MEVZUATYönetmelik

DOKTORLUK, HEMŞIRELIK, EBELIK, DIŞ HEKIMLIĞI, VETERINERLIK, ECZACILIK VE MIMARLIK EĞITIM

Resmî Gazete

Sayı : 26775

YÖNETMELIK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

DOKTORLUK, HEMŞIRELIK, EBELIK, DIŞ HEKIMLIĞI, VETERINERLIK, ECZACILIK VE MIMARLIK EĞITIM PROGRAMLARININ ASGARI EĞITIM KOŞULLARININ BELIRLENMESINE DAIR YÖNETMELIK

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; doktorluk, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği, veteriner hekimlik, eczacılık ve mimarlık mesleklerine ilişkin yükseköğretim ön lisans ve lisans diplomalarının ve bu mesleklere sahip kişilerin mesleki yeterliliklerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde tanınabilmesi için, bu alanlarda yürütülen yükseköğretim programlarının eğitim müfredatlarının ve eğitim sonunda kazanılması gereken bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1)Bu Yönetmelik,

a)4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak,

b)Avrupa Birliğinin 2005/36/EC sayılı yönergesine paralel olarak hazırlanmıştır.

IKINCI BÖLÜM

Mesleklere Ilişkin Gerekli Koşullar

Tıp doktorluğu

MADDE 3 – (1)Tıp eğitimine kabul edilebilmek için asgari lise mezunu olmak gerekir.

(2)Tıp eğitimi tıp fakültelerinde verilen asgari altı yıl ya da 5500 saatlik teorik ve pratik eğitimden oluşur.

(3)Tıp eğitimi sonunda mezun olan doktorların;

a)Tıbbın dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları; biyolojik fonksiyonların ölçülmesi, bilimsel olarak kanıtlanmış verilerin değerlendirilmesi ve data analizi prensipleri de dahil olmak üzere bilimsel yöntemleri yeterli düzeyde anlayabilmeleri,

b)Sağlıklı ve hasta bireyin yapısı, fonksiyonları ve davranışları ile bireyin fiziksel ve sosyal çevresi ile sağlık arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlayabilmeleri,

c)Ruhsal ve fiziksel hastalıkların belirlenmesini sağlayabilecek ölçüde klinik disiplinleri ve uygulamaları hakkında ve hastalıktan korunma yöntemi, teşhis ve tedavi açısından ilaçlar ve üreme sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

ç)Yetkililerin gözetiminde hastanelerde gerçekleştirilecek yeterli klinik deneyimine sahip olmaları, gerekmektedir.

Hemşirelik

MADDE 4 – (1)Hemşirelik eğitimine kabul edilebilmek için asgari lise mezunu olmak gerekir.

(2)Hemşirelik eğitimi en az dört yıl veya 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsar. Teorik eğitimin süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi ise toplam eğitimin yarısı kadardır.

(3)Eğitimlerinin bir kısmını en azından eşdeğer düzeyde almış kişilere Üniversitelerarası Kurul Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyinin önerisi ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile kısmi muafiyet tanınabilir.

(4)Hemşirelik eğitimi sonunda mezun olan hemşirelerin;

a)Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlayabilmeleri ve genel hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

b)Hemşirelik mesleğinin temel yapısı, ilkeleri, meslek etiği ve sağlığın temel ilkeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

c)Programın özüne ve amacına uygun olarak planlanmış, nitelikli hemşireler tarafından denetlenen ve hasta bakımı için gerekli olan sayıda nitelikli hemşire ve malzemenin bulunduğu yerlerde klinik uygulamalar yaparak yeterli bir klinik deneyiminden geçmeleri,

ç)Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olmaları,

d)Sağlık sektörünün diğer çalışanları ile çalışabilme deneyimine sahip olmaları, gerekmektedir.

(5)Hemşirelik eğitimindeki asgari eğitim koşullarının sağlanabilmesi için, bu alanda yürütülen yükseköğretim programlarımızın eğitim müfredatlarında Ek-1 sayılı cetvelde belirtilen derslerin bulunması ve cetvelin “klinik eğitim” bölümündeki alanlara ilişkin hemşirelik uygulamalarının yapılması zorunludur.

Ebelik

MADDE 5 – “(1)(Değişik fıkra : 31.12.2009-27449)[1] Ebelik eğitimine kabul edilebilmek için aşağıdaki şartlardan birine sahip olmak gerekir.

a)Asgari lise mezunu olmak,

b)Genel bakımdan sorumlu hemşirelerin resmi yeterlilik belgesine sahip olmak.”

