MEVZUATYönetmelik

BAĞ-KUR SİGORTALILARININ YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE ILİŞKİN YÖNETMELİK

Bağ-Kur Sigortalılarının Yurt Dışında Tedavilerine Ilişkin Yönetmelik

Resmi Gazete: 22 Temmuz 2005 – 25883

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince sağlık sigortası yardımlarından kimlerin faydalanacağını, yurt içinde tedavisi mümkün olmayanların hangi hallerde ve şartlarda yurt dışına tedavi amacıyla gönderileceğini, sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi ve onaylanmasını, tedavi giderlerinin ödenmesini ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 1/6/2005 tarihli ve 5361 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bağ-Kur veya Kurum: Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu,

Sigortalı: 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı sayılan kimseleri,

Hak sahibi: 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalıların, yaşlılık ve malullük aylığı almakta olanların sağlık yardımından yararlanan eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları ile ölüm aylığı alanları,

Aylık alanlar: 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanları,

Sigorta primi: 1479 sayılı Kanunun 49 uncu, 2926 sayılı Kanunun 31 inci maddelerine göre sigortalının ödeyeceği malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primini,

Sağlık sigortası primi: Sigortalıların sağlık sigortasından yararlanmak amacıyla ödedikleri primleri,

Resmi sağlık kurumları: Yurt dışına tedavi amacıyla gönderileceklere Sağlık Bakanlığınca sağlık kurulu raporu vermeye yetkili kılınan tam teşekküllü hastaneleri,

Sağlık kurulu raporu: Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan hastanelerin sağlık kurullarınca yurt dışı tedaviler için düzenlenen raporları, ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Yurt Dışı Tedavilerin Uygulama Esasları

Yurt dışında tedavi hakkından faydalanacak olanlar

Madde 4 — Yurt dışı tedavilerinden;

a)1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında zorunlu sigortalı olanlar ve bu kanunlar kapsamında isteğe bağlı sigortalı olup, sağlık sigortası yardımlarından yararlanma hakkı bulunan sigortalılar ile bunların eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,

b)Yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile bunların eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları,

c)Ölüm aylığı alanlar,

d)Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocuklar ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları,

faydalanırlar.

Yurt dışında tedavi hakkından faydalanma şartları

Madde 5 — Sigortalıların yurt dışında tedavi hakkından faydalanabilmeleri için en az on ay sağlık sigortası primi ödemiş olmaları, sağlık ve sigorta prim borcu ile gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

Yurt dışı tedavi raporlarını düzenleyecek sağlık kurumları

Madde 6 — Yurt içinde tedavisi mümkün olmayan sigortalı ve hak sahiplerinin yurt dışında tedavilerine ilişkin sağlık kurulu raporları, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenir.

Yurt dışı tedavi raporlarının kapsamı ve düzenlenmesi

Madde 7 — Hastanın yurt dışına tedaviye gönderilebilmesinin ön şartı; yurt içinde bulunan gerek resmi sağlık kurumlarında gerekse özel sağlık kurumlarında tedavisinin mümkün olmadığının anlaşılması sonucunda, yurt dışında bir sağlık merkezinde tedavisinin mümkün olduğunun veya tedaviden iyileşme sağlanacağının tespitidir.Yurt dışına tedaviye gönderilmek üzere resmi sağlık kurumlarınca düzenlenecek raporlarda hastalığın teşhisi, laboratuar, radyolojik görüntüleme ve klinik bulguları kesin olarak belirtilir.Hastalığın yurt içinde resmi ve özel sağlık kurumlarında tedavisinin mümkün olmadığı ve yapılamama gerekçeleri, yurt dışında tedavinin zorunlu olduğu, tedavinin süresi, tedavinin hangi ülkede yapılabileceği, şehir ve sağlık kurumunun ismi ile birlikte yazılır.Hastaya refakatçi gerekiyorsa bu durum sağlık kurulu raporunda gerekçesiyle belirtilir.

Yurt dışı tedavi raporlarının onaylanması

Madde 8 — Resmi sağlık kurumlarının sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporları, Sağlık Bakanlığınca raporları teyit etmekle yetkili kılınan hastane tarafından teyit edilir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Dışı Sağlık Yardımlarının Şekli ve Şartları

Hastaların yurt dışına gönderilmesi

Madde 9 — Sağlık Bakanlığınca onaylanan yurt dışı tedavisine ilişkin raporlara istinaden, Kurum Yönetim Kurulu Kararı ile hasta raporda belirtilen ülkeye gönderilir.Kurum tarafından misyon şefliği aracılığıyla hastanın gideceği yerdeki hastane ile tedavinin muhtemel maliyeti ve boş yatak sağlanması hususunda gerekli irtibat kurulur. Hastanın yurt dışına gönderilmesi, hastaneye intikali ve yurda dönüş işlemleri misyon şefliğinin yardımıyla Kurum tarafından sağlanır.Yurt dışında tedavi olunacak hastaneden randevu alınmakla birlikte, ilk gidişte hastanede hemen yer bulunamazsa hastanın tedavi olacağı hastaneden durumu belirtir rapor alınır ve misyon şefliği aracılığı ile Kuruma bildirilir.

