BAĞKUR PRIM BORCU BEŞ YILI AŞANLARLA ILGILI YAPILACAK IŞLEMLER HAKKINDA TEBLIĞ

Resmî Gazete

Sayı : 27110

TEBLIĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

5510 SAYILI KANUN GEREĞINCE KENDI ADINA VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARDAN 5 YILI AŞAN SÜREYE ILIŞKIN PRIM BORCU BULUNANLAR IÇIN YAPILACAK IŞLEMLER

HAKKINDA TEBLIĞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 17 nci maddesi 30/4/2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu geçici maddede kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara

göre tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim

borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin Kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri

halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan

sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıklarının durdurulacağı,Prim borcuna ilişkin sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyeceği

ve bu sürelere ilişkin Kurum alacaklarının takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmeyeceği,
Ancak, sigortalı ya da hak sahiplerinin daha sonra müracaatları tarihindeki 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı

üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamının, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu sürelerin sigortalılık süresi olarak

değerlendirileceği,Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmünün uygulanacağı, öngörülmüştür.Bu maddede

yer alan hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

A – KAPSAMDA BULUNAN SIGORTALILAR

1- 2/9/1971 tarihli, 1479 sayılı ve 17/10/1983 tarihli, 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde 30/04/2008 tarihi itibarıyla beş yılı aşan

süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılarla bunların hak sahipleri söz konusu geçici 17 nci madde hükümlerinden yararlanabilirler.

2- Sigortalılarla bunların hak sahipleri beş yılı aşan süreye ilişkin prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumu web

sitesinden internet üzerinden öğrenebilecekleri gibi sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerinden de alabilirler.

3- 30/4/2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalı veya bunların hak sahipleri hakkında, Tebliğ’in yayımı tarihini

takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde bunların Kuruma müracaat ederek ibraz ettikleri belgelerden veya Kurum tarafından yapılan incelemeler

sonucu yeniden belirlenen sigortalılık süreleri ve borç tutarları esas alınarak işlem yapılır.

4- 1479 sayılı Kanunun mülga ek 19 uncu maddesine göre talepte bulunarak sigortalılıkları durdurulan sigortalılar ve bunların hak sahipleri de durdurulan

sürelere ait borçlarını ödemek istemeleri halinde 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci madde hükmünden yararlandırılırlar.

B– SIGORTALILIĞIN DURDURULMASI VE SIGORTALILIK SÜRELERININ DEĞERLENDIRILMESI

1- Prim borcu ödenmeyen süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin prim alacakları takip edilmeyerek Kurum alacakları

arasında yer verilmez.

2- Tebliğ’in yayımından önce veya yayımını takip eden aybaşından itibaren altı aylık süre içerisinde ödenen prim tutarlarına göre sigortalılık süresi

belirleneceğinden, Tebliğ’in yayım tarihinden önce veya Tebliğ’de öngörülen altı aylık süre içerisinde de hiç prim ödemesi bulunmayanların sigortalılıkları

sigortalılık başlangıç tarihi itibariyle, kısmi ödeme yapanların sigortalılıkları ise ödedikleri primlerin karşıladığı ay sonu itibariyle durdurulur.

3- Tebliğ’in yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren prim ödenmesi için verilen altı aylık süreyi beklemeksizin Kuruma yazılı başvurarak

sigortalılıklarının durdurulmasını isteyen sigortalı ve bunların hak sahipleri hakkında da altı aylık sürenin dolması beklenmeksizin 2 nci madde gereğince

işlem yapılır.

4- Sigortalılıkları geçici 17 nci madde gereğince durdurulanlardan, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi çalışmaları 30/4/2008 tarihinden sonra da kesintisiz

devam edenlerin sigortalılıkları 1/5/2008 tarihinden itibaren yeniden başlatılır.

5- Sigortalılıkları durdurulan sigortalı veya bunların hak sahiplerinin daha sonraki tarihlerde Kuruma müracaat ederek durdurulan sigortalılık sürelerinin

karşılığı olan prim borcunu ödemek istemeleri halinde Kurum, müracaat tarihindeki 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek

prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarını sigortalıya veya hak sahibine tebliğ eder. Tebligat yapılan sigortalı ya da hak sahibi,

tebliğde belirtilen borç tutarının tamamını borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödediği takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak

değerlendirilir.

1479 sayılı Kanunun mülga ek 19 uncu maddesine göre talepte bulunarak sigortalılıkları durdurulan sigortalılar ve bunların hak sahiplerinden durdurulan

sürelere ait borçlarını ödemek isteyenler hakkında da bu madde gereğince işlem yapılır.

6- 5 inci madde gereğince hesaplanacak borç tutarının tamamının ödenmesi gerekir. Prim borcunun tamamının ödenmemesi halinde durdurulan sigortalılık süresi

ihya edilmez ve ödenen tutar müracaat sahibine iade edilir. Bu durumdaki müracaat sahipleri yeniden Kuruma müracaat edebilirler.Bu Tebliğ yayımlandığı

tarihte yürürlüğe girer. Tebliğ olunur.