“(2)(Değişik fıkra: 31.12.2009-27449)[2] Ebelik eğitimi, lise mezunları için tam gün esasına dayalı en az 4 yıl süreli teorik ve pratik eğitimden oluşur, resmi yeterlilik belgesine sahip genel bakımdan sorumlu hemşireler için 18 aylık veya 3000 saatlik eğitimden oluşur.”

(3)Ebelik eğitimi sonunda mezun olan ebelerin;

a)Özellikle kadın hastalıkları ve doğum olmak üzere, ebelik faaliyetlerinin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

b)Meslek etiği ve meslekle ilgili yasal mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

c)Yeni doğan ve kadın doğum alanında, biyolojik fonksiyonlar, anatomi ve fizyoloji konularında detaylı bilgiye sahip olmaları ve sağlık ile fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi ve sağlıklı bireyin davranışını yeterli düzeyde anlayabilmeleri,

ç)Ebelik ve kadın doğum konularında nitelikli personelin denetimi ve gözetiminde onaylanmış kurumlarda yeterli bir klinik deneyiminden geçmiş olmaları,

d)Sağlık personelinin eğitimi ve bu personelle çalışabilme deneyimini yeterli düzeyde anlayabilmeleri, gerekmektedir.

(4)Ebelik eğitimindeki asgari eğitim koşullarının sağlanabilmesi için, bu alanda yürütülen yükseköğretim programlarımızın eğitim müfredatlarında Ek-2 sayılı cetvelde belirtilen teorik ve teknik eğitime ilişkin derslerin verilmesi ve uygun gözetim ve denetim altında pratik ve klinik eğitim yapılması zorunludur.

(5)Pratik ve klinik eğitim uygun gözetim ve denetim altında verilmelidir. Bu eğitimde bir öğrencinin;

a)En az 100 doğum öncesi muayeneyi de içerecek şekilde gebe kadınlara danışmanlık yapması,

b)En az 40 gebe kadının gebelik takibini ve bakımını yapması,

c)En az 40 doğumu kendisinin yapması (Doğum yapan kadın sayısı eksikliği nedeniyle bu sayıya ulaşılamıyorsa, bu sayı öğrencinin 20 tane daha doğuma yardım etmesi koşulu ile 30’a indirilebilir.),

ç)Makat doğuma aktif olarak katılması (Makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yapılarak çalışılmalıdır.),

d)Epizyotomi uygulaması ve dikiş ile başlaması (Bu, teorik bilgi verme ve klinik pratiği içerir. Dikiş pratiği, epizyotomi sonrası veya basit perianal yırtılmalara dikiş atılmasını içerir. Gerekirse bu durum simülasyon şeklinde yapılabilir.),

e)Gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadını izlemesi ve bakım yapması,

f)En az 100 lohusayı ve sağlıklı yeni doğan bebeği izlemesi ve bakımını yapması (muayene dahil),

g)Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere; yeni doğan bebek gözlemini ve bakımını yapması,

h)Jinekolojik ve obstetrik patolojisi olan kadınların bakımını yapması,

ı)Tıbbi ve cerrahi bakımın içinde yer alması (Bu, teorik eğitim ve klinik uygulamayı içermelidir.), gerekmektedir.

(6)Teorik ve teknik eğitim ile klinik eğitim, Ek-2 sayılı cetvelde listelenen bilgi ile pratik ve klinik deneyimin yeterli düzeyde verilebilmesini sağlayacak şekilde dengeli ve koordineli olmalıdır.

(7)Klinik eğitimi, hastane bölümlerinde ve yetkili merciler tarafından onaylanmış diğer sağlık hizmetleri birimlerinde gözetim altında verilen hizmet içi eğitim şeklinde olmalıdır. Bu eğitimin parçası olarak öğrenci ebeler, klinik eğitimlerine katkı sağlamak üzere hastane bölümlerinin faaliyetlerine katılmalıdırlar. Öğrencilere, ebelik faaliyetleri ile ilgili sorumlulukları öğretilmelidir.

