Genel SağlıkHABERLER

VETERİNER HEKİMLER HÜKÜMETİ UYARIYOR !

Son günlerde ülke ve meslek gündemini oluşturan; yeni gıda mevzuatı çalışmaları hakkında görüşmelerde bulunmak üzere; Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyinin çağrısı ile toplanan 41 Bölge Veteriner Hekim Odası başkanı yaptıkları görüşmeler sonucunda aşağıdaki hususların Türk kamuoyuna açıklanmasını kararlaştırmıştır.

AB’ye girmek için uzun süredir çaba gösteren hükümet Gıda mevzuatı ile ilgili olarak hazırladığı daha ilk yönetmelik taslağında büyük hatalarla karşı karşıya kalmış ve halk sağlığını önemli oranda riske edeceğini ortaya koymuştur.

Yeni yürürlüğe giren 5179 sayılı gıda kanunu ve bu kanuna dayalı olarak hazırlanan ilk yönetmelik taslağı (Gıda ve Gıda ile Temas Eden madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni İşlemleri ve İstihdam Hakkında Yönetmelik) ile halk sağlığı tehlikeye atılmaktadır.

Bu anlayışla devam edilirse, önümüzdeki günlerde hazırlanacak Yönetmelikler sonrasında amaçlanan gıda güvenliğinin temini ve halk sağlığının korunması hedeflerine ulaşılamayacaktır.

Yönetmeliklerde icra mercii olarak halk sağlığıyla ilgisiz birçok meslek grubuna istihdam kaygısıyla yetki verilmeye çalışılması, halkımızı yaygın şekilde gıda zehirlenmeleri ve hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalıklarla karşı karşıya bırakacaktır.

Gıda üreten işyerlerinde; en az lisans düzeyinde eğitim almış meslek mensuplarının sorumlu yönetici olarak görev yapması, işletmenin sağlıklı gıda üretmesinin güvencisidir. Ancak, hazırlanacak yeni yönetmeliklerde sayılan meslek alanlarına açık-somut belirlemeler yapılmalı ve ilgisi olmayan meslek mensuplarının sorumlu yönetici olarak çalışması engellenmelidir.

AB ile uyum sürecinde olan ülkemizde yapılacak yasal düzenlemelerin AB standartlarına uygun olması gerekirken mesleki çıkarlarını dikkate alan bazı bürokratların yanlış yönlendirmesi ile hazırlanan yönetmelikler bilimsel gerçeklere ve AB normlarına uygun düzenlenmez ise; Türk Veteriner Hekimleri Birliği bu durumu AB’nin ilgili birimlerine ileterek, düzeltilmesi yönünde çalışmalar yapacaktır.

Et, süt ve su ürünleri gibi hayvansal kökenli yüksek risk grubunda gıda üretimi genel gıda konsepti içersinde değerlendirilmemeli ve AB mevzuatına uygunluk konusunda daha hassas bir şekilde ele alınmalıdır. Bu amaçla, daha önceden AB mevzuatına uygun olarak hazırlanmış mevcut yönetmeliklerin (Kırmızı ve Kanatlı Et Yönetmelikleri) muhafaza edilerek, uygulamaların sürdürülmesi gerekmektedir.

Sayın başbakanımız ve bakanımızdan 5179 sayılı yasaya dayanılarak hazırlanacak yönetmeliklerin; AB mevzuatına uygun düzenlemeler olmasını istiyoruz.

Sayın Başbakan ve bakanımız; halk sağlığı ve gıda güvenliği konusunda ilgili meslek kuruluşları ile görüşüp, yeni yasal düzenlemelerin AB mevzuatına uygun hale getirilmesini isteyiniz. Bizleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından AB mevzuatına aykırı yasalar çıkartıldığını ilan etmek zorunda bırakmayınız.

Türk kamuoyuna saygıyla duyururuz.