MEVZUATTüzük

VAZİFE MALÜLLÜKLERİNİ BELİRTEN USUL VE BELGELER HAKKINDA TÜZÜK

VAZİFE MALULLÜKLERİNİ BELİRTEN USUL VE BELGELER HAKKINDA TÜZÜK

Resmi Gazete
Tarih: 8.11.1951; No: 7951

Madde 1 – 5434 sayıl kanunun 45 inci maddesinin “a” fıkrasına giren vazife malüllükleri, aşağıda yazılı usul ve belgelere göre belirtilir.
1 – a) Mesleki hastalıklar,
b) Vazife tesiriyle vücutlarında ve ruhi hallerinde hasıl olan arızalar,
c) Tedavisi imkansız hastalıklar,
yüzünden doğan malüllükler, kanunun 50 nci maddesine göre düzenlenen raporlarla tesbit edilir.
Şu kadar ki kurumlarca malülün sağlık kurullarına sevkinde lüzumlu bilgiler verilmekle beraber raporlarda da; malüllüğü doğuran hastalığın mahiyeti, doğuş sebebi, çalışma yerlerinin ve şartlarının tesirleri ve malüllüğün keyif verici içki ve her çeşit maddeleri kullanmaktan doğmadığı açıkça yazılır.
2 – Kanunun 45 inci maddesinin “a” fıkrasına girip de yukarda 1 inci bentte yazılı hastalıklar dışında kalan ve vazifenin yapılması sırasında vazifeden doğma sebeplerle yaralanma, kırılma, yanma, boğulma, zehirlenmeler gibi arızalar üzerine tedavi veya ameliyat neticesinde malül kalanlara ait raporlara:
İlgili kurumun, malüllüğün vazifenin ifası sırasında vukubulan hadiseden doğduğunu belirten yazısiyle hadise mahallinde düzenlenen tutanağın aslı veya tasdikli bir sureti (tutanak tanzimine imkan olmayan hallerde zabıta veya adli ve icabına göre idari tahkikat evrakının tasdikli bir örneği) eklenir.

Madde 2 – Malüllük, 5434 sayılı kanunun 45 inci maddesinin b,c,ç fıkralarına giren iş ve kazalardan doğmuş ise bu hususta tanzim edilecek tutanak veya o mahiyetteki belgelerde:
1 – İlgilinin adı, soyadı, vazifesi, kurum ve çalışma yerinin adı;
2 – İşin yapıldığı veya kazanın vukubulduğu yerle günü ve saati;
3 – Malüllüğü doğuran işin ve kazanın mahiyeti;
4 – Malüllüğün 5434 sayılı kanunun 48 inci maddesi gereğince;
a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan;
b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan;
c) Yasak fiilleri yapmaktan;
ç) İntihara teşebbüsten;
d) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar yapmak maksadından;
doğmadığı.
belirtilir.
5 – Tutanakta yazılı hadise veya kazanın vukubulduğu yerde hadise veya kazayı görenler varsa bunlardan en az bir kişinin ve en yakın amir ile kurum amirinin ve ilgiliyi ilk muayene eden doktorun imzaları bulunur. Şu kadar ki muayene, hadisenin vukubulduğu yerden başka yerde yapılmış ise rapor tutanağa eklenir.

Madde 3 – Tutanak veya belgelere, yukarki maddede yazılı olanlardan başka,
a) Kanunun 45 inci maddesinin “b” fıkrasına giren işlerden doğmuş olan malüllüklerde;
1 – İşin hangi kuruma ait olduğu,
2 – Bu işin ilgilinin vazifesi dışında ve fakat yetkili amiri tarafından kendisine verilmiş bulunduğu, (emir yazılı olarak verilmiş ise tasdikli bir sureti bağlanır, sözle verilmiş ise bunu teyit eden bir yazı eklenir).
3 – Hadise veya kazanın bu işten, ne gibi sebep ve şartlar altında doğduğu,
b) Kanunun 45 inci maddesinin “c” fıkrasında yazılı olan malüllüklerde;
Kurumların menfaatini vazifesi dışında kendiliğinden korunmayı gerektiren sebep ve zaruret,
(İlgilinin mensup olduğu kurumun, yetkili amirinin, kurumun menfaatini ko- rumak maksadının kabulünü tazammun eden yazısı eklenir.)
c) Kanunun 45 inci maddesinin “ç” fıkrasında yazılı olan malüllüklerde;
1 – Kazanın işyerinde ve işe başlamadan evvel veya iş sırasında veya işi bitirdikten sonra mı vukubulduğu,
2 – Kazanın nasıl ve ne suretle vukua geldiği,
3 – Kazanın iş yerinin mahiyetinden ve çalışma konusundan ileri gelip gelmediği,
Açıkça ve etraflıca belirtilir.

Madde 4 – Bu Tüzüğün 2 ve 3 üncü maddeleri mevzuuna giren iş ve kazalardan doğan hadiseler için tutanak düzenlenmemiş veya düzenlenememiş olan hallerde tutanak yerine bu baptaki tahkikat evrakı malüllük raporlarına eklenir. Şu kadar ki malüllüğün vazifeden doğup doğmadığının tesbiti bakımından tahkikat evrakının yukarda yazılı hususları ihtiva etmesi şarttır.

Madde 5 – Birinci maddede yazılı hastalık ve arızalarla 2 nci ve 3 üncü maddelerde yazılı iş ve kazaların sebebiyet verdiği ani veya sonradan ölümü intaç eden hadiseler hakkında da ilgisine göre yukardaki hükümler uygulanır.

Madde 6 – 5434 sayılı kanunun 51 inci maddesine dayanılarak tanzim ve Danıştay’ca tetkik edilmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımlandığının ertesi gününden başlıyarak yürürlüğe girer.

Madde 7 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.