“(8)(Ek fıkra: 31.12.2009-27449) Ebelerin resmi yeterlilik belgelerinin tanınması için aşağıdaki kriterlerden birini karşılaması gerekir.

a)Resmi yeterlilik belgesine sahip genel bakımdan sorumlu hemşireler için en az 2 yıl veya 3600 saatlik tam gün süreli eğitim,

b)Resmi yeterlilik belgesine sahip genel bakımdan sorumlu hemşireler için 18 ay veya 3000 saatlik eğitim ve yetkili kurum tarafından düzenlenen, bir yıl meslekî uygulama yapıldığını gösteren sertifikaya sahip olmak. Bu sertifika, ebe olarak resmî yeterlilik belgesi alındıktan sonra tekabül eden sürede bir hastanede veya bu amaçla kurulmuş bir tıbbî bakım kuruluşunda bir ebe olarak tüm faaliyetlerin yeterli bir şekilde icra edildiğini gösterir.”

Diş hekimliği

MADDE 6 – (1)Temel diş hekimliği eğitimine kabul edilebilmek için asgari lise mezunu olmak gerekir.

(2)Temel diş hekimliği eğitimi bir üniversitede tam gün üzerinden en az beş yıllık teorik ve pratik eğitimden oluşur.

(3)Temel diş hekimliği eğitimi sonunda mezun olan diş hekimlerinin;

a)Diş Hekimliğinin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları, biyolojik fonksiyonların ölçülmesi, bilimsel olarak kanıtlanmış verilerin değerlendirilmesi ve data analizi prensipleri dahil olmak üzere bilimsel yöntemleri yeterli düzeyde anlayabilmeleri,

b)Sağlıklı ve hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışı ile doğal ve sosyal çevrenin sağlıklı birey üzerindeki etkisi hakkında, diş hekimliğini ilgilendirdiği ölçüde, yeterli bilgiye sahip olmaları,

c)Sağlıklı ve hastalıklı diş, ağız, çene ve komşu dokuların yapı ve fonksiyonları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları ve bunların hastanın genel sağlık durumu ve fiziksel ve sosyal refahı ile ilişkisini yeterli düzeyde anlayabilmeleri,

ç)Diş, ağız, çene ve komşu dokulara ait lezyon, hastalık ve anomalilerin teşhis, tedavi ve koruyucu diş hekimliği uygulamaları ile ilgili bilimsel yöntem ve uygulamalı disiplinler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

d)Yetkililer gözetiminde diş, ağız, çene ve çevre dokularla ilgili hastalık ve anomalilerin teşhis, tedavi ve koruyuculuğunu içeren tüm aktivitelerin yürütebileceği düzeyde gerekli becerilerin verileceği uygun klinik eğitimi ile deneyim sahibi olmaları, gerekmektedir.

(4)Diş Hekimliği eğitimindeki asgari eğitim koşullarının sağlanabilmesi için, bu alanda yürütülen yükseköğretim programlarımızın eğitim müfredatlarında Ek-3 sayılı cetvelde belirtilen derslerin bulunması zorunludur.

Veteriner hekimlik

MADDE 7 – (1)Veteriner hekimlik eğitimine kabul edilebilmek için asgari lise mezunu olmak gerekir.

(2)Veteriner hekimlik eğitimi bir üniversitede tam gün üzerinden en az beş yıllık eğitimden oluşur.

(3)Veteriner Hekimliği eğitimi sonunda mezun olan veterinerlerin;

a)Veteriner Hekimliğin esas aldığı temel bilimler konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları,

b)Sağlıklı hayvanların yapısı ve fonksiyonları, hayvan yetiştiriciliği, üremesi ve sağlığı, hayvan besleme ve hayvan yemlerinin üretim ve muhafaza teknolojisi konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları,

c)Hayvan davranışları ve korunmalarına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmaları,

ç)Hayvanlarda veya hayvan sürülerinde görülen hastalıkların nedenleri, yapısı, seyri, etkileri, teşhisleri ve tedavileri konusunda ve hayvanlardan insanlara ve insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları,

d)Koruyucu hekimlik konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları,

e)Insan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların çiftlikten sofraya üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli hijyen ve teknoloji bilgisine sahip olmaları,

f)Yukarıda bahsi geçen konular ile ilgili hazırlanmış her türlü hukuki düzenleme hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

g)Uygun bir danışman nezaretinde yeterli klinik ve pratik tecrübe edinmeleri, gerekmektedir.

(4)Veteriner Hekimlik eğitimindeki asgari eğitim koşullarının sağlanabilmesi için, bu alanda yürütülen yükseköğretim programlarımızın eğitim müfredatlarında Ek-4 sayılı cetvelde belirtilen derslerin bulunması zorunludur.

