DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK ANA DALLARINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği`nin Anayasa`ya aykırı olması nedeniyle iptali için …

18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği`nin Anayasa`ya aykırı olması nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması; incelemenin duruşmalı olarak yapılması istemi ile Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 11 Eylül 2009 tarihinde Danıştay`da dava açılan dava sonuçlanmıştır.

Danıştay Sekizinci Dairesinin 2009/7773 Esas Nolu kararında;

“…Davalı idarelerin, Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde öngörülen şekilde bilimsel çalışmaların yapıldığını ortaya koyamadığı açık olduğundan, bilgi ve belge ile desteklenmeyen iddialarına itibar etmek mümkün değildir.”

“…Dişhekimliğinde yeni uzmanlık ana dalları ihdas edilmesini gerektiren hukuki veya fiili durumun ne olduğu ve bu uzmanlık ana dalları belirlenirken hangi kriterlerin esas alındığının bilimsel veri ve gerekçeler ile ortaya konulamadığından, uyuşmazlık konusu Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin Ek-2 sayılı Çizelgesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.” denilerek,

“…Ek-2 sayılı Çizelgesinin 2., 4., 5. ve 6. Satırlarında belirlenen uzmanlık ana dallarına ilişkin düzenlemeler yönünden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 27. Maddesinde belirtilen koşullar gerçekleşmiş olduğundan yürütmenin durdurulmasına” 02.07.2010 gününde oy birliği ile karar verilmiştir.