mezunu olmak,

2)Gemi adamı yeterlilik belgesine sahip olmak,

3)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

d)Kaptan Kadrosuna atanabilmek için;

1)Ortaöğretim mezunu olmak,

2)Yetkili makamlardan alınacak Kıyı Kaptanı yeterliliğine sahip olmak,

3)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

e)Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1)Iki yıllık yüksekokul veya dört yıllık fakülte mezunu olmak,

2)Iki programlama dilini bilmek,

3)Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şartları aranır.

Görevde yükselme eğitimi

Madde 10 � Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet gruplarındaki kadro/pozisyonlara atanabilmek için görevde yükselme sınavına girecek olan personelin, sınavdan önce bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen ortak ders konularından en az otuz (30), görevin niteliğiyle ilgili kurumsal konularda en az kırk beş (45) saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş (75) saat süreli görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılması zorunludur.Görevde yükselme eğitimine alınanlara zorunlu hallerde en fazla on (10) saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve
esaslara tabidir.Genel Müdürlük gerekli gördüğünde; görevde yükselme eğitim programını bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığından uygun görüş alarak Devlet Personel Başkanlığı veya uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile ortaklaşa düzenleyebilir.Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Duyuru

Madde 11 � Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı personele eğitim tarihinden en az bir ay önce; görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 (on beş) gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.

Başvuru ve başvuruların incelenmesi

Madde 12 � Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine, başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenerek, uygun görülenlerin listesi belirlenir, birimlere gönderilir.Başvuru koşullarını taşımadıkları anlaşılanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların atama onayı iptal edilir.

Görevde yükselme eğitimine alınma

Madde 13 � Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının iki katını geçemez.Atama yapılacağı duyurulan kadro/pozisyon sayısının iki katından fazla personelin başvurması durumunda eğitime alınacak personelin seçiminde bu Yönetmeliğin EK-1�indeki Değerlendirme Formunda gösterilen puanlama sistemi uygulanır. EK-1 Değerlendirme Formu esas alınarak yapılacak değerlendirmede, toplam puanı fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşit olması halinde hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan tercih edilir.Atama yapılacağı duyurulan boş kadro/pozisyon sayısının iki katından az personelin başvurması durumunda, durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır.

Görevde yükselme eğitimi verecek birim

Madde 14 � Eğitim, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, sınava alınacak personelin durumu dikkate alınarak Genel Müdürlüğün onayı ile oluşturulacak birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.Görevde yükselme eğitim programında eğitim vermek amacıyla kurum personeli, diğer kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden yararlanılabilir.

Görevde yükselme eğitimi konuları

Madde 15 � Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a)Türkiye Cumhuriyeti Anayasası;

1)Genel esaslar,

2)Temel hak ve ödevler,

3)Devletin temel organları,

b)Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ve ulusal güvenlik,

c)Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e)Türkçe, dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

f)Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g)Genel Müdürlüğün görevleri hakkında atanılacak kadroya ilişkin konular,

h)Mesleki etik ilkeleri ile ilgili konular.

Bu maddenin (g) bendine ilişkin konuların ağırlığı yüzde altmışın (% 60) altında olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Görevde yükselme sınavı

Madde 16 � Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Genel Müdürlük bu sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırır.Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından itibaren bir ay içinde yazılı sınavın yapılmasına yönelik olarak gerekli protokolün tesisi amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.Bu sınavda yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı

Madde 17 � Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere, bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.Bu sınava katılacaklarda, Genel Müdürlük bünyesinde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Sınav kurulu

Madde 18 � Sınav Kurulu sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından belirlenecek en az Şube Müdürü düzeyinde diğer üyeler olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca aynı usulle yedek üyeler belirlenir. Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Çekimser oy kullanılamaz.Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve unvanları itibarıyla daha düşük düzeyde olamaz.Sınav Kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının görevde yükselme eğitimi ve sınavında görev alamaz.Kurulun sekreterya hizmetleri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

Madde 19 � Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a)Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini belirlemek,

b)Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

c)Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularını ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların bilgi kaynağını belirlemek,

d)Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

e)Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

f)Tutanakları düzenleyip imzalamak,

g)Sınava ilişkin bir rapor hazırlamak.

Özürlülerin eğitim ve sınavları

Madde 20 � Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

Madde 21 � Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.Sınavın yaptırıldığı kurum tarafından düzenlenecek bir tutanakla sınavı geçersiz sayılanlar hakkında ayrıca disiplin işlemi uygulanır.Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları nedeniyle sınavları geçersiz sayılanlar beş yıl süre ile görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılamazlar.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

Madde 22 � Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılan yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren on beş (15) gün içerisinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca sınava katılan personele ve sınav kuruluna yazılı olarak duyurulur. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınav belgelerinin saklanması

Madde 23 � Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı arşivinde saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 24 � Sınava katılanlar sonuçların bildiriminden itibaren on (10) gün içinde yazılı olarak Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz edebilir. Itirazlar, Sınav Kurulu tarafından on gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Itiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

Atama

Madde 25 � Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara üç (3) ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel ekli Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

Madde 26 � Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a)Aynı görev grubunun içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla alt görevlere atanmak mümkündür.

b)Yönetim grubundaki görevlerden daha önce ihraz edilen kadronun yer aldığı görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir.

c)Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

d)Unvan değişikliğine tabi görevlere geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir.

Göreve başlama süresi

Madde 27 � Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atananlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesi hükümleri uygulanır ve göreve başlamayanların atama kararları atamaya yetkili makam tarafından iptal edilir.Ancak, atama kararı iptal edilenler aynı görev için yapılacak müteakip görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılabilir.

Naklen atamalar

Madde 28 � Kamu kurum ve kuruluşlarında, görevli personelden; bu Yönetmelikte aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

Madde 29 � 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair Kanunun değişik 22 nci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğe nakledilen personelin nakledildiği görev için bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.

Kazanılmış haklar

Madde 30 � Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır. 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete�de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte bulunan personelden iki yıllık yükseköğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 31 � Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 32 � 9/5/2000 tarihli ve 24044 sayılı Resmî Gazete�de yayımlanan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 33 � Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 � Bu Yönetmelik hükümlerini Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

EK 1- DEĞERLENDIRME FORMU

Adı ve Soyadı :

Sicil No :

Görev Yeri ve Unvanı :

DEĞERLENDIRME KISTASLARI

Puan Değeri

Adayın Puanı

1)Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)

a)Önlisans

4

b)3 Yıllık Yüksek Okul

6

c)Lisans

8

d)Yüksek Lisans

10

e)Doktora

12

2)Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (Işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)

a)10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için

b)10 yıldan sonraki her bir yıl için

1

0,15

3.Son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10�u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10�u hesaplanacaktır.)

4.Ilgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

a)Her takdirname için

b)Her ödül için

2

4

5)�Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik� yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

a)5 �15 gün süreli

b)16-31 gün süreli

c)2-3 ay süreli

d)4-6 ay süreli

e)7-12 ay süreli

f)12 aydan fazla süreli

0,5

1

1,5

2

2,5

3

6)Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK�ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

a)(D) alanlara

b)(C) alanlara

c)(B) alanlara

d)(A) alanlara

2

4

6

8

7)Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)

a)Her uyarma, kınama için

b)Her aylıktan kesme için

c)Kademe ilerlemesinin durdurulması için

-2

-4

-6

8)Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların ( Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır. )

a)Başarısız olduğu her bir sınav için

b)Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

-2

-3

Toplam puan (eksi puanlar düşüldükten sonra)