(5)Veteriner Hekimlik alanındaki uygulama eğitimi tam zamanlı olarak, yetkili kişilerin denetiminde ve 5 yıllık veteriner hekimlik eğitimi içerisinde 6 ayı geçmeyecek şekilde yapılmalıdır. Çeşitli konu grupları arasındaki teorik ve pratik eğitim dağılımı, veteriner hekimin kazanmış olduğu bilgi ve deneyimi mesleğinin icrasında kullanabilmesini sağlayacak şekilde dengelenir ve koordine edilir.

Eczacılık

MADDE 8 – (1)Eczacılık eğitimine kabul edilebilmek için asgari lise mezunu olmak gerekir.

“(2)(Değişik fıkra: 31.12.2009-27449)[3] Eczacılık eğitimi bir üniversitede tam gün üzerinden en az beş yıllık eğitimden oluşur. En az beş yıllık eğitimi gösteren eczacılık resmi eğitim belgesinin alınabilmesi için;

a)Tam gün üzerinden en az dört yıllık teorik ve pratik eğitimin

b)Kamuya açık bir eczanede veya hastanede bir eczacının denetiminde asgari 6 ay olan zorunlu stajın tamamlanması gerekir.”

“(3)(Değişik fıkra: 31.12.2009-27449)[4] Eczacılık eğitimi sonunda mezun olan eczacıların;

a)Ilaçlar ve ilaçların üretiminde kullanılan maddeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

b)Farmasötik teknoloji ile ilaç ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik analizleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

c)Ilaç ve tıbbi ürünlerin metabolizması ve etkileri, toksik maddelerin etkisi ve ilaç ve tıbbi ürünlerin kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

ç)Ilaç ve tıbbi ürünler hakkında gereken bilgileri verebilmek için bilimsel verileri değerlendirebilecek yeterli bilgiye sahip olmaları,

d)Eczacılık uygulamaları ile ilgili yeterli hukuki ve diğer gerekli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.”

(4)Eczacılık eğitimindeki asgari eğitim koşullarının sağlanabilmesi için, bu alanda yürütülen yükseköğretim programlarımızın eğitim müfredatlarında Ek-5 sayılı cetvelde belirtilen derslerin bulunması zorunludur.

Mimarlık

MADDE 9 – (1)Mimarlık eğitimine kabul edilebilmek için asgari lise mezunu olmak gerekir.

(2)Mimarlık eğitimi, üniversitede tam gün üzerinden verilen asgari dört yıllık bir eğitimi kapsar.

(3)Mimarlık eğitimi sonunda mezun olan mimarların;

a)Hem estetik, hem de teknik koşulları sağlayacak mimari tasarımlar yaratabilme becerisine sahip olmaları,

b)Mimarlık tarihi ve teorileri, mimarlıkla ilgili sanat, teknolojiler ve beşeri bilimler hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmaları,

c)Mimari tasarımın kalitesini etkilemesi açısından güzel sanatlar bilgisine sahip olmaları,

ç)Kentsel planlama ve tasarım hakkında yeterli bilgi ve planlama süreci ile ilgili becerilere sahip olmaları,

d)Insanlar ve binalar ile binalar ve çevre arasındaki ilişkiyi; binalar, binalar arasındaki alanların ve ölçeklerin insanların ihtiyaçları ile ilişkilendirilmesi gerektiğini anlayabilmeleri,

e)Mimarlık mesleğini, mimarın toplum içerisindeki rolünü anlayabilmeleri ve toplumsal faktörleri dikkate alan özet bilgiler hazırlayabilmeleri,

f)Bir proje tasarısı için özet bilgi hazırlayabilmeleri ve araştırma metotlarını anlayabilmeleri,

g)Bina tasarımı ile ilgili yapısal tasarım, inşaata ait ve mühendislik ile ilgili problemleri anlayabilmeleri,

h)Binaların içlerini iklim koşullarına göre koruyabilme ve konforunu sağlayabilmek üzere binaların fiziksel sorunları, teknolojiler ve işlevleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları,

ı)Masraf kalemleri ve bina mevzuatı kısıtlamaları içerisinde binayı kullananların ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli düzeyde tasarım becerisine sahip olmaları,

i)Planlama kavramlarını binaya ve çizimleri tüm planlamaya dönüştürebilmek için gerekli endüstri, organizasyon, tüzük ve usullere hakim olmaları,gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu yürütür.

