MEVZUATYasa

GEMI SAĞLIK RESMI KANUNU

Kanun Numarası: 2548
Resmi Gazete
Tarih: 10.11.1981; Sayı: 17510

Kapsam:

Madde 1 – (Değişik: 19/10/1983-2928/1 md.)Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına giden veya Boğazlardan transit geçen gemiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

Madde 2 – (Mülga: 19/10/1983-2928/6 md.)

Sağlık resmi:

Madde 3 – (Değişik: 19/10/1983-2928/2 md.)Türk limanlarında, 1 inci madde kapsamına giren gemilerden, her net tonu üzerinden alınacak sağlık resmi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve her mali yıl başında yürürlüğe konulacak tarifeyle düzenlenir.Kabotaj hakkına sahip gemilere, Türk limanlarına gelen özel yatlara, yalnız turist taşıyıp başka ticari işlemlerde bulunmayan turist gemilerine ve bilimsel araştırma yapan gemilere, bu sağlık resmi, aynı tarifede belirlenecek şekilde özel indirimli olarak uygulanır.

Bu sağlık resmini, Türk limanları arasında işleyen gemiler ile Türk limanlarından hareket eden gemiler, ilk hareket ettikleri limanlarda; yabancı ülkelerden gelen gemiler ise ilk uğradıkları limanlarda öderler.Boğazlardan transit geçen gemilerden tahsil edilecek olan sağlık resmi, Montreux Sözleşmesi hükümlerine tabidir.

Istisnalar:

Madde 4 – (Değişik: 19/10/1983-2928/3 md.) Harp gemileri, resmi ziyarette bulunan gemiler ve mücbir sebeplerle Türk limanlarına giren ve orada ticarete girişmeyen gemilerle, elli tona kadar olan gemilerden sağlık resmi alınmaz.Türk limanlarına geliş veya gidişte, Boğazlardan transit geçen ve Montreux Sözleşmeli hükümlerine göre sağlık resmi ödemekle yükümlü bulunan gemilerden limanlarda ayrıca sağlık resmi tahsil edilmez.

Gemi sağlık cüzdanı:

Madde 5 – Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 tona kadar olan gemilere, o geminin indirimsiz sağlık resmi tutarı karşılığında yıllık gemi sağlık cüzdanı verilir. Ancak bu miktar 100 tonluk bir geminin ödemesi gereken miktardan az olamaz.

Yasaklar ve ceza:

Madde 6 – Aşağıda gösterilen davranışlarda bulunmak yasaktır.

a) Limandan sağlık işlemi yaptırmadan hareket etmek.

b) Sağlık işlemlerini yaptırmak üzere sağlık merkezleri önünde ya da bu merkezlerin gösterdikleri yerde durmamak.

c) (Değişik: 19/10/1983-2928/4 md.) Yabancı bir limandan gelen bir geminin, limanda sağlık denetimi yapılıp serbest pratika almadan herhangi bir madde alıp veya insan indirip bindirmesi.

d) Gerçeğe uymayan sağlık bildirimi vermek.

e) Gerektiğinde mikrop, haşere ve fare ile mücadele hizmetlerini yaptırmak için ilgili görevlilere zamanında başvurmamak.

f) Bulaşık bir limandan gelen gemilerin sağlık muayenesi bitip temiz pratika almadan rıhtıma yanaşması ya da sağlık muayenesi sonunda temiz pratika alan ve fakat bazı şartlar altında rıhtıma yanaşmasına izin verilen gemilerin rıhtıma yanaştıktan sonra bu şartları yerine getirmemesi.

g) Bulaşık bir geminin, sağlık muayenesi bitip temiz pratika almadan limana girmesi ya da koruma yerine alınan bulaşık bir geminin, sağlık tedbirlerinin eksiksiz yerine getirilmesine karşı engeller ve güçlükler çıkarması ve temiz pratika almadan koruma yerinden hareket etmesi.

h) Gerektiğinde, geminin, gündüzleri ön direğine sarı karantina bayrağı ve geceleri de üstte kırmızı, altta beyaz fener bulundurmamak.

(Değişik: 19/10/1983-2928/4 md.) Bu yasaklara aykırı harekette bulunan gemi kaptanlarından, geminin ödemesi gereken sağlık resminin yüzde yirmibeşi oranında para cezası alınır. Ancak, ceza miktarının tespitinde, 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen indirimler dikkate alınmaz ve bu ceza, bin net tonluk bir gemiden tahsili gereken sağlık resminden az olamaz. Verilecek para cezası için, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü nezdinde itirazda bulunulabilir.

Ilgili bütçe :

Madde 7 – Bu Kanunda öngörülen sağlık resmi, yıllık gemi sağlık cüzdan bedeli ve para cezaları Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesine gelir yazılır.

Yönetmelik:

Madde 8 – (Değişik : 19/10/1983-2928/5 md.)

Bu Kanunun uygulama usul ve esasları, Kanunun yürürlüğe girmesinden en geç altı ay içinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikle belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler:

Madde 9 – 21/4/1340 tarih ve 500 sayılı; 31/7/1936 tarih ve 3057 sayılı; 31/7/1936 tarih ve sayılı; 18/6/1947 tarih ve 5115 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – (2548 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) Bu Kanunda hazırlanması öngörülen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar hale uygulanmakta olan Genel Yönetmeliğin bu Kanuna aykırı düşmeyen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük:

Madde 10 – Bu Kanun 1/1/1982 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 11 – Bu Kanun Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları tarafından yürütülür.