Yurt dışında tedavi süresi

Madde 10 — Yurt dışına tedaviye gönderilmek üzere resmi sağlık kurumlarınca düzenlenecek raporlarda tedavi süresi belirtilir. Tedavinin raporda öngörülen süreden önce tamamlanması veya hastanenin tedaviyi kesmesi halinde hastanın en kısa sürede yurda dönmesi sağlanır.Tedavi süresi raporda belirtilen süreyi geçemez. Sürenin aşılması halinde aşılan süreye ait tedavi giderleri ve harcırah ödenmez. Bu durum derhal misyon şefliği aracılığıyla ilgili hastaneye de bildirilir.

Tedavinin uzaması ihtimalinin tıbben zorunluluk göstermesi halinde, sağlık kurulu raporunda tedavi süresi üç ay veya daha fazla olarak belirlenen hastalıklar için sürenin bitiminden en az iki hafta önce, diğerlerinde ise en az bir hafta önce hasta tedavi gördüğü kurumdan tedavinin devamının zorunlu olduğunu gösteren bir rapor alarak misyon şefliği kanalıyla Kuruma gönderir. En son raporu veren/ teyid eden hastane tarafından sürenin uzatılıp uzatılmaması değerlendirilir. Bu işlemler en seri şekilde Kurum tarafından tamamlanarak misyon şefliği aracılığıyla hastaya tebliğ edilir. Sürenin uzatılmaması halinde hastanın yurda dönmesi sağlanır.Tedavi süresinin uzama ihtimali bildirilmesine rağmen, tedavinin süre aşımı olmaksızın tamamlanması durumunda sağlık kurulu raporunda ilk belirtilen süre geçerli olacaktır.Yurt dışında tedavi müddeti hiçbir şekilde iki yılı geçemez ve bu müddet uzatılamaz.

Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamı zaruretini gösteren rapor, sağlık ateşeliği veya misyon şefliği tarafından Kuruma gönderilir. Bu işlemler her altı ayda bir tekrarlanır.

Yurt dışı tedavi giderlerinin ödenmesi

Madde 11 — Tedavi giderleri Kurum tarafından misyon şefliği aracılığıyla tedavinin yapıldığı sağlık kurumuna ödenir. Hastane ve diğer tedavi giderleri için misyon şefliğine avans ödenebilir veya adına kredi açılabilir.Acil müdahaleyi gerektiren durumlar ve hastalığın komplikasyonuna bağlı olarak gelişen durumlar hariç, yurt dışına tedaviye gönderilenlerin raporlarında belirtilmeyen hastalıklara ait tedavi giderleri ödenmez. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalığın komplikasyonuna bağlı olarak yapılan tedaviler, hastanenin raporuna göre ödenir.Hastanın yol giderleri ile tedavinin başlamasına kadar geçecek günler ve tedavinin yapılacağı sağlık kurumu tarafından öngörülmesi kaydıyla ayakta tedavi gördüğü günler için verilecek gündelikler, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Kurum Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen bedeller üzerinden ilgiliye avans olarak ödenir.

Hastanın yurda dönmesi halinde;

a)Misyon şefliğince onaylı fatura ve diğer tedavi gider belgeleri,

b)Misyon şefliğinin hesap özeti,

c)Hasta ve varsa refakatçisinin düzenlediği harcırah beyannamesi,

Kurum tarafından incelenerek kredi ve avans kapatılır.

Refakatçi görevlendirilmesi

Madde 12 — Düzenlenecek raporda, hastanın bir şahıs refakatinde yurt dışında tedavisine gerek görülmesi halinde, refakatçisine 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Kurum Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen bedeller üzerinden harcırah ödenir.

Misyon şefliklerinin görevleri

Madde 13 — Misyon şeflikleri; yurt dışındaki tıbbi gelişmeleri takip etmek, yurt dışı tedavilerinin sağlanacağı uygun sağlık merkezleri hakkında bilgi toplayarak ilgili kurumlara bilgi vermek, hastanın tedavisi ile ilgili idari ve mali sorunlarda hastanın ihtiyacı olacak tercüman, tercüme ve onay işlemlerinde ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler. Bu Yönetmelik ile misyon şefliklerine verilen görevler, varsa ihtisas birimlerince de yürütülebilir.

Işbirliği ve değerlendirme

Madde 14 — Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde; raporların düzenlenmesinde esas alınacak hususlar, yurt içinde tedavisi mümkün olmayan ve yurt dışında tedavisi yapılabilen hastalıklar, yurt dışındaki hastanelerle işbirliği yapılma koşulları, hastaların yurt dışına gönderilmeden yurt içinde tedavilerinin sağlanması yolları ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda değerlendirme ve gerek görülmesi halinde uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılmak üzere yılda en az bir defa yapılan toplantıya Kurumun da katılımı sağlanır.

Tedavi sırasında emekli olmak

Madde 15 — Sigortalının kendisinin veya hak sahiplerinden birinin tedavisi devam etmekte iken aylık bağlanması halinde, tedavinin bütünlüğü göz önünde bulundurularak tedavi giderleri Kurum tarafından ödenir.Sigortalının vefat etmesi durumunda geride kalan hak sahiplerinin devam eden yurt dışı tedavileri için birinci fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

Hastanın vefat etmesi

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışına tedavi amacıyla gönderilenlerin vefat etmeleri halinde cenazenin yurda getirilmesi giderleri ile diğer giderler, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerince ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

Madde 17 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 25/8/1986 tarihli ve 19202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği ile Maliye Bakanlığınca yayımlanan ve müracaat tarihinde yürürlükte bulunan Bütçe Uygulama Talimatının yurt dışında tedavi ile ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bağ-Kur Genel Müdürü yürütür.