EK-1 SAYILI CETVEL

Hemşirelik Programında Okutulması Gereken Konular:

1)Teorik Eğitim

Hemşirelik

-Meslek etiği

-Sağlık ve hemşirelik ilkeleri

-Aşağıdaki konular ile ilgili hemşirelik ilkeleri:

-Iç Hastalıkları

-Cerrahi Hastalıkları

-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

-Ana Sağlığı

-Ruh Sağlığı ve Psikiyatri

-Yaşlı Bakımı ve Geriatri

Temel Bilimler:

-Anatomi ve Fizyoloji

-Patoloji

-Bakteriyoloji,Viroloji ve Parazitoloji

-Biyofizik, Biyokimya ve Radyoloji

-Beslenme

-Hijyen

-Koruyucu Hekimlik

-Sağlık Eğitimi

-Farmakoloji

Sosyal Bilimler:

-Sosyoloji

-Psikoloji

-Yönetim Ilkeleri

-Öğretme Ilkeleri

-Sosyal ve Sağlık Mevzuatı

-Hemşireliğin Yasal Yönleri

2)Klinik Eğitim

-Iç Hastalıkları

-Cerrahi Hastalıkları

-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

-Ana Sağlığı

-Ruh Sağlığı ve Psikiyatri

-Yaşlı Bakımı ve Geriatri

-Evde Bakım Hemşireliği

EK-2 SAYILI CETVEL

Ebelik Programında Okutulması Gereken Teorik Konular:

1)Teorik ve Teknik Eğitim

Genel Konular:

-Temel Anatomi ve Fizyoloji

-Temel Patoloji

-Temel Bakteriyoloji, Viroloji ve Parazitoloji

-Temel Biyofizik, Biyokimya ve Radyoloji

-Yenidoğan bebek ağırlıklı Pediatri

-Hijyen, Sağlık Eğitimi, Koruyucu Tıp ve Hastalıkta Erken Tanı

-Kadın, yenidoğan ve bebek ağırlıklı Beslenme ve Diyetetik

-Temel Sosyoloji ve Sosyo-medikal konular

-Temel Farmakoloji

-Psikoloji

-Öğretim Ilkeler ve Yöntemleri

-Sağlık ve Sosyal Mevzuatı ve Sağlık Organizasyonu

-Meslek etiği ve mevzuatı

-Cinsel eğitim ve aile planlaması

-Anne ve bebeğin yasal korunması

2)Ebelik Faaliyetlerine Ilişkin Özel Konular

-Anatomi ve Fizyoloji

-Embriyoloji ve fetüsün gelişimi

-Hamilelik, Doğum ve Lohusalık

-Jinekolojik ve Ostetrik Patoloji

-Psikolojik konular dahil doğum ve ebeveynlik için hazırlık

-Doğuma hazırlık (doğumda teknik ekipman bilgisi ve kullanımı dahil)

-Analjezi, Anestezi ve yeniden canlandırma

-Yenidoğan bebek Fizyolojisi ve Patolojisi

-Yenidoğan bebek bakımı ve izlemi

-Psikolojik ve Sosyal faktörler

EK-3 SAYILI CETVEL

Diş Hekimliği Programında Okutulması Gereken Konular:

1)Tıbbi Biyoloji Konuları ve Genel Tıp Konuları

-Anatomi

-Emriyoloji

-Histoloji (Sitoloji dahil)

-Fizyoloji

-Biyokimya (veya Fizyolojik Kimya)

-Patolojik Anatomi

-Farmakoloji

-Mikrobiyoloji

-Hijyen

-Koruyucu Hekimlik ve Epidemiyoloji

-Radyoloji

-Fizyoterapi

-Genel Cerrahi

-Genel Tıp (Pediatri dahil)

-Kulak Burun Boğaz (KBB)

-Dermato-veneroloji

-Genel Fizyoloji – Psikopatoloji – Nöropatoloji

-Anestezi

2)Diş Hekimliği ile Ilgili Konular

-Protez

-Dental Materyaller ve Ekipman

-Koruyucu Diş Hekimliği

-Anestezi ve Sedasyon

-Özel Cerrahi

-Özel Patoloji

-Klinik Uygulama

-Pedodonti

-Ortodonti

-Periodontoloji

-Dental Radyoloji

-Dental Oklüzyon ve Çenelerin Fonksiyonu

-Meslek Organizasyonu, Etiği ve Mevzuatı

-Diş Hekimliği Uygulamalarının Sosyal Yönleri

EK-4 SAYILI CETVEL

Veteriner Hekimlik Programında Okutulması Gereken Konular:

1)Temel Konular

-Fizik

-Kimya

-Hayvan Biyolojisi

-Bitki Biyolojisi

-Biyoistatistik

2)Mesleki Konular

-Temel Bilimler:

-Anatomi (histoloji ve embriyoloji dahil)

-Fizyoloji

-Biyokimya

-Genetik

-Farmakoloji

-Reçete Bilgisi

-Toksikoloji

-Mikrobiyoloji

-Immunoloji

-Epidemiyoloji

-Meslek Etiği

Klinik Bilimler:

-Doğum

-Patoloji (patolojik anatomi dahil)

-Parazitoloji

-Klinik Tıp ve Cerrahi (Anestezi dahil)

-Çeşitli evcil hayvanlar, kümes hayvanları ve diğer hayvan türleri üzerine klinik eğitim

-Koruyucu Hekimlik

-Radyoloji

-Reprodüksiyon ve Roprodüktif Hastalıklar

-Veteriner Halk Sağlığı

-Veteriner Hekimlik Kanunları ve Adli Veteriner Hekimlik

-Semiyoloji

Hayvan Üretimi:

-Hayvansal Üretim

-Hayvan Besleme

-Agronomi

-Hayvan Sağlığı Ekonomisi

-Veriner Hijyen

-Hayvanların Korunması ve Refahı

-Hayvan Davranışı

Gıda Hijyeni:

-Hayvansal gıdaların ve bileşimde hayvansal gıda bulunan ürünlerin muayene ve kontrolü

-Gıda hijyeni ve teknolojisi

-Uygulamaya yönelik çalışmalar (kesimhanelerde ve gıdaların işlendiği yerlerde yapılan uygulamalı çalışmalar dahil)

EK-5 SAYILI CETVEL

“(Değişik cetvel: 31.12.2009-27449)

[5] Eczacılık Programında Okutulması Gereken Teorik ve Pratik Konular:

-Bitki ve Hayvan Biyolojisi

-Fizik

-Genel ve Anorganik Kimya

-Organik Kimya

-Analitik Kimya

-Farmasötik Kimya (Medisinal ürünlerin analizi dahil)

-Genel ve Uygulamalı Biyokimya (Klinik Biyokimya)

-Anatomi ve Fizyoloji; Tıbbi Terminoloji

-Mikrobiyoloji

-Farmakoloji ve Farmakoterapi

-Farmasötik Teknoloji

-Toksikoloji

-Farmakognozi

-Ulusal Mevzuat (Eczacılık Mevzuatı) ve Mesleki Etik”

——————————————————————————–

[1](1)Ebelik eğitimine kabul edilebilmek için asgari lise mezunu olmak gerekir.

[2](2)Ebelik eğitimi, lise mezunları için tam gün esasına dayalı en az 4 yıl süreli teorik ve pratik eğitimden oluşur.

[3](2)Eczacılık eğitimi bir üniversitede tam gün üzerinden en az dört yıllık teorik ve pratik eğitimden oluşur.

[4](3)Eczacılık eğitimi sonunda mezun olan eczacıların;

a)Ilaçlar ve ilaçların üretiminde kullanılan maddeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

b)Farmasötik teknoloji ile medisinal ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik testleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

c)Medisinal ürünlerin metabolizması ve etkileri, toksik bileşiklerin etkisi ve medisinal ürünlerin kullanımı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,

ç)Ilaçlar hakkında gereken bilgileri verebilmek için bilimsel verileri değerlendirebilecek yeterli bilgiye sahip olmaları,

d)Medisinal ürünlerle ilgili bilgi ve tavsiyeleri sunabilmeleri,

e)Kamuya açık bir eczanede ya da bir hastanede farmakoloji bölümü gözetiminde asgari 6 ay olan zorunlu eczacılık stajını yapmış olmaları, gerekmektedir.

[5]Eczacılık Programında Okutulması Gereken Teorik ve Pratik Konular:

-Bitki ve Hayvan Biyolojisi

-Fizik

-Genel ve Anorganik Kimya

-Organik Kimya

-Analitik Kimya

-Eczacılık Kimyası (Medisinal ürünlerin analizi dahil)

-Genel ve Uygulamalı Biyokimya (Klinik Biyokimya)

-Anatomi ve Fizyoloji; Tıbbi Terminoloji

-Mikrobiyoloji

-Farmakoloji ve Farmakoterapi

-Eczacılık Teknolojisi

-Toksikoloji

-Farmakognozi

-Ulusal Mevzuat (Eczacılık Mevzuatı) ve Mesleki Etik